Zbiory sprzed 1945 r.

   Szczególną wartość w księgozbiorze Biblioteki Pedagogicznej mają książki wydane przed 1945 rokiem. Są one systematycznie uzupełniane w naszej bibliotece zakupami antykwarycznymi. Pierwszy egzemplarz zakupiony został 1952 r. Jest to Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej: rozporządzenia, ustawy pedagogiczne i organizacyjne (1773 - 1793) Józefa Lewickiego. Książka została wydana w 1925 roku w Krakowie przez wydawnictwo Arct M . Najstarszą zaś pozycją w tych zbiorach są Kazania na niedziele y święta całego roku. T. 1, 2 /W. X. Piotra Skargi. - Wyd. 6. - Wilno: Drukania J. K. Mci przy Akademij, 1793.
   Głównym celem gromadzenia zbiorów wydanych przed 1945 rokiem jest ochrona narodowego zasobu bibliotecznego oraz stworzenie źródłowego warsztatu do pracy badawczej i dydaktycznej. Tematyka zebranych pozycji dotyczy szczególnie zagadnień historii Polski i Europy, pedagogiki oraz bibliotekarstwa. Na stan fizyczny tych książek, poza upływem czasu, oddziaływały wydarzenia historyczne. Dlatego też w pracowni introligatorskiej przywraca się zniszczonym obiektom ich dawną świetność.
    Ze zbiorów tych mogą korzystać wszyscy czytelnicy naszej placówki. Obecnie liczy on 367 woluminów i jest przechowywany w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej. Obejmuje wydania z lat 1793 - 1944 włącznie. Mimo wszystkich ograniczeń w okresie tym, wydawnictwa rozwijały stale swoją działalność. Powstały także wydawnictwa nowe. Wśród społecznych instytucji edytorskich ważną rolę odgrywało Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ze Lwowa oraz nowe, największe wydawnictwo literatury dla dzieci i młodzieży Nasza Księgarnia, założone w 1921 r. jako spółka akcyjna przez Związek Nauczycielstwa Polskiego z Warszawy.
    W Warszawie liczącą się pozycję zajmowała stara firma Arctów, ale i nowsze - jak Trzaska, Ewert i Michalski czy Jakub Mortkowicz. Ruchliwa firma Mariana Kistera i Melchiora Wańkowicza Rój wydawała m.in. rzadkie wówczas tłumaczenia z literatury radzieckiej i innych mało znanych kręgów narodowościowych. Były też w Warszawie lewicowe firmy wydawnicze, jak np. Wiedza czy Książka. W Poznaniu działała katolicka Księgarnia Św. Wojciecha i Rudolf Wegnera. We Lwowie działał Alfred Altenberg, specjalizujący się szczególnie w wydawnictwach artystycznych oraz Książnica - Atlas, znana z licznych i bardzo dobrych publikacji kartograficznych - podręcznikowych i dydaktycznych.

Zbiory Biblioteki Pedagogicznej to niewielka część majątku narodowego, mimo to pragniemy je Państwu zaprezentować.


 

Ameryka i Daleki Wschód w polityce światowej : w świetle źródeł przedstawił / Józef Frejlich. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56295)

Andrzej Małkowski / Aleksander Kamiński. - Katowice : Na tropie, 1934 (sygn. 61656)

Anna Jabłonowska : reformatorka życia społecznego w Polsce w XVIII wieku / K. Konarski. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1918 (sygn. 87451)

Antropologia : wstęp do badań człowieka i cywilizacji (z rysunkami) / Edward B. Tylor ; przetł. z ang. Aleksandra Bąkowska ; z przedmową L. Krzywickiego. - Wyd. 3. - Warszawa : Ch. I Rosenwein - J. Przeworski, 1911 (sygn. 74105)

Bajeczki J. I. Kraszewskiego / il. E. M. Andriolego. - Lwów : Nakł. Księgarnii H. Altenberga, [1929] (sygn. 87432)

Bajronista ( dokończenie): Dziwo-żona. / Warszawa : nakł. I dr. Józefa Ungra, 1874 (sygn. 114893)

Berek Joselewicz i jego syn : zarys historyczny z ilustracyami w tekście / Ernest Łuniński. - Warszawa : Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów, 1909 (sygn. 69375)

Biblioteka Ordynacyi Krasińskich w Warszawie. - Warszawa : Nakładem Biblioteki Ordynacyi Krasińskich, 1917 (sygn. 61218)

Biblioteki publiczne w Ukrainie radzieckiej : szkic informacyjny / Leon Bykowski. - Warszawa : Fundacja Popierania Bibliotekoznawstwa, 1937 (sygn. 62662)

Bibljografja pamiętników polskich i Polski dotyczących : (druki i rękopisy) / Edward Maliszewski. - Warszawa : Towarzystwo Miłośników Historji, 1928 (sygn. 89990)

Bibljoteka dawnego Banku Polskiego 1828-1885 : zarys historji i ogólna charakterystyka księgozbioru / Zygmunt Nowakowski. - Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka, 1936 (sygn. 83302)

Bibljoteka dawnego Banku Polskiego 1828-1885 : zarys historji i ogólna charakterystyka księgozbioru / Zygmunt Nowakowski. - Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka, 1936 (sygn. 83302)

Bibljoteka seminarjum duchownego w Lublinie i bibljoteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej / Ludwik Zalewski. - Warszawa : [s.n.], 1926 (sygn. 103512)

Bibljotekarstwo a bibljofilstwo / Józef Stanisław Korpała. - Kraków Pałac Prasy, 1929 (sygn.63573)

Budowa państwa polskiego (963-1138) : w świetle źródeł przedstawił / Roman Grodecki. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56270)

Charakter i wychowanie / Lucjan Zarzecki. - Wyd. 2 uzup. i przejrz. - Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa, [1924].  (sygn. 107925)

Charakterystyka państwowości polskiej / Stanisław Kutrzeba. - Kraków : Księgarnia G. Gebethnera, 1916 (sygn. 66051)

Chowanna czyli system pedagogiki narodowej, jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży. Tomu 2 poszyt 1 / przez Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. - Poznań: Księgarnia Nowa, 1942 (sygn. 63982)

Chowanna czyli system pedagogiki narodowej, jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży. Tomu 1 poszyt 2 / przez Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. - Poznań: Księgarnia Nowa, 1942 (sygn. 63981)

Ciche czytanie w świetle badań psychologicznych i pedagogicznych / Gladys Lowe Anderson ; z przedm. Heleny Radlińskiej i Piotra Boveta ; tł. z jęz. fr. Hanna Dobrowolska. - Warszawa : nakł. Naszej Księgarni, 1932.  (sygn. 107911)

Co i jak czytać? : wykształcenie samego siebie i czytelnictwo metodyczne / Wł. M. Kozłowski. - Wyd. 4 przejrz. i uzup. - Warszawa : Skład główny u M. Arcta, 1907 (sygn. 83300)

Co się z czego robi i skąd pochodzi : zbiór praktycznych wskazówek dla wychowawców i nauczycieli początkowych / ułożyły Marja Weryho i M. Gałecka. - Wyd. 4 popr. z licznemi rys. - Warszawa : M. Arct, 1908 (sygn. 89159)

Cywilizacja pierwotna : badania rozwoju mitologji, filozofji, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów. T. 1 / przez Edwarda B. Tylor'a ; przekł. Z. A. Kowerskiej ; ze wstępem i dodatkami, dotyczącemi rzeczy słowiańskich, a zwłaszcza polskich, oraz życiorysem autora przez Jana Karłowicza. - Warszawa : Wydawnictwo Głosu, 1896 (sygn. 90006)

Czasy legjonów i Księstwa Warszawskiego (1796-1815) : w świetle źródeł przedstawił / A. M. Skałkowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56287)

Czasy saskie w Polsce : w świetle źródeł przedstawił / Władysław Konopczyński. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56283)

Czasy szkolne za Apuchtina : kartka z pamiętnika : (1879-1897) / Alkar. - Warszawa : Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów, 1916 (sygn.  94102)  

Czego nauczać będziemy / C. Jinarajadasa. - Warszawa : Spółdzielnia "Adyar", 1924 (sygn. 93878)

Człowiek silnej woli : nowe metody zdobycia siły woli, energii, zdrowia i radości życia ; Jak zdobyć zdrowie, powodzenie, radość życia : (recepty autosugestywne) ; Jak stać się mistrzem życia ; Sugestja w miłości / Kazimierz Radwan-Pragłowski. - Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1929-1930 (sygn. 61633)

Czytanka dla III klasy miejskich szkół powszechnych / Benedykt Kubski, Mieczysław Kotarbiński, Ewa Zarembina ; il. Stanisław Bobiński. - Wyd.
3. niezm., przystosowane do obowiązującej obecnie pisowni. - Lwów : K. S. Jakubowski, 1938 (syg. 114256) 

Ćwiczenia cielesne dziesięciominutowe i śródlekcyjne w szkole powszechnej / Fr. Krawczykowski ; przedm. M. Krawczyk. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1934 (sygn. 63975)

Dach świata : (podróż po Pamirze). T. 1 / W. Jerofiejew ; przekł. H. R. Winlan. - Warszawa : Bibljoteka Groszowa, [ca 1930] (sygn. 104742)

Do podstaw wychowania narodowego / Stanisław Pigoń ; ze słowem wstępnym Ign. Chrzanowskiego. - Wyd. 2 rozsz. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1920 (sygn. 61631)

Dodatek do Śpiewnika kościelnego z melodyjami. - Kraków : Druk. S. Gieszkowskiego, 1842 (sygn. 100643)

Druga część Nowej Metody czyli Łatwy sposób nauczenia się w krótkim czasie zasad grammatyki do mówienia i pisania językami polskim, niemieckim i francuzkim niezbędnych, a w 130 ćwiczeniach praktycznie wyłożonych / [Elkana J. Michalina]. - Wyd. 4 popr. i pomnożone. - Warszawa : S. H. Merzbach, 1843 (sygn. 92639)

Duch dziejów Polski / Antoni Chłoniewski. - Wyd. 2 przejrzane i rozsz. - Kraków: nakł. Towarzystwa im. Stefana Buszczyńskiego, 1918 (sygn. 61648)

Dusza dziecka / Bronisław Szulczewski ; z przedmową Bernarda Chrzanowskiego. - Poznań : Fiszer i Majewski, 1924 (sygn. 63978)

Dusza wychowawcy i zagadnienie kształcenia nauczycieli / Georg Kerschensteiner ; z poprawionego 3 wyd. niem. przeł. Alfred Tom. - Warszawa : Nasza Księgarnia, Spółka Akcyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1936.  (sygn. 107916)

Dydaktyka ogólna czyli Kształcenie charakteru przez nauczanie / Lucjan Zarzecki. - Lwów ; Warszawa : Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1920.  (sygn. 107924)

Działalność kulturalna biskupa - dyplomaty Erazma Ciołka / Kazimierz Hertleb. - Lwów : Towarzystwo Miłośników Książek, 1929 (sygn. 62670)

Działalność pedagogiczna Adama ks. Czartoryskiego generała ziem podolskich / Mieczysława Miterzanka. - Warszawa ; Lwów : nakł. Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego : skł. gł. w księgarniach S. A. Książnica-Atlas, 1931 (sygn. 108151)

Dzieje językoznawstwa / Jakób Handel. - Lwów :  nakladem Filomaty ; Uniwersytet, 1935 (sygn. 93266)

Dzieje Księstwa Warszawskiego. T. 1-3 / Fryderyk Skarbek; z przedm. Piotra Chmielowskiego. - Warszawa : Drukarnia Artystyczna Saturmina Sikorskiego, [po 1860] (sygn. 77299)

Dzieje kultury polskiej. T. 1, Od czasów przedhistorycznych do r. 1506 / Aleksander Brückner. - Kraków : Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1930 (sygn. 53278)

Dzieje kultury polskiej. T. 2, Polska u szczytu potęgi / Aleksander Brückner . - Kraków : Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1930 (sygn. 53279)

Dzieje kultury polskiej. T. 2, Polska u szczytu potęgi / Aleksander Brückner. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. J. Przeworskiego, 1939 (sygn. 63834)

Dzieje kultury polskiej. T. 3, Czasy nowsze do r. 1795 / Aleksander Brückner. - Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1931 (syg. 53280)

Dzieje kultury polskiej. T. 3, Czasy nowsze do r. 1795 / Aleksander Brückner. - Wyd. 2 .- Warszawa : Wydaw. J. Przeworskiego, 1939 (sygn. 63835)

Dzieje kultury polskiej. T.1, Od czasów przedhistorycznych do r. 1506 / Aleksander Brückner. - Wyd. 2 - Warszawa : Wydaw. J. Przeworskiego, 1939 (sygn. 63833)

Dzieje narodu polskiego : wykład popularny na podstawie ostatnich badań naukowych. Cz. 1 / z przedm. Władysława Smoleńskiego. - Warszawa : [s.n.], 1898 (sygn. 108220)

Dzieje Polaków na Syberji : z 23 ilustracjami / Michał Janik. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1928 ( sygn. 74104)

Dzieje szkolnictwa polskiego z rzutem oka na jego przyszłość / Michał Janik. - Wyd. 2 przejrz. i uzup.- Częstochowa : Księgarnia A. Gmachowskiego, 1924 (sygn. 108143)

Dzieje szkolnictwa wojskowego w Polsce z 48 rycinami w tekście / Antoni Knot. - Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1938 (sygn. 91970)

Dzieje wojen i wojskowości w Polsce : dokończenie epoki przdrozbiorowej. T. 3 / Tadeusz Korzon ; rozdział o broni i uzbrojeniu oraz epokę porozbiorową oprac. Bronisław Gembarzewski.- Kraków: Akademia Umiejętności, 1912 (sygn. 75727)

Dzieje wojen i wojskowości w Polsce: epoka przedrozbiorowa. T. 1-2 / Tadeusz Korzon ;  z ilustracjami wykonanemi podług pomników przez Bronisława Gembarzewskiego i mapą narysowaną przez Jadwigę z Prószyńskich Rogową. - Wyd. 2 przejrzane i uzup. przez aut. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1923 (sygn. 75726)

Dzieje wychowania : podręcznik dla seminarjów nauczycielskich / Stanisław Kot. - Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1926 (sygn. 59609, 54884)

Dziennik Franciszki Krasińskiej : (w ostatnich latach panowania Augusta III pisany) / Klementyna Hoffmanowa ; z przedmową Teodora Jeske - Choińskiego. - Warszawa : Drukarnia Granowskiego i Sikorskiego, 1898 (sygn. 93874)

Echo : powieść dla młodzieży / Irena Mrozowicka ; il. Janina Stanisławska-Kiljanowa. - Lwów : Nakł. Towarzystwa Wydawniczego Ateneum, [1926?] (sygn. 87436)

Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska : (studium z dziejów powieściopisarstwa polskiego) / napisał Sławomir Czerwiński. - Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, 1930 (sygn. 92636)

Epoka paskiewiczowska : losy oświaty / Jan Kucharzewski. - Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1914 (sygn. 94527)

Europa w okresie Ludwika XIV : w świetle źródeł przedstawił / Józef Feldman. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56280)

Europa w okresie restauracji (1815-1847) : w świetle źródeł przedstawił / Józef Frejlich. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56288)

Europa w okresie schizmy i soborów : w świetle źródeł przedstawił / Jan Dąbrowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56272)

Europa w wieku oświecenia (1715-1789) : w świetle źródeł przedstawił / Józef Feldman. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56282)

Europa w dobie kontrreformacji : w świetle źródeł przedstawił / Władysław Pociecha. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56277)

Fatalna szpilka : przeraźliwa historja do głębi wzruszająca  / Kornel Makuszyński. - Warszawa : "Wesoła Biblioteka" E. Wende i Spółka, 1925 (sygn. 9661)

Fizyczne wychowanie dzieci / dzieło Jędrzeja Śniadeckiego. - Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. - Sanok : Karol Pollak, 1855 (sygn. 61634)

Geografia a krajoznawstwo : odczyt, wygłoszony na posiedzeniu Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie, dnia 10 listopada 1909 roku / Ludomir Sawicki. - Warszawa : Bogusławski L., 1909 (sygn. 61672)

Geografia historyczna ziem dawnej Polski : w tekście 64 autentycznych rycin / Zygmunt Gloger. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1900 (sygn. 67249)

Geografia Polski: kurs klasy V szkół powszechnych / Tadeusz Radliński i Gustaw Wuttke.  - Kraków : nakładem Tadeusza Radlińskiego ; Warszawa : [post 1945] (sygn. 108157)

Geografja  Polski dla I klasy gimnazjalnej / Stanisław Pawłowski . - Wyd. 2. -Lwów ; Warszawa: Książnica-Atlas, 1934 (sygn. 108139)

Grafika książki a czytanie / Hanna Dobrowolska ; z przedm. Heleny Radlińskiej. - Warszawa : Sekcja Badania Czytelnictwa Związku Bibliotekarzy Polskich, 1933 (sygn. 78403)

Grafologia : podręcznik do rozpoznawania z pisma stanu moralnego osób, tychże zdolności i skłonności towarzyskich (z tablicą litografowaną) / przez Czesława Czyńskiego. - Kraków : Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego, 1888.  (sygn. 107912)

Grom i łza : zbiór poezyj / Władysław Fabjański. - Siedlce : nakł. aut., 1928 (sygn. 103609)

Gry i zabawy : z 60 nutami i rysunkami w tekście / L. Molendzińska - Wernerowa . - Warszawa : Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, 1925 (sygn. 61629)

Gry i zabawy dla młodzieży oraz z opisem kar odbywanych za fanty. - Warszawa : Nakład Józefa Kaufmana, [1882] (sygn. 81390)

Gry i zabawy dziecięce : studyum nad wyobraźnią twórczą u dzieci / Frederic Queyrat ; przetł. z fr. Marya Rodysowa. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1905 (sygn. 87429)

Gry i zabawy harcerskie / Juliusz Dąbrowski. - Palestyna : [Harcerstwo Polskie Na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie], 1942 (sygn. 89161)

Gry, zabawy oraz ćwiczenia na boisku w szkole powszechnej : podręcznik dla nauczyciela / Marja Germanówna. - Lwów : nakł. K.S. Jakubowskiego, 1923 (sygn. 61621)

Higjena : podręcznik dla szkół średnich / Bronisław Handelsman. - Łódź : Nakładem Księgarni Ludwika Fiszera ; Warszawa : E. Wende i Spółka, 1916 (sygn. 93877)

Historia chłopów polskich / Aleksander Świętochowski. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Polskie R. Wegnera [1928-1945?] (sygn. 53289)

Historia dla klasy IV gimnazjów / Tadeusz Bornholtz. - Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1937 (sygn. 91954)

Historja naturalna : kurs niższy ułożony podług zbiorowisk. Cz. 1 / B. Dyakowski. - Wyd. 11. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1923 (syg. 114254)

Historja nowożytna / Adam Szelągowski. - Wyd. 3, przejrz. i popr., dostosowane do programu M.W.R.iO.P. - Warszawa : Księgarnia J. Czerneckiego, [1924]  (sygn. 102925)

Historja Polski w nauczaniu analfabetów dorosłych : uwagi metodyczne : rozkład materjału : wskazówki bibljograficzne / Natalja Gąsiorowska. - Warszawa : M. Arct, dr. 1916 (sygn. 102225)

Historja Polski z portretami królów w tekście : podręcznik dla szkół elementarnych / S. K. Grobliński. - Wyd. 6 popr. - Łódź : nakł. Księgarni Ludwika Fiszera ; Warszawa : E. Wende i S-ka, 1925  (sygn. 10921)

Historja powieści w Polsce : rozwój typów i form romansu polskiego na tle porównawczym / Konstanty Wojciechowski ; z rekopisu pośmiertnego wyd. Zygmunt Szweykowski. - Lwów : Księgarnia Gubrynowicza i syna, 1925 (sygn. 92637)

Historja wychowania : zarys podręcznikowy. T. 1, Od starożytnej Grecji dp połowy wieku XVIII / Stanisław Kot. - Wyd. 2 zm. i pomnożone. - Lwów : Państwowe Wydaw. Książek Szkolnych, 1934 (sygn. 54428)

Historja wychowania : zarys podręcznikowy. T. 2, Wychowanie nowoczesne (od połowy wieku XVIII do współczesnej doby / Stanisław Kot. - Wyd. 2 zm. i pomnożone. - Lwów : Państwowe Wydaw. Książek Szkolnych, 1934 (sygn. 54429)

Historya kościoła katolickiego : do użytku szkolnego i domowego / ułożył Tomasz Kowalewski. - Wyd. 3. - Płock : Drukarnia K. Miecznikowskiego, 1900 (sygn. 100633)

Historya narodu polskiego : z rękopisma Biblioteki Puławskiey i Józefa hrabiego Sierakowskiego. T. 1 cz. 1 / przez Adama Naruszewicza. - Warszawa : Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk, 1824 (sygn. 70109)

Historya narodu polskiego : z rękopisma Biblioteki Puławskiey i Józefa hrabiego Sierakowskiego. T. 1 cz. 2 / Adam Naruszewicz. - Warszawa : Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk, 1824 (sygn. 62671)

Historya powszechna dla klass niższych i wyższych gymnazyalnych i realnych. T. 1, Dzieje starożytne / przez A. Poplińskiego. - Poznań : nakład i druk A. Poplińskiego, 1854 (sygn. 102224)

Historya rozwoju ruchu kobiecego / Lily Braun ; podług oryg. oprac. i uzup. J. Oksza. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1904 (sygn. 108222)

Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim : od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. T. 1 / przez Józefa Łukaszewicza. - Poznań : nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1849 (sygn. 68835)

Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim : od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. T. 2 / przez Józefa Łukaszewicza. - Poznań : nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1850 (sygn. 68836)

Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim : od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. T. 3 / przez Józefa Łukaszewicza. - Poznań : nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1851 (sygn. 68837)

Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim : od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. T. 4 / przez Józefa Łukaszewicza. - Poznań: nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupanskiego, 1851 (sygn. 68638)

Humanizm i rozkład średniowiecznego porządku w Europie : w świetle źródeł przedstawił / Jan Dąbrowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56274)

Humoreski / Fr. Reinstein. - Warszawa : Drukarnia A. T. Jezierskiego, 1902 (sygn. 114892)

Ilustrowany przewodnik po Lublinie / Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Oddział Lubelski. - Lublin : [s.n.], 1931 (sygn. 100628)  

Ilustrowany większy elementarny katechizm katolicki : dla 7-klasowych szkół powszechnych / napisał Walenty Gadowski. - Wyd. 3 popr. - Lwów ; Warszawa : Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1921 (sygn. 100640)

Instrukcìâ dlâ obučenìâ risovanìû v gimnazìâh i obvodovyh učiliŝah = Instrukcya do nauki rysunków w gimnazyach i szkołach obwodowych. - [Warszawa : s.n., 1840] (sygn. 100951)

Instynkt walki : psychologia - wychowanie / Piotr Bovet ; tł. M. Górska. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1928 (sygn. 61367, 87418)

Italia : podręcznik do nauki łaciny dla II klasy gimnazjalnej / Ignacy Strycharski i Stefan Essmanowski. - Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1939 (sygn. 104005)

Jak powstała dzielnica Siedlec Nowe Siedlce : o działalności Spółdzielczego Stowarzyszenia Mieszkaniowego Urzędników Państwowych i Komunalnych w Siedlcach / Józef Mikulski. - Siedlce : Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Urzędników Państwowych i Komunalnych w Siedlcach, 1938 (sygn. 103147)

Jak pracujemy w Polsce : podręcznik do nauki geografji dla siódmej klasy szkoły powszechnej / A. Malicki, J. Piątkowski, W. Zinkiewicz. - Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1935 (sygn. 93880 )

Jak wychowywać dzieci bez bicia? / Julian Borchardt ; z niem. przekł. Iza Moszczeńska. - Warszawa : Wincenty Raabe, 1907 (sygn. 61250)

Jan Henryk Pestalozzi : W setną rocznicę zgonu wielkiego mistrza pedagogji : 1827-1927 / Franciszek Śniehota. - Katowice : Księgarnia Polska, 1927 (sygn. 87420)

Jan Śniadecki : jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce / rzecz napisana przez Maurycego Straszewskiego. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1875 (sygn. 89986)

Język polski : wybór wiadomości o znaczeniu i użyciu form językowych oraz o gwarach ludowych dla IV klasy gimnazjalnej / Zenon Klemensiewicz. - Jerozolima: Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych: Sekcja Wydawnicza D-twa Bazy i Etapów Armii Polskiej na Wschodzie, 1943 (sygn. 61625)

Kamienie na szaniec / Juliusz Górecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Podziemny Dom Wydawniczy M. K., 1944 (sygn. 96651)

Karność w nowoczesnym wychowaniu / Leopold Blaustein. - Lwów : nakł. Księgarni Tow. Szkoły Ludowej, 1936 (sygn. 85147)

Katechezy biblijne na pierwszą klasę szkoły powszechnej / Zygmunt Bielawski. - Wyd. 2 popr. - Lwów : Towarzystwo "Biblioteka Religijna", 1925 (sygn. 100626)  

Katechezy dla wyższych oddziałów szkoły powszechnej. Cz. 3, O łasce / oprac. ks. Jan Szukalski. - Potulice p. Nakło n/N. : Seminarium Zagraniczne, 1934 (sygn. 100627)  

Katechezy katolickie dla szkół ludowych : na stopień średni i wyższy szkół jedno- lub dwuklasowych i na stopień średni szkół więcej klasowych. T. 1, O wierze i nadziei / Jan Pichler ; z niem. oprac. Zygmunt Bielawski. - Kraków : Zgromadzenie Ks. Misyonarzy, 1910 (sygn. 100649)  

Katechezy katolickie dla szkół ludowych : na stopień średni i wyższy szkół jedno- lub dwuklasowych i na stopień średni szkół więcej klasowych. T. 2 / Jan Pichler ; z niem. oprac. Zygmunt Bielawski. - Kraków : Zgromadzenie Ks. Misjonarzy, 1922 (sygn. 100650)  

Katechizm dla 3 i 4 klasy szkół ludowych / Józef Boczar. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1917 (sygn. 91953)

Kazania na niedziele i święta całego roku Ks. Piotra Skargi. Cz. 3, Kazania odświętne przez cały rok / Piotr Skarga. - Lwów : Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1884 (sygn. 100630)  

Kazania na niedziele i święta całego roku. T. 1, 2 / W. X. Piotra Skargi. - Wyd. 6. - Wilno: Drukarnia J. K. Mci przy Akademij, 1793 (sygn. 75729)

Kierunki organizacyjne oraz ideały wychowawcze we współczesnym szkolnictwie polskim / Michał Klepacz. - Katowice : nakł. Księgarni i Drukarni Katolickiej, 1937 (sygn. 85148)

Kilka słów o heraldyce polskiej / napisał Stanisław Hrabia Mieroszowski. - Kraków : Nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, 1887 (sygn. 87357)

Konkordat Polski ze Stolicą Apostolską. - Lwów, Towarzystwo "Biblioteka Religijna", 1925 (sygn. 100629)

Konstytucja 3-go Maja 1791 / przez Henryka Mościckiego. Polska Macierz Szkolna : rys informacyjny o dwudziesto-leciu działalności 1905-1925 / przez Józefa Stemlera. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Macierzy Szkolnej, 1926 (sygn. 100634)

Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444) : w świetle źródeł przedstawił / Jan Dąbrowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56273)

Kozenna atlas geograficzny dla szkół średnich, zawodowych i seminarjów nauczycielskich : 95 map i 208 mapek ubocznych na 45 tablicach / oprac. Tadeusz Radliński. - Wyd. 6. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1927 (sygn. 108136)

Krata : powieść / Pola Gojawiczyńska. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1945 (sygn. 94807)

Królestwo kongresowe i powstanie listopadowe : w świetle źródeł przedstawił / Bronisław Pawłowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56289)

Kryjaki : o sześćdziesiąt trzecim roku opowieść / Maria-Jehanne Wielopolska ; z przedm. Stefana Żeromskiego. - Wyd. 5. - Warszawa : Nakładem Bibljoteki Groszowej, [191?] (sygn. 100632) 

Książka w pracy oświatowej / [kom. red. Wanda Dąbrowska, Zygmunt Kobyliński, Jan Muszkowski]. - Warszawa : Sekcja czytelnictwa i Bibljotek Komitetu Głównego Tygodnia Książki Polskiej : Poradnia Biblioteczna Związku Bibliotekarzy Polskich, 1935 (sygn. 93646)

Książka wodza zuchów / Aleksander Kamiński ; il. Władysław Czarnecki. - Wyd. 2 zm. - Katowice : nakł. "Na Tropie", 1936. (sygn. 107915) 

Książka wśród ludzi / Helena Radlińska. - Warszawa : Związek Księgarzy Polskich, 1929 (sygn. 78405)

Książka wśród ludzi / Helena Radlińska. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Oświaty Dorosłych, 1934 (sygn. 78284)

Księgarnia Ignacego Antoniego Hebanowskiego we Lwowie 1704-1715 :studium z dziejów oświaty i kultury Ziemi Czerwińskiej / Łukasz Kurdybacha. - Lwów : Towarzystwo Miłośników Książki, 1937 (sygn. 69376)

Kształcenie młodzieży : (nauczanie początkowe i średnie) / Roman Plenkiewicz ; z przedm. Juliana Ochorowicza. - Warszawa : Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1898 (sygn. 90864)

Kształcenie postępowania : studjum psychologiczne / I. B. Saxby ; według wyd. drugiego, popr. i częściowo uzup. oryg. ang... przeł. Irena Pannenkowa - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1928.  (sygn. 107923)

Kultura polska na Rusi : szkic z dziejów kultury polskiej / Kazimierz Konarski. - Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1918 (sygn. 63973)

Kultura staropolska / [aut.: Franciszek Bujak et al.]. - Kraków : Polska Akademja Umiejętności, 1932 (sygn.68831)

Kultura wsi : biuletyn XIII Konferencji Oświatowej poświęconej zagadnieniu kultury wiejskiej w Polsce (Łowicz, 10, 11, 12 stycznia 1930 r.) / Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. - Warszawa : Książnica-Atlas, 1930 (syg. 81394)

Legendy i fakty : szkice z dziejów literatury : Aleksander Brückner. - Łódź : Wydaw. Tow. Biblijofilów, 1931 (sygn. 63837)

Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości / Bronisław Chlebowski ; z rękopisu wydał i przedmową poprzedził Manfred Kridl. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1923 (sygn. 66064)

Literatura polska wieku XIX : podręcznik dla szkół średnich. Cz. 5. 1, Główne prądy literatury europejskiej okres pozytywizmu / Manfred Kridl. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1931 (sygn. 108153)

Liturgika : podręcznik do nauki religii dla uczniów gimnazjum kl. 1 / Mieczysław Dybowski.- Poznań : Drukarnia św. Wojciecha pod Zarządem Państwowym, 1945 (sygn. 108230)  

Logika swastyki / Karol Ludwik Koniński. - Kraków : Drukarnia Przegląd Powszechny, [1933] (sygn. 61627)

Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielkiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. oraz pod rządami targowicko - grodzieńskimi / Józef Kermisz. - Lublin : Wydawnictwo Zarządu Miejskiego, 1939 (sygn. 92640)

Lud polski - jego zwyczaje, zabobony / przez Łukasza Głębiowskiego. O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym / Maurycy Mochnacki. Dzieje teatru narodowego w Polsce. Cz. 1, 2 / Wojciech Bogusławski. - Lwów : Adam Kaczurba, 1884 (sygn. 74109)

Łuków : miasto powiatowe w woj. lubelskim : monografia z 26 ilustracjami, jedną tablicą barwną i 3 planszami miasta / Jan Stanisław Majewski. - Łuków : Jan Stanisław Majewski, 1930 (sygn. 55734, 55735) 

Mały rocznik statystyczny 1939 / [kom. red. Głównego Urzędu Statystycznego]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 1939 (sygn. 90000)

Megalomanja narodowa / Jan St. Bystroń. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1935 (sygn. 63575)

Metodyka nauki religji / Stanisław Krzeszkiewicz. - Wyd. 2. - Poznań ; Warszawa : Księgarnia Św. Wojciecha, 1926 (sygn. 100646)

Metodyka pierwszych lat nauczania / Ludwika Jeleńska. - Wyd. 2. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1927 (sygn. 63971)

Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. T. 1 / Ferdynand Hoesick ; z przedm. Piotra Chmielowskiego. - Warszawa : [s.n.], 1899 (sygn. 108219)

Minjatury włoskie Bibljoteki Jagiellońskiej : trecento / Zofja Ameisenowa. - Kraków : Drukarnia W.L. Anczyca, 1929 (sygn. 62661)

Młoda Polska w pieśni : wybór celniejszych poezyi ostatniej doby / ułożył Czesław Jankowski. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1898 (sygn. 96191)

Mnemonika (mistrzostwo pamięci) : podręcznik praktyczny: sztuka udoskonalania pamięci, usuwanie roztargnienia, spotęgowanie siły woli, usuwanie lenistwa, wzmacnianie zdolności umysłowych / Szyller Szkolnik. - Warszawa: Świt, [19?] (sygn. 63979)

Moja druga młodość. T. 2 / z niewydanych pamiętników Szymona Konopackiego b. Prezesa Izby Cywilnej Wołyńskiej i Marszałka powiatu Zasławskiego (1816-1826).- Warszawa : [s.n.], 1900 (sygn. 108218)

Moje wspomnienia / Józef Dowbor-Muśnicki ; Puszkarz Orbano / Zofia Kossak-Szczucka. - Poznań : Nakł. Przewodnika Katolickiego, 1936 (sygn. 89162)

Monety polskie / Marjan Gumowski. - Warszawa : Bibljoteka Polska, 1924 (sygn. 67251)

Monografja Janowa Podlaskiego / Jan Caruk. - Biała Podlaska : Drukarnia Podlaska, 1934 (sygn. 100641)

Mowa polska : podręcznik do ćwiczeń językowych dla klasy 5 szkoły powszechnej / Henryk Gaertner. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1934 (sygn. 108234)  

Na szkołę polską / Kazimierz Wroczyński [et al.]. - Warszawa : Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich, 1916 (sygn. 61630)

Na ziemi polskiej przed wielu laty / napisała H. Orsza, zdobił rysunkami J. Ostrowski. -  3 wyd. przejrzane. - Warszawa : J. Mortkowicz, 1925 (sygn. 78833) 

Najstarsze źródła heraldyki polskiej / napisała Helena Polaczkówna. - Lwów : Nakładem Towarzystwa Naukowego, 1924 (sygn. 87356)

Naród a państwo / Stanisław Grabski. - Lwów : nakł. Spółki Wydawniczej Słowa Polskiego, 1922 (sygn. 66066)

Nasz świat : pierwsza książka do czytania po elementarzu : do użytku w nauczaniu domowem i szkolnem / Stanisław Karpowicz. - Wyd. 13 [nie zm.]. - Warszawa : M. Arct, 1924 (syg. 114260) 

Nauczanie pod kierunkiem : pięć lat doświadczenia szkolnego : wydawnictwo zbiorowe / pod red. Pawła Ordyńskiego. - Warszawa : nakł. Księgarni W. Michalaka i Sp., 1939.  (sygn. 107919)

Nauczanie śpiewu w szkole powszechnej : podręcznik metodyczny dostosowany do nowego programu / Karol Hławiczka. - Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1934 (sygn. 61623)

Nauka Boża. Cz. 3 / Wacław Kalinowski. - Wyd. 2 popr. (stereotypowe). - Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, [1932] (sygn. 100655)

Nauka fizyki : podręcznik dla szkół humanistycznych. T. 1, Mechanika, dynamiczne własności ciał, ciepło / Stanisław Kalinowski. -   Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1929. (sygn. 108152)

Nauka rachunków na III klasę szkół sześcioklasowych. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1899 (sygn. 102924)

Nauka religii rzymskokatolickiej dla klasy 3 szkół powszechnych / Adam Hausner, Franciszek Konieczny, Franciszek Wójcik. - Wyd. nowe popr. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1936 (sygn. 91959)

Nauka w domu : przewodnik dla wychowawców / napisała Aniela Szyc. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1895 (sygn. 90007)

Nauki dla młodzieży szkół powszechnych / Jan Lechowski. - Łysiec ad Stanisławów : nakładem autora, 1937  (sygn. 100642)

Nerwowość u dzieci : cztery odczyty / A. Combe ; przeł. i przypisami dopełnił Henryk Nusbaum. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1904 (sygn. 73609)

Nowe wychowanie : (what is to be educated) / C. H. Henderson ; tł. I. Moszczeńska. - Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1925.  (sygn. 107914)

O gwarze uczniowskiej / Ignacy Schreiber. - Kraków : Księgarnia Nauka i Sztuka, 1939 (sygn. 89985)

O męczeństwie / Paweł Allard ; z upoważ. aut. przeł. Jan Piotrowski. - Warszawa : Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich, 1914 (sygn. 100645)

O naszych pierwszych książkach, dawnych szkołach i uniwersytecie krakowskim / H. Orsza. - Warszawa : Skład główny w "Księgarni Polskiej" J. Sikorskiej : Skład główny G. Centnerszwera, 1901  (sygn. 100952)

O nauczaniu historii : z powodu zamierzonej reformy szkół średnich w Galicyi / Tadeusz Korzon. - Warszawa : Wydaw. Redakcji Rocznika Pedagogicznego, 1882 (sygn. 61628)

O okrucieństwie / Marjan Zdziechowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1928 (sygn. 61522)

O tak zwanej metodzie regressywnej w nauczaniu historii / napisał Ludwik Finkel. - Lwów : I Związkowa Drukarnia , 1894 (sygn. 73610)

O wychowaniu : ze specjalnem uwzględnieniem wczesnego dzieciństwa / Bertrand Russell ; tł. z oryg. ang. Janina Hosiassonówna. - Warszawa : "Nasza Ksiegarnia", 1932.  (sygn. 107921)

Od rokoszu Zebrzydowskiego do wojen kozackich : w świetle źródeł przedstawił / Kazimierz Tyszkowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56278)

Od trzeciego rozbioru do wystąpienia Mickiewicza (1795-1822) : podręcznik dla szkół średnich / Manfred Kridl. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, [1927] (sygn. 105387) 

Od Wiosny Ludów do wojny francusko-pruskiej (1848-1871) : w świetle źródeł przedstawił / Józef Frejlich. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56292)

Oddziaływanie wychowawcze na młodzież w wieku szkolnym : wytyczne postępowania i rady dla rodziców oraz nauczycieli / F. Śliwiński. - Łódź : Drukarnia Państwowa, 1926 (sygn. 89139, 93875)

Okres napoleoński 1800-1816 : w świetle źródeł przedstawił / A. M. Skałkowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56286)

Okres równowagi europejskiej (1871-1914) : w świetle źródeł przedstawił / Józef Frejlich. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56294)

Okres wielkiej rewolucji francuskiej (1789-1899) : w świetle źródeł przedstawił / A.M. Skałkowski . - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56284)

Ostatni!... : (o księdzu Stanisławie Brzósce) / Jan Świerk. - Kraków : Drukarnia Związkowa A. Szyjewskiego, 1909 (sygn. 63980)

Oświata - to potęga : wydawnictwo pamiątkowe z okazji obchodu 15-lecia Niepodległości Państwa Polskiego / zebrał, oprac. i zredagował przy współudziale komitetu red. Kopeć Józef. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Krzyża, 1933 (sygn. 96118)

Oświata w Polsce i u Niemców za czasów Kopernika i w dzisiejszych czasach / Stefan Buszczyński. - Poznań : Tygodnik Wielkopolski, 1873 (sygn. 67247)

Owidyusz i elegicy w epoce Augusta / Kazimierz Morawski. - Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1917 (sygn. 18144)

Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego / przez Adama Moszczyńskiego. Pamiętniki Stanisława Kosmowskiego z końca XVIII wieku. - Wyd. 3. - Poznań : Księgarna Jana Konstantego Żupańskiego, 1867 (sygn. 87455)

Pamiętniki Ignacego Baranowskiego (1840-1862) / Adam Wrzosek  . - Poznań : Wydano z Zasiłkiem Min. Wyzn. Rel. i Ośw. Publ., 1923 (sygn. 22334, 22335)

Panowanie Jana Kazimierza : w świetle źródeł przedstawił / Władysław Konopczyński. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56281)

Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego : w świetle źródeł przedstawił / Władysław Konopczyński. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56299)

Panowanie Zygmunta Starego (1506 - 1548) : w świetle źródeł przedstawił / Zygmunt Pociecha. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56276)

Papier i jego znaczenie / Franciszek Jeziorański. - Kielce : [Jedność], 1929 (sygn. 63572)

Pedagogia polska w zarysie / skreślił Władysław Seredyński. - Lwów : Karol Wilda, 1868 (sygn. 70111)

Pedagogika : podręcznik dla wychowawcow i nauczycieli / Wacław Kosiński. - Poznań ; Warszawa : Księgarnia Św. Wojciecha, [1920] (sygn. 100644)  

Pedagogika czyli Nauka wychowania / ułożona przez Teodozego sierocińskiego. - Warszawa : Drukarnia Stanisława Strąbskiego, 1846 (sygn. 93262)

Pedagogika, obejmująca zasady i metody moralnego, fizycznego i naukowego wychowania dziatek : ze szczególnym względem na potrzeby wychowania domowego / wyłożył August Jeske. - Warszawa : nakł. S. Arcta Księgarza w Lublinie, 1875 (sygn. 93882)

Pieczęcie miast dawnej Polski. Z. 1 / Wiktor Wittyg. - Kraków : Wydawnictwo Muzeum Narodowego, 1905 (sygn. 89987)

Pieczęcie miast dawnej Polski. Z. 2 / Wiktor Wittyg. - Kraków : Wydawnictwo Muzeum Narodowego, 1908 (sygn. 89988)

Pieczęcie miast dawnej Polski. Z. 3 / Wiktor Wittyg. - Kraków : Wydawnictwo Muzeum Narodowego, 1914 (sygn. 89989)

Pieczęcie pocztowe na ziemiach Polski w XVIII wieku : (1762-1800) : z licznemi ilustracjami i tablicami / Stanisław Mikstein. - Białystok : Czasopismo "Ikaros", 1936 (sygn. 77295)

Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji Narodowej z lat 1773-1776 / wstęp Zygmunt Kukulski. - Lublin : Lubelski Komitet Obchodów 150 Rocznicy Ustanowienia Komisji Edukacyjnej i Zgonu St. Konarskiego, 1923 (sygn. 61670)

Pisma pedagogiczne Stanisława Staszica / wyd. i oprac. Zygmunt Kukulski ; przedm. opatrzył Ign. Chrzanowski.- Lublin : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1926 (sygn. 108232)  

Pisma prozą i wierszem / Mikołaj Rej ; wybór i objaśn. Aleksander Bruckner. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921 (syg. 81987)

Pisma prozą i wierszem / Mikołaj Rej ; wybrał i objaśn. Aleksander Bruckner. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1926] (syg. 82461)

Płeć i miłość w bijologicznem i społecznem oświetleniu / M. Hodann ; z upoważnienia aut. przeł. Eugeniusz Flode. - Warszawa : Ars Medica, [1931] (sygn. 9005)

Podręcznik sztuki czytania / Juliusz Tenner. - Lwów : G. Seyfarth (Józef Georgeon), [1917] (sygn. 89542)

Podręcznik zoologji / dra O. Vogla, dra K. Müllenhoffa, dra P. Röselera ; przekład oprac. przez Alfreda Fuchsa. - Warszawa ; Łódź : Księgarnia Ludwika Fiszera, 1907 (sygn. 103491)

Podstawy kultury narodowej / Zdzisław Dębicki. - Warszawa [et al.] : Gebethner i Wolff, [1921-1939] (sygn. 63969)

Podstawy pedagogiki / Sergjusz Hessen ; z rękopisu 2 wyd. oryg. ros. przeł. i bibljografją polską uzup. Adam Zieleńczyk.- Warszawa : nakładem "Naszej Księgarni" , Sp. Akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego 1931 (sygn. 108233)  

Pod sztandarami Sobieskiego : powieść / Ferdynand Antoni Ossendowski - Warszawa : Wydawnictwo "Pobudka", 1938 (sygn. 119274)

Poezja Polski Odrodzonej 1918-1930 : obraz twórczości poetyckiej doby współczesnej / Adam Galiński. - Łódź : Księgarnia K. Neumillera, 1931 (sygn. 61665)

Pogadanki przyrodnicze dla klasy drugiej ze 152 rycinami / Janusz Domaniewski. - Wyd. 3. - Lwów; Warszawa : Książnica - Atlas, 1925 (sygn. 57432)

Pogadanki przyrodnicze : dla klasy trzeciej / Janusz Domaniewski. - Lwów ; Warszawa : Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1922 (syg. 114255)

Pogadanki z dziećmi : pierwszy rok nauczania / M. Librachowa i H. Selmowiczówna. - Wyd. 3. - Warszawa : Nasza Księgarnia Spółka Akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1935 (sygn. 93881)

Poglądy Staszica na wychowanie / Edward Ptaszyński ; przedm. poprzedził Zygmunt Kukulski. - Lublin : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1927 (sygn. 87433)

Pojęcie szkoły pracy / Georg Kerschensteiner ; z VIII wydania oryginału niem. przeł. B. Jakubowski ; przejrz. i wstęp napisał K. Sośnicki. - Lwów ; Warszawa : Książnica Atlas, [ca 1934].  (sygn. 107917)

Polacy Grekokatolicy na Ziemi Czerwieńskiej / Tadeusz Jagmin ; Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich. Okręg Lwowski. Lwów : Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich, 1939 (sygn. 63970)

Polesie / F. Antoni Ossendowski. - Poznań : R. Wegner, [1926-1939] (sygn. 71640)

Polityka mocarstw europejskich w okresie 1492-1555 : w świetle źródeł przedstawił / Władysław Pociecha. - Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56275)

Polska od sejmu wielkiego do trzeciego rozbioru : w świetle źródeł przedstawił / A.M. Skałkowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56285)

Polska pogańska i słowiańska : wyboru źródeł dokonał / Aleksander Brückner. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56268)

Polska w dobie przeobrażeń społecznych (1885-1904) : w świetle źródeł przedstawił / Józef Frejlich. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56296)

Polska w dobie wielkiej emigracji : w świetle źródeł / Józef Frejlich. - Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56291)

Polska w latach ruchu niepodległościowego (1904-1918) : w świetle źródeł przedstawił / Jan Dąbrowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925 (sygn. 56297)

Polska w okresie wojen tureckich : w świetle źródeł przedstawił / Władysław Konopczyński. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56298)

Polski sekretarz dla wszystkich : wraz z poradnikiem i wzorami prowadzenia niezbędnych ksiąg, zestawiania rachunków i bilansów gospodarstwa domowego, z objaśnieniem sposobu prowadzenia zwykłej buchalterji kupieckiej dla użytku rzemieślnika i drobnego kupca, tudzież z dodaniem informacyj i wzorów wszelkich listów, ofert, próśb, ogłoszeń etc. / ułożył M. A. Zawadzki. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : nakładem Księgarni Popularnej, 1910 (syg. 114253)

Polski system stenograficzny dla szkół i samouków / Stanisław Korbel. - Wyd. 5. - Kraków : Gebethner i Wolff, 1941(sygn. 74107)

Polskie książki dla dzieci i młodzieży : katalog historyczny rozumowany : praca zbiorowa. - Kraków : Wydawnictwo Księży Jezuitów, 1931 (sygn. 100637) 

Polskie zabawy śpiewne : podręcznik do użytku w rodzinach, ochronkach, szkołach i towarzystwach / zebrał Józef Nowicki. - Poznań : Nakł. Spółki Pedagogicznej, 1921 (sygn. 61632)

Poradnik bibljoteczny : katalog ułatwiający wybór książek w  bibljotekach oświatowych / Mira Małachowska, Anna Reiterowa. - Warszawa : Wydaw. Polskiej Macierzy Szkolnej, 1935 (sygn. 61619)

Posiew wolności : listy Joasi Strumińskiej z etapów i zesłania / [oprac.] Helena Radlińska. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1935 (sygn. 89984)

Powstanie styczniowe : w świetle źródeł przedstawił ; Czasy reakcji po powstaniu : w świetle źródeł przedstawił / Marjan Dubiecki, Franciszek Bielak. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56293)

Prawda o Katyniu : przedruk / [Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Poznaniu ; Wanda Wasilewska et al.]. - Poznań : Nakł. Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy, 1945 (sygn. 9003)

Preparandy nauczycielskie / Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. - Warszawa : skład główny Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1922.  (sygn. 107920)

Problemy wychowania współczesnego / Mieczysław Ziemnowicz. Wyd. 3. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. J. Mortkowicza, 1930 (sygn. 61638)

Program nauki w publicznych szkołach powszechnych pierwszego stopnia z polskim językiem nauczania / Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. - Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1936 (sygn. 100463)

Promieniści Filomaci - Filareci / zebrał i objaśnił Henryk Mościcki. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1928 (sygn. 95962)

Protestantyzm w Lublinie i w Lubelskiem w XVI-XVII w. / Aleksander Kossowski; Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Lublin : Dom Książki Polskiej, 1933 (sygn. 66049)

Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed r. 1846 : w świetle źródeł przedstawił / Józef Frejlich. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56290)

Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543 / Jan Łoś. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1915 (sygn. 63576)

Przewodnik dla korzystających z bibliotek oraz opis dzieł pomocniczych / Józef Grycz. - Kraków : Towarzystwo Szkoły Ludowej, [1925] (sygn. 64721)

Przewodnik praktyczny do nauczania katechizmu w klasie I szkół ludowych ; Przewodnik praktyczny do nauczania katechizmu dzieci II kl. szkół ludowych ; Przewodnik praktyczny do nauczania katechizmu dzieci III i IV klasy szkół ludowych / przez Józefa Krukowskiego. - Wyd. 2 popr. - Kraków : nakładem autora, 1883-1884 (sygn. 100638)  

Przyczynki do dziejów wychowania i oświaty w Polsce. 1 / [Stanisław Kot, Antoni Karbowiak]. - Lwów : Nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1910 (sygn. 89543)

Przyczyny upadku dawnej Polski / Zygmunt Wojciechowski.-   Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1933 (sygn. 108142)

Psychologia dziecięca / W. W. Zienkowski; z j. ros. przeł. Piotr Macewicz. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1929 (sygn. 61393)

Psychologia indywidualna : studium krytyczne / Józef Pastuszka. - Lublin : [s.n.], 1938 (sygn. 10062) 

Psychologia indywidualna w wychowaniu / Alfred Adler ; przeł. Marja Kreczowska. - Kraków : Gebethner i Wolff, 1939 (sygn. 69373)

Psychologia rozwoju / Gustave Le Bon; w przekł. i z przedmową Juliana Ochrowicza. - Warszawa : Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego, [189-?] (sygn. 71653)

Psychologia seksualna / Magnus Hirschfeld. - Warszawa : Ars Medica Renaissance, [193-] (sygn. 74106)

Psychologia wieku dojrzewania / Stefan Baley. - Lwów : Książnica-Atlas, 1931 (sygn. 85153)

Psychologja dziecka i pedagogika eksperymentalna / Ėd. Claparède ; z 10 wyd. fr. przetł. M. Górska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1927 (sygn. 100652)  

Publiczność literacka / Jan Stanisław Bystroń. - Lwów - Warszawa : Książnica - Atlas, 1938 (sygn. 93876)

Publikacja nowych uniwersytetów w XVI w. : Królewiec i Zamość / Stanisław Kot. - Kraków : nakł. Towarzystwa Miłośników Książki, 1929 (sygn. 85151)

Pusillum: zwięzłe rozmyślania dla kapłanów. T. 1., Od pierwszej niedzieli adwentu do Siedemdziesiątnicy / ułożył Atanazy Bierbaum, Mikołów : Nakład K. Miarka Sp. Wyd. z o.p., 1933 (sygn. 111295)

Rachunki dla szkół ludowych. Cz. 1. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1900 (sygn. 102922)

Rachunki dla szkół ludowych. Cz. 2. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1900 (sygn. 102923)

Raporty generalnych wizytatorów z r. 1774 / Józefa Rogalińskiego [et al.]. - Warszawa : Teodor Wierzbowski, 1906 (sygn. 75843)

Raporty generalnych wizytatorów z r. 1785 / Józefa Bogucickiego i Franciszka Salezego Jezierskiego. - Warszawa : Teodor Werzbowski, 1914 (sygn. 75844)

Raporty generalnych wizytatorów z r. 1774-1782 / Józefa Rogalińskiego [et al.] . - Warszawa : Teodor Wierzbowski, 1907 (sygn. 75845)

Reforma szkolna 1862 roku : organizacja szkolnictwa elementarnego / Stefania Sempołowska. - Wyd. 2 Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1937 (sygn. 93268)

Repetitorium psychologii wychowawczej do egzaminu pedagogicznego na nauczyciela szkół średnich / Seweryn Drzewiński. - Lwów : Lwowski Instytut Wydawniczy J. Osuchowski, 1937 (sygn. 100460)

Rewolucja : studjum społeczno - psychologiczne / Stanisław Grabski. - Warszawa : Perzyński, Niklewicz i S-ka, 1921 (sygn. 66067)

Rewolucja angielska i jej następstwa : w świetle źródeł przedstawił / Józef Feldman. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56279)

Rodzina a wychowanie państwowe / Mieczysław Ziemnowicz. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1932 (sygn. 104006)

Rozkwit literatury narodowej w XVI wieku na tle życia umysłowego w Polsce : z 54 rycinami w tekście / Bronisław Nadolski. - Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1938 (sygn. 100647)

Rozprawa o heraldyce / Ludwik Kosicki. - Kraków : Szkoła Główna, 1928 (sygn. 64725)

Rozrywki dla dzieci. T. 1, Rozmaitości / przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce. - Warszawa : S. H. Merzbach, 1958 (sygn. 94671)

Rozwój psychiczny młodzieży a praca szkolna / Jan Kuchta. - Wyd. 2. - Warszawa : nakł. "Naszej Księgarni" sp. akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1933 (sygn. 85146)

Rytm spółgłoskowy polskich grup akcentowych z tablicą zdjęć / Marja Dłuska. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1932 (sygn. 87434)

Rządy pruskie na ziemiach polskich (1793-1807) / Władysław Smoleński. - Warszawa : Nakł. i druk. M. Arcta, 1903 (sygn. 87440)

Rzym : ludzie baroku / Kazimierz Chłędowski. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1931 (sygn. 100657)

Samorząd w szkole powszechnej : przykłady realizacji / W. Przanowski, M. Szczawińska, J. Wójcik ; z przedm. prof. B. Nawroczyńskiego. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1928 (sygn. 61249)

Schyłek literatury rzymskiej w drugim i trzecim wieku po Chr. / Kazimierz Morawski. - Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1921 (sygn. 108145)

Senator Nowosilcow i cenzura za Królestwa Kongresowego / Aleksander Kraushar. - Kraków : Drukarnia Czasu, 1911 (sygn. 87453)

Skąd pochodzi twoje imię i nazwisko i nazwa miejscowości rodzinnej? : (zwięzły zarys imiennictwa polskiego) / Józef Buryan. - Warszawa : [s.n.], 1933 (sygn. 74111)

Sól polskiej ziemi : dzieje sług Bożych / Józef Birkenmajer et al. ; przedm. Konstanty Michalski]. - Warszawa : Koło Studiów Katolickich, 1937 (sygn. 94809)

Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskiem 1848 roku / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1935 (sygn. 100581)

Sposoby nabywania książek / Franciszek Sedlaczek. - Lwów : Księgarnie Tow. Szkoły Ludowej, 1934 (sygn. 61620)

Sprawa polska jako wewnętrzna państwa rosyjskiego. - Bruksella : Księgarnia C. Muquardta, 1878 (sygn. 70112)

Sprawa polska przed trybunałem Kongresu Europejskiego : głos z kraju . - Bruxella : Zygmunt Gerstmann, 1864 (sygn. 70113)

Sprawa robotnicza w Królestwie Polskiem w okresie paskiewiczowskim 1831-1855 / Eugenjusz Boss. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1931 (sygn. 89141, 94101)

Sprawiedliwie / Wł. St. Reymont ; poprzedzone studjum Adama Grzymały Siedleckiego i portretem autora. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, [1921] (sygn.  89186)

Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764) / H. Kołłątaj ; z przedm. Henryka Mościckiego. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1905 (sygn. 85150)

Stanisław Poniatowski i Maurycy Glayre : korespondencya dotycząca rozbiorów Polski. Cz. 1 / wyd. przez Eugeniusza Mottaza ; z fr. przeł. Jadwiga z Chmielowskich Baranowska ; przejrz. i objaśnił Stanisław Krzemiński. - Warszawa : [s. n.], 1901 (sygn. 108221)

Stanisław Staszic : życie i dzieła : (z portretem Staszica) / Wiktor Hahn. - Lublin : Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1926 (sygn. 66047)

Starożytna Litwa : ludy i Bogi : szkice historyczne i mitologiczne / Aleksander Brückner. - Warszawa : nakł. Księgarni Naukowej, 1904 (sygn. 61647)

Statystyka kościoła w Polsce / Marjan Pirożyński. - Lublin : Uniwersytet, 1935 (sygn. 100648)  

Stosunek kleru do państwa i oświaty : fakty i dokumenty / Janina Barycka. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1934 (sygn. 66059)

Studja o St. Wyspiańskim / Stanisław Lack ; zebrał i przedmową poprzedził Stanisław Pazurkiewicz. - Częstochowa : Księgarnia A. Gmachowskiego, 1924 (sygn. 61666)

Studja z historji społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi  - Lwów : Drukarnia Naukowa, 1931 (sygn. 22351, 22352)

Stylistyka polska wyjaśniona na przykładach i ćwiczeniach: książka dla młodzieży szkolnej i samouków / Lucjusz Komarnicki. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1922 (sygn. 74108)

Systemat pedagogiczny Jana Śniadeckiego / Ignacy Halpern. - Warszawa : Księgarnia Ogniwo ; Kraków : S. A. Krzyżanowski, 1919 (sygn. 87431)

Szarusia / Julia Duszyńska. - Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1938 (87437)

Szkice higjeniczno-wychowawcze : (z dziedziny higjeny domowej i szkolnej) / Stanisław Kopczyński. - Warszawa : St. Sadowski, 1910 (sygn. 100580)

Szkoła i Ojczyzna / Jerzy Grosjean ; przekład Maryji Wentzlowej. - Warszawa : Kazimiera Gadomska, 1907 (sygn. 61622)

Szkoła jako zjawisko społeczne / Jan St. Bystroń ; Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne. - Warszawa : Książnica-Atlas, 1934 (sygn. 82308)

Szkoła junaka : podręcznik instruktora przysposobienia wojskowego : wychowanie fizyczne / Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1933 (sygn. 104007)

Szkoła katolicka na Górnym Śląsku w oświetleniu historyczno-prawnem / J. Bieniek. - Katowice : [s.n.], 1933 (sygn. 103347)

Szkoła pracy : (pojęcie i główne zadania) / Lucjan Zarzecki. - Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1921 (sygn. 61637)

Szkoła pracy : nauka rysunków, rachunków, czytania, przyrody, geografji i historji oparta na pracach ręcznych : książka dla nauczyciela / oprac. Józef Przyłuski. - Warszawa : Nasza Księgarnia Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, [19-?] (sygn. 89545)

Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły / Henryk Rowid. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Gebethner i Wolff, 1931 (sygn. 61251)

Szkoła w życiu codziennem : spostrzeżenia i refleksje / J. Lechicka i M. Uklejska. - Warszawa : Nasza Księgarnia, Sp. Akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1935.  (sygn. 107918)

Szkoła wedle nauki Kościoła i uchwał Synodu / Stanisław Adamski. - Katowice : Księgarnia i Drukarnia Katolicka, [ca 1939] (sygn. 103345)

Sztuka myślenia / Ernest Dimnet ; z ang. przełoż. Z. Czerniewski. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski S.A., [1936].  (sygn. 107913)

Sztuka wychowania / Ludwika Jeleńska. - Warszawa : Nasza Księgarnia Sp. Akc. Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1930 (sygn. 87448)

Szukaj wiatru w polu / Wiktoria Hessel-Zaleska. - Kraków : [s.n.], 1945. (sygn. 104953) 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami dla użytku wiernych / zebrany przez Ks. Jana Siedleckiego. - New York : Regulski - Polaski, 1901 (sygn. 100635)  

Święta Legionów na Polesiu w r. 1915 / Henryk Lewartowski. - Lwów : Fundacja Wdów i Sierot po Legionistach, 1916 (sygn. 74110)

T. Liwjusza Dzieje rzymskie / do użytku w gimnazjach przystosował J. K. Jędrzejowski ; do nowych przepisów dostosował i zaopatrzył ustępami z Długosza Historji Polskiej Artur Rapaport. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1930 (sygn.  106105)

Tajne związki polityczne w Galicyi (od r. 1833 do r. 1841) : według niewydanych źródeł rękopiśmiennych, oraz aktów sądowych i gubernialnych / Józef Krajewski. - Lwów : Słowo Polskie, 1903 (sygn. 89983)

The english class : grands commençants. 2 / P. Dessagnes. - Wyd. 5. - Paris : Masson et C-ie, Editeurs, 1930 (sygn.  108228 )  

Typologja nauczyciela : szkice wychowawcze / Jan Kuchta. - Wyd. 2. - Lwów : Księgarnia Nauczycielska, 1936 (sygn. 87421)

U kolebki polskiej polityki bibljotecznej : (1774-1794) / Marjan Łodyński. - Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1935 (sygn. 70107, 71758)

Ulica : powieść / Adam M. Mazurek ; okł. i il. Franciszka Pareckiego. - Warszawa : nakładem "Nowego Wydawnictwa", 1937 (sygn. 104951) 

Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce : studjum z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego / Stanisław Bednarski. - Kraków : Wydaw. Księży Jezuitów, 1933 (sygn. 68818)

Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej. Rozporządzenia, ustawy pedagogiczne i organizacyjne (1773-1793) / zebrał i zaopatrzył wstępem krytycznym oraz przypisami prof. Józef Lewicki. - Kraków : Nakładem Wydaw. M. Arcta, 1925 (sygn. 3)

Ustawy dla uczniów szkół publicznych / [Stanisław Grabowski]. - Warszawa : Drukarnia Kommissyi Rządowey Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego, 1828 (sygn. 89982)

Utwierdzenie państwa polskiego (1321-1384) : w świetle źródeł przedstawił / Jan Dąbrowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923 (sygn. 56271)

Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski / Stanisław Grabski. - Warszawa : Perzyński, Niklewicz i S-ka, 1922 (sygn. 66068)

W sprawie wychowania społeczno-narodowego : uwagi i wskazówki na pożytek nauczycieli szkół początkowych polskich na wychodźtwie Centralny Komitet Obyw. Królestwa Polskiego. Wydział Opieki nad dziećmi i Oświaty. - Piotrogród : [s.n.] , 1917 (sygn. 100585)

W wileńskiej Bibljotece Publicznej i Uniweryteckiej / Stefan Rygiel. - Kraków : [Drukarnia W. L. Antczyca i Spółki], 1925 (sygn. 71636)

Walka cesarstwa z papiestwem : w świetle źródeł przedstawił / Władysław Semkowicz. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (sygn. 56269)

Walka o język / Aleksander Brückner. - Lwów : Książnica Polskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1917 (sygn. 63965)

Westermanns Weltatlas : 130 Haupt - und 117 Nebenkarten auf 106 Kartenblattern mit erlauterndem Text und einem alphabetischen Namenverzeichnis / bearbeitet von Adolf Liebers [et al.]. - 5 Aufl. - Braunschweig : Georg Westermann Verlag, cop. 1922 (sygn. 97302)

Wiadomości Diecezjalne Podlaskie : miesięcznik duchowieństwa diecezji podlaskiej / [red. Juljan Ryster]. - Janów : Juljan Ryster, 1920 (sygn. 100653)

Wielcy i mali / Zofia Kossak. - Wyd. 2. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze "Rój", 1937 (sygn. 104952) 

Wolna i sprawiedliwa : wypisy na klasę piątą szkoły średniej / Gabriela Pauszer. - Moskwa : Komitet do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR przy Ludowym Komisariacie Oświaty RFSRR, 1945 (sygn. 108150)

Wskazówki metodyczne do elementarza dla 1 klasy szkół powszechnych miejskich / Marjan Falski. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1934 (sygn. 93879)

Wspomnienia niebieskiego mundurka / opowiedział Wiktor Gomulicki ; z 6-ciu rysunkami K. Gorskiego. - Wyd. 4. - Warszawa [etc.] : Gebethner i Wolff, [ante 1923] (sygn. 104323)

Wspomnienia o Polskiej Pielgrzymce do Rzymu w roku 1888 na Jubileusz J. Ś. Leona XIII Papieża / napisał ks. Wincenty Smoczyński. - Kraków : Drukarnia "Czasu", 1889 (sygn. 100631)

Współżycie z ludźmi : kodeks towarzyski / Konstancja Hojnacka - Znin : A. Krzycki, Zakłady Wydawnicze, 1939 (sygn. 61624)

Wybór pism Juliusza Słowackiego / wybrał i objaśnił Tadeusz Pini. - Kraków : Nakładem Księgarni G. Gebethnera i Spółki, 1915 (sygn. 19)

Wychowanie a ustrój społeczny / Bertrand Russell ; tł. Janina Hosiassonówna. - Warszawa : Rój, 1933. (sygn. 107922)

Wychowanie człowieka : książka dla rodziców, nauczycieli i kapłanów / Fr. Foerster ; z wyd. niem. tł. W. Osterloff. - Wyd. nowe, przejrzane i popr. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, [1909?] (sygn. 85145)

Wychowanie przedrodne jako podstawa rozwiązania kwestji społecznej oraz praktyczne sposoby i przepisy w tym kierunku dla rodziców polskich. - Berlin : Wydawnictwo Przewodnika Zdrowia, [1909?] (sygn. 81393)

Wychowawcze zadania ogółu : szkolnictwo francuskie od 1870-1895 : rok dziecięcy / Antoni Potocki. - Lwów : nakł. Towarzystwa Wydawniczego, 1907 (sygn. 87428, 89144)

Wychowawcze znaczenie sztuki : (wykład wygłoszony w Warszawie 2.V.38) / Karol Homolacs. - Warszawa : Nasza Księgarnia ; Kraków : Księgarnia Krzyżanowskiego, 1938 (sygn. 89140)

Wypisy polskie na klasę IV : wraz z ćwiczeniami i rozbiorami stylistycznymi / Henryk Galle. - Wyd. nowe ułożone zgodnie z programem M.W.R.iO.P. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1922 (sygn. 100625)  

Wyspiański i Szujski / Kazimierz Wóycicki. - Warszawa : Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1917 (sygn. 89541)

Z dziejów języka polskiego : studja i szkice / Aleksander Brückner. - Lwów ; Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze : Księgarnia S. Sadowskiego, 1903 (sygn. 61662)

Z lat wojny : poezja polska 1939 - 1945 / ułożył i wstępem zaopatrzył Kazimierz Wyka. - Kraków : [s. n.], 1945 (sygn. 92636) 

Z zagadnień ustrojowych Polski / Oswald Balzer. - Lwów : Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, 1917 (sygn. 61667)

Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży : ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych i z tradycyi ustnej / zestawił Eugeniusz Piasecki. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Lwów : Książnica Polska Tow. Naucz. Szkół Wyższych, 1919 (sygn. 89546)

Zamek Bialski : (dzieje miasteczka, obrazy z życia magnatów, Akademia Bialska) / Julian Bartoszewicz. - Warszawa : Biblioteka Dzieł Wyborowych, [1914?] (sygn. 87446)

Zaranie malarstwa polskiego : szkic do historyi / napisał Tadeusz Jaroszyński.- Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Sp., 1905 (sygn. 108220)

Zarys dziejów nauki czytania w celu zawiązania dydaktyki narodowej i reformy elementarza / [Stanisław Zarański]. - Kraków : Wydaw. Dzieł Tanich i Pożytecznych, 1868 (sygn. 63983)

Zarys geografii powszechnej : (rozumowej) / Wacław Nałkowski. - Wyd. 2, przez autora przejrz. i dopełn. - Warszawa : Księgarnia Teodora Paprockiego, 1894 (sygn. 61675)

Zarys historji Bibljoteki Jagiellońskiej : z 40 rycinami w tekście i 3 planami / Wanda Konczyńska. - Kraków : nakł. własny, 1923 (sygn. 83298)

Zarys historji rozwoju wojskowości w Polsce (992-1792 r. ) : z 12 - tu rysunkami / Mieczysław Rostafiński. - Poznań : Nakładem Księgarni Fr. Gutowskiego, 1922 (sygn. 91971)

Zarys literatury rzymskiej / Kazimierz Morawski. - Warszawa : skł. gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1922 (sygn. 108138)

Zasady przyzwoitego zachowania się młodzieży szkolnej / Jan Piątek ; il. Kamil Mackiewicz. - Wyd. 4. - Lwów ; Warszawa : Książnica Atlas, 1930  (sygn. 100584)

Zasady psychologii fizyologicznej w 15 wykladach / T. Ziehena ; przekł. z przedm. Adama Mahrburga z 23 rysunkami w tekście. - Warszawa : Bronisław Natanson, 1900 (sygn. 90865)

Zasady psychologii fizyologicznej w 15 wykładach / T. Ziehena ; przekł. z przedm. Adama Mahrburga. - Warszawa : Bronisław Natanson, 1900.  (sygn. 90865, 107926)

Zasady wiary katolickiéj przykładami historycznemi objaśnione czyli Katechizm historyczny. T. 1 / przez Jana Schmida ; przekład z niem., podług 7 najnowszego wydania, przez Tłumacza połowy dzieła Gaume: Zasady i Całość Wiary Katolickiéj. - Warszawa : J. Glücksberg, 1855 (sygn. 100654)

Zasady wiary katolickiéj przykładami historycznemi objaśnione czyli Katechizm historyczny. T. 2 / przez Jana Schmida ; przekład z niem., podług 7 najnowszego wydania, przez Tłumacza połowy dzieła Gaume: Zasady i Całość Wiary Katolickiéj. - Warszawa : J. Glücksberg, 1855 (sygn. 100656)  

Znajomość człowieka : charakter / Alfred Adler. - Wyd. 3. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, [193?] (sygn. 69374)

Zoologja. Cz. 1, Kręgowce : z rysunkami / Janusz Domaniewski. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1930 (sygn. 104004)

Źródła do dziejów drugiego i trzeciego rozbioru Polski. T. 1, Polityka Rosyi i Prus wobec Polski od początków Sejmu Czteroletniego do ogłoszenia Konstytucji Trzeciego Maja 1788-1791 = Documents relatifs a l'histoire du deuximeme et troisieme partage de la Pologne. T. 1, Politique de la Russie et de la Prusse a l'egard de la Pologne depuis l'ouverture de la Diete de Quarte Ans jusqu'a la promulgation de la Constitution du 3 Mai 1788-1791 / wydał Bronisław Dembiński. - Lwów : Towarzystwoa dla Popierania Nauki Polskiej, 1902 (sygn. 85149)

Źródła do historji wychowania (wybór) : w dodatku album ilustracyj do dziejów wychowania. Cz. 1, Od starożytnej grecji do końca w. XVII / wybrał i objaśnił Stanisław Kot. - Warszawa [et al.] : Gebethner i Wolff, 1929 (sygn. 54601)

Źródła do historji wychowania (wybór) : w dodatku album ilustracyj do dziejów wychowania. Cz. 2, Od początku w. XVIII do początku w. XX / wybrał i objaśnił Stanisław Kot. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1930 (sygn. 54602)

Życie i przygody Henrysia dla młodzieży polskiej. - Wadowice : nakł. Franciszka Foltina, 1923 (sygn. 85152)

 

 

Opracowali: Jolanta Stempień, Antoni Woźnica