Wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1969-2011

KSIĄŻKI

1. "Cudne manowce?" : kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

2. "Sport dla wszystkich" : rekreacja dla każdego. Cz. 1 / aut. Ewa Kozdroń [et al.] ; red. z. Halina Piotrowska ; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Zarząd Główny. - Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 1994

3. 10 minut przerwy / Klaus W. Vopel ; [przekł. z niem. Sylwia Morasiewicz-Michna]. - Kielce : Jedność, 1999

4. A kiedy mają wolny czas... / Barbara Domańska i Jerzy Feliksiak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

5. Aktywność fizyczna w rodzinie : poradnik dla pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych / Barbara Janus. - Warszawa : Centrum Edukacji Medycznej, 1997

6. Bezpieczna turystyka i rekreacja / Karol Szymański ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Wyd. 2 popraw. i uzup. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2009

7. Czas wolny dzieci i młodzieży / Zygmunt Dąbrowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966

8. Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce / pod red. Krzysztofa Przecławskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

9. Czas wolny w klubie seniora / Iza Muchnicka-Djakow. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984

10. Człowiek w krajobrazie : szkice z pogranicza socjologii / Andrzej Ziemilski. - Warszawa : Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1976

11. Elementy zdrowotne rekreacji fizycznej osób w wieku średnim / Henryk Kuński. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981

12. Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej : (wybrane zagadnienia) / pod red. Andrzeja Eberhardta ; [aut. Andrzej Eberhardt et al.]. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007

13. Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka / pod red. nauk. Andrzeja Eberhardta. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008

14. Funkcja ćwiczeń odprężających w nowoczesnym procesie kształcenia / Andrzej Szyszko-Bohusz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1979

15. Geoekologia turystyki i wypoczynku / Alicja Krzymowska-Kostrowicka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999

16. Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; [tł. tekstu na jęz. ang. Stanisław H. Kaj ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Katedra Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2004

17. Jak moje dziecko może nauczyć się wypoczywać : zawiera praktyczne testy / Karin Schleider ; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009

18. Jak przezwyciężyć stres : książka o sposobach odpoczynku i o pozytywnym podejściu do życia / Alix Kirsta ; przedm. Michael van Straten ; fot. Fausto Dorelli ; przekł. Renata i Jerzy Galkowie. - Warszawa : Delta W-Z, [1996].

19. Kolonie i obozy : zdrowe, radosne, bezpieczne / Henryk Nawara, Agata Cooper. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2007

20. Kultura wypoczynku na wczasach / Tadeusz Aleksander. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986

21. Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania / Ewa Kozak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004

22. Młodzież w czasie wolnym : między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodziezy i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011

23. Nowe tendencje w turystyce i rekreacji / pod red. Jacka Bilińskiego i Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2004

24. O indywidualizacji rekreacyjno-korektywnych form aktywności ruchowej / M. Kutzner-Kozińska, S. Owczarek, A. Skład. - Warszawa : Wydawnictwo AWF, 1981

25. O turystyce i rekreacji : studia i szkice / Zbigniew Krawczyk. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007

26. Odpoczywamy nad wodą : informacje, rady, wskazówki / Romuald Frey ; Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1969

27. Ogród wypoczynkowy / Franz Ehmke ; tł. z niem. Margarita Siewniak i Marek Siewniak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1983

28. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004

29. Placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej / Sławomira Danielewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988

30. Podstawy rekreacji i turystyki / pod red. Sylwii Toczek-Werner. - Wyd. 4 zm. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

31. Poradnik animatora i organizatora imprez w sporcie dla wszystkich / [aut. Ryszard Kazimierz Burgiel] ; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Zarząd Główny. - Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 1997

32. Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia / Tadeusz Wujek. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

33. Przewodnik do ćwiczeń z psychologii w rekreacji i turystyce : (dla studiujących rekreację i turystykę) / Jacek Gracz, Tadeusz Sankowski, Małgorzata Walczak. - Poznań : AWF, 2003

34. Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego / Marian Grochociński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

35. Psychologia czasu wolnego / Kazimierz Migdał. - Warszawa : AlmaMer Szkoła Wyższa, 2011

36. Psychologia w rekreacji i turystyce / Jacek Gracz, Tadeusz Sankowski ; [Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu]. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001

37. Reklama w turystyce i rekreacji / Lesław Wojtasik, Roman Dawid Tauber ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2006

38. Rekreacja fizyczna / Teresa Wolańska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1971

39. Rekreacja fizyczna na wczasach : poradnik dla organizatorów i instruktorów / Zofia Dowgird [et al.]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1978

40. Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011

41. Relaks w nauczaniu / Hubert Teml ; tł. Beata Szymańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

42. Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży wielkomiejskiej / Beata Maj. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

43. Sport i turystyka we współczesnym stylu życia = Sport and tourism in the modern lifestyle / pod red. Bogusława Mareckiego. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2009

44. Syntetyczne podstawy rekreacji i turystyki / Milan Duricek, Kazimierz Obodyński. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

45. Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii : scenariusze zajęc wychowawczych : programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2008

46. Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących / pod red. Stanisława Grochmala. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986

47. Teoria i metodyka rekreacji : (zagadnienia podstawowe) : praca zbiorowa / pod red. Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej, Wiesława Siwińskiego. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001

48. Turystyka i rekreacja : wymiary teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

49. Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych : wybrane zagadnienia / pod red. Ireny Ozimek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011

50. Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej / pod red. Renaty Grzywacz ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2008

51. Turystyka i rekreacja w mieście : praca zbiorowa / pod red. Michała Lisowskiego ; Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2008

52. Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej / pod red. nauk. Andrzeja Eberhardta ; [aut. Anna Czajkowska et al.]. - Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011

53. Wprowadzenie do rekreacji fizycznej : elementy historii, teorii i metodyki / Maciej Demel, Włodzimierz Humen. - Warszawa : Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1970

54. Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, 2006

55. Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji / red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, Kazimierz Klementowski. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2004

56. Wstęp do teorii rekreacji / Marek Napierała, Radosław Muszkieta. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011

57. Wybrane zagadnienia z turystyki i rekreacji / pod red. Władysława Mynarskiego ; Politechnika Opolska. - Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2005

58. Wychowanie do rekreacji / Kazimierz Czajkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1979

59. Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie : wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka szkolna / Jerzy Gruszka. - Wyd. 2 zm. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1997

60. Wypoczynek z rodziną / Ryszard Szepke. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1976

61. Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji : wybrane zagadnienia / Chris Gratton [et al.] ; pod red. Bohdana Junga ; tł. z ang. rozdz. 4-11 Krzysztof Kaczyński, Barbara Buczyńska, Ewa Butkiewicz. - Warszawa : Semper, 1995

62. Zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży : wyciąg obowiązujących przepisów prawnych / Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. - Wyd. 2. - Wrocław : Wrocławska Oficyna Wydawnicza, 1995

64. Zmęczenie - wypoczynek / Aleksander Dawidowicz, Andrzej Eberhardt, Aleksander Ronikier. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / Janusz Bielski // Lider. - 2010, nr 1, s. 7-10

2. Bezpieczne wakacje / Elżbieta Sandecka-Pultowicz // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 2 (12), s. 5-6

3. Bezpieczne wakacje / Zofia Rudzińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 41-42

4. Bezpieczne wakacje : scenariusz zajęć świetlicowych / Barbara Głaz // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 2, s. 19

5. Bezpieczne wyjazdy i wakacje 2009 r. : szkolna fikcja czy realny scenariusz? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 5, s. 3-6

6. Bezpiecznie na wakacjach / Monika Szczepańska // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 1, s. 4-7

7. Bezpieczny wypoczynek - na pływalni i kąpielisku / Anna Oleszak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 45-47

8. Dyrektorze, czy już zaplanowałeś swój urlop? / Ewa Maksymowska, Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 36-40

9. Gry i zabawy na wakacje. // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 38, s. 4-6

10. Gry plenerowe / Edyta Milczarek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s. 14-15

11. Jak unikać niebezpieczeństwa - w trakcie podróży i wycieczek / Jolanta Smuniewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 48-49

12. Jak wybrać wakacyjny obóz dla dziecka / Agnieszka Kornas // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 20-23

13. Jaki urlop udany / Joachim Marschall // Charaktery. - 2012, nr 8, s. 40-43

14. Kamyki-sposób na udany dzień / Katarzyna Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s. 10-15

15. Korzystanie z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną / Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2006, nr 12, s. 28-29

16. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży / Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 46-47

17. Nauczyciel lepiej zorganizowany / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 97-100

18. O jak odpoczynek / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 31, s. 12

19. Odpoczywaj - abyś zaczął od nowa / Leon Knabit ; rozm. przepr. Magdalena Mrówczyńska, Renata Włostowska // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 6, s. 17-19

20. Odpowiedzialność za teren szkoły w czasie wakacji / Mirosław Klimkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 42-44

21. Ojciec Święty, Jan Paweł II o sporcie, rekreacji i turystyce / Marian Bukowiec // Lider. - 2007, nr 10, s. 4-5

22. Organizowanie różnych form wypoczynku zorganizowanego / Bożena Dziurla [et al.] // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 12, s. 4-6

23. Profilaktyka wakacyjna / Jolanta Lisowska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 2 (12), s. 7-10

24. Psychoewolucyjne ramy popkultury : ewolucja umysłu a treści rozrywki / Tomasz Kozłowski // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 3, s. 72-99

25. Razem czy osobno / Monika Werwicka // Ergo. - 2005, nr 6-7, s. 11

26. Rekreacja fizyczna a czas wolny / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 2, s. 15-16

27. Rekreacja rodzinna - przygotowanie do całożyciowej aktywności ruchowej / Grażyna Kosiba, Marzena Kukla // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 7, s. 4-8

28. Rekreacja w wodzie nie tylko na ładną pogodę / Grzegorz Bielec, Paweł Klajman // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, s. 39-44

29. Relaks na przerwie / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 91-96

30. Rodzic przezorny, rodzic spokojny / Magdalena Żyła-Alenowicz // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 39, s. 44-45

31. Rola rekreacji ruchowej w rozwoju - dzieci w wieku 10-12 lat w małym mieście / Anna Maszorek-Szymala, Monika Sławek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9, s. 25-30

32. Sen, brat życia / Aleksander Perski ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2013, nr 3, s. 26-31

33. Spod skrzydeł pod namiot / Ewa Szperlich // Charaktery. - 2007, nr 7, s. 36-39

34. Status szkoły dyżurującej w czasie wakacji / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 38-40, 42

35. STOP zagrożeniom na wyjazdach : informacje, które dyrektorzy, wychowawcy powinni obowiazkowo przekazać uczniom i rodzicom przed wakacjami 2009 r. / Wanda Mende // GłosPedagogiczny. - 2009, nr 5, s. 44-46

36. Studia wyższe turystyki i rekreacji - razem czy osobno? / Zygmunt Jaworski // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 11/12, s. 20-27

37. Szkolne wychowanie fizyczne jako przygotowanie do całożyciowej rekreacji / Marek Sokołowski // Lider. - 2008, nr 4, s. 35-37

38. Święty dzień siódmy / Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2007, nr 6, s. 10-16

39. Tereny rekreacji i wypoczynku bez barier : uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w zabytkowych parkach i ogrodach / Anna Pawlikowska-Piechotka // Problemy Ekologii. - 2009, nr 1, s. 40-44

40. Turystyka i jej związek z rekreacją fizyczną / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 5, s. 18-22

41. Wpływ ruchu turystycznego na stan środowiska przyrodniczego / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2009, nr 9, s. 9-11

42. Wreszcie odpocząć / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 16-17

43. Wspinaczka ściankowa - jako propozycja zajęć pozalekcyjnych i aktywności rodzinnej / Anna Maszorek-Szymala // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 9, s. 21-24

44. Wykorzystanie ćwiczeń akrobatycznych w rekreacyjnych formach ruchu w rodzinie / Waldemar Wiśniowski // Lider. - 2006, nr 5, s. 17-19

45. Wypoczynek czynny i bierny / Jolanta Zarzycka, Bogdan Szeląg // Lider. - 2005, nr 3, s. 6-7

46. Wypoczynek nad wodą a świadomość prawna / Artur Walczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 9-11

47. Zmęczenie i regeneracja organizmu w sportach siłowych / Krzysztof Mizera // Lider. - 2008, nr 6, s. 21-22

48. Znów są wakacje / Iwona Nidecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s. 5-8


                                                                                                     

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Pedagogika. Wychowanie.