Mózgowe porażenie dziecięce – zestawienia bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2019

KSIĄŻKI

1. Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi / Ewa Boksa. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016

2. Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym : segmentalna i suprasegmentalna specyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mpd. / Urszula Mirecka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

3. Dziecko niepełnosprawne ruchowo : praca zbiorowa. Cz. 3, Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / pod red. Ewy Mazanek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

4. Dziecko z porażeniem mózgowym : przewodnik dla rodziców i opiekunów / Marek Synder, Michał Słomczykowski, Andrzej Grzegorzewski ; pod red. Marka Syndera. - Częstochowa : Święty Paweł, cop. 2002

5. Mieć dziecko z porażeniem mózgowym : pamiętniki matek / wybór i oprac. pamiętników oraz przedmowa Maria Chodkowska. - Lublin : Pracownia Wydawnicza Fundacji "Masz Szansę", 1995

6. Mózgowe porażenie dziecięce : wskazówki dla rodziców / Roman Michałowicz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 1997

7. Mózgowe porażenie dziecięce / Maria Król. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

8. Mózgowe porażenie dziecięce / pod red. Romana Michałowicza. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2001

9. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

10. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 1998

11. Muzyczna zabawa / Mirosław Zalewski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2008

12. Papużki nierozłączki : porażenie mózgowe / Aleksandra Chmielewska ; [il.: Agnieszka Ostrowska]. - Wyd. I. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017

13. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym o różnym zakresie niepełnosprawności / Dominika Kurpiel. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011

14. Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu / Sophie Levitt ; z jęz. ang. tł. Andrzej Cedro. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2000

15. Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych / Monika Parchomiuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

16. Rola treningu fizycznego w czynnościowym usprawnianiu młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym / Ewa Klimek-Piskorz, Czesław Piskorz. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2007

17. Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym : osiągnięcia edukacyjne / Magdalena Loska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

18. Współczesne tendencje w rehabilitacji / pod red. Ewy Tomasik i Ewy Mazanek ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. - Warszawa : Żak, 1998

 

FILMY

1. Chce się żyć / scen. i reż. Maciej Pieprzyca. - Warszawa : Kino Świat, [2014] (94 min)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta dyzartrycznego z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem wad wrodzonych : studium przypadku / Krystian Manicki // Edukacja. - 2018, nr 4, s. 92-107

2. Diagnoza dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej / Anna Borzęcka // W: Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod red. nauk. Joanny Skibskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. - S. 253-272

3. Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitację dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku) / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6,
s. 20-21

4. Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi / Ewa Boksa. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016. - S.11-42: Mózgowe porażenie dziecięce a dysfagia i zaburzenia rozwoju mowy

5. Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w przedszkolu masowym / Joanna Czapla // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 25, s. 52-55

6. Integracja sensoryczna - metoda wspomagająca rozwój dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym / Joanna Grzesiak // W: Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - S. 225-238

7. Jakość życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Magdalena Wędzińska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 2, s. 121-143

8. Komputer i dziecko z porażeniem mózgowym / Jolanta Ostrowska // Matematyka. - 2006, nr 9, s. 59-60

9. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. - S. 70-72: Charakterystyka i zaburzenia mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym

10. Mózgowe porażenie dziecięce / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 13-18

11. Mózgowe porażenie dziecięce / Maria Borkowska // W: Dziecko z niepełnosprawnością ruchową : jak wspomagać rozwój psychoruchowy / red. nauk. Maria Borkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. - S. 109-117

12. Mózgowe porażenie dziecięce / Marek Kaciński // W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 123-135

13. Mózgowe porażenie dziecięce / Stanisław Siwek // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 89-115

14. Mózgowe porażenie dziecięce i zaburzenia współwystępujące / Agnieszka Drzazga // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 269-290

15. Mózgowe porażenie dziecięce - wybrane metody usprawniania / Karolina Bagnowska, Maciej Falkowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 8, s. 28-32

16. Nauczanie kierowane jako metoda łącząca pedagogikę i fizjoterapię w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 w Warszawie / Katarzyna Cichowska-Segiet, Sławomira Sadowska // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 206-214

17. Ocena postępów rozwoju dziecka z zaburzeniami psychoruchowymi usprawnianego metodą neurorozwojową NDT-Bobath / Małgorzata Sekułowicz, Barbara Stonoga-Karpa // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, s. 85-95

18. Pedagogiczno-terapeutyczne postępowanie w pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym / Beata Szluz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 47-55

19. Podstawy przystosowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką do naturalnego środowiska w szkole / Izabela Indisow // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. - S. 170-181

20. Praca z dzieckiem z porażeniem mózgowym / Aldona Kotkowska-Szulżyk // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 35-41

21. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 164-166: Mózgowe porażenie ruchowe

22. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 221-224: Przykład orzeczenia ucznia z porażeniem mózgowym

23. Rodzice dziecka z porażeniem mózgowym / Magdalena Goraj // Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 24-25

24. Sytuacja socjalno-ekonomiczna rodzin z dorosłym chorym na mózgowe porażenie dziecięce - doniesienia wstępne / Krystyna Zeńczak-Praga, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Kinga Cesar // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 164-177

25. Test Oceny Ręki Asystującej (AHA) jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne w edukacji włączającej dzieci z jednostronnymi niedowładami ręki / Dorota Podgórska-Jachnik , Jacek Szmalec // Edukacja. - 2019, nr 1, s. 111-130

26. Udział rodziców w procesie usprawniania dziecka z porażeniem mózgowym / Monika Parchomiuk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s.157-162

27. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (teoria i empiria) / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2018, nr 1, s. 51-67

28. Wczesna interwencja logopedyczna w mózgowym porażeniu dziecięcym / Urszula Mirecka // W: Wczesna interwencja logopedyczna / redakcja naukowa: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. - Wyd. II. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. - S. 368-379

29. Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą systemu nauczania kierowanego Petö / Agnieszka Drzazga // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 363-371

30. Wsparcie społeczne, radzenie sobie ze stresem osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym o różnym zakresie niepełnosprawności / Dominika Kurpiel // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", cop. 2010. - S. 177-190

31. Wspomaganie rozwoju kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej jako sposób wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Aneta Jegier // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 21-27

32. Zaburzenia emocjonalne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jako pierwotne i wtórne skutki uszkodzenia mózgu / Agnieszka Drzazga // W: Dziecko chore / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. - S. 275-283

33. Zastosowanie Makatonu w terapii dziecka niewerbalnego z mózgowym porażeniem dziecięcym / Aleksandra Scheller // Forum Logopedy. - 2015, nr 7 s. 17-22

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

Powrót do Psychologia