UWAGA KONKURS

Data publikacji: 11 października 2017

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

pt. „Jesień dary lasu niesie"

 

Organizatorami konkursu są:

- Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Węgrowie

- Nadleśnictwo Łochów

- Parafia Św. Ojca Pio w Węgrowie

 

Konkurs rozpoczyna się 5 października i trwać będzie do  23 października 2017r.

Temat prac konkursowych brzmi „Jesień dary lasu niesie".

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu węgrowskiego.

Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III,  IV-VII, gimnazjum oraz w  dwóch kategoriach formalnych: prace plastyczne oraz prace techniczne.

Koordynatorami konkursu są nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele plastyki.

Cele konkursu to:

  • kształtowanie wrażliwości dzieci i młodzieży na otaczającą przyrodę;
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
  • rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
  • wzmocnienie wiary we własne możliwości;
  • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych;
  • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;

Warunki uczestnictwa w konkursie:

- Praca konkursowa może być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice (format minimum A4, maximum A3). Praca konkursowa może być również pracą plastyczno-techniczną, czyli wykorzystaj wszystko to, co znajdziesz w lesie i bądź twórcą ekologicznej biżuterii, zabawki, ozdoby dekoracyjnej (bukiety, wianki, stroiki).

- Prace inspirowane tym, co niesie bogactwo leśnej natury należy złożyć nauczycielowi plastyki,  nauczycielowi bibliotekarzowi lub złożyć bezpośrednio do placówki Biblioteki Pedagogicznej                                  im. H. Radlińskiej w Węgrowie.

Prace dostarczane na konkurs powinny dotyczyć tematu „Jesień dary lasu niesie".

- Praca plastyczna powinna być w formacie minimum A4, maksimum A3

- Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej nieopublikowanymi.

- Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę wykonaną osobiście.

- Każdy uczestnik  konkursu powinien na odwrocie opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię                               i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy do opiekuna.  Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

- Dane osobowe uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

Warunki konkursu i nagrody:

- Prace należy przesyłać lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie: 07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23 (kontakt tel.  25-792-23-46, osoba odp. Marta Panufnik) do dnia 23 października 2017r.

- Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

- Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

- Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję.

- Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

- Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez ich opiekunów.

- Rozdanie nagród laureatom nastąpi 29 października 2017r. na  IX Hubertusie zorganizowanym przy Parafii Św. Ojca Pio w Węgrowie.

- Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli je odebrać w terminie późniejszym w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie.

Postanowienia końcowe:

- Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w lokalu Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie i podczas IX Hubertusa Węgrowskiego dnia 29 października 2017r.

- Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

- Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.bpsiedlce.pl w zakładce Węgrów oraz          u nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

- Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Nadleśnictwo Łochów i Bibliotekę Pedagogiczną                   im. H. Radlińskiej w Węgrowie.