Kurierek Nowości 4/2015 Dziecko sześcioletnie w szkole

1.Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa. pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. [SW 40684].

 
"Dziecko sześcioletnie w Polsce i na świecie. Charakterystyka i diagnoza rozwoju dzieci sześcioletnich. Formy i obszary aktywności dzieci sześcioletnich. Zaburzenia rozwojowe dzieci. Nowatorskie tendencje w edukacji".


2
.Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E.: Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej :  jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. Kraków :  Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2014. [SW 45668].

„Polecam książkę udostępniającą nauczycielowi profesjonalne GOTOWE narzędzia diagnostyczne. Wyjątkowość treści prezentowanych w publikacji podkreśla fakt, że, według Autorek, nieporozumienia w zakresie stosowania metody obserwacji wynikają z niedostatków publikacji poświęconych nauczycielskiej diagnozie i braku sprawdzonych narzędzi diagnostycznych. Autorki mają nadzieję, że ich starania..".


3
.Jenkins, L.: Gotowi do szkoły? Start! Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2015. [SW 46668].

„Pierwszy dzień szkoły bywa na ogół radosny, ale co zrobić, aby radość ta nie uleciała wraz z wielogodzinnym wysiadywaniem w ławce, ciężkim tornistrem i niezbyt życzliwie łypiącym kolegą z sąsiedniej ławki? Nie tylko dzieci, ale i rodzice wchodzą w "okres szkolny".


4
.Kałużny, A.: Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka. Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. [SW 46070].

„Dokładna diagnoza, tj. poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci na początku roku szkolnego, umożliwi wyłonienie sześciolatków o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspomaganie dziecka w poszczególnych sferach, wspieranie go w nabywaniu nowych umiejętności-to działania, które (realizowane wspólnie z rodzicami) mogą przynieść efekt w postaci osiągnięcia pełnej gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej".


5.
Marek, E. Nadrowska, K.: Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : karty pracy. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. [SW 41833].

"Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Karty pracy" to ćwiczenia i zadania, które pomogą w poznaniu stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przeprowadzenie zajęć diagnostycznych cztery razy w ciągu roku da szansę na uważne przyjrzenie się rozwojowi dziecka w jego najważniejszych obszarach i umożliwi podjęcie skutecznych działań wspomagających i korygujących rozwój przedszkolaka"6
.Marek, E. Nadrowska, K.: Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. [SW 41835].

„Proponowany przewodnik metodyczny to zbiór najważniejszych informacji dotyczących diagnozowania gotowości szkolnej dziecka".


7
.Meinders-Lücking, F., Loy, S.: Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. [SW 38829].

"Książka jest skierowana do rodziców, zadających sobie następujące pytania: Czy moje dziecko jest odpowiednio przygotowane, aby zacząć naukę w szkole? Jaki wiek jest optymalny do rozpoczęcia nauki w szkole? Dziecko rozpoczynając naukę w szkole nie musi być na wejściu ukształtowanym uczniem, ale powinno posiadać pewne umiejętności, które pozwalają na efektywne wykorzystanie zajęć i nabycie pewności siebie".


8
.Skura, M.: Na progu : ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? : o co chodzi w pierwszej klasie? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. [SW 35937].

„Książka jest opisem zadań szkoły, jako instytucji, która nieustannie powinna zmieniać się, aby uzyskać gotowość na przyjęcie młodszych dzieci. Czytelnik znajdzie  niej opis zadań nauczycieli związanych nie tylko z ich przygotowaniem metodycznym, czy organizacyjnym, ale przede wszystkim z  kompetencjami osobistymi, szczególnie w obszarze komunikacji z drugim człowiekiem".


9
.Skura, M.: Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. [SW 45936].

W książce, którą oddajemy w Państwa ręce, stawiamy sobie trzy cele:
1.przybliżyć, najważniejsze z punktu widzenia rodzica, informacje o systemie oświaty w Polsce,
2. opisać, jakie umiejętności są ważne, by dziecko dobrze radziło sobie w szkole,
3.. w jaki sposób wykorzystywać codzienne okazje do tego, by zorientować się, na jakim poziomie są u dziecka te umiejętności.


10.Smoleń, D.: Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich. Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013. [SW 44537].

Książka powstała na bazie doświadczenia matki i wiedzy psychologa. Jej adresatami są rodzice i nauczyciele. Rodzice, którzy nie mogą się zdecydować, czy posłać sześciolatka do szkoły, przeczytają o typowych problemach przeciętnego pierwszaka-sześciolatka
i dowiedzą się, z czego one wynikają. Rodzice, którzy zapisali dziecko do pierwszej klasy i jesienią staną w obliczu tych problemów, uświadomią sobie, że nie są jedyni. Krótkie, trafne i rzeczowe komentarze psychologa pomogą im podjąć decyzję, a także lepiej zrozumieć dziecko i pomóc mu w pierwszych miesiącach nauki.


11.Tanajewska, A., Naprawa, R., Czarnecka, L.: Dziecko sześcioletnie w szkole : dobry start. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. [SW 45944].

Autorki, wychodząc naprzeciw decyzji MEN dotyczącej edukacji dziecka sześcioletniego, przygotowały propozycję edukacyjną Dziecko sześcioletnie w szkole - dobry start, której celem jest między innymi:
- wspomaganie dobrego startu dziecka sześcioletniego w szkole;
- przedstawienie charakterystyki rozwoju dziecka sześcioletniego;
- ukazanie zadań szkoły, wychowawcy, nauczycieli związanych z edukacją dziecka sześcioletniego w szkole;
- wsparcie nauczyciela w sposobach i formach planowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- zaproponowanie różnorodnych indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia sześcioletniego.


12.Waloszek, D.: Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. [SW 45954].

Specjalistka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, profesor wyższej uczelni podjęła bardzo ważny temat dotyczący etapu przejścia dziecka z przedszkola do szkoły. Jak zaznacza Autorka we wstępie, dziecko chce iść do szkoły i ten optymizm jest podstawowym motywatorem chęci uczenia się. Rozważane są więc w opracowaniu warunki jego podtrzymywania, a nie niszczenia. O czym jest więc ta książka? Między innymi właśnie o tym, aby wykorzystać tę radość, z jaką dziecko przystępuje do nauki szkolnej.


13.Watoła, A.: Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. [SW 34166].

Książka ta jest próbą wskazania zmian w diagnozowaniu współczesnej edukacji. Zawiera znaczną liczbę wniosków i postulatów, rozszerzając granice poznania w zakresie wykorzystania komputerów w jakże ważnym okresie dla dziecka, jakim jest przełom pomiędzy przedszkolem i szkołą podstawową. Książka jest wielowątkowa, podejmuje szereg problemów ważnych dla edukacji masowo wspartej komputerami.


14.Wiatrowska, L, Dmochowska, H.: Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. [SW 44991].

Niniejsza książka to szeroka perspektywa postrzegania dziecka 6-letniego jako potencjalnego ucznia szkoły podstawowej, któremu rzeczywistość kreuje los bardziej lub mniej odpowiadający osobistym preferencjom. W wyniku kontrowersji zogniskowanych wokół reformy oświaty, a w niej wcześniejszego rozpoczynania edukacji już przez dzieci 6-letnie, akcentuje się w niej holistyczny ogląd dziecka. Przedstawione możliwości i ograniczenia w rozwoju poszczególnych sfer dają możliwość antycypacji obrazu funkcjonowania tego dziecka w szkolnej rzeczywistości, co wyznacza się jego gotowością edukacyjną.


15.Wilgocka-Okoń, B.: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa : Żak, 2003. [SW 29921].

W oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz szerokie badania prof. Barbara Wilgocka-Okoń z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego sugeruje w tej pracy przeprowadzenie badań nad dziećmi mającymi rozpoczynać naukę w szkole lub w klasie 0 w przedszkolu. Wychodzi z założenia, że powodzenie dziecka w pierwszym okresie szkolnym zależy w dużym stopniu od tego, w jaki sposób nauczyciel potrafi nawiązać do posiadanych przez dziecko doświadczeń poznawczo-społecznych i na ile zdaje sobie sprawę ze zróżnicowania tych doświadczeń w powierzonej mu do prowadzenia i nauki klasie szkolnej. 

                                                                                                                                   oprac. Grzegorz Anusiewicz

 

Powrót do 2015