Historia

Po wyzwoleniu kraju, wraz z tworzeniem się rządu i różnych instytucji oświatowych w Garwolinie powstaje Inspektorat Oświaty i Wychowania z siedzibą początkowo w Gmachu Powiatowej Rady Narodowej, a później w budynku szkoły podstawowej.

I tam właśnie w jednym z maleńkich pokoików gromadzi się pierwsze książki dla nauczycieli, które udostępniane są przez pracowników Inspektoratu Oświaty

Zgromadzone książki w roku 1950 przenosi się do siedziby Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od tego roku biblioteka licząca 663 książki otrzymuje nazwę Pedagogicznej.

W roku 1954 księgozbiór przeniesiono do Szkoły Podstawowej Nr 1. Nowy lokal otrzymała placówka w roku 1969 przy ul. T. Kościuszki 51 w "Domu Nauczyciela", i znajduje się w nim do dziś.

Biblioteka uczestniczyła w różnorodnych konkursach takich jak: konkurs na najlepszą działalność biblioteki pedagogicznej, najlepiej prowadzoną dokumentację biblioteki, na urządzenie czytelni, konkurs czytelniczy, konkurs "Popularyzujemy książki polityczno - społeczne".

W czasie swej działalności placówka angażowała się szczególnie w działania edukacyjne. Pierwsze spotkanie z nauczycielami powiatu garwolińskiego zorganizowano w kwietniu 1955 roku. Było to spotkanie z literatem Bogusławem Kaczyńskim.

Ponadto organizowała spotkania z twórcami [Seweryna Szmaglewska, Cz. J. Wojtyńki, Franciszek Bernaś, Jerzy Przeździecki, Krystyna Chojecka ]

W bibliotece czytelnicy spotykali się ze znanymi redaktorami [Alicja Racewicz, Bartosz Janiszewski], a także z teoretykiem z dziedziny bibliotekarstwa prof. Marcinem Drzewieckim.

Wspólnie z uczniami działającego przy bibliotece Koła Przyjaciół Biblioteki przygotowywano montaże słowno-muzyczne i programy artystyczne na różnorodne okazje (Dzień Nauczyciela, Wigilia, Dzień Kobiet itp.). Nauczyciele bibliotekarze współpracowali i nadal współpracują z ZNP w zakresie organizowania różnorodnych imprez kulturalno - oświatowych dla nauczycieli. Od roku 1996 Biblioteka corocznie przygotowuje dla nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uroczysty "Dzień Bibliotekarza".

Jedną z bardzo ważnych form pracy w bibliotece jest organizowanie różnorodnych kursów kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy szkół podstawowych ( Kurs Kwalifikacyjny dla Bibliotekarzy - 1985 i 1986 r., zajęcia dla słuchaczy Studium Pedagogicznego ODN Rembertów -1987 r. i inne )

Obecnie biblioteka prowadzi warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W bibliotece prowadzone są lekcje biblioteczne dla uczniów na wszystkich poziomach nauczania. Na lekcje zapraszani są nie tylko uczniowie z miasta ale również z powiatu Garwolin( Szkoła Podstawowa w Kębłowie, Woli Rębkowskiej, Wilkowyi, Michałówce i inne ).Tematyka prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy lekcji dotyczy głownie realizacji założeń ścieżek międzyprzedmiotowych w tym ścieżki czytelniczej i medialnej oraz regionalnej.

Jedną z form pracy biblioteki jest sporządzanie różnorodnych wystaw, wystawek tematycznych i okolicznościowych oraz gazetek informacyjnych.

Helena Radlińska - wspaniały pedagog i bibliotekarz, której sprawy bibliotek i książki były bardzo bliskie uważała, że "kulturę narodu mierzy się nie tyle wartością jego literatury, co rozpowszechnieniem książek i statystyką ruchu wydawniczego i czytelnictwa".

Kierowaniem książnicą, w poszczególnych latach zajmowały się:

* 1950-1953   Wiesława Wielgosz - nauczyciel LO

* 1953-1963   Krystyna Michalska-Siarkiewicz - nauczyciel bibliotekarz

* 1963-1969   Eufemia Gromek - nauczyciel bibliotekarz

* 1969-1982   Irena Białecka - nauczyciel bibliotekarz

* 1982-2004   Grażyna Moch - nauczyciel bibliotekarz * 2004-          Urszula Brych - nauczyciel bibliotekarz Biblioteka zawsze zatrudniała nauczycieli bibliotekarzy o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych i bibliotekarskich. Obecnie w Bibliotece Pedagogicznej w Garwolinie zatrudnione są cztery osoby na etacie nauczyciela - bibliotekarza.W roku 2004 zostaje wdrożony szereg działań służących rozwojowi biblioteki.

Dokonano remontu oświetlenia w wypożyczalni i w magazynie, dzięki czemu poprawiła sie jakość usług w bibliotece oraz warunki pracy nauczycieli-bibliotekarzy.Zmieniono wykładzinę podłogową w wypożyczalni, część regałów zastąpiono nowymi oraz wymieniono okna we wszystkich pomieszczeniach biblioteki. Mieszkańcy naszego powiatu mogli korzystać z bogatego księgozbioru podręcznego i czasopism w nowo powstałej czytelni.Biblioteka została również podłączona do sieci komputerowej i dzięki temu czytelnicy uzyskali dostęp do internetu. Dzięki dodatkowym funduszom biblioteka macierzysta zakupiła sprzęt do odtwarzania kaset magnetofonowych, płyt kompaktowych, kaset video, płyt DVD, foliogramów. Latem 2006 roku Biblioteka Pedagogiczna przeszła gruntowny remont. Powierzchnia została powiększona o lokal zajmowany uprzednie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wymieniono podłogi, sufity i zmieniono układ pomieszczeń.

Podczas remontu brano pod uwagę przystosowanie biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowano podjazd dla wózków inwalidzkich oraz zmodernizowano łazienkę.

Biblioteka została wyposażona w sprzęt komputerowy, czytniki. Dzięki temu czytelnicy rejestrowani są w systemie, posiadają kartę biblioteczną z kodem kreskowym, która służy do ewidencji wypożyczeń.

Czytelnicy mogą również korzystać z katalogu on - line, który jest na bieżąco uzupełniany.

Do dyspozycji czytelników są komputery, skaner i drukarka, zakupione z funduszy Unii Europejskiej.

Dzisiaj Biblioteka działa na terenie całego powiatu garwolińskiego.

Jej oferta, na którą składają się wyspecjalizowane zbiory, odpowiedni warsztat informacyjny oraz szeroka gama działań metodycznych, pedagogicznych i kulturalnych skierowana jest przede wszystkim do środowiska oświatowego tj. nauczycieli, wychowawców, metodyków, studentów, uczniów szkół średnich.

Placówka służy potrzebom kształcących i doskonalących nauczycieli poprzez: dostarczanie materiałów metodycznych i dydaktycznych, potrzebnych do codziennej pracy zawodowej i społecznej, tworzenie i rozbudowę warsztatu bibliograficzno- informacyjnego, przygotowywanie spisów bibliograficznych i zestawów książek na tematy zgłaszane przez nauczycieli, zapewnienie studiującym pedagogom wymaganych lektur, wspomaganie nauczycieli w realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych [w tym edukacji czytelniczej i medialnej oraz regionalnej ] oraz w zdobywaniu stopni awansu zawodowego.