Biblioterapia

 

BIBLIOTERAPIA - księgozbiór podręczny dla nauczyciela - biblioterapeuty w Bibliotece Pedagogicznej w Łosicach - (zestawienie bibliograficzne w wyborze , częściowo zaopatrzone w adnotacje)

DRUKI ZWARTE

Aleksandrowicz J. : Nie ma nieuleczalnie chorych, Warszawa 1982, „Iskry"

W cyklu szkiców , które stanowią próbę szerzenia oświaty zdrowotnej, autor przedstawia swoje doświadczenia zawodowe przemyślane w kontekście najtragiczniejszej choroby, jaką dla rodzaju ludzkiego jest wojna.

Brearley G. : Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo, Warszawa 1999, WSiP

Bettelheim B. : Cudowne i pożyteczne, O znaczeniu i wartości baśni, T. 1 - 2, Warszawa 1985, PIW

Książka stanowi rodzaj elementarza dla wszystkich. Szkice zawarte w tej publikacji ukazują osobiste wysiłki autora zmierzające do odbudowania integracji wewnętrznej poddanej poprzednio nieszczęściu. Wiele prac odzwierciedla najgłębiej osobistą, całkowicie indywidualną postawę wobec pytania „Dlaczego Ja?", oraz wobec poczucia winy. Książka zawiera refleksje umysłu związane z tym , co umysł bezpośrednio dotknęło ; refleksje, które pomagają w lepszym integrowaniu osobowości.

Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie, Warszawa 2003, Wydaw. SBP

Materiały z konferencji „Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych". W dniach 15-17 września 2002 roku odbyła się konferencja bibliotekarzy poświęcona pracy z osobami niepełnosprawnymi. W programie spotkania uwzględniono zagadnienia związane z rolą książki w życiu osób niewidzących i niedowidzących oraz zaprezentowano zajęcia warsztatowe, które mogą prowadzić bibliotekarze z wybraną grupą osób niepełnosprawnych.

Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych, Warszawa 2002, Wydaw. .SBP

Materiały z konferencji, które odbyły się na przełomie 2001 i 2002 roku. Poświęcone były problematyce szerokiego dostępu osób niepełnosprawnych do bibliotek i ich zbiorów jako jednego z warunków pełnego uczestnictwa tej grupy osób w życiu społecznym. W publikacji znajdują się materiały dotyczące potrzeb oraz ograniczeń osób niepełnosprawnych w zakresie samodzielnego korzystania z lektury a także możliwości ich zaspokojenia architektonicznych poczynając, a na zmianach świadomości kończąc.

Borecka I. : Biblioterapia, Teoria i praktyka, Warszawa 2001, Wydaw. SBP

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza „Teoretyczne podstawy biblioterapii" jest wprowadzeniem w zagadnienia metodyczne. Druga - „Biblioterapia w praktyce" zawiera szczegółowy opis wybranych modeli postępowania biblioterapeutycznego i ich zastosowanie. Pozycja ta zaopatrzona jest w „Aneksy", w których zebrano programy i scenariusze do omawianych modeli.

Brett D. : Bajki, które leczą, Cz. 1-2, Gdańsk 2002, GWP

Buryn U. [i in.], Mój uczeń nie słyszy, Poradnik dla nauczycieli szkól ogólnodostępnych, Warszawa 2001, Wydaw. MEN

Nauczyciele, którzy podejmują wyzwanie uczenie dziecka z wadą słuchu często spotykają się z problemem, jakim jest brak umiejętności wykorzystania fachowej wiedzy w praktyce. Autorki poradnika, będące praktykami, starają się odpowiedzieć na pytania jak rehabilitować dziecko niesłyszące, jak integrować je z rówieśnikami oraz jak przygotować się do pracy z takim dzieckiem. Próbują także przekonać, że trzeba i warto podjąć trud uczenia dziecka, słuchania i komunikowania się, radzenia sobie w środowisku osób słyszących. Jest to jednoznaczne z szansą na jego właściwy rozwój intelektualny i społeczny.

Cekiera Cz. : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin1993, TN KUL

Od wielu lat w środowisku polskim istnieje społeczne zapotrzebowanie na publikacje z dziedziny psychoprofilaktyki uzależnień i terapii osób uzależnionych. Wychodząc naprzeciw tym właśnie potrzebom, autor książki prezentuje programy i i systemy profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Odbiorcami tej książki mogą być zarówno profesjonaliści, jak i studenci tych specjalizacji, a także wszyscy, którzy pragną nieść pomoc w wyzwoleniu osobom uzależnionym.

Czajkowska I., Herda K. : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Poradnik dla nauczycieli, Wyd. 2, Warszawa 1997, WSiP

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971,PWN

Doroszewska J. : Pedagogika specjalna, T. 1-2, Wrocław 1981, Zakł. Nar. Im. Ossolińskich

Dziecko niepełnosprawne w bibliotece, Warszawa 1996, SBP

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Praca zbiorowa ,pod red. Ireny Obuchowskiej, Warszawa 1996, WSiP

Faber A., Mazlisch E. : Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 1992, „Media Rodzina"

Flemming L. : Po prostu zaczynamy, Praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy, Kielce 1999, „Jedność"

Franczyk A., Krajewska K. : Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju, Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno - terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, Kraków 2002, „Impuls"

Program przeznaczony jest do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych, z grupami integracyjnymi oraz przedszkolach integracyjnych, jak również w zajęciach terapeutycznych w klasach młodszych szkół podstawowych i specjalnych. Do każdego programu autorzy dołączyli kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka, który obejmuje poszczególne okresy obserwacji. Celem przedstawionego programu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, kształtowanie postaw samoakceptacji.

Gustafson J.P. : Terapia długo- czy krótkoterminowa, Gdańsk 2001, GWP

W jaki sposób najlepiej pomóc pacjentowi ? Jaki typ leczenia okaże się najskuteczniejszy? Kiedy wystarczy terapia krótkoterminowa, a kiedy konieczne jest dłuższe leczenie? Na te pytania odpowiada dr Jemes Gustafson, tłumaczy on , jak zrozumieć dynamikę leczenia pacjenta i jakimi kryteriami kierować się przy wyborze metody terapeutycznej. Książka ta pomoże terapeutom trafnie ocenić problemy klientów, a co za tym idzie - zapewnić im jak najlepsze , najskuteczniejsze leczenie.

Hazard P. : Książki, dzieci i dorośli, Warszawa 1963, „Nasza Księgarnia"

Jankowski K. : Człowiek i choroba, Warszawa 1975, PWN

Książka składa się z trzech części. Pierwsza wyodrębnia i porządkuje wtórne przyczyny inwalidztwa determinujące społeczne, psychologiczne i fizjologiczne funkcjonowanie inwalidy. Druga - przedstawia niektóre, zdaniem autora szczególnie ważne, mechanizmy psychospołeczne i psychofizjologiczne, wyjaśniające niektóre zależności patogenetyczne kształtowania się niespecyficznych konsekwencji inwalidztwa. W trzeciej części książki autor zajmuje się potencjalnymi implikacjami praktycznymi rozważań teoretycznych.

Kaja B.: Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001, Wydaw. Akademii Bydgoskiej

W zarysie problematyki tej książki autorka stara się unikać prezentacji różnych nie sprawdzonych warsztatów terapeutycznych. Analizuje poglądy na istotę terapii pedagogicznej, formułuje teoretyczne podstawy oddziaływań terapeutyczno - wychowawczych, robi przegląd jej zdaniem pożądanych metod stosowanych w terapii dzieci. Opisuje pracę terapeutyczną z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu i w pisaniu.

Konopczyński M. : Twórcza resocjalizacja, Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Warszawa 1996, „Editions Spotkania"

Największą zaletą tej książki jest ukazanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego poprzez rozwijanie twórczości i kreatywnych postaw wychowanka. Jest to pierwsze tak bogate kompendium wiedzy na ten temat w polskiej literaturze pedagogicznej. Czyni to książkę przydatną dla bardzo szerokiego grona czytelników.

Kosakowski Cz., Zaorska M. (red.), Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych, (modelowe rozwiązania), Olsztyn 2002, Wydaw . U.W-M

Pozycja ta przybliża problem głuchoślepoty tym, którzy poszukują na ten temat wiedzy. Pogłębia i zachęca do twórczego przenoszenia proponowanych rozwiązań do własnej praktyki tym, którzy z trudnymi problemami rehabilitacji i edukacji zmagają się na co dzień.

Kościelska M. : Oblicza upośledzenia, Warszawa 1998, PWN

Kowalik S. : Psychospołeczne podstawy rehabilitacji niepełnosprawnych, Warszawa 1996,

Książki, które pomagają żyć, Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej, Warszawa 2000, SBP

Leder S., Karwasarski B.D. (red.), Psychoterapia grupowa, Warszawa 1983, PZWL

Dzieło o charakterze monograficznym, w którym zawarte są doświadczenia dwóch ośrodków naukowych - Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie i Instytutu Psychoneurologicznego im. Bechterewa w Leningradzie. Stanowi zarówno krytyczny przegląd wiedzy w zakresie psychoterapii grupowej, jak i prezentację teoretycznych koncepcji zespołów autorskich na podstawie własnych doświadczeń i badań naukowych. Dotyczy psychoterapeutycznej metody leczenia nerwic i innych zaburzeń psychicznych upowszechniającej się w ostatnich latach i odgrywającej coraz większą rolę w lecznictwie psychiatrycznym.

Lee C. : Wzrastanie i rozwój dziecka, Warszawa 1997, WSiP

Lewandowska K. : Muzykoterapia dziecięca, Zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii, Gdańsk 1996

Maas V.F. : Uczenie się przez zmysły, Warszawa 1998, WSiP

MachulskaH., Pruszkowska A., Tatarowicz J. : Drama w szkole podstawowej, Warszawa 1997, WSiP

Miller A. : Dramat udanego dziecka, Studia nad powrotem do prawdziwego Ja, Warszawa 1995, Wydaw. Jacek Santorski

Miller A. : Zniewolone dzieciństwo, Ukryte źródło tyranii, Poznań 1999, „Media Rodzina"

Alice Miller jest psychologiem, prowadzi od 20 lat własną praktykę terapeutyczną. „Zniewolone dzieciństwo" oraz „Dramat udanego dziecka" odsłaniają mechanizmy tzw. Czarnej pedagogiki. Autorka kreśli sugestywny obraz zniszczeń duchowych. Książka ujawnia sytuacje, które nieustannie, w mniej lub bardziej drastycznej postaci występują na całym świecie. Są to problemy, z którymi spotykamy się powszechnie w życiu, a nie jedynie w gabinecie psychoanalitycznym. Chodzi tu o maltretowanie dzieci i skutki takiego postępowania. Celem książki jest uczulenie społeczeństwa na cierpienia wczesnego dzieciństwa i ukazanie, że to co dzieje się z dzieckiem w pierwszych latach jego życia nieuchronnie odbija się na całym społeczeństwie, że psychozy, narkomania, przestępczość są zakodowanym wyrazem najwcześniejszych doświadczeń . Miłość, solidarność jest bezskuteczne jeżeli u ich podstaw nie leży zrozumienie i poczucie ludzkiej psychiki.

Miller R. : Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, Warszawa 1981, PWN

Molicka M. : Bajki terapeutyczne, Poznań 2002, „Media Rodzina"

Autorka w bajkach konstruuje świat na poły realny, na poły fantastyczny. Bajki te tworzą najbliższą w rozumieniu dziecka rzeczywistość, dają wsparcie w sytuacjach kryzysowych i pomagają się uporać z trudnymi emocjami. Rodzice, terapeuci i wychowawcy zaznajomieni ze stosowanymi w bajkach technikami psychologicznymi będą mogli na ich kanwie tworzyć własne opowiadania, które pomogą uodpornić dziecko przed lękiem lub znacznie zmniejszyć jego porażające działanie.

Molicka M. : Bajkoterapia, Poznań 2002, „Media Rodzina"

Książka ukazuje genezę dziecięcych lęków oraz uczy, jak najefektywniej korzystać z bajkoterapii. W dobie komputerów i telewizji nie sposób dostrzec, jaką szansą jest dla rodziców i terapeutów kontakt z dzieckiem poprzez książkę, która buduje zaufanie, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa.

Niewola D. : Zaczarowane słowa, Opowiadania i propozycje zajęć dla przedszkoli, klas integracyjnych, rodziców i nauczycieli, Kraków 2002, „Impuls"

Obok bajek książka zawiera propozycje zajęć, które można wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi. Autorka ma nadzieję, iż jej praca będzie służyła kształtowaniu u wychowanków takich wartości, jak : empatia, serdeczność, takt, zrozumienie i otwarcie na problemy innych.

Obuchowska I. : Kochać i rozumieć, Poznań 1998, „Media Rodzina"

Obuchowska i. : Kochać i rozumieć ciąg dalszy, Poznań 2000, „Media Rodzina"

Autorka jest profesorem psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku od „zera" do pełnoletności napisała wykorzystując autentyczne i różnorodne doświadczenia. Autorka opowiada w swoich felietonach o tajemnicach dziecięcego serca i umysłu, o problemach młodzieży, czasami skrywanych przed najbliższymi, o kłopotach wychowawczych oraz o tym , jak sobie z nimi radzić.

Opowieści terapeutów, Komentuje Hanna Olechnowicz, Warszawa 1997, WSiP

W książce tej terapeuci opowiadają o swojej pracy z dziećmi, wobec których zwykłe, „zdroworozsądkowe" sposoby postępowania są nieskuteczne. Są to dzieci, które z racji głębokiego upośledzenia lub głębokich zaburzeń kontaktu są dla nas pozornie niedostępne. Każda opowieść opatrzona jest komentarzem doświadczonego psychologa-klinicysty ułatwiającymi czytelnikowi zrozumienie mechanizmów przedstawionych zachowań i form postępowania terapeutycznego, a przystępność i prostota języka są jeszcze jednym dowodem na to, że o rzeczach trudnych można mówić w sposób zwyczajny.

Oster G., Gould P. : Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999, GWP

Autorzy opisują, jak pomóc w poznaniu i leczeniu różnego typu pacjentów. Uwzględniają rozmaite podejścia terapeutyczne i różne etapy terapii. Książka zawiera cenne wskazówki kliniczne i podaje pomocne strategie działania. Autorzy omawiają skuteczność rysowania w leczeniu zaburzeń psychicznych. Publikacja ta na przykładzie konkretnych przypadków pokazuje, jak zintegrować różnorodne aspekty rysowania i włączyć je do praktyki klinicznej.

Ożóg Z. : Nocne pejzaże w liryce dla dzieci, Toruń 2002, Wydaw. Adam Marszałek

Książka jest próbą ujęcia estetyki poezji lirycznej dla dzieci wyróżniającej się motywem nocy oraz wieloaspektową wizją dziecka w nocnej przestrzeni. Przedmiot i metoda opisu jest konsekwencją przyjęcia poglądu o bliskich związkach literatury dla dzieci z literaturą dorosłych i o ich wspólnym dziedzictwie kulturowym, przede wszystkim o ich tożsamym systemie wartości artystycznych, światopoglądowych i moralnych.

Papuzińska J. : Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996,

Pedagogika społeczna, Kręgi poszukiwań, Warszawa 1996, „Żak"

Pęska L. : Dziecko trudne a książka, Warszawa 1975, „Nasza Księgarnia"

Książka przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy zawodowo interesują się problematyką dziecka „trudnego", a więc dla nauczycieli i wychowawców, zwłaszcza zakładów opiekuńczo - wychowawczych, kuratorów sądowych dla nieletnich, psychologów szkolnych i klinicznych pracujących w poradnictwie dla dzieci oraz dla bibliotekarzy dziecięcych i badaczy czytelnictwa dzieci.

Porządek i przygoda, Lekcje twórczości, Warszawa 1997, WSiP

Prekop J., Schweizer Ch. : Niespokojne dzieci, Poznań 1997, „Media Rodzina"

Dzieci z natury są ruchliwe, pełne życia . Coraz więcej rodziców szuka jednak pomocy u specjalistów, bo niepokoi ich nadmierna czasem wręcz chorobliwa ruchliwość własnych dzieci. Autorki : psycholog i lekarz odpowiadają na nurtujące pytania, korzystając z bogatej wiedzy zgromadzonej w trakcie długoletniej praktyki zawodowej.

Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa 1984,

Stein A. : Kiedy dzieci są agresywne, Jak możemy je zrozumieć i pomóc?, Poradnik dla rodziców i wychowawców, Kielce 2002, „Jedność"

Przejawy dziecięcej agresji przeszkadzają, męczą, czasem denerwują do granic wytrzymałości. Niepokoją w jednakowej mierze rodziców, wychowawców i nauczycieli. Książka ta chce pomóc wszystkim, przedstawiając obrazowo, jak dochodzi do agresywnego zachowania. Pokazuje szereg możliwości, jak radzić sobie z wybuchowymi dziećmi .

Strumińska A.(red.) Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, Warszawa 2003, PWRiL

Prezentowania książka poświęcona jest wpływowi jazdy konnej i kontaktu z koniem na psychikę oraz sprawność umysłową i fizyczną osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przeznaczona jest dla lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów i instruktorów hipoterapii i jeździectwa oraz opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych.

Tkaczyk G., Serafin T. (red.) : Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, Praca zbiorowa, Warszawa 2001, Wydaw. MEN

Książka jest odpowiedzią pracowników Szkolnego Centrum Edukacji i Informacji na prośby i pytania nauczycieli pracujących z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej. Zawiera skondensowaną teorię i wiele scenariuszy, które pomogą nauczycielom oraz uczniom „sprawnym inaczej".

Vopel K.W. : Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, Cz. 1-4, Kielce 1999, „Jedność"

Vopel K.W. : Poradnik dla prowadzących grupy, Teoria i praktyka zabaw interakcyjnych, Kielce 1999, „Jedność"

Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Wybór tekstów drukowanych w „Kropli" w latach 1992-1994, Lublin 2001, Wydaw. „Klanza"

Prezentowana książka jest antologią "Kropli" czasopisma wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy KLANZA w latach 1992 - 1994. Czytelnik znajdzie w niej podstawową wiedzę na temat pedagogiki zabawy i animacji grup, zapozna się z doświadczeniami polskich nauczycieli. Omawiana pozycja zawiera wskazówki metodyczne odnośnie animacji grupy oraz organizowania imprez plenerowych, a także gotowe scenariusze zabaw, gier dydaktycznych i wycieczek. Zaprezentowano opisy ponad stu metod do wykorzystania w różnych sytuacjach.

Way B. : Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1995, WSiP

Wojciechowski J. : Podstawy pracy z czytelnikiem, Warszawa 1994, SBP

Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, Praca zbiorowa pod red. Tomasik E., Warszawa 1997, WSPS

Znaniecki F. : Socjologia wychowania, T. 1, Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1972, PWN

Zaorska M. : Głuchoniewidomi w Polsce, Olsztyn 2002, Wydaw. UW-M

Jakość życia osób dotkniętych niepełnosprawnością w postaci głuchoślepoty w znacznym stopniu zależy od tego, w jaki sposób pracujący z nimi potrafią zorganizować środowisko ich życia ułatwiające komunikowanie się z otoczeniem. Z myślą o tych zainteresowanych tą tematyką autorka napisała tą monografię.

Zybert E.B. (red.) : Książka w działalności terapeutycznej, Warszawa 1997, SBP

Jest to opracowanie poświęcone biblioterapii, napisane przez siedmiu autorów. Opracowanie zawiera teksty o różnym charakterze wskazujące na coraz szersze rozumienie pojęcia biblioterapii i próby różnorodnych zastosowań tej metody pracy z książką. Pierwsza część zawiera materiały z badań prowadzonych pod kierunkiem Ewy Tomasik w latach 1994-97, stanowiących część większego programu badawczego „Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej". Były to badania eksperymentalne, prowadzone w trzech środowiskach : w zakładzie wychowawczym dla dziewcząt, w domu seniora oraz w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niedosłyszących. Część druga - to trzy artykuły mówiące o wykorzystaniu biblioterapii w nauczaniu religii młodzieży ewangelickich szkół średnich w Niemczech ; omówione są amerykańskie publikacje przeznaczone do pracy z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ; trzeci - o pracy z czytelnikiem opornym. Autorzy opisują przedsięwzięcia skuteczne i udane, ukazując jak książka może przynieść ulgę w cierpieniu, poprawić samopoczucie, ułatwić pokonanie życiowych trudności jeśli tyko towarzyszy jej umiejętny i przyjazny pośrednik.

Żebrowska M. (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, T. 1-3, Warszawa 1986, PWN

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

Andrzejewska A. : Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych // OPIEKA-TERAPIA-WYCHOWANIE 2001, nr 1, s. 29-31

Jest to artykuł mówiący o biblioterapii w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych. Zawiera teoretyczne podstawy biblioterapii i przegląd podejść do tej dyscypliny przez wybitnych pedagogów : Grzegorzewską, Doroszewską, Tomaszewskiego, Lewowickiego, Lipca, Stochmiałka, Lipkowskiego.

Andrzejewska A. : Sprawozdanie z działalności Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w Siedlcach w 2002 roku // BIBLIOTERAPEUTA 2003, 1 (21), s. 23

Artykuł zawiera sprawozdanie z działalności Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w Siedlcach w 2002 roku. Odnajdziemy tu : cele Koła PTB w Siedlcach, sposoby działania, ramowy plan pracy, oraz omówienie kosztu warsztatów.

Appel B. : Książki, które pomagają żyć : zestawienie bibliograficzne // PORADNIK BIBLIOTEKARZA1998, nr 7-8, s. 42-43

Zestawienie bibliograficzne z adnotacjami obejmujące literaturę popularnonaukową oraz literaturę piękną.

Białecki D. : „XXX-lecie wrocławskiej muzykoterapii", Sprawozdanie z Jubileuszowej Konferencji Naukowej // BIBLIOTERAPEUTA 2003, nr 1 (21), s. 22

Jest to sprawozdanie z Jubileuszowej Konferencji Naukowej w ramach obchodów XXX - lecia wrocławskiej muzykoterapii. Konferencja odbyła się 13 - 15 maja 2003 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Błaszczyk-Smolec A. : Edukacja czytelnicza a biblioterapia //BIBLIOTEKA W SZKOLE 2002, nr 6, s. 4-5

Artykuł traktuje o biblioterapii, jej roli, funkcji i służcie. Przedstawione są konkretne metody i formy pracy biblioterapeutycznej z uczniem w bibliotece.

Borecka I. : Bibliotekarz- Biblioterapeuta //PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1991, nr 6, s. 13-15

Borecka I. : Biblioterapia - poglądy i doświadczenia // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1991, nr 1-2, s. 10-12

Borecka I. : Biblioterapia w szkole, czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy // BIBLIOTEKA W SZKOLE 2000, nr 9, s. 22-23

Artykuł jest próbą polemiki z poglądami T.M. Kruszewskiego na temat przydatności, roli oraz metod kształcenia kadr z zakresu biblioterapii.

Borecka I. : Biblioterapia - warto spróbować //BIBLIOTEKA W SZKOLE 1998, nr 9, s. 11-14

Jest to artykuł o reformie polskiej oświaty zmierzającej do zmiany sposobu postrzegania ucznia i nauczyciela w systemie edukacyjnym. Jednym z założeń tej reformy jest rozwijanie w uczniach podmiotowego stylu funkcjonowania.Autorka wskazuje na rolę biblioterapii w tym procesie.

Borecka I. : Książki łatwe w czytaniu // GULIWER 1992, nr 4, s. 23-27

Borecka I. : Możliwości czytania w czasie choroby // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1990, nr 7-8, s. 34-36

Borecka I. : O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii //BIBLIOTEKARZ 2002, nr 7-8, s. 31-33

Artykuł zawiera informacje na temat : jaki powinien być biblioterapeuta ; jakie powinien posiadać cechy osobowości ; jaką wiedzą powinien dysponować ; w jakich formach dokształcania powinien podnosić swoją wiedzę z zakresu biblioterapii.

Borecka I. : O zawodzie i doskonaleniu biblioterapeuty // BIBLIOTEKARZ 2001, nr 3, s. 11-12

Opisana jest sylwetka biblioterapeuty jako człowieka o wielkiej wrażliwości, empatii, umiejętności otwarcia się na sprawy innych ludzi, umiejącego nawiązywać kontakty z osobami potrzebującymi wsparcia. Warsztat informacyjny biblioterapeuty powinien być bardzo dobrze wyposażony . Artykuł zawiera również informacje, gdzie można podnosić umiejętności i kwalifikacje z zakresu biblioterapii.

Brosławska-Hoane M. : Czytelnictwo uczniów lekko upośledzonych umysłowo z klas starszych // SZKOŁA SPECJALNA 2000, nr 1, s. 51-54

Jest to omówienie wyników badań, które miały na celu ustalenie kompetencji czytelniczych dzieci niepełnosprawnych zależnie od rodzaju i stadium choroby.

Bukowska I. : Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne ? // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1998, nr 6, s. 22-23

Autorka wysuwa hipotezę o potrzebie pracowni biblioterapeutycznych. W miarę rozwijania artykułu przedstawia kolejne argumenty stanowiące dowód słuszności hipotezy ze wstępu. Mówi o roli bibliotekarza w służbie drugiemu człowiekowi, co chyba jest zadaniem priorytetowym.

Bukowska I. : Pracownie biblioterapeutyczne są potrzebne // BIBLIOTEKA W SZKOLE 1998, nr 6, s. 22

Autorka mówi o potrzebie tworzenia pracowni biblioterapeutycznych i przedstawia argumenty o słuszności powstawania tego typu pracowni.

Chłopik B. : Scenariusz lekcji języka polskiego z elementami biblioterapii inspirowanej „Anią z Zielonego Wzgórza" L.M. Montgomery // BIBLIOTERAPEUTA 2003, nr 2(22), s. 3-8

Jest to gotowy konspekt lekcji języka polskiego, w którym zawarte są elementy biblioterapii. Założeniem autorki jest przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem lektury pt. „Ania z Zielonego Wzgórza" L. M. Montgomery oraz przy stosowaniu metod nauczania aktywizującego. Całość scenariusza jest tak skonstruowana, że z łatwością wplecione są w nim elementy biblioterapii.

Chylińska K. : Seminarium dotyczące biblioterapii // SZKOŁA SPECJALNA 1991, nr 1, s. 58-62

Jest to sprawozdanie z seminarium dotyczącego biblioterapii, które odbyło się 20 października w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej. Autorka szczegółowo opisuje etapy seminarium i dzieli się swoimi refleksjami na ten temat.

Cybulska E. : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej - seminarium WSPS // SZKOŁA SPECJALNA 1997, nr 3, s. 176-177

Jest to swoiste podsumowanie seminarium z zakresu biblioterapii jako metody pedagogiki specjalnej, które odbyło się 18 października 1996 roku w WSP w Warszawie. Autorka opisała kolejne etapy seminarium oraz poszczegolne referaty zaproszonych gości.

Czajkowski F. : Literatura" łatwa w czytaniu" - problemy i nadzieje // BIBLIOTEKARZ 1988, nr 1-2, s. 31-32

Drawnel E. : Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1998, nr 7-8, s. 38-40

W dniach 20 - 22 kwietnia 1998 roku odbyło się w Gdańsku Ogolnopolskie Seminarium dla Instruktorów ds. Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych nt. „Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych". Artykuł opisuje i poszczególne etapy konferencji i charakteryzuje je.

Drzewiecki M., Gosiewski J. : Książka wobec dzieci chorych // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1998, nr 1, s. 8-10

Artykuł mówi o tym jak kontakty dziecka z książką wpływają na kształtowanie przyszłej świadomości. Dobra lektura wzbogaca duchowo i doskonali pod względem charakterologicznym. Książka spełnia uzdrawiającą funkcjęw życiu dziecka chorego, hospitalizowanego, oderwanego od naturalnego środowiska jakim jest rodzina.

Dudzikowska M., Tomasik E. : O biblioterapii reminescencyjnej // SZKOŁA SPECJALNA 1998, nr 4, s. 278-284

Gawrońska E. : Oni są wśród nas // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 2002, nr 2, s. 25-26

Gostyńska D. : Terapia czytelnicza // BIBLIOTEKARZ 1977, nr 3, s. 65-70

Ippoldt L. : Książka pomaga // GULIWER 1998, nr 2, s. 32-34

Ippoldt L. : Przegląd piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945-90. Cz. 1-2 // BIBLIOTEKARZ 1992, nr 2, s. 30-33 ; nr 3, s. 27-30

Kamińska S. : Warto czytać „Biblioterapeutę"// PORADNIK BIBLIOTEKARZA 2003, nr 3, s. 19-20

Artykuł jest próbą oceny miesięcznika „Biblioterapeuta". Autorka wiele uwagi poświęca treściom, jakie zazwyczaj można znaleźć w piśmie. Jest to artykuł bardzo pochlebny i zachęca czytelnikow do bliższego zapoznania się z zawartością „Biblioterapeuty".

Klimczak P. : Jak leczyć słowem // BIBLIOTERAPEUTA 2003, nr 2 (22), s. 18-21

Autor pokusił się o przybliżenie biblioterapeutom rozprawy ojca Ryszarda Hajduka, redemptorysty, pt. „Leczyć rany serc złamanych". Jest to pierwsza polska książka poświęcona w całości terapeutycznemu aspektowi kaznodziejstwa. Zawiera myśli z którymi może się zapoznać każdy, kto oddziałuje na ludzi za pośrednictwem mowy, także więc biblioterapeuta.

Klimczak P. : List do biblioterapeutów // BIBLIOTERAPEUTA 2003, nr 2 (22), s. 15-16

Autor w liście zamieszcza swoje wnioski i refleksje na temat ludzi - młodzieży szkolnej, oraz biblioterapii. Wysuwa argumenty przemawiające za pożytecznością takiej terapii, oraz potrzebę czytania w ogóle.

Klimczak P. : [Wiersze] // BIBLIOTERAPEUTA 2003, nr 2 (22), s. 16-17

Prezentacja kilku wierszy Piotra Klimczaka, językoznawcy, członka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, autora artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa, oraz poety i członka Pisarzy Polskich.

Kogut A.A. : Przebieg pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // BIBLIOTERAPEUTA 2003, nr 1 (21), s. 1-4

Konieczna E. J. : Biblioterapia pedagogiczna // OPIEKA-WYCHOWANIE-TERAPIA2003, nr 1, s. 30-33

Artykuł stanowi syntezę wiadomości na temat biblioterapii. Zawiera spojrzenie pod kątem historycznym oraz próbę uporządkowania teoretycznych podstaw biblioterapii. Jest również logarytmem postępowania biblioterapeutycznego.

Korzon A. : Czytelnictwo jako jedna z form rehabilitacji niesłyszących // SZKOŁA SPECJALNA 1998, nr 5, s. 334-339

Kowalczuk M. : czytajmy dzieciom książki //DORADCA 2002, nr 29, s. 22-23

Kowalczyk I. : „Rozjaśnienie" wartości // BIBLIOTEKA W SZKOLE 2001, nr 9, s. 16-17

Kowalczyk I. : Szczęście : scenariusz zajęć w systemie „rozjaśniania" wartości // BIBLIOTEKA W SZKOLE 2002,nr 9, s. 17

Kowalik P. : Gry i zabawy czytelnicze w klasach I-III - jedną z form pracy z książką // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1995, nr 6, s. 8-12

Kozakiewicz W. : Biblioterapia w teorii i praktyce // PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY 1977, nr 1, s. 41-48

Kozakiewicz W. : Placebo, czyli zestawienie książek - zalecające książki nieszkodliwe // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1990, nr 10, s. 23-24

Kruszewski M.T. : Biblioterapia - idee i praktyka // BIBLIOTEKARZ 2000, nr 3, s. 16-19

Kruszewski T. : Książka jako narzędzie terapeutyczne // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ 1999, nr 1-2, s. 12-13

Artykuł daje ogólny pogląd na istotę biblioterapii. Jest to teoretyczna rozprawa o przydatności biblioterapii, oraz o jej formach, metodach i technikach.

Kruszewski T. : O roli książki w terapii // ŚWIAT PROBLEMÓW 2000, nr 5, s. 34

Kruszewski T. : Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych // OPIEKA-WYCHOWANIE-TERAPIA 2000, nr 1, s. 45-57

Kruszewski T. : Terapia słowa // PROBLEMY ALKOHOLIZMU 2001, nr 1, s. 12-13

Kula I. : Bibliotekarz wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji - alkoholizm // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 2001, nr 11, s. 13-16

Kwiek W. : „Uśmiech losu" : sztuka oparta na motywach książki Jadwigi Charlewskiej pt. „Dziewczynka spoza szyby" // DORADCA 2000, nr 18, s. 13-16

Leszczyńska M. : Zastosowanie biblioterapii w przedszkolnej grupie integracyjnej // DORADCA 2000, nr 18, s. 22-24

Lewandowicz G. : Jaka biblioteka dla dzieci // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1997, nr 10, s. 1-4

Łobocka A. : Bajka na dobranoc „O dzielnej Krasi, jagodach i pewnym powiedzeniu" // BIBLIOTERAPEUTA 2003, nr 2 (22), s. 21-22

Autorka przedstawia propozycję bajki na dobranoc. Trzymająca w napięciu i dobrze się kończąca gwarantuje dobre i kolorowe sny naszych maluchów.

Machowiak S. : Formy upowszechniania książki pisanej i mówionej wśród dzieci niewidomych // SZKOŁA SPECJALNA 1983, nr 5, s. 361-367

Malon K. : Rozpoznajemy i rozumiemy własne i cudze uczucia // WSZYSTKO DLA SZKOŁY 2002, nr 1, s. 19-20

Marchwicka M. : Bajki jako element treningu autogennego // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1990, nr 3, s. 47-48

Milewska I. : Biblioterapia a ergonomia // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 2002, nr 10, s. 7-8

Molicka M. : Bajkoterapia jako metoda redukcji lęku u dzieci // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2001, nr 1, s. 40-45

Niedźwiedzka M. : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // SZKOŁA SPECJALNA 2000, nr 4, s. 211-214

Jest to program pracy terapeutycznej z elementami biblioterapii. Powstał z myślą o dzieciach upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Program ma charakter logarytmu, według którego biblioterapeuta może stosować dowolną adekwatną do możliwości dzieci literaturę.

O biblioterapii, Historia biblioterapii, tł. Z ang. Ewa Herman Włodarczyk // BIBLIOTERAPEUTA 2003, nr 1 (21), s. 19-21

Artykuł przedstawia historię. Zawiera definicję słowa, ukazuje jej obraz a we wnioskach odnajdujemy ocenę biblioterapii. Ponieważ popularność biblioterapii jako sztuki i nauki ciągle wzrasta i wiele osób wykorzystuje ją w różnoraki sposób , artykuł może być dobrym wprowadzeniem w świat biblioterapii.

Orłowska-Łata E. : Program pracy terapeutycznej z elementami biblioterapii // BIBLIOTERAPEUTA 2003, nr 1 (21), s. 5-18

Rogaż M. : Co czytać aby łatwiej radzić sobie w życiu // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 2002, nr 2, s. 25-26

Surniak G. : Bibliograficzny warsztat biblioterapeutyczny // BIBLIOTERAPEUTA 2003, nr 2 (22), s. 8-15

Jest to pozycja ważna i potrzebna, przydatna zarówno w pracy bibliotekarzy, jak i pedagogów oraz terapeutów. Zawiera zestawienie bibliograficzne z adnotacjami książek do wykorzystania w biblioterapii.

Surniak G. : Biblioterapia : bibliografia zalecająca (wybór) // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1999, nr 7-8, s. 18

Zawarte jest zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat biblioterapii.

Szlachta W. : Biblioterapia jako metoda psychicznego wsparcia // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 2002, nr 5, s. 13

Autorka artykułu , metodyk w Bibliotece Śląskiej, specjalista ds. czytelnictwa dzieci chorych i niepełnosprawnych, przedstawia sprawozdanie z zajęć doszkalających kadrę biblioteczną do prowadzenia zajęć z zakresu biblioterapii. Zajęcia prowadzone według autorskiego programu dr Ireny Boreckiej. Zrealizowano tematy : „Warsztat biblioterapeuty", „Diagnoza w biblioterapii", „Bajka terapeutyczna", „Drama w biblioterapii", „Scenariusze, programy i modele postępowania w biblioterapii".

Szocki J. : Funkcjonowanie biblioteki i książki wśród dzieci niewidomych // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1992, nr 6, s. 14-16

Szulc W. : Biblioterapia - model polski // BIBLIOTEKARZ 1991, nr 7/8, s. 19-22

Szulc W. : Biblioterapia z internetu : na podstawie opracowania Noli Kostner Aiex // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 2000, nr 11, s. 11-13

Szulc W. : Człowiek chory i książka // BIBLIOTEKARZ 1984, nr 9/10, s. 228-233

Tomasik E. : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : (podsumowanie programu z lat 1989-1996) // SZKOŁA SPECJALNA 1998, nr 1, s. 16-20

Tomasik E. : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej // SZKOŁA SPECJALNA 1991, nr 2-3, s. 128-133

Tomasik E. : Praca z dziećmi upośledzonymi umysłowo, głuchymi, niewidomymi // BIBLIOTEKARZ 1991, nr 9, s. 16-18

Tomasik E. : Profilaktyczna i kompensacyjna rola czytelnictwa w wychowaniu jednostek odchylonych od normy // OŚWIATA I WYCHOWANIE 1978, nr 4, s.

Welz M. : Biblioteka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu // BIBLIOTERAPEUTA 2003, nr 2 (22), s. 1-3

Jest to charakterystyka Biblioteki Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Szczegółowemu omówieniu poddane zostały : księgozbiór biblioteki, formy pracy z czytelnikiem oraz specyfika pracy biblioteki.

Wontorowska-Jóźwiak S. : Formy i metody pracy bibliotecznej z dziećmi upośledzonymi umysłowo // PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1990, nr 11-12, s. 13-18

Zawadzka R. : Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku // BIBLIOTEKA W SZKOLE 2002, nr 5, s. 16

Zybert E.B.: Biblioterapia w pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie // BIBLIOTEKARZ 1992, nr 1, s. 16-19

LITERATURA PIĘKNA

Andersen J. Ch. :Baśnie, Wyd. 5, Warszawa 1959, „Nasza Księgarnia"

Pełne czaru i fantazji baśnie zachwycają zarówno dzieci jak i dorosłych. Któż nie wzruszy się opowieścią o brzydkim kaczątku, o biednej dziewczynce sprzedającej zapałki w zimowy wieczór. Ale nie tylko serdeczny ton, z jakim autor mówi o wszystkich cierpiących i skrzywdzonych przyczynił bajkom sławy. W tych prostych odpowiedziach kryje się wiele ironii pod adresem dumnych bogaczy i zarozumialców.

Baczak J. : Zapiski z nocnych dyżurów, Kraków 1997, „Znak"

Książka jest zwięzłym zapisem obcowania ze starością, chorobą, samotnością i śmiercią - efektem trzyletniej pracy autora w domu pomocy dla przewlekle chorych..

Borowa M. : Ogrody, Wrocław 1997, „Siedmioróg"

Kilkuwątkowa opowieść o ludzkim życiu trudnym i nierzadko bolesnym, o zmaganiu się z nim nie tylko na płaszczyźnie biologicznej, także o dojrzewaniu psychicznym i emocjonalnym do podejmowania wyzwań, jakie ono niesie. W „Ogrodach" Borowa podejmuje tematy długo pozostające poza granicami tabu : śmierci, kalectwa, samotności wśród najbliższych, odrzucenia. Nie ma tu jednak nuty beznadziejności, rozpaczy czy smutku, jest inny człowiek i nadzieja, jaką może on nieść. Główni bohaterowie tej powieści, to : Monika okaleczona w wyniku wypadku samochodowego, w którym zginęli jej rodzice ; stary Ziębiewicz - odtrącony i ignorowany przez rodzinę ; Marek, dla którego nie ma miejsca w nowej rodzinie, jaką założyła matka ; kilkuletni bliźniacy Teo i Fil, którzy są samotni wśród najbliższych...

Brett D. :Bajki, które leczą, Cz. 1 - 2, Gdańsk 2002, GWP

Jurgielewiczowa I. : Ten obcy, Warszawa 2002, „Nasza Księgarnia"

Psychologiczno - obyczajowa powieść o bezdomnym Zenku i opiekującej się nim grupie dzieci. Powieść atrakcyjna ze względu na interesującą scenerię i niecodzienną panoramiczną fabułę, ciekawą akcję, a przy tym stanowi bardzo wnikliwą analizę zachowań i charakterów przedstawionych w niej postaci. Główne wątki tej powieści - to zabawa, przyjaźń i konflikty między rówieśnikami.

Kalinowska A. : Lato nad Narwią, Zapiski w zeszycie z ekologicznego papieru, Warszawa 1997, WSiP

Książka ma postać dziennika, pisanego z punktu widzenia zwyczajnej, choć bystrej dziewczynki i jej prostym językiem. Najważniejszą cechą powieści jest to, że wszyscy (z wyjątkiem dwóch czarnych charakterów) kochają się i są dobrzy.

Krasnodębski J. P. : Stokrotka, Rok z życia narkomanki, Wyd. 3, Katowice 2003, „Videograf II"

Przejmujące wyznanie dziewczyny - narkomanki, która stopniowo pogrąża się w nałogu, walczy z nim i znów pogrąża się w jego otchłani.

Lau E. : Uciekinierka, Poznań 1997, „Zysk i S-ka"

Historia czternastoletniej dziewczyny, która ucieka z domu i dwa lata spędza na ulicy. Uciekła pod presją, którą wywierali na nią surowi i konserwatywni rodzice.

Meyer-Glitza E. : Jakub pogromca strachu, Terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywających lęki, Kielce 2002, „Jedność"

Historie zawarte w tej książce mówią o dzieciach, które przeżywały swoje lęki : strach przed psami, przed potworami i duchami, strach przed odizolowaniem, ośmieszeniem się, albo przed opuszczeniem przez rodziców. Przez swój terapeutyczny charakter opowiadania te dodają dzieciom odwagi w radzeniu sobie z podobnymi problemami, uczą umiejętności zwierzania się innym oraz znajdowania własnych dróg poskramiania strachu. Publikacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat, jak również dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i terapeutów.

Musierowicz M. : Dziecko piątku, Krakow 1993, „Signum"

Najnowsza powieść o Jeżycach i rodzinie Borejkow mówi o potrzebie miłości. Tytułowa bohaterka - pechowe dziecko piątku - Aurelia Jedwabińska, szuka porozumienia i akceptacji u oschłego ojca, który odszedł od matki i ożenił się z inną kobietą. Po śmierci mamy Aurelia znalazła się w domu macochy niechciana i ledwo tolerowana. Dopiero pobyt dziewczynki u babci wygładza jej troski i pozwala z pewnym optymizmem budować dobre stosunki z ojcem, a także z kolegą, tak jak ona opuszczonym przez matkę. Wartością bezwzględną powieści jest wiara w dobro, w samospełnienie się, pochwała tolerancji i wzajemnej życzliwości bohaterów. Książka dla młodych czytelników znajdujących się w okresie dorastania.

Nowacka E. : Małe kochanie, wielka miłość, Wrocław 1997, „Siedmioróg"

Autorka podejmuje problem wczesnego macierzyństwa, nawiązując bezpośrednio do Marty Fox. Jest to lektura skłaniająca do refleksji, nakazująca myślenie o życiu w kategoriach prawdy, dobra i - mimo cierpień, samotności i niepowodzeń losu - piękna.

Onichimowska A. : Najwyższa góra świata, Warszawa 196, „Rytm"

„Najwyższa góra świata" to zbiór 9 opowiadań. Teksty z tego zbioru mówią o rzeczach ważnych i poważnych. Pokazują porażki emocjonalne dzieci i ich samotność. Mówią o potrzebie tolerancji, egoizmie i o wielkich próbach charakteru, przed którymi dorośli stawiają dziecko, bądź które podejmuje ono same by udowodnić rzeczy ważne sobie i innym. Opowiadania te poleca się rodzicom i osobom pracującym z dziećmi. Czytać je można przedszkolakom, polecać dzieciom starszym. Teksty tego zbioru opowiadań poruszą emocje każdego czytelnika, zmuszą do pytań i myślenia.

Rogala S. : Chłopiec zwany Kawką, Kielce 1992, Agencja Wydaw. „Gens"

Jest to książka adresowana nie tylko do młodego czytelnika. Należy do nurtu psychologizującego w twórczości dla młodych odbiorców. Jest to powieść o zmaganiu się ze sobą, ze swoim kalectwem, bezdusznością otoczenia i agresywnością grup nieformalnych. Chłopiec szuka zrozumienia i przyjaźni wśród dorosłych, kolegów, w kontaktach z przyrodą. Na wsi udaje mu się wyleczyć i oswoić kawkę, z którą czuje się szczęśliwy, a która z kolei staje się powodem nowego przezwiska. Los chłopca jest nie do pozazdroszczenia . Jeszcze we wczesnym dzieciństwie na skutek ukrytej choroby, zostaje kaleką i mimo leczenia kuleje. Chłopiec we własnym domu nie może znaleźć zrozumienia dla siebie i swoich spraw.

Rosiek B. : Pamiętnik narkomanki, Wyd. 10, Warszawa 2003, „Pracownia Słów"

Pamiętnik jest zapisem prawdziwych przeżyć dziewczyny, później kobiety, która przeszła przez piekło uzależnienia i której, jako jednej z nielicznych, udało się zwyciężyć nałóg. Jest lekturą przejmującą, niejednokrotnie bardzo drastyczną, ale wobec zagrożeń, jakie niesie narkomania - konieczną. Jest świadectwem i przestrogą, które kierujemy do wszystkich : młodzieży, rodziców, wychowawców.

Saint-Exupery Antoni de : Mały książę, Wyd. 16, Warszawa 1992, „PAX"

Poetycka, nowocześnie ujęta baśń, pisana w czasie wojny (1943) i stanowiąca próbę przezwyciężania koszmarnych przeżyć poprzez ukazanie w fantastycznym świecie uczuć pięknych i humanitarnych : przyjaźni, miłości, poczucia odpowiedzialności. Akcja rozgrywa się na miniaturowych planetach, które zwiedza Mały Książę. Utwór subtelny, pełen ironicznych aluzji, alegoryczny, dla małych dzieci trudny do zrozumienia i odczucia, polecany dla dzieci od lat 12.

Siesicka K. : „ - ?...- zapytał czas", Łódź 1997, „Akapit Press"

Książka daje wiele materiału do przemyśleń - co człowiekowi wolno, jakie są granice tolerancji, co jest ważne w stosunkach międzyludzkich. Przeznaczona jest dla młodzieży i starszych.

Szczygieł J. : Nigdy cię nie opuszczę, Warszawa 1972, „Nasza Księgarnia"

Powieść dla czytelników od 12 lat. Przedstawia losy dwóch braci : kilkunastoletniego Tadka i małego Jędrka - na tle trudnego powojennego okresu. Osieroceni chłopcy powracają do rodzinnego miasta, gdzie dzięki zapobiegliwości i poświęceniu starszego z braci dłuższy czas radzą sobie samodzielnie. Autor dużo uwagi poświęca postaci Tadka, uwypuklając jego ładną sylwetkę moralną, zwłaszcza poczucie odpowiedzialności za młodszego braciszka. Przyjaźń z Haliną i pierwsze odwzajemnione uczucie sympatii do tej dziewczyny stają się jasnym promykiem w trudnym życiu chłopca, pomagającym wydźwignąć się z nieszczęścia.

Verleyen K. : Siedem dni ciemności, Gdańsk 2002, „Novus Orbis"

Historia szesnastoletniej Mirjan, molestowanej seksualnie przez ojca. Życie zatruwają jej wyrzuty sumienia i koszmarne sny. Nie wie gdzie szukać pomocy. Dyrektorka szkoły boi się skandalu, a matka - konfrontacji z uwielbianym mężem. Dopiero anonimowa rozmowa z terapeutą pozwoli dziewczynie wyzwolić się z bezradności. Tę książkę powinny przeczytać wszystkie nastolatki. Zrozumieć, że milczenie nie rozwiąże ich problemów, że nie muszą się bać i wstydzić, że nie muszą zgadzać się na zły dotyk dorosłych.

Wizia B. : Tam gdzie rosną dzikie grusze", Warszawa 1993, „Reporter"

Książka niewątpliwie pogodna, dowcipna, należąca do gatunku z szybką akcją, wyraźnie zarysowanymi postaciami bohaterów z pewnością znajdzie krąg swoich czytelników, a może nawet wielbicieli.

Opracowały

Anna Czerko i Joanna Kucewicz

Powrót do Zestawienia bibliograficzne