Współpraca nauczyciele-rodzice

 

Współpraca Nauczyciele - Rodzice

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1.      Arends Richard I.

Uczymy się nauczać / Richard I. Arends. - Warszawa : WSiP, 1998. - 527 s.

2.      Babiuch Małgorata

Jak współpracować z rodzicami „trudnych" uczniów / Małgorzta Babiuch. - Warszawa : WsiP, 2002. - 117 s.

3.      Dzierzgowska Irena

Rodzice w szkole / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2001. - 121 s.

4.      Edukacja prorodzinna : praca

Zbiorowa / pod red. Anny Chymuk i Danuty Topy. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - 408 s.

5.      Faber Adele, Mazlish Elaine

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły / Adele Faber, Elaine Mazlish. - Poznań : „Media Rodzina", 1998. - 246 s.

6.      Fechner-Sędzicka Iwona, Lacho-

Wska-Żarska Ewa

Nauczyciele - rodzicom : spotkania klasowe prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej / Iwona Fechner-

Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : „Bea-Bleja", 2002. - 96 s.

7.      Fechner-Sędzicka Iwona, Lacho-

Wska-Żarska Ewa

Nauczyciele - rodzicom : spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Cz. 2 / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żorska. - Toruń : „Bea-Bleja", 2003. - 62 s.

8.      Gordon Thomas

Wychowanie bez porażek w szkole / Thomas Gordon. - Warszawa : „PAX", 1997. - 393 s.

9.      Gurycka Antonina

Błąd w wychowaniu / Antonina Gurycka. - Warszawa : WSiP, 1990. - 244 s.

10. Jakubiak Krzysztof

Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej / Krzysztof Jakubiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1997. - 302 s.

11. Janke Andrzej W.

Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i Xxi wieku : perspektywy zmiany społecznej w edukacji / Andrzej W. Janke. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. - 390 s.

12. Kawula Stanisław

Pedagogika rodziny / Stanisław Kawula i in. - Toruń : „Adam Marszałek", 2000. - 364 s.

13. Kawula Stanisław

Studia z pedagogiki społecznej / Stanisław Kawula. - Olsztyn : Wydaw. WSP, 1996. - 414 s.

14. Kosińska Ewa

Rodzice a szkoła : krótki poradnik psychologiczny / Ewa Kosińska. - Kraków : „Rubikon", 1999. - 50 s.

15. Kosińska Ewa

Wychowawca w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Ewa Kosińska. - Kraków : „Rubikon", 1999. - 72 s.

16. Krzeszewska Bożena

Współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu / Bożena Krzeszewska. - Warszawa : WSiP, 1989. - 146 s.

17. Łobocki Mieczysław

ABC wychowania / Mieczysław Łobocki. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1999. - 159 s.

18. Łobocki Mieczysław

Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania / Mieczsław Łobocki. - Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1985. - 167 s.

19. Pedagogika społeczna : praca

Zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli. - Toruń : „Adam Marszałek", 2001. - 666 s.

20. Rataj Marian

Szkoła - dzieci - rodzice / Marian Rataj. - Warszawa : Instytut Wydaw. CRZZ, 1979. - 166 s.

21. Rodzice i nauczyciele : praca

Zbiorowa / pod red. Łucji Muszyńskiej. - Warszawa : Instytut Wydaw. CRZZ, 1975. - 259 s.

22. Rodzina i dziecko : praca zbio-

Rowa / pod red. Marii Ziemskiej. - Warszawa : Wydaw. PWN, 1980. - 478 s.

23. Rogala Stanisław

Partnerstwo rodziców i nauczycieli / Stanisław Rogala. - Wrocław : Wydaw. PWN, 1989. - 119 s.

24. Rosnowska Amelia

Współpraca wychowawcza szkoły z rodzicami (w klasach I-III) / Amelia Rosnowska. - Warszawa : WSiP, 1975. - 154 s.

25. Sawicka Antonina

Współpraca przedszkola z rodzicami / Antonina Sawicka. - Warszawa : WSiP, 1991. - 227 s.

26. Sowisło Maryla

Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy / Mariola Sowisło. - Kraków : Wydaw. WAM, 1999. - 126,[10] s.

27. Tyszkowa Maria

Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka : studium psychologiczne / Maria Tyszkowa. - Warszawa : Wydaw. PWN, 1964. - 298 s.

     WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.      Andrzejewska Jolanta

Dostrzec rodziców. O integracji rodziny z przedszkolem / Jolanta Andrzejewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 1, s. 45 - 48

2.      Arciszewska Ewa

Kilka uwag o trzech przypadkach specjalnych (a może normalnych?) / Ewa Arciszewska // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 18 - 21

3.      Bernat Tomasz

O stosunkach rodziców do szkoły // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 10 - 11, s. 27

4.      Blachowska Brygida

Poszukiwanie sposobów współpracy z rodzicami i środowiskiem / Brygida Blachowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 9, s. 564 - 566

5.      Błaszczyk Klaudia

Partycypacja nauczycieli i rodziców we współczesnej szkole / Klaudia Błaszczyk // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 37 - 40

6        Bober Ewa

Jak nauczyciel powinien rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice chcieli z nim rozmawiać / Ewa Bober // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 20 - 23

6.      Bujanowska Dorota

Zajęcia otwarte dla rodziców / Dorota Bujanowska // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 21

7.      Chaber-Dądela Anna

Jak rozwiązywać i rozwijać współpracę z rodzicami? / Anna Chaber-Dądela // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 26 - 28

8.      Chabik Elżbieta

Aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą / Elżbieta Chabik // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 8, s. VII-VIII wkł.

9.      Cichewicz Lucyna

Jak organizuję kontakty z rodzicami ? / Lucyna Cichewicz // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 23 - 24

10. Czerska Bożena

Dwa modele współpracy / Bożena Czerska //Nowa Szkoła. - 1992, nr 2, s. 96 - 98

11. Dębska Hanna

Dlaczego organizuję lekcje otwarte dla rodziców ? / Hanna Dębska // Doradca. - 2003, nr 4 (36), s. 23

12. Dobrzyńska Jolanta

Szkoła i dom rodzinny - wspólne cele i wzajemne zobowiązania / Jolanta Dobrzyńska // Gimnazjum. - 2001, nr 10, s. 49 - 54

13. Dołęga Zofia

Rodzice wobec nowych zadań edukacyjnych / Zofia Dołęga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 33 - 37

14. Gorczowska Anna

Rodzice w pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły / Anna Gorczowska // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 9 - 11

15. Grygier Urszula

Rodzice w szkole. Sprzymierzeńcy czy intruzi ? / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. - 2002, nr 2, s. 32 - 37

16. Hadrian Helena

Oczekiwania rodziców / Helena Hadrian // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 2, s. 102 - 104

17. Janke Andrzej W.

O nową jakość stosunków rodziny i szkoły. Cz. I / Andrzej W. Janke // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 4 - 5, s. 21 - 24

18. Janke Andrzej W.

O nową jakość stosunków rodziny i szkoły. Cz. II / Andrzej W. Janke // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 7 - 8, s. 23 - 26

19. Janke Andrzej W.

Przesłanki kształtowania humanistycznej relacji rodzina - szkoła / Andrzej W. Janke // Edukacja. - 1994, nr 4, s. 47 - 57

20. Janke Andrzej W.

Rodzina i szkoła w humanistycznej przestrzeni edukacyjnej / Andrzej W. Janke // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 12, s. 7 - 9

21. Jastrzębska Lidia

Po co w szkole rodzice ? / Lidia Jastrzębska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 45 - 46

22. Kamińska Jolanta

Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej - interpretacje rodziców / Jolanta Kamińska // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 23 - 24 i 57 - 59

23. Karwowska-Struczyk M.

Rodzice i przedszkole a rozwój dziecka / M. Karwowska-Struczyk // Nowa Szkoła. - 1993, nr 1, s. 42 - 45

24. Krawczuk Krystyna

Rodzina i szkoła - razem (program autorski) / Krystyna Krawczuk // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 31 - 33

25. Krawczyk Bogdan

Rodzice w szkole / Bogdan Krawczyk // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5, s. 12 - 14

26. Kret Lidia, Puszczewicz K.

Współpraca z rodzicami / Lidia Kret, K. Puszczewicz // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 238 - 239

27. Kuśmierz Wiesław

Współdziałanie nauczycieli z rodzicami w realizacji nowych zadań szkoły / Wiesław Ku śmierz // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 142 - 144

28. Lis Stanisław

Porozmawiajmy z rodzicami... / Stanisław Lis // Życie Szkoły. - 2003, nr 9, s. 554 - 555

29. Marzęda-Przybysz Beata

Pedagogizacja rodziców w szkole / Beata Marzęda-Przybysz // Życie Szkoły. - 1995, nr 10, s. 591 - 596

30. Mendel Maria

Szkolna droga ku demokracji - współuczestnictwo rodziców w procesie edukacji dzieci / Maria Mendel // Życie Szkoły. - 1996, nr 6, s. 104 - 107

31. Michalski Jarosław

Rodzice w szkole / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 26

32. Mika-Bednarczyk Grażyna

Trudności we współpracy nauczycieli i rodziców / Grażyna Mika-Bednarczyk // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 22 - 23

33. Niedospał Henryka

Formy współpracy szkoły z rodzicami / Henryka Niedospał // Nowa Szkoła. - 1994, nr 2, s. 120 - 121

34. Nowak Małgorzata

Nie ma dwóch stron.... / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 16 - 19

35. Nowosad Inetta

Nauczyciele i rodzice w edukacji przedszkolnej / Inetta Nowosad // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 221 - 224

36. Pańtak Genowefa

O współpracy rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych / Genowefa Pańtak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 8, s. 354 - 359

37. Pereświet-Sołtan Bożena

Moja współpraca z rodzicami / Bożena Pereświet-Sołtan // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 169 - 170

38. Pietrusińska Elżbieta

Współpraca z rodzicami (refleksje) / Elżbieta Pietrusińska // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 20

39. Pisula Ewa

Jak sobie radzić z trunymi rodzicami ? / Ewa Pisula // Nowa Szkoła. - 1993, nr 8, s. 478 - 482

40. Porte'e Jadwiga

Partnerstwo szkoły i rodziców - sprawą łatwą czy trudną ? / Jadwiga Porte'e // Nowa Szkoła. - 1996, nr 4, s. 61 - 62

41. Rączka Beata

Jak rozmawiać z rodzicami / Beata Rączka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 7, s. 537

42. Relvas Ana P., Sousa Liliana

Proces komunikacji między szkołą a rodziną / Ana P. Relvas, Liliana Sousa // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 1-2, s. 83 - 92

43. Romanowska Anna

W poszukiwaniu nowych środków i form pedagogizacji rodziców / Anna Romanowska // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 1994, nr 4, s. 33 - 35

44. Rubaczewska Irena Anna

Współpraca nauczycieli z rodzicami / Irena Anna Rubaczewska // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 14 - 16

45. Segiet Waldemar

Kontakty pomiędzy rodziną i szkołą / Waldemar Segiet // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 8, s. 349 - 354

       46.Sierpawska anna

           Udział rodziców w procesie edu-

           Kacji i wychowania // Nowe w

           Szkole. - 2003, nr 12, s. 25 - 26

46. Sobiecka-Wójtowicz Irena

Jak rozmawiać z rodzicami / Irena Sobiecka-Wójtowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 51 - 53

47. Socha Joanna, Lodzik Aneta

Dziecko w przedszkolu / Joanna Socha, Aneta Lodzik // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 12 - 13

48. Starzyński Wojciech

Program „Rodzice w Szkole" / Wojciech Starzyński // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s. 8 - 10

49. Szczurek Marian

O formach współpracy szkoły z domem rodzinnym / Marian Szczurek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 47 - 49

50. Szewczyk Lidia

Potrzeba czy konieczność ? / Lidia Szewczyk // Wychowawca. - 2003,nr 11, s. 7

51. Szychowska Monika

Stosunek rodziców do szkoły a osiągnięcia edukacyjne ich dzieci / Monika Szychowska // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 10, s. 29 - 31

52. Szymańska Dorota

Wychowywać wspólnie z rodzicami. Rozmowa z Jolantą Drobot dyrektorką warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 143 / Dorota Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1, s. 18 - 21

53. Szyperska Beata, Bejnorowicz Mariola

Rodzice  w przedszkolu / Beata Szyperska, Maroila Bejnorowicz // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 50, s. 13

54. Śmiechowska Elżbieta

O współdziałaniu nauczycieli i rodziców - głos w dyskusji / Elżbieta Śsmiechowska // Życie Szkoły. - 1996, nr 3, s. 177 - 178

55. Święcicka Justyna

Rodzice w szkole / Justyna Święcicka // Gimnazjum. - 2000, nr 1 (3), s. 21 - 27

56. Tatarowicz Jan

Oswajanie rodziców w szkole. Cz. 2 / Jan Tatorowicz // Nowa Szkoła. - 1996, nr 9, s. 21 - 29

       57.Tatorowicz Jan

             Rodzic - nauczyciel : małże-

              Ństwo z rozsądku? / Jan Tato-

              Rowicz // Nowa Szkoła. -

              2001, nr 3, s. 50 - 53

57. Tatorowicz Jan

Z rodzicami gorzej niż z uczniami. Cz. 1 ? Jan tatorowicz // Nowa Szkoła. - 1996, nr 8, s. 33 - 39

58. Tokarska Urszula

Kultura pedagogiczna rodziców / Urszula Tokarska // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 5 -6

59. Trzaska Leszek

Kilka uwag o budowaniu współpracy wychowawców z rodzicami / Leszek Trzaska // Gimnazjum. - 2000, nr 1 (3), s. 16 - 20

60. Waluś Jadwiga

Scenariusz zajęć otwartych z udziałem rodziców / Jadwiga Waluś // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 234 - 237

61. Windakiewicz Adam

Szkoła i rodzice w nowych warunkach społeczno - ekonomicznych / Adam Windakiewicz // Nowa Szkoła. - 1993, nr 4, s. 251 - 252

62. Winiarski Mikołaj

Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców / Mikołaj Winiarski // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 4 - 8

63. Winiarski Mikołaj

Stare i nowe w relacjach szkoła - rodzina / Mikołaj Winiarski // Nowa Szkoła. - 1999, nr 2, s. 17 - 20

64. Winiarski Mikołaj

Współdziałanie szkoły i rodziny - realia i możliwości / Mikołaj Winiarski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 5, s. 207 - 210

65. Wojciechowska Beata

Wychowawca - pedagog nie tylko dla uczniow / Beata Wojciechowska // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 22 - 23

66. Wolan Tadeusz

Uczestrnictwo rodziców w życiu szkoły / Tadeusz Wolan //  Nowa Szkoła. - 1996, nr 3, s. 6 -10

67. Żywno Irena

Możliwość współpracy szkoły i domu w wychowaniu środowiskowym dziecka / Irena Żywno // Życie Szkoły. - 1997, nr 4, s. 203 - 205

Oprac.

Anna Czerko, Renata Szostek, Joanna Kucewicz

Biblioteka Pedagogiczna w Łosicach

     

Powrót do Zestawienia bibliograficzne