Kurierek Nr 1 - Środki masowego przekazu

24 stycznia to Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

   Środki masowego przekazu (mass media, publikatory) - to środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej. Początki prasy sięgają XVII wieku - pierwszym wydawcą gazety był niemiecki drukarz i księgarz Johann Carolus. Pierwsze regularne programy radiowe nadane zostały w 1920 roku. Telewizja w Polsce narodziła się w 1937 roku.

1. Filipiak Marian. Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowaniaLublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003 (sygn. 75346)
  
Komunikacja społeczna leży w polu zainteresowań wszystkich dyscyplin humanistycznych. Kultura bowiem istnieje tylko dzięki porozumiewaniu się. Kultura jest komunikacją - jak powiedział Edward T. Hall. Książka Mariana Filipiaka skierowana jest do wszystkich, którzy interesują się zjawiskami związanymi z tą dziedziną społeczną. Dla studentów może stanowić wprowadzenie i zachętę do pogłębionych studiów nad tymi problemami.

2. Gajda Janusz. Media w edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 (sygn. 81546)
  
Omówione tematy: determinanty cywilizacyjne i kulturowe edukacji medialnej, dominująca rola mass mediów i hipermediów w kulturze, znacząca rola mass mediów w edukacji, swoistość mass mediów i ich oddziaływanie wychowawcze, media jako swoiste środowisko wychowawcze współczesnego człowieka, hipermedia - komputer i Internet jako nowoczesne środki komunikacji.

3. Grobel Lawrence. Sztuka wywiadu : lekcje Mistrza. Warszawa : Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2006 (sygn. 86507)
  
Sztuka przeprowadzania wywiadów to prawdziwe clou dziennikarskiej profesji. Jest to ten rodzaj najwyższego wtajemniczenia, który powoduje, iż nasz rozmówca jest do końca przekonany, że mówi tylko to, co chce nam powiedzieć, często nie biorąc pod uwagę tego, że tak naprawdę mówi o tym, o czym to my chcemy usłyszeć. Książka ta powinna stać się obowiązkową lekturą nie tylko dla adeptów dziennikarskiej profesji. Pamiętajmy, że wiedza o naszym rozmówcy, to tylko mały szczebel na drodze do profesjonalizmu. Oprócz niej najcenniejszym atutem w tej materii będzie posiadanie elementarnej wiedzy o świecie i naszej współczesności.

4. Hughes Mark. Marketing szeptany : z ust do ust, jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu. Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2008 (sygn. 91152)
  
Marketing szeptany to bezprecedensowy podręcznik kreowania szumu medialnego. Nauczy nas: znajdować nowe, jeszcze wolne od zgiełku media reklamowe, dawać dziennikarzom historie na pierwszą stronę, kalkulować rzeczywiste koszty i zwrot z inwestycji w reklamę, operować tym, czym ludzie i media karmią się najchętniej: tabu, komizmem, skandalem, tworzyć kultowe marki, które zapiszą się w historii.


5. Media masowe w systemach demokratycznych : teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego. Pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003 (sygn. 78709)
  
W treści zawarte są następujące zagadninienia: Miejsce i rola mediów masowych w systemach demokratycznych; W kierunku systemowej teorii komunikowania politycznego; Imagistyka społeczna czyli marketing polityczny; Komunikowanie polityczne w Stanach Zjednoczonych; Błędy komunikacyjne w kampanii Lionela Pospina; Komunikowanie polityczne w wymiarze gminy.

6. Regionalne i lokalne środki przekazu: kontekst międzynarodowy i krajowy. Red. nauk. Janusz W. Adamowski, Kazimierz Wolny-Zamorzyński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007 (sygn. 97380)
  
Na pracę tę złożyły się szkice autorstwa badaczy w większości wywodzących się z ośrodków pozastołecznych. Zainteresowania części z nich koncentrują się nie tylko wokół problemów związanych z rozwojem rodzimych lokalnych i regionalnych środków przekazu. Świadczą o tym zamieszczone w drugiej części niniejszego opracowania teksty poświęcone mediom masowym m.in. w Bułgarii, Rosji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Stanowią one kolejny dowód wspierający tezę o systematycznym rozwoju polskiego medioznawstwa.

7. Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne. Pod red. Roberta Szweda. Lublin : Wydaw. KUL, 2003 (sygn. 80291)
  
Tym, co łączy w niniejszym zbiorze teksty, jest problematyka środków masowego przekazu zaprezentowana w kontekście przemian technologicznych i transformacji społeczeństw. Analizie poddano zmiany w sferze politycznej, kulturowej
i społecznej ,które dokonały się w związku z pojawieniem się i popularyzacją nowoczesnych technologii w skali masowej. Znalazły one swoje odzwierciedlenie w sferze pojęciowej, gdzie dla ich określenia wprowadzono neologizmy.

8. W świecie komunikacji zdegradowanej. Pod red. Igora Borkowskiego i Aleksandra Woźnego. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007 (sygn. 94141)
  
Komunikacja zdegradowana utrudnia, a nawet uniemożliwia porozumienie do czasu, gdy jej uczestnik rozpozna zastawioną pułapkę. Błąd, stanowi odstępstwo od normy: zakłócenie w procesie komunikowania motywowane jest „wyższą racją". To ona ma usprawiedliwiać popełnione przez instancje nadawcze „wykroczenie komunikacyjne". Najbardziej szacownym i dobrze zdiagnozowanym przykładem komunikacji zdegradowanej jest sytuacja solecystyczna, naruszająca rutynowe reguły postępowania, burząca porządek nawyków. Wymierzona w utarte sposoby komunikowania, zmusza do wzmożonej aktywności, pobudza do nowych rozwiązań, radzi dialogowość.

9. Warecki Wojciech, Warecki Marek. Co wpływa na dziennikarzy... i na co mają wpływ dziennikarze? Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2006 (sygn. 91569)
  
Książka jest o dziennikarzach i mass mediach, o tym, jaki jest wpływ dziennikarzy na rzeczywistość i co wpływa na nich samych i ostateczny kształt ich pracy. Autorzy podejmują próbę stwierdzenia, jakie czynniki oddziałują na sposób tworzenia i prowadzenia programu, a także na czym polega odpowiedzialność ludzi pracujących w mass mediach i wobec kogo odpowiadają. O pomoc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania autorzy poprosili tak wybitnych dziennikarzy, jak: Kamil Durczok, Jan Pospieszalski, Wojciech Skowroński, Rafał Ziemkiewicz, Jacek Żakowski oraz gościa większości programów publicystycznych Antoniego Dudka. Zamieszczone w książce wywiady są niewątpliwie wielkim jej atutem.

 

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do 2010