Kurierek Nowości

1. Bystrzanowska, Maria. Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 (sygn. 114589)
   Rodzice i nauczyciele otrzymują do ręki poradnik, z którego dowiedzą się, jak rozpoznać mutyzm, jak postępować z dzieckiem z tą przypadłością, gdzie szukać pomocy, jak wygląda diagnostyka i proces terapii.
Ważną część stanowi obszerny aneks, zawierający narzędzia diagnostyczne (arkusze obserwacji, kwestionariusze wywiadu) i terapeutyczne (mapa mowy, drabina z zadaniami), opisy procedur diagnostycznych.
źródło opisu: okładka, s. 4
   Książka składa się z rozdziałów: Mutyzm wybiórczy - jako zaburzenie w werbalnym komunikowaniu się o podłożu lękowym; Mutyzm wybiórczy a inne współistniejące zaburzenia; Sytuacja dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole i w domu; Diagnoza - czyli gdzie, kto i jak powinien diagnozować mutyzm wybiórczy; terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym; Prewencja.

2. Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły. Red. nauk. Krystyna Barłóg. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017 (sygn. 114571)
   Trendy integracji i inkluzji w naszym kraju umożliwiły otwarcie drzwi przedszkoli i szkół nie tylko specjalnych czy integracyjnych, ale i masowych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Jest to szczególnie trudne wyzwanie nie tylko dla rodziców dziecka z autyzmem, samego dziecka z autyzmem, ale dla całej rodziny i społeczności przedszkola czy szkoły masowej, a szczególnie dla terapeutów, nauczycieli i dyrektorów szkół masowych, przedszkoli oraz dla ich zdrowych, pełnosprawnych rówieśników i ich rodziców. Próbę zdiagnozowania tej sytuacji podejmuje właśnie ta monografia.
źródło opisu: wstęp, s. 8
   Książka składa się z trzech części: Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem; Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole; Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej rodziny i środowiska.

3. Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego. Red. Anna Janus-Sitarz. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017 (sygn. 114547)
   Zasada indywidualizacji nauczania zakłada takie organizowanie procesu dydaktycznego, aby zostały w nim uwzględnione różnice w poziomie rozwojowym  poszczególnych uczniów w tym samym wieku. Warunkiem efektywności wdrażania tej zasady kształcenia jest dobre rozpoznanie aktualnego stadium rozwoju podopiecznego, zdiagnozowanie jego predyspozycji i ograniczeń, a następnie zaprojektowanie dla niego optymalnych warunków uczenia się.
   Autorzy niniejszej książki próbują znaleźć sposoby przezwyciężania edukacyjnych barier zróżnicowanego kształcenia.
źródło opisu: wstęp, s. 12,13

4. Mitchell, David.  Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016 (sygn. 113034)
   Nauczyciele na całym świecie poszukują skutecznych metod nauczania, również w klasach integracyjnych. Ta unikalna pozycja jest nieocenionym źródłem informacji dla pedagogów, którzy chcieliby mieć pewność, że stosowane przez nich strategie nauczania są najskuteczniejszymi i najnowszymi dostępnymi metodami. Każda z dwudziestu siedmiu strategii opisanych w tej książce oparta jest na solidnych podstawach badawczych i sprawdzonych teoriach, posiada jasne wskazówki dotyczące implementacji i uzupełniona jest w stosownych przypadkach o ostrzeżenia.
źródło opisu: okładka, s. 4
   Pozycja skierowana do studentów pedagogiki, nauczycieli, psychologów, koordynatorów do spraw edukacji specjalnej, konsultantów, badaczy, szkoleniowców.

5. Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Mach Cecylia, Szczepańska Krystyna. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap edukacyjny. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017 (sygn. 114108)

6. Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Mach Cecylia, Szczepańska Krystyna. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017 (sygn. 114109)
   Publikacje będą pomocne w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej i drugiego etapu nauczania. Ułatwi dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być wykorzystana podczas tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
źródło opisu: okładka, s. 4

7. Papuda-Dolińska, Beata. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 (sygn. 114371)
   Kształcenie specjalne w polskim systemie oświaty jest w ostatnich latach obiektem wielu reform, udoskonaleń i zmian, które mają na celu podniesienie jakości edukacji dzieci z niepełnosprawnością i umożliwienie im równego dostępu do kształcenia, bez dyskryminacji i edukacyjnego czy społecznego wykluczenia. Rozwiązaniem jest edukacja włączająca.
Szczególnie ważne wydaje się w okresie gruntownych przemian organizacji systemu oświatowego zdiagnozowanie uczniów z niepełnosprawnością wzroku. Może to stanowić podstawę do konstruowania programów usprawniania włączania dziecka niewidomego/słabowidzącego do szkoły powszechnej.
źródło opisu: wstęp, s. [9]

 

Oprac. Wanda Golec