Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2016/2017 będą to:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

     W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o nowości wydawnicze dla:
       - uczniów szkoły podstawowej
       - młodzieży gimnazjalnej
       - młodzieży ponadgimnazjalnej

     Propozycje biblioteki:
     - Promocja czytelnictwa w epoce cyfrowej - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015
     - Literatura dla młodzieży gimnazjalnej
     - Literatura dla młodzieży licealnej

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016_2017

źródło: https://men.gov.pl