Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Minister Edukacji Narodowej co roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949) ustala następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym 2017/2018:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
     Zbiory BP w Siedlcach na ten temat:
     - Książki (wybór za lata 2007-2017)

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
     
Zbiory BP w Siedlcach na ten temat:
      -
Filmy (wybór za lata 2007-2017)

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
    Zbiory BP w Siedlcach na ten temat:
    - Zbiory audiowizualne (wybór za lata 2009-2015)

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
      Zbiory BP w Siedlcach na ten temat:
      - Książki, filmy, artykuły (wybór za lata 2009-2017)

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
      Zbiory BP w Siedlcach na ten temat:
      - Książki i artykuły (wybór za lata 2009-2017)

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

źródło: https://men.gov.pl