Kurierek Nr 9 - Nowoczesna szkoła

   Uczenie się z wykorzystaniem narzędzi XXI wieku nie jest kolejną opcją rozwoju do wyboru przez władze oświatowe i szkolne, a koniecznością dla uczniów, którzy powinni mieć szansę ukończyć szkoły z takimi umiejętnościami, aby swobodnie konkurować na rynku pracy. Zmiany w systemie edukacji następują zarówno w odniesieniu do roli uczniów, jak i nauczycieli, którzy muszą się nauczyć funkcjonować w nowej rzeczywistości edukacyjnej.               Poniżej przedstawiamy najnowsze publikacje jakie znajdują się w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, którymi chcemy zainteresować naszych czytelników.

1. Bielecka-Prus Joanna. Transmisja kultury w rodzinie i w szkole : teoria Basila Bernsteina. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 (sygn. 101825)
  
Autor omawia i wyjaśnia przyczyny niepowodzenia w upowszechnianiu wykształcenia na poziomie średnim i wyższym oraz barier awansu społecznego w społeczeństwach nowoczesnych. Biorąc pod uwagę fakt, że system szkolnictwa w Polsce sprzyja segregacji i selekcji, przy jednoczesnym zapotrzebowaniu społeczeństwa polskiego na ludzi dobrze wykształconych, teoria Bernsteina może dostarczyć narzędzi teoretycznych stymulujących badania, które wskazałyby dalsze kierunki reformy polskiej oświaty.

2. Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności. Red. Anna Janusz-Sitarz. Kraków : Universitas, 2010 (sygn. 101815)
  
Autorzy artykułów zawartych w niniejszym tomie rozważają, jakie możliwości sprostania wymogom współczesności daje nowa Podstawa programowa, jak można przygotować nauczycieli do odpowiedzialnego wyboru lektur i sposobów ich interpretacji, jak mądrze pogodzić tradycję z nowoczesnością. Podsuwają pomysły nowych odczytań literackich i filmowych arcydzieł, wykorzystywania multimedialnych środków przekazu, do których przywykła młodzież, ale zarazem - uwrażliwiania na wartości coraz bardziej jej obce. Wskazują na niedostatki kształcenia językowego i podpowiadają, jak ratować kulturę języka. Przedstawiają, jak ze zmianami w potrzebach i możliwościach współczesnych uczniów radzą sobie autorzy zagranicznych programów edukacyjnych, i rozważają, które z ich doświadczeń można wykorzystać w polskiej szkole.

3. Famuła-Jurczak Anita. Szkoła miejscem (nie) (do) rozwoju : studium empiryczne na przykładzie gimnazjum „wirtualnego". Kraków : Impuls, 2010 (sygn. 101758)
  
Jest to pierwsza publikacja na rynku wydawniczym przybliżająca problematykę funkcjonowania szkół z oddziałami filialnymi. Po rekonstrukcji założeń związanych z powstawaniem gimnazjów „wirtualnych" autorka przybliża założenia związane z powoływaniem i organizacją gimnazjów w polskim systemie oświaty. Przedstawia obawy, które towarzyszyły zmianie systemu oświaty. Ponadto w prezentowanej publikacji autorka omawia zagadnienie dotyczące funkcjonowania młodzieży w środowisku szkolnym. Godnym podkreślenia jest fakt, że autorka - odwołując się do założeń J. Dewey - buduje teoretyczne założenia dotyczące funkcjonowania szkoły, szkoły której zadaniem jest wspieranie rozwoju ucznia.

4. Frąckowiak Marezna. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukcesPoznań : Wydawnictwo eMPi2, 2010 (sygn. 101628)
  
Poradnik o budowaniu dobrych relacji z uczniami i ich rodzicami, kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, sztuce rozwiązywania konfliktów i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Publikacja została napisana z myślą o nauczycielach i ich codziennej pracy, ale także o wszystkich, którzy są ciekawi, jak odnosić w życiu sukces. Zaprezentowane techniki mogą być pomocne w doskonaleniu warsztatu zawodowego pedagogów, jak również w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, nie tylko związanych ze szkołą. W książce omawiane są zagadnienia dotyczące radzenia sobie z roszczeniowym rodzicem, konfliktami szkolnymi, trudnym uczniem, a także sposobów dokonywania przemiany siebie, budowania własnego potencjału, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, bycia asertywnym, skutecznej komunikacji, odpowiedniej autoprezentacji, efektywnych wystąpień publicznych i wiele innych. Dodatkową jej zaletą są scenariusze zajęć na temat twórczego myślenia i motywowania uczniów.

5. Kujawiński Jerz. Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010 (sygn. 101562)
  
W niniejszej publikacji autor omówił najistotniejsze zmiany w szkole dokonywane w niej od czasów starożytnych po XXI wiek, oraz przedstawił najważniejsze osiągnięcia kreatywnych pedagogów i innych twórców, którzy stali się współtwórcami szkoły XXI wieku. Książka jest adresowana do studentów kierunków nauczycielskich oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ma charakter publikacji metodycznej.

6. Petty Geoff. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowcówSopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 (sygn. 101837)
  
Wszyscy nauczyciele z pewnością na co dzień zmagają się z takimi problemami, jak brak koncentracji uczniów, brak motywacji, niezdyscyplinowanie i wiele innych. Do nich wszystkich skierowana jest niniejsza książka, jako praktyczna pomoc dla uczących. Jest adresowana do nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych oraz do tych, którzy uczą pracujących w przemyśle, handlu czy w służbach publicznych. Została napisana z myślą o wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak pomagać innym w nauce. Bezcenne źródło wiedzy i wskazówek dla uczących w szkołach każdego szczebla. Doskonały podręcznik dla studentów różnych kierunków pedagogicznych i specjalności nauczycielskich. Praktyczna pomoc dla tych wszystkich, którzy uczą.

7. Prokopiuk Włodzimierz. Nauczyciel na polach humanizacji edukacji. Kraków : Impuls, 2010 (sygn. 101820)
  
Włodzimierz Prokopiuk podjął się opracowania tematu o dużej aktualności dla praktyki edukacyjnej. Współczesna edukacja realizowana na terenach szkół przybrała postać procesu technologicznego, prakseologicznego, w którym liczą się efektywność, skuteczność, ekonomiczność oraz do tego dobrany odpowiedni układ treści, metod, form i środków, mniejsze zaś znaczenie ma indywidualny rozwój uczniów. Autor nie ogranicza analiz do zagadnień edukacji i nauczycieli, lecz także uwzględnia stan rozwoju współczesnych nauk pedagogicznych, które mogą dawać podstawy do nowoczesnej edukacji, przede wszystkim do wychowania, kształcenia, opieki, profilaktyki. Wskutek tego książka może być traktowana także jako głos w dyskusji z zakresu pedagogiki ogólnej, metodologii pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych.

8. Szczęsny Anna. Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 (sygn. 101280)
  
Praca nauczyciela staje się coraz trudniejsza ze względu na przemiany cywilizacyjne i kulturowe. Ulepszenie szkoły powiązane jest z gotowością do inwestowania w rozwój zawodowy nauczycieli. Nauczyciel przyjmuje rolę przewodnika ucznia, a nie jego nieomylnej wyroczni. Powinien wskazywać drogę, a nie narzucać ją swoim uczniom, pokazywać jak naukę zdobytą w czasie lekcji wykorzystać w prawdziwym życiu. Dobry nauczyciel to dla ucznia dobry start w życie.

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do 2010