Kurierek Nr 3 - Wychowanie

   Szkoła jest drugim, po domu rodzinnym środowiskiem wychowawczym powołanym do zaspakajania licznych potrzeb dzieci i młodzieży. Pojęcie szkoły należy do bardziej wieloznacznych we współczesnym języku. Współczesna szkoła powinna być miejscem przyjaznym uczniowi, gdzie czuje się bezpiecznie i wie, że jest akceptowany.  Jednak najważniejszym i najwartościowszym środowiskiem wychowawczym dla dzieci jest własna rodzina. Jest to pierwsze środowisko życia dziecka, dlatego tak ważna jest rola rodziny w rozwoju dziecka. Poniżej pragnę przedstawić najnowsze publikacje jakie znajdują się w Bibliotece Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach, a którymi chcę zainteresować naszych czytelników.

1. Cepiga Maksymilian i Miśkowiec Ewa. Ja i mój świat. Scenariusze godzin wychowawczych. Kraków : Wydawnictwo WAM Akademia Ignatianum, 2011 (sygn. 104754)
  
Godzina wychowawcza jest jednym z elementów oddziaływania wychowawczego szkoły na uczniów. Poświęcenie jej wyłącznie organizacyjnym sprawom bieżącym, choćby najbardziej istotnym, powoduje zatracenie jej sensu oraz znaczenia. Kojarzona z dyscyplinowaniem uczniów, sprawdzeniem obecności, przygotowaniem gazetki czy organizacją wycieczki odbierze wiele możliwości oddziaływań wychowawczych. Scenariusze te mają jeszcze jedną wartość. Pisane przez ludzi młodych (studentów) i dla ludzi młodych (uczniów).

2. Garwoński Krzysztof. Potyczki prawne dyrektora szkoły. Rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą. Warszawa : Wolters Kluwer business, 2010 (sygn. 104588)
  
Poradnik, który w sposób lekki i przystępny prowadzi czytelnika przez istotne problemy prawne związane z codziennie realizowanymi zadaniami pomagając je zrozumieć i rozwiązać zgodnie z literą prawa. Ma również na celu pobudzenie myśli i wywołanie dyskusji prawo wyznacza jedynie twarde (bezwzględne) standardy - również w zarządzaniu szkołą, ale na szczęście nie reguluje wszystkiego, co stanowi treść rzeczywistości szkolnej, skupiając się na warunkach i relacjach w niej zachodzących. Książka zbiera doświadczenia autora z ostatnich dwudziestu kilku lat oraz odpowiedzi udzielone na około dwa tysiące pytań kierowniczej kadry oświatowej, przesłanych do serwisu Prawo Oświatowe wydawanego przez Wolters Kluwer Polska .

3. Juul Jesper. Twoja kompetentna rodzina. Nowe drogi wychowania. Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND Dariusz Syska, 2011 (sygn. 104572)
  
Rodzina to miejsce w niniejszej publikacji autor omówił najistotniejsze zmiany w szkole dokonywane w niej od czasów starożytnych po XXI wiek, oraz przedstawił najważniejsze osiągnięcia kreatywnych pedagogów i innych twórców, którzy stali się współtwórcami szkoły XXI wieku. Książka jest adresowana do studentów kierunków nauczycielskich oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ma charakter publikacji metodycznej.

4. Kandzia Joanna. Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych. Kraków : Impuls, 2011 (sygn. 104794)
  
Książka jest adresowana do słuchaczy kierunków pedagogicznych nauczycielskich szkół wyższych oraz nauczycieli praktyków. W publikacji omówiono takie tematy jak:
-
Zastosowanie technik multimedialnych w edukacji matematycznej,
-
Kształtowanie postaw twórczych, wartości dydaktycznych iwychowawczych na lekcjach matematyki,
-
Możliwości i zagrożenia cyberprzestrzeni.
Poruszone zagadnienia ilustrują sens wykorzystywania mediów cyfrowych w procesie kształcenia młodzieży, skorelowanego z ideą szkoły platońskiej - szkoła musi uczyć prawdy, wychowywać dla dobra i kształtować do tworzenia piękna.

5. Kusza Agnieszka. Scenariusze przedstawień teatralnych dla dzieci. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011 (sygn. 104595)
  
Książka jest skierowana do dzieci - uczniów szkoły podstawowej. Te udramatyzowane bajki pełnią nie tylko funkcję dydaktyczną, ale również terapeutyczną - w ramach terapii poprzez dramat oraz bajkoterapii pozwalają dziecku na uświadomienie sobie przyczyn i skutków jego działania oraz działania innych, wzmacniają poczucie własnej wartości, oswajają z trudnymi sytuacjami. Dramaty - bajki opowiadają o marzeniach, które mogą mieć zarówno dobre, jak i złe konsekwencje. Scenariusze te umożliwiają nauczycielom wykorzystanie teatru i dramatu w rozwinięciu u podopiecznych ich kreatywności, świadomości i ekspresji kulturalnej, a także mowy ciała. Dodatkowo wzbogacą dziecięcą wiedzę na temat : astronomii, geografii, mitologii, baśni i legend.

6. Majewska Jolanta, Majewski Andrzej. Zarys psychomotoryki. Główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2012 (sygn. 104777)
  
Psychomotoryka zajmuje się zależnością pomiędzy ruchem a uczeniem się, aktywuje procesy motywacyjne, dzięki którym pokonujemy wyzwania codzienności a dzięki temu pozwala:
-
Nauczyć się oceniać samego siebie,
-
Zdobyć pewność siebie,
-
Dodawać drugiej osobie pewności siebie,
-
Nauczyć się pomagać innym,
-
Nauczyć się pokonywać trudności w pracy zespołowej,
-
Cieszyć się sukcesami w grupie,
-
Poznawać świat poprzez zabawę.
Ruch znajduje się w strukturalnie ścisłym i zależnym związku z uczeniem się. Celem wspomagania psychomotorycznego jest przede wszystkim poprawa adaptywnego radzenia sobie z otoczeniem oraz zwiększenie zdolności do działania w kontekście społecznym. W książce znajdują się opisy najważniejszych teorii psychomotorycznych oraz przykłady ich praktycznego zastosowania.

7. Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka. Pod red. Agnieszki Roguskiej [et al.]. Warszawa : Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011 (sygn. 104782)
  
Systemowa pomoc dzieciom porzuconym, odrzuconym i samotnym to obowiązek państwa. Tworzenie tego systemu jest zadaniem rządu, jego implementacja to obowiązki samorządów (powiatowych i gminnych).  Pod każdą szerokością geograficzną z różnym nasileniem występuję przemoc, zaniedbania, porzucenia fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży Przeobrażenia społeczne wciąż niosą ze sobą wiele zagrożeń, w tym tych dotykających rodziny. Obok pracy nad poprawą funkcjonowania rodzin zastępczych, wiosek dziecięcych i innego rodzaju placówek opiekuńczo - wychowawczych, nie sposób nie podejmować jednoczesnych starań dbałości o rodzinę naturalną. Od 2012 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zmieniające system opieki zastępczej, wynikający z Ustawy o pomocy społecznej, która obecnie obowiązuje.

8. Szymik Eugeniusz. Drama w nauczaniu języka polskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011 (sygn. 104575)
  
W książce czytelnik znajdzie omówienie zagadnień związanych z teorią dramy, wiele przykładów technik dramowych, wskazówki dotyczące spraw organizacyjnych, informacje na temat zastosowania dramy w nauczaniu języka polskiego oraz scenariusze lekcji. Zaproponowane scenariusze dostarczą nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, polonistom oraz studentom filologii polskiej i niektórych kierunków pedagogicznych inspirujących przykładów lekcji literackich i językowych, w trakcie, których nauczyciel i uczniowie wykorzystują różne techniki dramowe. Zostały one tak skonstruowane tak, by mogły nie tylko dać okazję do zaangażowania emocjonalnego uczniów, ale także pobudzić ich aktywność i wyobraźnię.

 

                                                                                                                                                    >
Opracowała Anna Mirońska

 

 

Powrót do 2012