Kurierek Nr 5 (186) - Czytanie i czytelnictwo

Najnowszy Kurierek Nowości dotyczy czytania i czytelnictwa.  Poniższe pozycje pomogą w zrozumieniu roli i znaczenia czytelnictwa.

1. Czerska Aneta. Czytanie dla rozwoju : wczesnodziecięca  nauka czytania metodą Cudowne dziecko. Warszawa : Instytut Rozwoju Małego Dziecka, cop. 2016 (sygn. 112028)
    Czytanie wymaga sprawności mózgu na jeszcze wyższym poziomie niż mowa, dlatego konieczne staje się przeznaczenie na kształtowanie tej umiejętności pierwszych sześciu lat życia, kiedy mózg jest najbardziej plastyczny.
    Metoda Cudowne Dziecko rozwija wzrok, słuch i mowę dziecka, kształtuje myślenie operacyjne oraz świadomość otaczającego świata. Rozbudza w dzieciach miłość do czytania, pozwala na samodzielne odszyfrowanie kodu liter oraz czytanie i rozpoznawanie znaczenia wyrazów, zdań i tekstów. Nawet dzieciom uczonym sporadycznie daje dobre podstawy do dalszej nauki czytania, gdyż w odpowiedzi na doświadczenia w krytycznym okresie rozwoju dokonuje się rozwój zaangażowanych  struktur nerwowych.
     Po raz pierwszy została zbadana efektywność nauki czytania. Po raz pierwszy metoda nauki czytania została poddana weryfikacji. W tym celu określono różne przejawy zachowania dziecka świadczące o efektywności nauki czytania metodą Cudowne Dziecko. Poznano czynniki sprzyjające nauce czytania i zwiększające jej efektywność oraz określono czynniki utrudniające naukę czytania i zmniejszające efektywność.
źródło opisu: wstęp, s. 12

2. Czytanki ze zrozumieniem : materiały do nauki czytania ze zrozumieniem. [Oprac. i skład Magdalena Hinz]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016 (sygn. F 112797)
     Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje czterdzieści czytanek, których tematyka dotyczy świąt i uroczystości obchodzonych w Polsce oraz zagadnień i problemów omawianych na lekcjach. Dzięki tym tekstom dziecko może utrwalać znajomość liter, ćwiczyć czytanie, poznawać nowe wyrazy i poszerzać swoją wiedzę. W drugiej części książki znajdują się ćwiczenia dotyczące czytanek. Dziecko musi między innymi uzupełniać zdania, wybierać prawidłowe sformułowania, wskazywać błędy, łączyć w pary. Niektóre ćwiczenia zawierają obrazki, które uczeń może pokolorować. „Czytanki ze zrozumieniem" zostały przygotowane jako kontynuacja książki „Czytanki. Materiały do nauki czytania metodą sylabową". Można je także wykorzystywać samodzielnie  jako pomoc w doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. Publikacja będzie przydatna na lekcjach, zajęciach dodatkowych, jak również w domu.
źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/CZYTANKI-ZE-ZROZUMIENIEM/1113

3. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie. Praca zbior. pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015 (sygn. 109229)
     Książka, którą Państwu polecamy poświęcona jest współczesnym problemom czytelnictwa. Autorzy tekstów - pracownicy naukowi, bibliotekarze i biblioterapeuci - omawiają zagadnienia dotyczące psychologicznych, edukacyjnych i technicznych aspektów czytelnictwa. Czytelnictwo jest przez nich ujmowane jako proces komunikacji międzyludzkiej, niezależnie od wybranego nośnika treści i rodzaju transmisji danych, ale również jako forma uczestnictwa kulturowego, sposób czerpania wiedzy, źródło inspiracji i narzędzie budowania wspólnoty intelektualnej. Lektura może również służyć kształtowaniu wartości, postaw etycznych oraz wzbogacaniu sfery emocjonalnej. Wszystkie te walory kultury piśmienniczej zostały zestawione z niepokojącymi danymi wskazującymi na stopniowy zanik nawyków czytelniczych w społeczeństwie. Rodzi się zatem pytanie czy jest to proces nieodwracalny, czy też możliwy jest, dzięki odpowiednio dobranym instrumentom promocji, powrót do kultury czytelniczej. Odpowiedź znajdziecie Państwo w tej książce.
źródło opisu: http://libra.ibuk.pl/book/150375

4. Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Red. Anna Jakubowicz-Bryxred. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011 (sygn. 104989)
     Rozwój cywilizacji powoduje, że spotykamy na co dzień ogromną ilość informacji. Umiejętność skorzystania z tych najbardziej dla nas istotnych wymaga szybkiego i funkcjonalnego czytania, ponieważ większość z tych informacji dociera do nas w postaci słowa pisanego. Jednak wiele badań oraz diagnoz nauczycielskich, prowadzonych w ostatnich latach, wskazuje na niedostateczny poziom umiejętności czytania i pisania, właściwie na każdym etapie nauczania.  Zwiększa się liczba osób, które czytają niechętnie, czy też z powodu braku umiejętności rozumienia tekstu nie potrafią  skorzystać  z czytanych informacji.  Książka jest przeglądem współczesnego  podejścia do niezwykle ważnych obszarów zagadnień, jakimi są czytanie i czytelnictwo, leżących u podstaw prawidłowego funkcjonowania dziecka w otaczającej go rzeczywistości.
źródło opisu: wstęp, s. 7,8

5. Homo legens czy homo consumens? : czytelnik i książka w XXI wieku. Red. Anita Has-Tokarz i Renata Malesa. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014 (sygn. 109325)
     Otoczenie książki stanowią obecnie różnorodne przekazy medialne, z którymi wchodzi ona w relacje, tworząc siatki wielowymiarowych powiązań, funkcjonujących de facto jako odrębne, złożone, wielomedialne teksty kultury. Procesy lektury przebiegają w kontekście różnych środków przekazu i kanałów komunikowania, które nigdy wcześniej w takim stopniu nie wpływały na samo funkcjonowanie i sposób użytkowania książki a w konsekwencji na transformację mentalności czytelników. Jaki jest status książki w zmediatyzowanej kulturze konsumpcyjnej?  Czy przestała być dominującym nośnikiem informacji oraz podstawową formą spędzania czasu wolnego? A może stale zajmuje znaczące miejsce podlegając rozmaitym wpływom nowoczesnych przekaźników i technologii, sama w sposób istotny oddziałując na ich kształt, rozwój i funkcjonowanie? Niniejsza książka jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania i głosem w dyskusji nad tożsamością czytelnika i książki w społeczeństwie konsumpcyjnym oraz kondycją czytelnictwa w kontekście kultury wyrastającej z transformacji mechanizmów generujących nowe formy konsumpcji.
źródło opisu: http://www.taniaksiazka.pl/homo-legens-czy-homo-consumens-anita-has-tokarz-p-526009.html

6. Konior-Węgrzynowa, Halina. Uczę czytać : poradnik dla nauczycieli i rodziców początkujących czytelników. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015 (sygn. 110324)
     W publikacji przedstawiono czytanie jako proces rozwiązywania problemów, łamigłówkę czy układanie puzzli. Książka dostarcza cennych, praktycznych wskazówek, jak przygotować dzieci do nauki czytania oraz w jaki sposób wspierać je w nabywaniu tej umiejętności.
     Prezentowany w niniejszej publikacji sposób nauczania sztuki czytania poprzez rozwiązywanie problemów nie wymaga fundamentalnych zmian w dotychczas stosowanych metodach i praktykach dydaktycznych. Nie narzuca żadnych rygorystycznych procedur ani ściśle określonych materiałów. Pozwala na całkowicie spontaniczne doświadczenia z dowolną książką w szkole lub w domu. Punktem wyjścia nie jest z góry założony materiał, którego dziecko ma się nauczyć. Liczy się to, co uczeń aktualnie wie i potrafi, co może wnieść do czytania dowolnego tekstu wspólnie z dorosłym. Nie jest to program, który należy realizować strona po stronie, lecz zbiór wskazówek do wykorzystania w pracy z różnymi czytelnikami i z zastosowaniem różnych materiałów.
źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/UCZE-CZYTAC-PORADNIK-DLA-NAUCZYCIELI-I-RODZICOW-POCZATKUJACYCH-CZYTELNIKOW/1048

7. Książki w życiu najmłodszych. Red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015 (sygn. 110313)
     Książka składa się z dwóch, wzajemnie się uzupełniających części: pierwszej, zatytułowanej Dziecięce przestrzenie literatury oraz drugiej - poświęconej wspieraniu czytelnictwa najmłodszych. Artykuły w niej zamieszczone zostały napisane przez polskich i tureckich przedstawicieli świata nauki, z których dwoje realizuje swoje pasje w praktyce, pracując w różnych placówkach kultury i nauki czerpiąc inspirację z pracy do działalności naukowej. Ze względu na poruszony w książce aspekt teoretyczny i praktyczny publikacja jest adresowana do badaczy kultury poświęcających uwagę czytelnictwu najmłodszego pokolenia, ale również do: bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, pedagogów, literaturoznawców, rodziców, studentów kierunków humanistycznych oraz tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i literatury dziecięcej.
źródło opisu: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=272

8. Szwecja czyta. Polska czyta. Pod red. Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015 (sygn. 110516)
     Badania Biblioteki Narodowej pokazują, że książki czyta dziś zastraszająco niski odsetek zarówno dorosłych, jak i młodych Polaków. Tylko kilkanaście procent naszych rodaków sięga po sześć lub więcej książek rocznie. Na szczęście toczy się na ten temat burzliwa debata, która zatacza coraz szersze kręgi. Poziom czytelnictwa w Polsce wcale nie jest nam obojętnym! W Szwecji czyta większość społeczeństwa. Przeciętny Szwed na czytanie poświęca 20 minut dziennie. Szwedzka literatura podbija też świat, choć pisana jest w języku, którym mówi zaledwie dziewięć milionów ludzi. Jak to możliwe, że w tym niedalekim od nas kraju czytanie jest czymś tak powszechnym, autorzy otrzymują wysokie honoraria, biblioteki dla dorosłych i dla dzieci pełne są nowości, a literatura jest oczkiem w głowie rządzących? I dlaczego opłaca się tworzyć biblioteki dla dzieci w przedziale wiekowym 10-13 lat, a w promocję czytelnictwa angażować trenerów sportu? Czy szwedzki sposób patrzenia na literaturę i promocję czytelnictwa różni się od naszego? Czy Szwecja mierzy się z podobnymi do naszych problemami? I w jaki sposób walczymy dziś o poprawę czytelnictwa w Polsce?
     Na te pytania bardzo ciekawie odpowiadają szwedzcy i polscy pisarze, wydawcy, bibliotekarze, agenci literaccy, związkowcy, urzędnicy państwowi i przedstawiciele samorządów, porównując polskie i szwedzkie praktyki czytelnicze, rozwiązania prawne i doświadczenia. Opowiadają o swojej pasji, zmaganiach i nadziejach. Udowadniają, że dla własnego, ale także społecznego dobra, wszyscy powinniśmy czytać, czytać i jeszcze raz czytać.
źródło opisu: https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/szwecja-czyta-polska-czyta-109#.WS6ZVsakJaQ


Oprac. Antoni Woźnica

Powrót do 2017