Nr 47

Nr 47 (2011)

Nowe technologie w edukacji / Roman Lorens. Warszawa-Bielsko Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN : ParkEdukacja, 2011

Przewodnik po możliwościach wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu. Publikacja zawiera teoretyczne wiadomości z zakresu metodyki nauczania, prawa autorskiego w e-learningu oraz analizy obszarów związanych z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu (blogi, portale społecznościowe). Autor zamieszcza tu konkretne wskazówki pomocne w tworzeniu materiałów dydaktycznych. Dodatkiem jest płyta CD zawierająca:

- kurs e-learningowy Zróbmy projekt!,

- prezentację kursu Mnemotechniki,

- programy i aplikacje omówione w książce,

- gotowe scenariusze kursów zdalnych,

- słowniczek e-nauczania.

Jest to obowiązkowa lektura dla każdego nauczyciela.

 

 

Marketing edukacyjny : jak sobie radzić na rynku? / Jarosław Kordziński. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

Autor poradnika, specjalista w kształceniu kompetencji społecznych,  pokazuje, jakie działania podjąć, aby dobrze wypromować szkołę, jak zdiagnozować jej potrzeby i możliwości. Wskazuje,  jak poprzez wykorzystanie technik public relations wykreować jej pozytywny wizerunek oraz ofertę edukacyjną. Scenariusz szkolenia rad pedagogicznych pomoże w zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i uczniów w skuteczna promocję szkoły. Publikacja została wydana w ramach cyklu „Vademecum Dyrektora", którego przesłaniem jest dostarczanie oświatowej kadrze zarządczej materiałów pomocnych w rozwiązywaniu trudnych problemów szkolnych, wspieraniu rozwoju zawodowego nauczycieli, dbaniu o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.

Marketing szkoły / Jan Fazlagić. Warszawa : Wolters Kluwer, 2011

Książka zawiera analizę najważniejszych zagadnień związanych z marketingiem szkoły, począwszy od opisu rynku oświatowego, a skończywszy na badaniach marketingowych
w szkole. Opisuje najbardziej aktualne zjawiska ważne z punktu widzenia marketingu szkoły, np. wykorzystanie technologii Web. 2.0, czy elementy ekonomii behawioralnej. Autor publikacji jest jednym z popularyzatorów marketingowego zarządzania w oświacie, ekspertem z zakresu zarządzania wiedzą, zarządzania w edukacji i zarządzania kapitałem  intelektualnym. Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych.

E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011

Publikacja zapoznaje z rozległą tematyką e-learningu oraz całym spektrum procesów edukacyjnych, w których e-learning może być wykorzystywany. Poza wiedzą teoretyczną książka zawiera wiele przykładów praktycznych. Autorka prezentuje m.in.:

- narzędzia, formy oraz tryby kształcenia na odległość,

- przegląd narzędzi technologicznych wykorzystywanych w e-nauczaniu,

- metody i usługi wsparcia procesu e-edukacji,

- metody pomiaru efektywności oraz rentowności e-nauczania.

Walorem książki jest oryginalność podejścia, wysoki poziom merytoryczny oraz szeroki zakres tematyczny zagadnień.

Książka polecana wszystkim pracownikom oświaty.

 

E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2009

Publikacja jest przewodnikiem po e-learningu dla nauczycieli i ma charakter praktyczny. Podkreślono w niej wielowymiarowość e-learningu, przedstawiono różne modele kształcenia oraz podano podstawowe wskazówki metodyczne dla nauczycieli.  Część teoretyczną zawiera rozdział pierwszy. W rozdziale drugim omówiono tworzenie multimedialnych opracowań metodycznych na potrzeby e-learningu. Następne rozdziały poruszają temat platform -learningowych, wykorzystanie technologii Web 2.0 w edukacji oraz zagadnień metodycznych e-learningu szkolnego. W książce przedstawiono wiele korzyści, jakie niesie dla edukacji e-learning oparty przede wszystkim na wykorzystaniu sieci komputerowych. Nowe warunki edukacyjne zmieniły bowiem  znacznie rolę nauczyciela, który musi podjąć wysiłek i zastosować nowoczesne rozwiązania w dydaktyce. Autor podkreśla, że brak zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu prowadzi do tego, że szkoły stają się niewydolne dydaktycznie.

Kompetencje społeczne dyrektorów szkół / Bożena Tołwińska. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2011

Treścią książki są kompetencje dyrektorów szkół w zakresie komunikowania się, motywowania do pracy i rozwiązywania konfliktów. Bowiem na wysoką  jakość edukacji składa się również właściwe realizowanie funkcji kierowniczych. Autorka przedstawia jak zmienia się kierownicza rola dyrektora szkoły i rodzi się zapotrzebowanie na społeczne kompetencje. Temat pokazany jest na tle złożonych problemów funkcjonowania współczesnej szkoły. Część badawcza dotyczy następujących problemów:

- jakość funkcjonowania szkoły,

- pracownicy szkół,

- kierowanie ludźmi i tworzenie środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi,

- tworzenie klimatu społecznego oraz odpowiednich relacji międzyludzkich,

- kompetencje personalne.

Zamieszczone analizy i wnioski z badań stanowią inspirację w trudnej sztuce budowania szkolnych społeczności.

Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania projektów edukacyjnych na etapach: przygotowania projektu, jego realizacji, publicznego przedstawienia projektu, oceny i monitorowania. W części drugiej zamieszczono informacje o genezie projektów, omówiono ich rodzaje. Zwrócono również uwagę na zmianę roli nauczycieli prowadzących projekty edukacyjne, którzy powinni dążyć do wspierania samodzielności i innowacyjności uczniów. Uzupełnieniem książki są przykładowe dokumenty oraz narzędzia służące do monitorowania i oceny. Nauczycielom pracującym metodą projektów książka pozwoli udoskonalić i usystematyzować działania, początkującym zaś pokaże, jak stawiać pierwsze kroki.

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek  Strzemieczny. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

Publikacja, to spojrzenie na metodę projektów i sposób ich realizacji w szkole, będące sumą doświadczeń Autora i liderów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przedstawiono tu wskazówki pomocne w organizacji i prowadzeniu projektów edukacyjnych. Podano opisy przykładowych, zrealizowanych projektów i ich efekty.  Końcowa część publikacji to propozycje zapisów w prawie wewnątrzszkolnym, opracowane przez dyrektorów szkół mających duże doświadczenie w realizacji projektów. Jest to doskonały materiał pomocniczy przy wprowadzeniu projektu edukacyjnego szerzej do praktyki szkolnej.

                        Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim wybrała i opracowała Halina Lewsza

 


 

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2011