Historia

Powiatowa Biblioteka Nauczycielska ZNP w Mińsku Mazowieckim Pani prof. Maria Ekiel-Jeżewska

 

Historia Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim

            Biblioteka  pedagogiczna  jako instytucja sięga  początkami okresu międzywojennego. W  1924    roku  przy Ognisku Związku  Polskiego Nauczycielstwa  Szkół Powszechnych w Mińsku Mazowieckim została zorganizowana biblioteka, która od 1931 roku nosiła nazwęPowiatowa  Biblioteka  Nauczycielska ZNP w  Mińsku Mazowieckim. Biblioteka mieściła się przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Mińsku Mazowieckim w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. Księgozbiór tej nauczycielskiej biblioteki liczył 1000 woluminów z dziedziny pedagogiki i literatury pięknej. W czasie II wojny  światowej  biblioteka uległa   rozproszeniu.  Resztki    księgozbioru przedwojennej  biblioteki  nauczycielskiej  odnaleźli  w latach  siedemdziesiątych  pracownicy PBP. Obecnie  te  białe kruki  liczą  186  egzemplarzy, są opracowane i udostępniane zainteresowanym czytelnikom.

    We wrześniu 1945 r. przy  Inspektoracie Szkolnym  w  Mińsku  Mazowieckim, który miał siedzibę przy ul. Świerczewskiego, zorganizowano bibliotekę dla nauczycieli powiatu mińskiego. Pierwszym bibliotekarzem został Tadeusz Garliński podinspektor szkolny oświaty dorosłych, biblioteką zajmował się wg potrzeb nauczycieli. W 1951 r. Inspektorat Szkolny przeniesiono wraz z biblioteką do budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy ul. Kościuszki. W 1954 r. bibliotekarzem został Roman Luśnia - kierownik kadr w Wydziale Oświaty w Mińsku Mazowieckim, a następnie w 1955 r. Wacław Pieńkowski - kierownik Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych. Biblioteka była czynna trzy razy w tygodniu po trzy godziny. Z tego okresu pochodzi pierwsze roczne sprawozdanie statystyczne Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Mińsku Mazowieckim. Księgozbiór  liczył wtedy 1048 woluminów, z których korzystało 27 czytelników. Zgodnie z zarządzeniem władz oświatowych wydanym w 1957 roku  w sprawie organizacji pedagogicznych bibliotek powiatowych Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Mińsku Mazowieckim otrzymała od września 1958 r. pełnoetatową obsadę kadrową (36 godz. tyg.). Stanowisko bibliotekarza objęła Regina Dylińska. Kolejnym etatowym pracownikiem od 1960 r. była Joanna Gromadowska, a od 1962 r. Helena Szczepańczyk. Księgozbiór, który  mieścił się w korytarzu Wydziału Oświaty, a książki, których liczba w 1961 r. wyniosła 4 788 woluminów znajdowały się w zamykanych szafach.

    W 1963 r. Pedagogiczna   Biblioteka  Powiatowa została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej, a w 1968 do budynku Przedszkola nr 2 przy stacji przy stacji PKP, PKS. Praca pedagogiczna biblioteki była ściśle związana z kalendarzem rocznic, obchodów świąt państwowych i wytycznymi władz do pracy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. PBP organizowała wystawy, brała czynny udział w konferencjach, wycieczkach dla nauczycieli, popularyzowała literaturę pedagogiczną ściśle współpracując z pracownikami: Wydziału Oświaty, Powiatowego Ośrodka Metodycznego, PTTK i Oddz. Powiatowego ZNP. Od kwietnia 1972 r. stanowisko nauczyciela bibliotekarza i kierownika biblioteki objęła Jadwiga Czajka, a od grudnia 1973 r. po zwiększeniu obsady kadrowej do 2 etatów, nauczycielem bibliotekarzem została Barbara Bruszkiewicz. W czerwcu 1976 roku biblioteka ponownie zmieniła lokal, zajęła pomieszczenia na piętrze w budynku przy ul. Warszawskiej 120 obok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, a w roku 1988 r. zajęła lokal po MBP, która wyprowadziła się do Pałacu Dernałowiczów. We wrześniu 1984 roku nastąpiły zmiany kadrowe, pracę rozpoczęła pani Maria Grzesiak i pani Zofia Kurdej (biblioteka otrzymała trzeci etat). Od września 1989 roku obsada kadrowa biblioteki zwiększyła się do 4 etatów. 

W czerwcu1998 Kurator Oświaty w Siedlcach podjął decyzję o zmianie lokalu Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Mińsku Mazowieckim, która otrzymała pomieszczenia w budynku internatu  Zespołu Szkól Zawodowych nr 2 przy ul. Sosnkowskiego 43. W pażdzierniku 2010 roku Biblioteka Pedagogiczna przeniosła się do budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 1a, przeznaczonego dla MBP (parter i I piętro) i BP (II piętro) wybudowanego na potrzeby bibliotek przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki i Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

    W  1975  roku  w  wyniku  reformy administracyjnej kraju i  likwidacji  powiatów  biblioteka  zaczęła  funkcjonować jako filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Siedlcach. Od  roku  1998  po  ponownej  zmianie  administracyjnej kraju  Biblioteka   stanowi  filię  terenową  Biblioteki  Pedagogicznej w  Siedlcach.  Zasięgiem działalności obejmuje miasto i   powiat   Mińsk  Mazowiecki.   Biblioteka  wchodzi  w  skład  sieci  publicznych   bibliotek pedagogicznych, prowadzonych przez samorząd województwa mazowieckiego.

50 lat Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach : 1952-2002 / [pod red. Wandy Golec]. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna, 2002. s.75-96

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim 1945-2000 / Jadwiga Czajka.// Rocznik Mińskomazowiecki. - 2002, z. 9, s. 104-121