Nr 65

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod. red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012
Prezentowana publikacja porządkuje i wzbogaca wiedzę na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Autorzy zamieszczonych w książce tekstów to pracownicy naukowi, nauczyciele praktycy i studenci. Rozpatrują oni problematykę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wielu perspektyw uwzględniając różne aspekty tej pracy w Polsce i za granicą. W zasięgu uwagi znalazły się problemy zaburzeń zachowania i emocji, swoiste potrzeby uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie a także problem młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz często pomijane potrzeby uczniów zdolnych. Zainteresowani problematyką czytelnicy znajdą tu przykłady metod i form pracy oraz propozycje rozwiązań dydaktycznych inspiracji w codziennej pracy.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod. red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013
Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów to jeden z wyznaczników dobrego nauczania. Niniejsza publikacja jako rezultat dyskusji nad metodami i formami pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym jest wkładem w wymianę doświadczeń nauczycieli, pedagogów i terapeutów pracujących z takimi uczniami. Zawartość tomu skupia się wokół zagadnienia specyfiki pracy, diagnozowania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów a także prognozowania zmian w kształceniu dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie skierowane jest do nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania także do rodziców, aby mogli skutecznie wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczeń o specjalnych potrzebach w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2013
Jednym z ważniejszych środowisk wychowawczych młodego człowieka jest szkoła a właściwie klasa szkolna. Środowisko uczniów jest bardzo zróżnicowane, znajdują się tu osoby o różnych możliwościach intelektualnych, które mają trudności z przyswajaniem wiedzy, sprawne i dotknięte niepełnosprawnością, dlatego też wyodrębniono tzw. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W niniejszym opracowaniu autorki opisują kilka grup uczniów, którzy w środowisku szkolnym powinni otrzymać zintensyfikowaną pomoc wychowawczą. Proponują przykładowe programy wsparcia w klasie szkolnej. Książka adresowana jest do wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców, którym leży na sercu troska o dobro dziecka.

Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2014
Coraz głośniej mówi się o kryzysie współczesnej szkoły w aspekcie jej funkcji wychowawczej. Publikacja wpisuje się w dyskusję nad możliwością pomocy podmiotom edukacyjnym w kwestii efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami. Polecana książka jest ciekawym kompendium wiedzy dotyczącej relacji międzyludzkich w szkole, ukazuje problematykę oddziaływań wychowawczych oraz dydaktycznych nauczyciela w szkole. Autorka demaskuje współczesne problemy wychowawcze i jednocześnie podsuwa konkretne wskazania w celu usprawnienia edukacji szkolnej.


Między wyborem a przymusem : rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych / Marzanna Farnicka. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2013
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących procesów radzenia sobie rodziny w sytuacjach trudnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwodu i podejmowania rodzicielstwa. Nadrzędnym celem podjętego trudu badawczego było ukazanie możliwych dróg wsparcia rodziny w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami życiowymi. Wskazano obszary na które można oddziaływać tworząc system wsparcia i programy działania skierowane do młodych dorosłych i ich rodziców. Publikacja skierowana do pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli i nas wszystkich szukających pozytywnych rozwiązań problemów rodzinnych.

Szkoła na wirażu zmian politycznych : bez cenzury / Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012
Publikacja prezentuje nowe zagadnienia i problemy pojawiające się w przestrzeni szeroko rozumianej edukacji i kształcenia. Książka powstała z esejów zamieszczanych na blogu przez autora, jest bardzo potrzebna środowisku pedagogicznemu, przede wszystkim młodym pracownikom oświaty i nauki, także dla wszystkich nauczycieli, którzy znają problemy szkolne z codziennej praktyki. Z przedstawionych treści wyłania się bardzo niekorzystny obraz polskiej szkoły, taki był jednak zamiar autora, aby czytelnik miał możliwość samodzielnej oceny aktualnej rzeczywistości systemu oświaty w Polsce. Eseje autorstwa Bogusława Śliwerskiego nie pozwalają odbiorcy zostać wobec nich obojętnym.

Szanujący rodzice, szanujące dzieci : jak zamienić rodzinne konflikty we współdziałanie ? / Sura Hast, Victoria Kindle Hudson; przedm. Marshall B. Rosenberg ; [tł. Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, cop. 2012
Niniejsza publikacja to nie tylko poradnik dla rodziców zainteresowanych zasadami i praktyką Porozumienia bez Przemocy. Autorki pokazują nowe rozumienie dziecięcego zachowania i nowy sposób reagowania na nie, wyjaśniają istotę komunikacji empatycznej, która pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, wspiera współdziałanie i może pomóc w budowaniu więzi i bezpieczeństwa w domu, o jakim marzy każdy z nas.


Nieposłuszne dziecko : 8 kroków do poprawy zachowania / Russel A. Barkley, Christine M. Benton ; przekł. Łukasz Stankiewicz. - Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2012
Jeśli zmagasz się z upartym lub wojowniczym dzieckiem, dzięki tej książce zrozumiesz swoją sytuację i dowiesz się, co możesz zrobić, aby to zmienić. Polecana książka bazuje na wieloletnim doświadczeniu autora, zdobytym podczas pracy z dziećmi i rodzicami, który w przystępny sposób przedstawia przyczyny nieposłuszeństwa oraz sposoby na jego rozwiązanie. Istotą opisanego w poradniku 8-stopniowego programu jest współpraca i konsekwencja, a także wprowadzenie zmian poprzez system wychowania oparty na pochwałach, nagrodach i łagodnych karach.

Psychoterapia tańcem i ruchem. [1], Teoria i praktyka / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014
Psychoterapia tańcem i ruchem, zwana także DMT (Dance Movement Therapy) od wielu lat znana i stosowana na świecie metoda terapeutyczna, u nas nie cieszy się aż taką popularnością. Celem tej publikacji jest przybliżenie polskim czytelnikom założeń i możliwości tej metody. Autorki zaangażowane w prowadzenie szkoleń z zakresu psychoterapii przedstawiają kluczowe koncepcje pracy metodą DMT oraz podstawowe jej narzędzia. Dzięki lekturze dowiemy się, co w tańcu i ruchu jest leczące i jak powinna wyglądać sesja terapeutyczna. Teoretyczna wiedza poparta jest wieloma przykładami z praktyki, co stanowi dowód skuteczności proponowanej metody.

Psychoterapia tańcem i ruchem. [2] Terapia indywidualna i grupowa / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014
Książka stanowi uzupełnienie publikacji o takim samym tytule poświęconym zagadnieniom bardziej teoretycznym. W tym tomie autorki kładą nacisk na stronę praktyczną tej metody psychoterapii. Każdy rozdział to osobna historia zawierająca opis relacji terapeutycznej i procesu leczenia indywidualnych osób lub grup dzieci i dorosłych. Autorki dzieląc się swoimi doświadczeniami, pokazują jak szerokie zastosowanie może mieć niedoceniana i mało spopularyzowana w Polsce metoda psychoterapii tańcem i ruchem. Publikacja skierowana jest do terapeutów DMT oraz ich pacjentów także do psychologów, pedagogów i do studentów.

Ze zbiorów biblioteki wybrała i opracowała Ewa Kopka

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2014