Współczesna biblioteka szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Podstawy prawne

1.       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  2006 r. Nr 97 ze zm.).

2.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 ze  zm.).

3.       Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 827 ).

4.       Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Dz. U. poz. 642 ze zm., brzmienie od sierpnia 2013 r.).

5.       Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 ze zm.).

6.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm. Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222) )

7.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
( Dz. U. poz. 977).

8.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184).

9.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).

10.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

11.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 174).

12.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.  poz. 393)).

13.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów
i trybu oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 1538).

14.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168).

15.    Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 560).

16.    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U.  Nr 205, poz. 1283).

17.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369) .

 

Standaryzacja, normalizacja

18.    PN-ISO 11620: 2006 - Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonowania bibliotek

19.    PN-EN ISO 2789: 2005 - Informacja i dokumentacja. Międzynarodowa statystyka biblioteczna.

20.    PN-ISO 2108: 2006 - Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN). Zastępuje: PN-ISO 2108: 1997.

21.    PN-ISO 690: 2002 - Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.

22.    PN-ISO 3297: 2001 - Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISN). Zastępuje: PN-N-01207: 1976.

23.    PN-ISO 7154: 2001 - Dokumentacja. Zasady szeregowania bibliograficznego.

24.    PN-N-01152-13: 2001 - Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne.

25.    PN-N-01230: 2001 - Hasło korporatywne.

26.    PN-ISO 690-2: 1999 - Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne
 i ich części.

27.    PN-N-01229: 1998 - Hasło osobowe.

28.    PN-N-01152-1 / A1: 1997  - Opis bibliograficzny. Książki. Zmiana A1.

29.    PN-N-01152-2: 1997 - Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.

30.    PN-N-01152-12: 1994 - Opis bibliograficzny. Filmy.

31.    PN-N-01225: 1989 - Bibliotekarstwo i bibliografia. Rodzaje i części składowe bibliografii. Terminologia.

32.    PN-N-01158: 1985 - Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

33.    PN-N-01152-07: 1985 - Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe.

34.    PN-N-01201: 1983 - Transliteracja wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

35.    PN-N-01152-1: 1982  - Opis bibliograficzny. Książki.

36.    PN-N-01152-00: 1982 - Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne.

Wydawnictwa zwarte

37.    Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2012.

38.    Biblioteka i edukacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2001.

39.    Bibliotekarz i prawo: podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek / Bolesław Howorka. - Warszawa: Wydaw, SBP, 2010.

40.    Biblioteki  jutra: nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjonalnej / red. meryt.  Jadwiga Chróścińska, Ewa Kubisz. - Warszawa: CEBiD, 2001.

41.    Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA - UNESCO / oprac. Tove Pemmer Sacroe, Glenys Willars ;
tł. Elżbieta Barbara Zybert i Małgorzata Kisilowska. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2003.

42.    Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki /  Jadwiga Andrzejewska. - Warszawa: Wydaw. SBP, 1996.

43.    Edukacja czytelnicza: wybór konspektów / oprac. tekstu Dorota Grabowska. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2003.

44.    Edukacja czytelnicza i medialna: poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów/ Jadwiga Andrzejewska. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2003.

45.    Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Ewa Jadwiga Kurkowska. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2012.

46.    Ewidencja materiałów bibliotecznych: prawne regulacje / red. t. Lucjan Biliński. -      Warszawa: Wydaw. SBP, 1999.

47.     Jak zdobyć 90 000 zł dla biblioteki szkolnej / Elżbieta Kościuch-Wieczorek. - Warszawa: Dr Josef    Raabe Spółka Wydawnicza, 2008.

48.     Koniec epoki kredy / Aleksandra Pezda. - Warszawa: Agora, 2011.

49.    Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2008.

50.     Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym: praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa: Wydaw, SBP, 2002.

51.    Meandry polskiego bibliotekarstwa  1991-2011 / Jan Wołosz. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2012.

52.    Ministerstwo Edukacji Narodowej o bibliotekach / oprac. Krzysztof Książek. - Warszawa: MEN, 2000. („Biblioteczka Reformy" nr 25).

53.     Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki / Maria Nagowska. - Warszawa: Agencja Sukurs, 2010.

54.    O bibliotekach po mojemu / Jacek Wojciechowski. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012.

55.    Ochrona własności intelektualnej / pod red. Piotra Steca. - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, 2010 .

56.    Ogólnokrajowa sieć biblioteczna w aspekcie przepisów prawnych. / Dorota Aksamitowska; red. meryt. Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski. - Warszawa: CEBiD, 2004.

57.    Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka przy współpracy Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2011.

58.    Poradnik nauczyciela bibliotekarza / Urszula Juhanowicz, Teresa Wejcht, Wojciech Witecki; pod red. Bohdana Orłowskiego. - Warszawa: Programowanie Komputerów, 2006.

59.    Praca z użytkownikiem w bibliotece / Jacek Wojciechowski. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2000.

60.    Prawo autorskie w pra@y bibliotekarza / Bolesław Howorka. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2012.

61.    Prawo autorskie w szkole / Dariusz Skrzyński. - Warszawa: OEIiZK, 2010.

62.    Regulacje prawne bibliotek szkolnych / Urszula. Pałysińska. - Warszawa: CEBiD, 2004.

63.    Standardy biblioteczne : wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej : materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Narodowej, Warszawa, 11 grudnia
2003 r. / red. t. Jan Wołosz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003.

64.    Ściąga dla bibliotekarzy: strony www bibliotek, instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych, blogów i inne adresy przydatne w codziennej pracy bibliotekarza / Grażyna Bilska. - Wyd. 2 popr.
i uzup. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2012.

65.    Vademecum bibliotekarza: praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy. T. 1-2 / zespół aut. pod red. Lucjana Bilińskiego. - Warszawa: Wydaw. Verlag Dashofer, 2005.

66.    Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska. - Warszawa: Agencja Sukurs, 2011.

 

Artykuły

67.    Biblioteka pierwszego kontaktu / Jacek Wojciechowski // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 6, s. 4.

68.    Bibliotekarze i ustawa o prawie autorskim / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 1995,  nr 1, s. 13-18.

69.    Biblioteki a ustawa o systemie oświaty / Bolesław Howorka // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 1,
s. 9-10.

70.    Biblioteki szkolne na forum IFLA w latach dziewięćdziesiątych / Bogumiła Staniów // Biblioteka
w Szkole
. - 1999, nr 9, s. 1-2.

71.    Biblioteki szkolne w Polsce - dokąd zmierzamy? / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2004,
nr 4, s. 1-4.

72.     Czy reformy systemu edukacji w Polsce zmieniły oblicze współczesnej biblioteki szkolnej? / Mirosława Grabowska // Biblioteka-Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 6, s. 23-25.

73.    Czy zasady ewidencji materiałów bibliotecznych dotyczą wszystkich bibliotek / Lucjan Biliński // Bibliotekarz. -  2002, nr 12, s. 35.

74.    De bibliotheca scholari emendanta (o naprawie biblioteki szkolnej) / Jadwiga Andrzejewska // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 3, s. 1-5.

75.    Jakość w bibliotece / Izabella Mróz // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 1-3.

76.     Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Bolesław Howorka // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 9, s. 8-11.

77.    Manifest Bibliotek Szkolnych (UNESCO/IFLA) / przeł. Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 1.

78.    Mierzenie jakości pracy biblioteki szkolnej / Gabriela Gmerek-Biniek // Biblioteka w Szkole. - 2002,
nr 10, s. 4-5.

79.    Moim zdaniem / Stanisław Czajka // Bibliotekarz. -  1997, nr 2, s. 3.

80.    Niezbędne we współczesnej szkole. Szkolne Centrum Informacji / Bożena Szyszkowska-Sienkiewicz . -Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 4-11.

81.    Nowe prawo biblioteczne/ Stanisław Czajka // Bibliotekarz. -  1999, nr 1, s. 4-8.

82.    Odpowiedzialność materialna nauczyciela bibliotekarza za zbiory / Bolesław Howorka // Biblioteka
w Szkole
. - 1996, nr 6, s. 1-3.

83.    Odrębności biblioteki szkolnej / Jacek Wojciechowski // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 6, s. 1.

84.    Planowanie pracy krok po kroku / Ewa Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 11, s. 2-5.

85.    Prawo autorskie w bibliotece szkolnej / Bolesław Howorka // Biblioteka w Szkole. - 1996,
nr 3 s. 1-3.

86.    Promocja biblioteki szkolnej w Internecie / Gabriela Bonk, Anna Urbaniak // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2013, nr 1, s. 8-9.

87.    Próby likwidacji bibliotek szkolnych na tle polityki edukacyjnej w dwudziestoleciu międzywojennym / Kamil Kościelniak // Bibliotekarz. - 2013, nr 9, s. 18-19.

88.    Przekształcenie biblioteki szkolnej w Multimedialne Centrum Informacyjne / Agata Mackiewicz, Renata Wójtowicz // Biblioteka -  Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 1, s. 10-15.

89.    Ryba psuje się od głowy (w sprawie likwidatorskich zapędów wobec bibliotek szkolnych) / Jadwiga Andrzejewska // Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 9, s. 2-4.

90.    Standardy dla bibliotek szkolnych w USA i w Europie / Bogusława Staniów // Biblioteka
 w Szkole
, 2001, nr 6, s. 1-5.

91.    Standardy pracy biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 9, s. 8-9.

92.    Szkolne Centra Multimedialne - nowy wymiar informacji / Magdalena Pilińska // Bibliotekarz. - 2013, nr 4, s. 36-38.

93.    Szkolne Centrum Informacji: poradnik dla dyrektorów, samorządowców, bibliotekarzy /Bożena Szyszkowska-Sienkiewicz // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2008, nr 1, s. 9-16.

94.    Tendencje w rozwoju bibliotek  szkolnych na świecie / Bogumiła Staniów // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 1-7.

95.    Teraz biblioteki / Jacek Wojciechowski // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7-8, s. 5-7.

96.    Ustawa o bibliotekach - próba analizy / Bolesław Howorka // Poradnik Bibliotekarza. - 1997,
nr 11, s. 1-7.

97.    Ustawa z mojego złego snu / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 1997, nr 12, s. 6.

98.    W poszukiwaniu nowych form promocji biblioteki szkolnej / Elżbieta Rafińska // Biblioteka - Centrum Informacji . - 2013, nr 1, s. 3-7.

99.    W szkole niezbędna jest biblioteka / Danuta Brzezińska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 9, s. 5-7

100.Więcej bibliotek w statutach / Bolesław Howorka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 21.

 

Linki do serwisów edukacyjnych

 

                                   Opracowanie: Halina Lewsza

Powrót do Inne