Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2014

KSIĄŻKI

1. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

2. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2012

3. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

4. Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012

5. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2006

6. Edukacja w integracji : bo wszystko zaczęło się 10 lat temu... : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Dobijańskiego. - Siedlce : Stowarzyszenie tutajteraz : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012

7. Edukacja w obliczu przemian społecznych / Iryna Surina [et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013

8. Efektywna integracja szkolna : systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym / Grzegorz Wiącek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2008

9. Integracja edukacyjna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marzeny Klaczak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

10. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2006

11. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej / Zenon Gajdzica. - Kraków ; Katowice : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

12. Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie : dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców / pod red. Joanny Kobosko. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat", 2009

13. Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych / Andrzej Lis-Kujawski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

14. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami) / Elżbieta Zawadzka-Bartnik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

15. O trudnej sztuce bycia razem czyli Różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

16. Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym / Janusz Kirenko, Piotr Gindrich. - Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2007

17. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012

18. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013

19. Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

20. Przewodnik po edukacji włączającej : rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły / Tony Booth i Mel Ainscow. - Warszawa : Olimpiady Specjalne Polska, 2012

21. Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska. - Warszawa : Difin, 2011

22. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011

23. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej : budowanie systemu wsparcia i pomocy / pod red. Anny Grabowskiej i Małgorzaty Gębickiej-Zdanewicz. - Warszawa : Fundacja "Promyk Słońca", 2010

24. Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010

25. Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2011

26. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zysk, Katarzyna Karpińska-Szaj. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

27. Uwarunkowania akceptacji uczniów w klasie integracyjnej / Danuta Baraniewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

28. Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych / Barbara Grzyb. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

29. Wokół edukacji włączającej : efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski ; współpr. Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

30. Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lokś. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011


ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1. Edukacja ogólnodostępna szansą zaspokajania specjalnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych / Krystyna Barłóg // W: Uwarunkowania współczesnej szkoły / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2013. - S. 199-210

2. Formy wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego w niższych klasach szkoły ogólnodostępnej / Zenon Gajdzica // W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur [et al.]. -  Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - S. 240-251

3. Model kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w placówkach oświatowych ogólnodostępnych / Joanna Skibska // W: Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra / red. Kazimierz Denek [et al.]. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012. - S. 157-178

4. Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły ogólnodostępnęj / Jolanta Rybska-Klapa // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 195-210

5. Realizacja idei integracji i edukacji włączającej w procesie wychowania i kształcenia dzieci z uszkodzeniami słuchu i wzroku / Agnieszka Dłużniewska, Izabella Kucharczyk // W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 9, Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - S. 103-116

6. Relacje między dziećmi pełno- i niepełnosprawnymi w klasie integracyjnej, w wieku wczesnoszkolnym / Dorota Kornaś // W: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Dryżałowskiej, Hanny Żuraw. - Warszawa : Żak, cop. 2004. - S. 302-311

7. Strategia oceniania włączającego wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Danuta Al.-Khamisy // W: Uwarunkowania współczesnej szkoły / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2013. - S. 211-224

8. Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w klasie integracyjnej / Elżbieta M. Minczakiewicz, Maciej J. Wielobób // W: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Dryżałowskiej, Hanny Żuraw. - Warszawa : Żak, cop. 2004. - S. 286-301

9. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole integracyjnej - szanse i zagrożenia w opinii nauczycieli / Agnieszka Żyta // W: Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. - S. 138-149

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych / Urszula Zięba // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 286-292

2. Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska-Mankiewicz // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 16-23

3. Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? Doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 3,
s. 186-201

4. Dylematy nauczycieli. O skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi / Janusz Erenc // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 346-359

5. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14-15

6. Dzieci niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Maria Ożóg-Radew // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 3 (13), s. 11-15

7. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-36

8. Edukacja włączająca - nowa perspektywa pedagogiczna : uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk, Beata Bocian // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 2 (7), s. 5-7

9. Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły? / Violetta Pulwarska // Meritum. - 2009, nr 2, s. 2-4

10. Edukacja włączająca : na czym polega, jak ją zorganizować? / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 52-54

11. Edukacja włączająca czy nauczanie specjalne? / Aneta Pukacz // Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 185-192

12. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk // Meritum. - 2011, nr 1, s. 2-7

13. Edukacja włączająca. Cz. 2 / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 42-43

14. Integracja czy dezintegracja Czyli na czym polega tworzenie klas integracyjnych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 21-23

15. Integracja dzieci niepełnosprawnych ruchowo ze zdrowymi rówieśnikami - wartościowe partnerstwo / Sabina Lorek // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, wkł. nr 2, s. 35-41

16. Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole / Jadwiga Bogucka, Dorota Żyro // Remedium. - 2006, nr 10, s. 1-3

17. Integracja szkolna uczniów niepełnosprawnych jako zagadnienie ogólnopedagogiczne / Marcin Wlazło // Forum Oświatowe. - 2008, nr 1, s. 101-112

18. Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 27-34

19. Integracja włączająca : doświadczenia nauczycielki przedszkola / Barbara Liszkiewicz-Feluś // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 7/8, s. 18-19

20. Jak pracować z uczniem niepełnosprawnym w szkole masowej? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 27, s. 16-19

21. Klasa integracyjna - problem czy dobrodziejstwo / Ewa Woźniak // Oświata Mazowiecka. - 2010, nr 3 (4), s. 24-25

22. Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych / Beata Kulik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 38-40

23. Kształcenie integracyjne - korzyści i bariery / Anna Zamkowska // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 5-10

24. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 54, s. 50-53

25. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi - korzyści : terapeutyczny wpływ różnorodności / Kornelia Hübscher // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 39-41

26. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym - doświadczenia praktyczne w szkole ogólnodostępnej / Joanna Szadkowska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 3, (13), s. 18-21

27. O integracji i współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych / Katarzyna Smolińska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 14-16

28. O społecznych kontekstach edukacji włączającej. Cz. 1 / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 49-50

29. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Marek Misztal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 50-51

30. Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży niewidzącej w szkołach ogólnodostępnych / Milena Nazarczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 43-47

31. Realizacja potrzeby kontaktu dziecka niepełnosprawnego z dzieckiem zdrowym w warunkach szkoły integracyjnej / Elżbieta Wiśniewska // Chowanna. - 2009, T. 1, s. 155-167

32. Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - warunek i efekt integracji / Mirosław Rutkowski // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 56-62

33. Scenariusze zajęć słuchowo-ruchowych dla klas integracyjnych z uczniem niesłyszącym / Marzena Czarnowska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 67-73

34. Specjalna czy włączająca? / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 16, s. 1, 8

35. Społeczna integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Katarzyna Łupińska, Agnieszka Soroczyńska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 4(14), s. 18-21

36. Stres uczniów klas integracyjnych: (raport z badania) / Renata Sikora // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 45-48

37. Szkoła specjalna czy klasa integracyjna? / Olga Czosnyka // Remedium. - 2007, nr 1, s. 6-7

38. Świadomość emocji uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Alicja Opatowska, Tadeusz Gałkowski // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 334-345

39. Uczą się być razem / Joanna Dembińska // Integracja. - 2009, nr 2, s. 28-31

40. Uczeń z wadą słuchu / Aleksandra Kubala // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4 (32), s. 58-60

41. Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej / Zdzisław Kazanowski // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 20-33

42. W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej / Joanna Głodkowska // Meritum. - 2009, nr 2, s. 5-8

43. Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Lidia Klaro-Celej // Oświata Mazowiecka. - 2011/2012, nr 5 (10), s. 18-20

44. Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a szkolna rzeczywistość / Anna Banach-Latoszek // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 2 (7), s. 8-12

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Dydaktyka