Wychowanie do wartości, autorytety w wychowaniu, odpowiedzialność w wychowaniu - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2016

KSIĄŻKI

1. Aksjologiczne aspekty procesu wychowania : wybrane zagadnienia / Anna Błasiak. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009

2. Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela : złudzenia transmisji wartości w edukacji / Lech Sałaciński. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010

3. Autorytet : czy potrzebny w procesie edukacji? / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Olubińskiego. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2012

4. Autorytet, kontrowersje i aksjomaty / Stanisław Jarmoszko ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Warszawa : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2010

5. Autorytety w opiniach młodzieży / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

6. Belfer na huśtawce : o autorytecie nauczyciela / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

7. Bezpieczeństwo człowieka a wartości : zbiór prac. T. 1, Aspekty filozoficzne i edukacyjne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010

8. Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

9. Dziecko w świecie wartości. Cz. 2, Poszukiwanie ładu umysłu i serca / Bronisława Dymara [et al.]. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

10. Edukacja jako kształcenie i kształtowanie : moralność, kultura, demokracja, religia / Dietrich Benner ; wybór i przekł. Dariusz Stępkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008

11. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Cieszyn ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

12. Edukacja w systemie Marii Montessori-wychowaniem do wartości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgorzaty Mikszy. - Łódź : Palatum, 2014

13. Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej / Michał Kapias, Katarzyna Kasperek, Grzegorz Polok. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008

14. Historie autorytetu wobec kultury i edukacji / Lech Witkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

15. Horyzonty wychowania w czasach przemian / praca pod. red. Wita Pasierbka i Moniki Grodeckiej. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, 2009

16. Jak zdobyć autorytet u dziecka / Anne Bacus ; [tł. Elżbieta Siwiec]. - Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2008

17. Ku odpowiedzialności w studiowaniu pedagogiki / Lidia Marek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

18. Miłość i gimnazjaliści : praca z tekstem kulturowym na lekcjach języka polskiego / Magdalena Marzec. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2008

19. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 2, Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej / red. nauk. Zofia Frączek [et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012

20. Normy w pedagogice : aksjologiczne i metodologiczne wyznaczniki statusu zdań o powinnościach / Urszula Morszczyńska. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009

21. O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu / pod red. Małgorzaty Bednarskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

22. O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

23. Odpowiedzialni rodzice : z doświadczeń psychologa / Małgorzata Kościelska. - Kraków : Impuls, 2011

24. Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość : teoria i praktyka / red. nauk. Urszula B. Kazubowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010

25. Olimpiady Specjalne Polska "Dołącz do nas" : podręcznik nauczycieli szkół ponadpodstawowych / [aut. Małgorzata Strzałkowska, Joanna Styczeń]. - Warszawa : Biuro Narodowe Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, [2008]

26. Pedagogia godności : elementy etyki pedagogicznej / Wojciech Chudy ; oprac. Anna Szudra. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2009

27. Posłuszeństwo wobec autorytetu / Stanley Milgram ; przekł. Małgorzata Hołda. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008

28. Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności / red. nauk. Jadwiga Daszykowska, Mirosław Rewera. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2010

29. Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2013

30. Socjopatologia pogranicza a edukacja : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Anny Gajdzicy. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

31. Szkice do teorii wychowania kreatywnego / Andrzej J. Sowiński. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

32. Szkoła w perspektywie XXI wieku : teraźniejszość - przyszłość. Cz. 3, Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej w świetle analiz i badań / pod red. Bożeny Zawadzkiej. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009

33. Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

34. Świat idei edukacyjnych : zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

35. Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012

36. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

37. Ułudy umysłu? : idolatria gimnazjalistów : kontekst, zakres, poziom / Jolanta Spychalska-Kamińska, Ewa Kubiak-Szymborska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015

38. Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej / red. Magdalena Marzec-Jóźwicka. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, cop. 2013

39. Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Irena Adamek, Zofia Szarota, Ewa Żmijewska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013

40. Wartościowanie a edukacja polonistyczna / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008

41. Wybrane aspekty współczesnej aksjologii pedagogicznej / pod red. naukową Marii Nowickiej-Kozioł. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

42. Wychowanie - studia teoriopoznawcze i aksjologiczne / Czesław Wiśniewski. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

43. Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji / red. nauk. Alina Rynio, Katarzyna Stępień. - Lublin : Fundacja "Servire Veritati" Instytut Edukacji Narodowej : Wydawnictwo KUL, 2014

44. Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską / red. Anna Petkowicz. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009

45. Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Wołosiuk. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010

46. Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury / pod red. Beaty Bilickiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012

47. Wychowanie ku wartościom religijnym : elementy teorii i praktyki. T. 4, Religia, wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, świętość / Krystyna Chałas, Adam Maj, Janusz Mariański. - Lublin ; Kielce : Jedność, 2009

48. Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2011

49. Życie w rodzinie : wartości w rodzicielstwie i partnerstwie / Jesper Juul ; [tł. z jęz. niem. Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, cop. 2013

 

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Grzeczne dziecko" - pułapki socjalizacji / Barbara Kowalewska // Remedium. - 2015, nr 10, s. 4-6

2. "Przepis" na autorytet / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 48-55

3. Aksjologiczne "pułapki" współczesnej edukacji / Janusz Mastalski // Nowa Szkoła. - 2016, nr 1, s. 13-22

4. Aksjologiczne aspekty wychowania / Jan Czechowski // Nowa Szkoła. - 2010, nr 1, s. 32-38

5. Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej / Lech Sałaciński // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 25-35

6. Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania / Janusz Mastalski // Chowanna. - 2008, T. 1, s. 131-141

7. Asceci w gimnazjum / Barbara Pawelec // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 42-46

8. Autorytet - trend czy tradycja? / Władysław Kądziołka // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 18-19

9. Autorytet / Jacek Wojtysiak // Charaktery. - 2014, nr 3, s. 98-99

10. Autorytet a partnerstwo / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 8, s. 64-67

11. Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka / Katarzyna Olbrycht // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 5-7

12. Autorytet jest zawsze relacją / Maria Dudzikowa ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 3-11

13. Autorytet nauczyciela - możliwości i ograniczenia / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 34-42

14. Autorytet nauczyciela - trudne wyzwanie współczesnej szkoły / Maria Leśniak // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 38-40

15. Autorytet nauczyciela / Teresa Olearczyk // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 10-13

16. Autorytet nauczyciela w opinii młodzieży licealnej / Patrycja Kaszubska // Wychowawca. - 2015, nr 10, s. 18-20

17. Autorytet nauczyciela w percepcji licealistów / Patrycja Kaszubska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 55-59

18. Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów i nauczycieli klas I-III / Maria Łukawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 31-38

19. Autorytet trenera w świetle literatury / Aleksandra Granda, Tomasz Granda // Lider. - 2008, nr 7/8, s. 29-30

20. Autorytet w edukacji i wychowaniu : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 18-19

21. Autorytet w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 8-10

22. Autorytet w wychowaniu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 24

23. Autorytety w życiu dzieci : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 28, s. 38-39

24. Bardzo, bardzo przepraszam... / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 38-44

25. Bohaterstwa można nauczyć / Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 10-12

26. Budowanie autorytetu dyrektora szkoły / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 37-43

27. Budowanie autorytetu dyrektora szkoły / Szymon Kuszak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 29, s. 58-60

28. Budowanie autorytetu nauczyciela : szczególna rola inteligencji emocjonalnej jako kompetencji dobrego wychowawcy. Cz. 2 / Anna Torcicka, Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 11, s. 20-22

29. Budowanie autorytetu nauczyciela. Cz. 1, Kompetencje / Anna Torcicka, Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 16-19

30. Budowanie autorytetu u małych dzieci / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 28, s. 4-8

31. Bumerang / Małgorzata Szeja // Meritum. - 2008, nr 1, s. 45-47

32. Cechy dobrego nauczyciela biologii : kompetencje czy/i autorytet? / Wiesław Stawiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 2, s. 35-43

33. Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 25-30

34. Co my wiemy o autorytecie? / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 5, s. 66-67

35. Co to jest autorytet? Kto jest dla mnie autorytetem? : wielogłos uczniów dotyczący współczesnych autorytetów // Meritum. - 2008, nr 1, s. 53-57

36. Co wiemy o miłości? : (scenariusze do bloku zajęć realizowanych z młodzieżą gimnazjalną i licealną w ramach godzin wychowawczych lub wychowania do życia w rodzinie) / Paulina Dubiel // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 10, s. 7-12

37. Czy filozofia dla dzieci jest filozofią? / Andrea Folkierska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 2, s. 146-162

38. Czy młodemu człowiekowi potrzebne są autorytety? : scenariusz lekcji wychowawczej dla gimnazjalistów / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 24

39. Czy można nauczyć odpowiedzialności? / Beata Krzywosz-Rynkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 7-15

40. Czy nauczyciel może być autorytetem? : scenariusz lekcji wychowawczej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 23

41. Dobre wychowanie / Teresa Olearczyk // Wychowawca. - 2015, nr 10, s. 12-14

42. Dylematy związane z wyborem wartości : lekcja wychowawcza dla uczniów 3 klasy gimnazjum / Czesława Baś // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 32-33

43. Dziecko w kręgu wartości rodzinnych / Leokadia Szymczyk // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, wkł. nr 2, s. 43-52

44. Edith Nesbit i jej dialog z czytelnikiem w służbie wartości / Danuta Bula // Język Polski w Szkole 4-6. - 2011/2012, nr 2, s. 78-98

45. Edukacja przedszkolna skierowana ku wartościom - zasady opracowania autorskiego programu dla dzieci przedszkolnych "W świecie wartości" / Barbara Wolny // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1/2, s. 161-171

46. Gdy uczeń podważa autorytet nauczyciela / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 71, s. 54-56

47. Gimnazjaliści wobec wartości narodowych / Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 18-23

48. Ideał wychowawczy - wsparcie czy zagrożenie dla aksjologii rodziny / Ryszard Skrzypniak // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 137-151

49. In verba magistri iurare - przysięgać na słowa nauczyciela / Danuta Bula // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 10-11

50. Istota autorytetu w wychowaniu / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 12-14

51. Istota wartości i ich znaczenie w edukacji / Piotr Kowolik, Lidia Pośpiech // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, wkł. nr 2, s. 20-33

52. Jak porządkować świat wartości młodego człowieka? / Robert T. Ptaszek // Dydaktyczne Puzzle. - 2008, nr 3, s. 7-10

53. Jaka Polska w XXI wieku? / Amir Jan Fazlagić // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 8-10

54. Kierowanie rozwojem wartości / Elżbieta Madalińska // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 1, s. 40-46

55. Kilka słów o odpowiedzialności / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 63, s. 12-14

56. Kryzys autorytetu nauczyciela / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 25-31

57. Kryzys wartości w okresie adolescencji / Patrycja Kozera-Mikuła // Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 20-22

58. Kształtowanie odpowiedzialności u dzieci / Justyna Mielnik // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 10-11

59. Kultura fizyczna w kategoriach wartości / Janusz Bielski // Lider. - 2010, nr 2, s. 5-7

60. Kulturowo-aksjologiczne konteksty edukacji / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2015, nr 8, s. 7-14

61. Lekcje w służbie wartości / Wiesław Przybyła // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 7-16

62. List do nauczycieli / Anna Borucka // Remedium. - 2016, nr 1, s. 16-17

63. Literatura źródłem wiedzy o świecie / Aleksandra Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 35-36

64. Motyw próby czyli jak wyprowadzać wartości z wielu lektur / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 52-65

65. Na czele grupy czyli o umiejętnościach liderskich / Małgorzata Łuba // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 25-28

66. Nauczyciel - autorytet : mapa myśli / Łukasz Radwan // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 15-17

67. Nauczyciel autorytetem? / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2014, nr 5, s. 33-42

68. Nauczyciel w oczach dziecka / Agnieszka Kaczor // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 14-15

69. Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 119-129

70. Nie ma autorytetu bez dyscypliny / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 28-29

71. O autorytecie / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 34-36

72. O autorytecie : refleksje pedagoga na temat odpowiedzialności i dokładaniu cegiełek w budowaniu świata / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 1, s. 29-30

73. O ethosie nauczyciela / Andrzej Maryniarczyk // Dydaktyczne Puzzle. - 2008, nr 3, s. 10-16

74. O potrzebie autorytetów wśród młodzieży / Bogumiła Bobik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 32-36

75. O potrzebie odpowiedzialności / Hanna Hamer // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 1, s. 48-50

76. O potrzebie szukania prawdy i wierze w jej istnienie - refleksja pedagogiczna / Beata Ecler-Nocoń // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 58-61

77. O potrzebie wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 8-10

78. O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej - w poszukiwaniu wartości / Mariusz Cichosz // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 3, s. 12-15

79. O trzech sposobach przekazywania wartości / Beata Ecler-Nocoń // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 29-31

80. O tym, co piękne i dziwne na świecie : (scenariusz zajęć dla klasy 3 szkoły podstawowej, uwzględniający metody wspierające twórcze myślenie i kreatywność uczniów) / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 10, s. 13-14

81. O wartości edukacji / Anna Dzięgiel // Kwartalnik Edukacyjny. - 2011, nr 4, s. 127-133

82. O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 78-81

83. O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 9-10

84. O zmienności autorytetu / Maria Kielar-Turska // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 5-9

85. Od kompetencji do odpowiedzialności / Łukasz Mrózek // Wychowawca. - 2014, nr 10, s. 5-8

86. Odległa bliskość czyli nowe problemy edukacji aksjologicznej w liceum / Ewa Nowel // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 81-92

87. Odpowiedzialność i zaufanie w procesie wychowania dzieci i młodzieży / Józef Sowa // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 2, s. 9-24

88. Odpowiedzialność pedagogiczna nauczyciela współczesnej szkoły / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 17-19

89. Odpowiedzialność podmiotowa w procesie wychowania przez pracę / Józef Sowa // Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 24-31

90. Odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci i młodzieży / Józef Sowa // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 35-41

91. Odpowiedzialność za własne wybory : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjów / Aldona Rumińska // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 28-29

92. Odzyskać władzę / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 1, s. 90-102

93. Osobisty przykład a budowanie autorytetu wychowawcy / Tomasz Kaczorowski // Nowa Szkoła. - 2012, nr 5, s. 41-43

94. Patriotyzm w edukacji małego dziecka / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 6-7

95. Piękno jako wartość : konteksty pedagogiczne / Wojciech Zając // Chowanna. - 2008, T. 1, s. 57-70

96. Polonistyczna edukacja ku wartościom moralnym / Eugeniusz Cyniak // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 9-19

97. Posłuszeństwo wobec autorytetu nauczyciela w sytuacji wcześniejszego wzbudzania lub redukowania indywidualnego poczucia władzy / Sławomir Pasikowski // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 4, s. 34-44

98. Praca organiczna wciąż potrzebna / Kazimierz Denek // Lider. - 2013, nr 3 (266), s. 7-12

99. Prestiż zawodu nauczyciela w percepcji nauczycieli i byłych nauczycieli / Magdalena Smak, Dominika Walczak // Edukacja. - 2015, nr 2, s. 24-43

100. Profilaktyka a wychowanie przez wartości / Jacek Urban // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 16-18

101. Prospero musi zrzucić płaszcz : wyczerpanie aksjologiczne w edukacji polonistycznej / Maciej Wróblewski // Polonistyka. - 2011, nr 10, s. 39-43

102. Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia Maria Ruman // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 20-27

103. Raport z badania Mazowieckiego Kuratora Oświaty : kształtowanie postaw uczniów - wartości i zasady w szkolnych programach wychowawczych // Meritum. - 2008, nr 1, s. 16-17

104. Rola i udział rodziców w kształtowaniu systemu wartości swoich dorastających dzieci / Marian Śnieżyński // Katecheta. - 2012, nr 3, s. 3-8

105. Rozwój umiejętności przywódczych : zestaw ćwiczeń / Małgorzata Łuba // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 37-40

106. Samotność aksjonormatywna młodzieży / Katarzyna Wasilewska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 16-18

107. Skuteczna komunikacja / Katarzyna Krysztofiak // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 51 (marzec), s. 57-59

108. Szkoła szacunku i dialogu / Wiesław Mariański // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 77-81

109. Świat dzieci a granice zachowań : konspekt lekcji wychowawczej w klasach 5-6 szkoły podstawowej / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2012, nr 7/8, s. 44

110. Ten, który prowadzi przez informacyjny śmietnik / Michał Zawadzki // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 41-46

111. TOC - Theory of Constraints (Teoria Ograniczeń) - w wychowaniu ku wartościom / Agnieszka Dłużniewska // Meritum. - 2008, nr 1, s. 21-25

112. Tradycja czy chaos w systemie wartości współczesnych nastolatków / Marina Winogradowa // Dydaktyczne Puzzle. - 2008, nr 3, s. 19-24

113. Tradycja, etyka, patriotyzm - świat wartości wczoraj i dziś : (zestawienie bibliograficzne) / Zofia Cybulska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 24-25

114. Transformacja czy transmisja? Edukacja humanistyczna wobec problemów "przeniesienia" w relacji pedagogicznej / Wojciech Kruszelnicki // Kultura i Edukacja. - 2013, nr 1, s. 42-61

115. Transformacja wartości i anomia jako czynniki sprzyjające zmienności i upadkowi autorytetów / Iwona Wagner // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s.15-20

116. Trudna sprawa - autorytet : jak być idolem i "przewodnikiem" dla uczniów w dzisiejszej szkole / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 10-12

117. Trudne jest życie bez wsparcia / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 85-90

118. Upadają autorytety - gdzie szukać nowych? / Sławomir Maciejewski // Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 10-19

119. W jedności siła / Ewa Czernik, Maria Jaśkiewicz // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 50-51

120. W stronę wartości w wychowaniu / Justyna Mielnik // Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 24-25

121. Wartości - sumienie - wychowanie / Bogumiła Ewertowska // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 12-14

122. Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku / Lidia Dakowicz // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 74-82

123. Wartości w pracy wychowawczej / Anna Walska // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 14-15

124. Wartości w wychowaniu przedszkolnym / Gabriela Paprotna // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, wkł. nr 2, s. 15-20

125. Wokół triady: młodzież - konsumpcja - wychowanie (refleksje) / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 17-19

126. Wolność w pedagogice. Wychowanie do wolności : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2014, nr 7, s. s. 54-59

127. Wprowadzanie dziecka w świat wartości / Wanda Papugowa // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 8-11

128. Współczesny nauczyciel wobec problemu autorytetu : studium porównawcze na podstawie badań uczniów i studentów pedagogiki / Renata Brzezińska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 4/5, s. 10-16

129. Wychowanie "pokolenia www" do wartości - podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 8-10

130. Wychowanie do wartości, autorytety w wychowaniu, odpowiedzialność w wychowaniu : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 / Anna Stefaniak // Meritum. - 2008, nr 1, s. 58-66

131. Wychowanie fizyczne ku wartościom - jako samoocena profesjonalizmu nauczyciela / Alicja Romanowska, Aneta Anna Omelan // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 1, s. 16-25

132. Wychowanie jako poszukiwanie wartości / Urszula Solińska // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 18-21

133. Wychowanie jako proces kreowania ludzkich tożsamości : wybrane aspekty / Elżbieta Mudrak // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 4, s. 29-33

134. Wychowanie muzyczne a wychowanie człowieka integralnego / Zofia Konaszkiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 4, s. 17-23

135. Wychowanie oparte na chrześcijańskim systemie wartości / Mirosław Handke // Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 8-11

136. Wychowanie poprzez autorytet : (program innowacji wychowawczej dla klas I-III) / Elżbieta Jaworska-Sęk // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 4-6

137. Wychowanie religijno-moralne / Ewa Janek // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 8-9

138. Wyłącznie ludzka cecha / Małgorzata Wójtowicz-Dacka // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 25-30

139. Wzory osobowe licealistów / Joanna Arabczyk // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 38-47

140. Wzór do naśladowania / Małgorzata Bagińska // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 6

141. Zapracować na autorytet / Beata Kulik // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 22-24

142. Zawód: nauczyciel : cienie i blaski pracy wychowawczej / Andrzej Komorowski ; rozm. przepr. Natalia Wojciechowska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 13-16

143. Zmienność autorytetów we współczesnym świecie / Joanna E. Konieczka // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 4/5, s. 16-19

144. Znaczenie autorytetu / Henryk Jarosiewicz // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 22-24

145. Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym. Cz. 1 / Ryszard Podgórski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 37-39

146. Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym. Cz. 2 / Ryszard Podgórski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 44-49

147. Żyć według wartości / Krystyna Ostrowska // Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 5-7

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Dydaktyka