Psychoterapia - dziecko - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1982-2012

KSIĄŻKI

1. Artediagnoza : psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych / Elżbieta Głowacka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

2. Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi / Cordula Pertler, Reinhold Pertler ; [przekł. z jęz. niem. Joanna Procek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2012

3. Bezpieczna bajka / Roksana Jedrzejewska-Wróbel [et al.] ; il. Marcin Piwowarski. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2011

4. Biblioterapia dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

5. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter. - Wałbrzych : Unus, 2003

6. Chłopiec, którego nikt nie kochał / Casey Watson ; przekł. Agnieszka Kabala. - Warszawa : Wydaw. Amber, 2012

7. "Czarodziejski pyłek" czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

8. Czujesz tak, jak myślisz : praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą / Paul Stallard ; przeł. Hanna Kossak-Nowocień. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

9. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy / Joanna Juskiewicz [et al.] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006

10. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Wyd. 4. - Kraków : Impuls, 2009

11. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007

12. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

13. Dziecko wykorzystywane psychicznie, fizycznie, seksualnie : program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów szkół podstawowych / Dorota Zofia Michałek. - Kraków : ARC-EN-CIEL, 2001

14. Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym : poradnik i scenariusze spotkań terapeutycznych poznać - zrozumieć - zaakceptować Katarzyna Chrąściel. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2011

15. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

16. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

17. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

18. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

19. Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD) / Bożena Tomaszek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

20. Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemami / Monika Zielińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2012

21. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

22. Leczenie dzieci po urazach psychicznych : nowe spojrzenie i twórcze metody działania / Beverly James ; tł. Ewa Reutt-Majkowska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003

23. Materiały do ćwiczeń z psychologii i pedagogiki specjalnej : książka pomocnicza : praca zbiorowa / pod red. Zofii Sękowskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1982

24. Muzykoterapia i terapia przez sztuki plastyczne w piśmiennictwie polskojęzycznym / Krzysztof Stachyra, Ewa Grudziewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

25. Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci / Andreas Krüger ; przekł. Urszula Poprawska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009

26. Pomoc dziecku krzywdzonemu w rodzinie / Małgorzata Szulik ; Fundacja Pomoc Społeczna SOS. - Warszawa : Fundacja Pomoc Społeczna SOS, [1999]

27. Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie : materiały z sympozjum naukowego, Warszawa 30 września 2000 / pod red. Małgorzaty Święcickiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2001

28. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

29. Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne / Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

30. Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz ; tł. Rafał Pawlik, Mateusz Łuczak, Miłosz Młynarz ; [aut. Arthur D. Anastopoulos et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

31. Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo / Gill Brearley ; tł. Małgorzata Dońska-Olszko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

32. Równe szanse : zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku 9-11 lat z rodzin dysfunkcyjnych / Maria Piszczek. - Warszawa : Seventh Sea, cop. 2001

33. Spacer po tęczy : odprężające opowiadania dla chorych dzieci / Elke Fuhrmann-Wönkhaus ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003

34. Sztuka jako wsparcie rozwoju / red. Wiesława A. Sacher, Mirosława Knapik ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

35. Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. - Łódź : JK, 2009

36. Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik i Wiesławy Aleksandry Sacher ; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004

37. Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością / pod red. Barbary Oszustowicz, Viktora Lechty. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

38. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

39. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

40. Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. Marta Stasińska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

41. Terapia i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003

42. Terapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży : przeniesienie / Katarzyna Schier. - Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych, 2000

43. Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży / Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther Deblinger ; tł. Robert Andruszko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011

44. Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002

45. To nie twoja wina / Maria Adele Garavaglia ; il. Glenda Sburelin ; wprow. Maria Teresa Zattoni ; przekł. Agnieszka Maria Stefańska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2010

46. Uciekinierzy z życia : leczenie dzieci zaburzonych emocjonalnie (fragmenty) / Bruno Bettelheim ; red. wyd. polskiego Maria Kolankiewicz ; tł. Grzegorz Godlewski, Maria Kolankiewicz, Marta Kolankiewicz. - Warszawa : Dom Małych Dzieci im. ks. G.P. Baudouina : Żak, 2004

47. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009

48. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall ; przekł. Joanna Kowalczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

49. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne : dla profesjonalistów i rodziców / Philip C. Kendall ; przekł. Joanna Kowalczewska. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

50. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / Ewa Grudziewska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200

2. Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń-Piasecka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53-58

3. Baśniowe przygody uczą życia / Katarzyna Och // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 62-65

4. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14

5. Diagnozowanie i interpretacja "dzieł sztuki" powstałych w procesie warsztatów arteterapeutycznych / Grażyna Jezierska // Arteterapia. - 2008, nr 1, s. 8-9

6. Dzieci i marzenia - ericksonowska terapia rodzin / Jacek Pec // Nowiny Psychologiczne. - 2005, nr 4, s. 5-8

7. Dziecko jako sprawca przemocy seksualnej / Kazimierz Pospieszyl // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 37-54

8. Ekspresja uczuć / Leokadia Wiatrowska // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 21-25

9. Gdy potwór się śni / Agnieszka Bisz // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 10, s. 42-46

10. Jak ukoić wiatr / Aleksandra Zawrzel // Nowiny Psychologiczne. - 2005, nr 4, s. 54-60

11. Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37

12. Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 16

13. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych / Beata Dziewięcka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 32-36

14. Koń - zwierzę o cudownych właściwościach / Anna Florkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 68-70

15. Mandala jako sztuka i zabawa / Małgorzata Stanik // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 60-63

16. "Można inaczej" - program socjoterapeutyczny z elementami zabawy, przygody, turystyki i survivalu dla dzieci z przejawami nadpobudliwości psychoruchowej / Agnieszka Czerwińska // W: Socjoterapia. - S. 107-128

17. Muzykoterapia dla najmłodszych / Anna Radzicka // Arteterapia. - 2008, nr 1, s. 15-16

18. Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 41-46

19. Nadia - Mała Iskierka Nadziei : bajka terapeutyczna i jej rola w życiu dziecka / Monika Spychalska // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 12-24

20. Nikt nie jest lepszy od nikogo : program biblioterapeutyczny / Elżbieta Owsińska // Biblioterapeuta. - 2006, nr 4, s. 5-14

21. O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej / Marcin Wlazło // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 24-28

22. Pierwsze kroki w terapii rodziny z problemem wykorzystania seksualnego / Mirosław Ćwiek // Nowiny Psychologiczne. - 2005, nr 4, s. 14-20

23. Pies w roli terapeuty / Bogusława Brymora // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 18-19

24. Program terapii indywidualnej usprawniającej komunikację dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością / Danuta Gorajewska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 139-150

25. Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka // Remedium. - 2007, nr 4, s. 30-31

26. Psychoterapia behawioralno-poznawcza / Anita Bryńska // W: Psychiatria dzieci i młodzieży. - S. 425-447

27. Psychoterapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży / Katarzyna Schier // W: Psychiatria dzieci i młodzieży. - S. 406-424

28. Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu / Sebastian Szczyrba // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 47-54

29. Rola rodziców w terapii dziecka z autyzmem w perspektywie podejścia behawioralnego / Monika Suchowierska // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. - S. 205-221

30. Rola twórczości i terapii przez sztukę w edukacji / Halina Szejak vel Żeak // Dydaktyczne Puzzle. - 2006, nr 1, s. 10-15

31. Schemat indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 27, s. 32-33

32. Siła, granice i odpowiedzialność w rodzinie / Katarzyna Szymańska // Nowiny Psychologiczne. - 2005, nr 4, s. 45-49

33. Skuteczna psychoterapia dwuipółletniej dziewczynki rozwojem osobowym i prostym opóźnieniem rozwoju mowy / Hanna Olechnowicz, Katarzyna Żadanuk // Nowiny Psychologiczne. - 2007, nr 4, s. 5-24

34. Stosowana analiza zachowania jako metoda pracy terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem w szkole integracyjnej - współpraca z rodzicami / Rafał Kawa // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. - S. 223-238

35. Szkoła w procesie wspomagania ucznia - przeszkoda czy zachęta? / Elżbieta Kucińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 5-11

36. Szybciej mówisz niż biegasz? / Katarzyna Tatol // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 56-58

37. Świat już nie jest mi obcy / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2009, nr 2, s. 19-20

38. Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży / SOC // Remedium. - 2009, nr 6, s. 12

39. Terapia zabawą / Beata Bielska // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 55-59

40. Terapia zabawowa w klasie integracyjnej / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna, s. VIII

41. Warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 28-39

42. Wskazówki do pracy interwencyjnej z dziećmi - ofiarami przemocy domowej / oprac. Sylwia Kluczyńska // Niebieska Linia. - 2000, nr 4, s. 16-18

43. Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych / Anna Gromińska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 29-30

44. Wymowa sygnałów molestowania / Katarzyna Ziółkowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 60-63

45. Zaburzenia nerwicowe u dzieci / Małgorzata Domaradzka, Danuta Rajska // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 16-17

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

 

Powrót do Psychologia