Opieka społeczna w Polsce - zestawienie bibliogarficzne w wyborze za lata 2010-2019

KSIĄŻKI

1. ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie : diagnoza, interwencja, pomoc / Katarzyna Michalska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Remedium, 2014

2. Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Beata Maria Pawlik. - Warszawa : Difin, 2015

3. Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością / Daria Kamila Krzewniak. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017

4. Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa / Bogusław Jagusiak. - Warszawa : Difin, 2015

5. Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej / Magdalena Arczewska. - Kraków : Nomos, 2017

6. Dzieci i młodzież w opiece zastępczej : odkryjcie swoje prawa! - Warszawa : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, 2010

7. Jak robić dobrze / Szymon Hołownia. - Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2015

8. Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą : założenia i rzeczywistość wybranych instytucji / Beata Krajewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018

9. Niepełnosprawność : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016

10. Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego / Anna Dominika Chmielewska. - Toruń : Wydawnictwo MADO, 2014

11. Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe : studia z pedagogiki opiekuńczej / red. nauk. Czesław Kustra. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2017

12. Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej : ujęcie wiktymologiczne / Jolanta Maćkowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

13. Pedagogika (w) pracy socjalnej / Ewa Kantowicz. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013

14. Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy : problemy i zasoby społeczne, diagnoza, mapa interaktywna, strategie działania / Michał Szyszka. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, 2014

15. Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej / Chris Beckett. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

16. Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014

17. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne / Iwona Sierpowska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016

18. Praca socjalna : teorie i metody : podręcznik akademicki / Mel Gray. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

19. Praca socjalna : kształcenie - działanie - konteksty / pod red. nauk. Anny Kanios i Marty Czechowskiej-Bielugi. - Kraków : "Impuls", 2010

20. Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2013

21. Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny : o zarządzaniu humanistycznym : między filozofią edukacji i pedagogiką społeczną / Lech Witkowski. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010

22. Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej. - Warszawa : Difin, 2014

23. Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2010

24. Problemy współczesnej rodziny / Kazimierz Denek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015

25. Profesjonalna praca socjalna : nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? / red. nauk.: Krzysztof Piątek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011

26. Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych / red. Marta Petrykowska. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015

27. Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016

28. Szacunek w świecie nierówności / Richard Sennett. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2012

29. W kręgu zagadnień pracy socjalnej / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012

30. Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej : ujęcie praktyczne / Piotr Domaradzki. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

31. Wybrane kategorie problemów społecznych : wprowadzenie = Chosen categories of social problems : introduction / red. Beata Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017

32. Zasoby podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną / Maria Chodkowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. 95 lat troski o dziecko i rodzinę w pracy TPD / Wiesław Kołak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 5, s. 39-42

2. Aby osiągnąć wspólny cel / Justyna Bujnowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 34-36

3. Asystentura rodziny jako nowa forma wsparcia środowiska rodzinnego / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 22-34

4. Bariery profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego w gminnych ośrodkach pomocy społecznej / Teresa Zbyrad // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 91-112

5. Coraz więcej młodych ludzi oczekuje pomocy / Anna Przeradzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 5, s. 34-39

6. Dzieci wykluczone / z Maciejem Rogóżem ; rozmawia Katarzyna Piotrowiak // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 47, s. 13

7. Empatia i jej granice w pracy socjalnej / Martyna Strembska-Kozieł // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 3, s. 20-25

8. Funkcjonowanie ośrodków wczesnej interwencji / Sylwia Błaszczyk-Kowalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 51-53

9. Miejsce opieki w procesie hominizacji / Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 3-13

10. Mieszkania chronione dla seniorów w systemie pomocy społecznej / Andrzej Mielczarek // Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 1, s. 36-39

11. Możliwość wyboru / Urszula Gnojnicka, Maja Ruszpel // Świat Problemów. - 2018, nr 11, s. 11-13

12. "Niebieskie Karty" w służbach / Katarzyna Michalska // Świat Problemów. - 2018, nr 5, s. 14-16

13. O prawach wychowanków domów dziecka / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 17-24

14. Osoby uzależnione - klienci pomocy społecznej / Leszek A. Kapler // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 4, s. 17-20

15. Pomoc psychologiczna jako forma wsparcia kobiet doznających przemocy / Elżbieta Trafiałek, Natalia Moskal // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 113-122

16. Pomoc społeczna jako instytucja publiczna w obszarze bezrobocia / Majka Łojko // Polityka Społeczna. - 2017, nr 2, s. 19-24

17. Praca socjalna a innowacje społeczne - między rutyną i zmianą / Zbigniew Woźniak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 123-148

18. Rodzina dysfunkcyjna w systemie pomocy społecznej państwa w świetle regulacji prawnych i w opinii pracowników instytucji pomocy społecznej / Marzena Ruszkowska // Polityka Społeczna. - 2017, nr 7, s. 18-22

19. Rodziny zaprzyjaźnione w praktyce Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 38-43

20. Rola organizacji dobroczynnych w dziejach opieki nad dzieckiem / Edyta Bartkowiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 9, s. 49-61

21. Sieć współpracy gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa lubelskiego a wdrażanie innowacji społecznych / Katarzyna Zajda // Polityka Społeczna. - 2018, nr 1, s. 32-37

22. Strategie reintegracji rodziny w opinii wychowawców placówek / Elżbieta Gomułka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 19-22

23. Terapia przez sztukę w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie : przykład Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek" w Mysłowicach / Grzegorz Odoj // Nauczyciel i Szkoła. - 2017, nr 2, s. 103-120

24. Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne : debata publiczna IPiSS / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2011, nr 8, s. 36-39

25. Uznaniowość w pomocy społecznej : działania pracowników socjalnych w świetle koncepcji street-level bureaucracy / Mateusz Trochymiak // Polityka Społeczna. - 2018, nr 9, str. 12-19

26. Wsparcie w kraju ABBY / Rafał Bakalarczyk // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 31/32, str. 18

27. Współpraca pedagoga szkolnego z pracownikami OPS / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 72, s. 61-63

 

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Inne