Rehabilitacja - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2017

KSIĄŻKI

1. Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

2. Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

3. Człowiek niepełnosprawny : sprawność w niepełnosprawności / pod red. Małgorzaty Kościelskiej, Bassama Aouila. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003

4. Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004

5. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

6. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzenny Zaorskiej. - Toruń : Akapit, 2000

7. Edukacja - praca - prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009

8. Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, 2010

9. Fizjoterapia po mastektomii : leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne / Emilia Mikołajewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010

10. Fizjoterapia w chorobach układu ruchu : podręcznik dla studentów licencjatów wydziału fizjoterapii / Małgorzata Paprocka-Borowicz, Marcin Zawadzki. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2007

11. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004

12. Jak pomóc nie zapomnieć? : ćwiczenia pamięci i mowy : dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami demencyjnymi / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017

13. Komputer w rewalidacji : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Joanny Buczyńskiej. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001

14. Łacińsko-polskie nazewnictwo w rehabilitacji medycznej / Adam Rosławski. - Wyd. 3. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2001

15. Masaż leczniczy kręgosłupa / [aut. Emilia Chojnowska]. - Toruń : Wydawnictwo Literat, [2016?]

16. New ideas in studying and supporting the development of exceptional people : essays in honor of Tadeusz Gałkowski / edited by Ewa Pisula and Piotr Tomaszewski. - Warszawa : Warsaw University Press, 2009

17. Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / Otto Speck ; przekł. Włodzisław Zeidler [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

18. Niepełnosprawność : wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne / pod red. Włodzisława Zeidlera. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

19. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005

20. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej / pod red. Ewy Górniewicz, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002

21. Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie / pod red. Ditty Baczały, Jacka J. Błeszyńskiego, Marzenny Zaorskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

22. Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyta. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007

23. Paradygmaty i przeobrażenia edukacji specjalnej w świetle dorobku profesora Aleksandra Hulka : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Warszawa 24-25 maja 1999 r. / pod red. Grażyny Dryżałowskiej. - Warszawa : Żak, 2001

24. Podstawowe problemy rehabilitacji i etyka / Grażyna Cywińska-Wasilewska. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004

25. Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej / Zbigniew Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015

26. Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny / red. nauk. Zdzisława Wrzosek, Janusz Bolanowski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011

27. Podstawy rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej / Ryszard Pichalski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002

28. Proces rehabilitacji / Józef Sowa. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2017

29. Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym / Józef Sowa, Franciszek Wojciechowski. - Rzeszów : Fosze, 2001

30. Przepis na rehabilitację : dzieci i młodzież z niepełnosprawnością / red.: Wojciech Otrębski, Katarzyna Mariańczyk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016

31. Psychologia rehabilitacji / Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007

32. Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klink. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013

33. Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych / red. nauk. Magdalena Strugała, Dorota Talarska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013

34. Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych : podręcznik dla zawodowych studiów licencjackich w zakresie pielęgniarstwa / red. nauk. Elżbieta Rutkowska. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002

35. Rehabilitacja kobiet leczonych z powodu raka piersi : poradnik / Hanna Tchórzewska-Korba. - Wyd. 11. - Poznań : Federacja Stowarzyszeń "Amazonki", 2012

36. Rehabilitacja medyczna / pod red. Jerzego Kiwerskiego. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005

37. Rehabilitacja medyczna / pod red. Kazimiery Milanowskiej, Wiktora Degi. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003

38. Rehabilitacja medyczna. T. 1, Podstawowa wiedza o rehabilitacji, podstawy anatomiczne i fizjologiczne fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, ocena kliniczna i funkcjonalna poszczególnych układów, metody terapeutyczne w rehabilitacji / pod red. Andrzeja Kwolka. - Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2004

39. Rehabilitacja medyczna. T. 2, Rehabilitacja kliniczna / pod red. Andrzeja Kwolka. - Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2004

40. Rehabilitacja neuropsychologiczna : podstawowe zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych / George P. Prigatano ; przeł. Łucja Domańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

41. Rehabilitacja neuropsychologiczna : procesy poznawcze i emocjonalne / Maria Pąchalska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

42. Rehabilitacja w chirurgii / red. nauk. Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006

43. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2004

44. Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych / Ryszard Borowski. - Płock : Novum, 2003

45. Terapia osób o specjalnych potrzebach / Ewa Puszczałowska-Lizis, Edyta Agnieszka Biała. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2013

46. Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej : podręcznik dla studentów i terapeutów / Jerzy Rottermund, Janusz Nowotny. - Wyd. 2, poszerz. - [Bielsko-Biała] : α-medica press, cop. 2016

47. Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych / pod red. Tadeusza Łobożewicza. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000

48. Turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej / Kazimierz Chojnacki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2007

49. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. T. 1 / pod red. Witolda Marciniaka, Andrzeja Szulca. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008

50. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. T. 2 / pod red. Witolda Marciniaka, Andrzeja Szulca. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008

51. Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Bożena Grochmal-Bach, Małgorzata Alberska, Anna Grzebinoga. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2013

52. Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych / pod red. Jana Pileckiego, Sławomira Olszewskiego. - Kraków : TEXT, 2000

53. Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

54. Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Jerzego Rottermunda i Anny Klinik ; przy współudz. Sylwii Wrony. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

55. Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej / red. Emilia Łojek, Anna Bolewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008

56. Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia : scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej / Piotr Winczewski. - Warszawa : Difin, 2016

57. Zdrowie - istota, diagnostyka i strategie zdrowotne : międzynarodowa konferencja naukowa : materiały konferencyjne, Krynica Górska, maj 1999 Polska / pod red. Igora Murawowa. - Radom : Politechnika Radomska : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Znaczenie ruchu w życiu człowieka niepełnosprawnego" / Małgorzata Janota // Lider. - 2006, nr 11, s. 9-11

2. Edukacyjne i społeczne uwarunkowania bezrobocia dorosłych osób niepełnosprawnych / Dorota Świątek // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. [35]-42

3. Ja cielesne w psychologii rehabilitacji / Stanisław Kowalik // Czasopismo Psychologiczne. - 2009, T. 2, s. 305-320

4. Koń - zwierzę o cudownych właściwościach / Anna Florkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 68-70

5. Mechanizmy zaspokajania potrzeb rehabilitacyjnych - teoretyczna koncepcja / Marlena Kilian // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 83-91

6. Medycyna - rehabilitacja 21 wieku / Ireneusz M. Kowalski // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 1/2, s. 53-56

7. Możliwości i granice inkluzji społecznej osób niesłyszących / Grażyna Gunia // Wychowanie na co Dzień. - 2015. - nr 2, s. 27-31

8. Narciarstwo zjazdowe osób niewidomych / Małgorzata Wiecha // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 373-376

9. Ocena systemu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Polsce / Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Katarzyna Dąbrowska // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 4, s. 327-355

10. Program rewalidacyjno-wychowawczy dziecka głęboko wielorako upośledzonego / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2011, nr 2, s. 11-12

11. Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 92-99

12. Rehabilitacja a plastyczność po uszkodzeniu mózgu / Iwona Szymkuć-Bukowska // Forum Logopedy. - 2015, nr 6 (marzec), s. 51-54

13. Rehabilitacja społeczna studentów niepełnosprawnych poprzez zaangażowanie w rekreację ruchową / Danuta Palica // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 6, s. 50-53

14. Rola telerehabilitacji w poprawie jakości życia pacjentów po udarze / Jakub Komendziński, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 3, s. 128-134

15. Szkoła dla małych pacjentów / Karolina Dachowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 61-65

16. Taniec jako forma terapii w chorobie Parkinsona / Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Monika Rudzka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 10, s. 31-32

17. Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne : debata publiczna IPiSS / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2011, nr 8, s. 36-39

18. Wczesne wyniki usprawniania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego / Magdalena Ossowska, Barbara Bednarczyk-Rosolak, Tomasz Sterkowicz // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 3, s. 145-152

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Inne