Kultura organizacyjna szkoły, a motywacja i zaangażowanie pracowników - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2022

Zestawienie do pobrania

KSIĄŻKI

1. Babicka-Wirkus Anna, Kultury oporu w szkole : działania, motywacje, przestrzeń. Warszawa 2019.

2. Bałażak Marta, Wiedza i umiejętności nauczyciela we współczesnej szkole. Radom 2009.

3. Borowska Agata, Zmotywowany nauczyciel w świetle orientacji humanistycznej. Kraków 2015.

4. Cecylek Grażyna, Woźnicka Elżbieta, Klimczyk Piotr (red.), Szkoła jako przestrzeń uczenia się. Warszawa 2021.

5. Czerepaniak-Walczak Maria, Proces emancypacji kultury szkoły. Warszawa 2018.

6. Day Christopher, Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Gdańsk 2008.

7. Dobrowolska Barbara, Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły : studium społeczno-pedagogiczne. Kraków 2015.

8. Gajdzica Anna, Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych : między zaangażowaniem a oporem wobec zmian. Toruń 2013.

9. Gawroński Krzysztof, Otręba Rafał, Zarządzanie strategiczne i zmiana w organizacji szkolnej. Warszawa  2020.

10. Jagiełło Ewa, Matysiuk Renata, Tyluś Urszula (red.), Edukacja - wczoraj, dziś i jutro : praca zbiorowa. T. 1, Wyzwania i realia edukacyjne w kontekście przemian społecznych. Siedlce 2012.

11. Jagiełło Ewa, Matysiuk Renata, Tyluś Urszula (red.), Edukacja - wczoraj, dziś i jutro : praca zbiorowa. T. 2, Tradycyjne i współczesne aspekty. Siedlce 2012.

12. Kamińska Małgorzata, Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły : studium teoretyczno-empiryczne. Kraków 2019.

13. Kordziński Jarosław, Nowoczesne nauczanie. Warszawa 2022.

14. Kuźma Józef, Morbitzer Janusz (red.), Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka. Kraków 2005.

15. Łukasik Joanna, Nowosad Inetta, Szymański Mirosław (red.), Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych. Kraków 2021.

16. Maciej Gitling, Człowiek w organizacji : ludzie, struktury, organizacje. Warszawa 2013.

17. Majzner Rafał (red.), Nauczyciel we współczesnej przestrzeni edukacyjnej : diagnozy, poszukiwania, inspiracje. Toruń 2020.

18. Mazurkiewicz Grzegorz (red.) Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie. Warszawa 2014.

19. Mazurkiewicz Grzegorz (red.) Jakość edukacji : różnorodne perspektywy. Kraków 2012.

20. Mazurkiewicz Grzegorz (red.), Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty. Kraków 2015.

21. Muchacka Bożena (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1. Kraków 2006.

22. Murawska Ewa, Obraz szkoły i nauczyciela : egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. Kraków 2010.

23. Nowak-Dziemianowicz Mirosław, Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły. Toruń 2001.

24. Pasterniak-Kobyłecka Ewa, Famuła-Jurczak Anita (red.), Nauczyciel czas - przestrzeń szkoła : podnoszenie efektywności procesu edukacji. Kraków 2020.

25. Pyżalski Jacek, Merecz Dorota (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Kraków 2010.

26. Sarnat-Ciastko Adrianna (red.), Licea ALA : szkoły skoncentrowane na uczniu : nowa kultura szkoły? Wrocław 2016.

27. Sasin Maciej, Budowanie zaangażowania czyli Jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał. Gliwice 2015.

28. Surzykiewicz Janusz, Kulesza Marek (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć. Łódź 2010.

29. Szempruch Jolanta, Nauczyciel w zmieniającej się szkole : funkcjonowanie i rozwój zawodowy. Rzeszów 2001.

30. Śliwerski Bogusław, Meblowanie szkolnej demokracji. Warszawa 2017.

31. Tokarz Tomasz, Szkoła ma być dla ucznia : trzydzieści bardzo subiektywnych esejów o edukacji. Kraków 2021.

32. Wiśniewska Małgorzata, Kultury organizacyjne w szkole : teoria, badania, rekomendacje. Bydgoszcz 2015.

33. Wlazło Stefan, Nauczyciele działają zespołowo? Wrocław 2010.

34. Żegnałek Kazimierz (red.), Kompetencje współczesnego nauczyciela. Warszawa 2008.

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Adamek Irena, Poszukiwanie „dobrego nauczyciela". Kilka odniesień do pracy nauczycieli i szkoły [w:] Muchacka Bożena, Szymański Mirosław (red.) Nauczyciel w świecie współczesnym. Kraków 2008, s. 113-117.

2. Dobrowolska Barbara, Jówko Ewa, Personalizm pedagogiczny a kultura pracy szkoły [w:] Muchacka Bożena (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1. Kraków 2006, s. 275-283.

3. Dobrowolska Barbara, Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły : studium społeczno-pedagogiczne. Kraków 2015, s. 195-237: Kultura szkoły i jej uwarunkowania w badaniach własnych.

4. Kędzierska Hanna, Nauczyciele polskiej szkoły w poszukiwaniu samoświadomości [w:] Klus-Stańska Dorota (red.), Dokąd zmierza polska szkoła? Warszawa 2008, s. 153-168.

5. Madalińska-Michalak Joanna, Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy. Warszawa 2015, s. 326-337: Tworzenie i kształtowanie kultury szkoły.

6. Nowosad Inetta, Nauczyciel wobec zmian. Rozwój własny a rozwój szkoły [w:] Kwiecińska Roma, Szymański Mirosław (red.), Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych. Kraków 2010, s. 124-131.

7. Sempruch Jolanta, Kompetencje i zadania nauczyciela w procesie przekształcania szkoły [w:] Muchacka Bożena (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1. Kraków 2006, s. 223-237.

8. Stepaniuk Joanna, Nauczyciel wobec procesu zmiany w szkole jako organizacji uczącej się [w:] Łukasik Joanna (red.), Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych. Kraków 2021, s. 68-83.

9. Wlazło Stefan, Nauczyciele działają zespołowo. Wrocław 2010, s. 73-102: Szkoła jako system społeczny.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bałachowicz Józefa, Kierunki zmian kultury edukacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 3, s. 3-12.

2. Cudowska Agata, Kultura szkoły stymulująca kształtowanie uczącej się wspólnoty. Kultura i Edukacja 2018, nr 3, s. 129-141.

3. Czerepaniak-Walczak Maria, Kultura zaufania w szkole. Dyrektor Szkoły 2020, nr 12, s. 31-33.

4. Denek Kazimierz, Dobra szkoła i jej nauczyciel. Lider 2008, nr 3, s. 4-11.

5. Dernowska Urszula, Kultura szkoły - pojęcie, wymiary, modele. Ruch Pedagogiczny 2014, nr 4, s. 13-24.

6. Fazlagić Amir Jan, "Nowy profesjonalizm" nauczycieli. Dyrektor Szkoły 2007, nr 10, s. 16, 18-20.

7. Fazlagić Amir Jan, Kultura organizacyjna szkoły. Dyrektor Szkoły 2009, nr 7, s. 8-10

8. Frąckowiak Marzena, Skuteczna motywacja nauczyciela. Doradca Dyrektora Szkoły 2012, nr 28, s. 50-53.

9. Gąsiorek Przemysław, Zamorska Beata, Nauczyciel i uczeń w obliczu zagrożenia "zombifikacją". Problem motywu i motywacji w perspektywie kulturowo-historycznej. Edukacja 2019, nr 2, s. 112-128.

10. Goetz Magdalena, Odzyskaj pasję nauczania! Głos Pedagogiczny 2019, nr 106, s. 68-72.

11. Góralska Renata, Kultura emocjonalna. W poszukiwaniu nowych ujęć praktyki szkolnej. Rocznik Pedagogiczny 2018, T. 41, s. 63-79.

12. Hofman Zdzisław, Szkoła przyjaciół - budowanie motywujących relacji. Meritum 2015, nr 3, s. 37-42.

13. Konieczny-Pizoń Kinga, Kultura szkoły w narracji dziecka. Pomiędzy szansą a zagrożeniem dla rozwoju dziecka-ucznia. Kultura i Edukacja. - 2021, nr 1, s. 167-184.

14. Kozłowski Tomasz, Kultura organizacyjna szkoły.  Meritum 2019, nr 2 (53), s. 22-30.

15. Kozłowski Waldemar, Motywacje nauczycieli: podejście poznawcze. Edukacja 2005, nr 1, s. 41-56.

16. Łoskot Małgorzata, Szkolny program ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Cz. 2, Czynniki chroniące związane ze szkołą - klimat i kultura szkoły, rola nauczyciela. Głos Pedagogiczny 2021, nr 122, s. 35-38.

17. Łukasik Joanna, Klimat pokoju nauczycielskiego. Ruch Pedagogiczny 2010, nr 5/6, s. 51-58.

18. Madalińska-Michalak Joanna, Motywacja do pracy uwarunkowaniem sukcesu zawodowego nauczyciela. Meritum 2015, nr 3, s. 2-14.

19. Nowosad Inetta, Kultura szkoły versus klimat szkoły. Kultura i Edukacja 2018, nr 1, s. 41-53.

20. Nowosad Inetta, Kultura szkoły w rozumieniu deskryptywnym i normatywnym. Wybrane egzymplifikacje. Rocznik Pedagogiczny. - 2018, T.41, s. 45-62.

21. Osuch Maciej, Kreowanie kultury pedagogicznej opartej na prawach człowieka. Dyrektor Szkoły 2011, nr 12, s. 27-36.

22. Rogozińska Alicja, Kultura organizacyjna. Dyrektor Szkoły 2007, nr 4, dod., s. I-VIII.

23. Sawiński Julian Piotr, Jak podnieść kulturę polskiej szkoły? Nowa Szkoła 2016, nr 10, s. 19-24.

24. Sobala-Zbroszczyk Anna, O motywowaniu nauczycieli. Dyrektor Szkoły 2008, nr 3, s. 13-15.

25. Strutyńska Elżbieta, Karwowski Maciej, Kultura szkoły jako moderator relacji między stresorami w pracy a zaangażowaniem w pracę nauczycieli. Kultura i Edukacja 2018, nr 1, s. 135-157.

26. Strzelecka-Lemiech Alicja, Rola nauczyciela w kształtowaniu wizerunku szkoły. Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 57, s. 55-56.

27. Śliwerski Bogusław, Makropolityczne uwarunkowania kultury szkolnej. Rocznik Pedagogiczny 2018, T. 41, s. 31-43.

28. Tołwińska-Królikowska Elżbieta, Kultura szkoły inkluzyjnej. Dyrektor Szkoły 2020, nr 11, s. 18-22.

29. Zając Dorota, Motywowanie grona pedagogicznego. Monitor Dyrektora Szkoły 2018, nr 9 (87), s.  59-62.

 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

Powrót do Szkolnictwo i Oświata