Resocjalizacja. Cz. 2 - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2015

KSIĄŻKI

1. Arteterapia w edukacji i resocjalizacji : wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne / Janina Florczykiewicz, Eugeniusz Józefowski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

2. Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia / pod red. Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

3. Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

4. Dialog w integracji i reintagracji społecznej : z okazji czterdziestolecia pracy naukowej prof. dr hab. Lesława Pytki / red. nauk. Tamara Zacharuk, Marek Konopczyński, Sławomir Sobczak. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012

5. Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

6. Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

7. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008

8. Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Anny Wojnarskiej, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

9. Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji / pod red. Elżbiety Łuczak, Sławomira Przybylińskiego, Joanny Żeromskiej-Charlińskiej. - Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014

10. Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 : opracowanie zbiorowe / pod red. Ireny Dybalskiej. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2009

11. Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami / Anna Karłyk-Ćwik, - Toruń : Wydawnictwo Edukacyne "Akapit", 2009

12. Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

13. Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności / red. Małgorzata Kuć. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2008

14. Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

15. Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Sławomir Przybyliński. - Toruń : Akapit, 2010

16. Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność / Justyna Siemionow. - Warszawa : Difin, 2011

17. Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących / Marek Konopczyński. - Kraków : Impuls : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2014

18. Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka. - Wyd. 6 popr. i rozszerz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008

19. Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

20. Prawne podstawy resocjalizacji / Małgorzata Kuć. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011

21. Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Pedagogium, 2010

22. Profilaktyka czy resocjalizacja : między teorią a praktyką : artykuły, rozprawy, studia / pod red. Jana Krukowskiego. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2011

23. Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym / pod red. Bronisława Urbana i Marka Konopczyńskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012

24. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : Difin, 2014

25. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. T. 13 / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2008

26. Program resocjalizacyjny wynikający z nauczania Jana Pawła II / Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010

27. Przestępcy seksualni : zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja / Małgorzata H. Kowalczyk. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014

28. Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Kazimierz Pospiszyl. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

29. Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii : dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, pracy socjalnej / Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

30. Readaptacja społeczna nieletnich przestępców w wybranych krajach Unii Europejskiej / pod red. Ireny Motow. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2008

31. Recepta Nereusza : praca z rodzinami w placówkach wsparcia dziennego / Aleksandra Karasowska, Alina Szulirz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2014

32. Resocjalizacja : ciągłość i zmiana / red. nauk. Marek Konopczyński, Beata Maria Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008

33. Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Robert Opora ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

34. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

35. Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych / Tomasz Wach. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009

36. Resocjalizacja penitencjarna : zarys problematyki / Alicja Ornowska, Igor Zduński. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2014

37. Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2013

38. Rodzina w kryzysie : studium resocjalizacyjne / Beata Maria Nowak. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

39. Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

40. Streetworking : aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. Małgorzaty Michel. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011

41. System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech / Justyna Kusztal. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2008

42. Terapia alternatywna w resocjalizacji penitencjarnej : humanistyczno-egzystencjalne wspomaganie podmiotowych przemian skazanych / Anetta Jaworska. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2009

43. Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009

44. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009

45. W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego / pod red. nauk. Zenona Jasińskiego i Dariusza Widelaka. - Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2010

46. Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010

47. Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010

48. Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

49. Za murami poprawczaka : refleksje i wspomnienia / Ryszard Makowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2009

50. Zaburzenia przystosowania społecznego : elementy pedagogiki reintegracyjnej i edukacji inkluzyjnej / Lesław Pytka, Tamara Zacharuk. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014

51. Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010

52. Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

53. Zagrożeni i skazani na resocjalizację / Barbara Toroń. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012

 

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Agression Replacement Training (ART) jako przykład zastosowania komponentu behawioralno-poznawczego w resocjalizacji nieletnich / Łukasz Kołomański // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 150-171

2. Autonomia i uwikłanie transdyscyplinowe pedagogiki resocjalizacyjnej / Lesław Pytka // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 10-43

3. Biblioterapia w resocjalizacji więźniów - wybrane problemy / Ewa Saganowska, Paweł Szczepaniak // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 275-300

4. Czynniki społecznej readaptacji byłych przestępców / Wiesław Ambrozik // W: Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. - S. 184-196

5. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności / Jan M. Stanik // W: Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. - S. 168-202

6. Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowująch się na ulicy / Elżbieta Bielecka // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 42-52

7. Kategorie klasyfikacyjne i zróżnicowanie osobowościowe skazanych jako wyznaczniki celów i programów resocjalizcji penitencjarnej / Jan Szałański // W: Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. - S. 361-396

8. Konsultacja terapeutyczna - nowa perspektywa w resocjalizcaji / Beata Boćwińska-Kiluk // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 122-137

9. Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujących seksualnie dzieci / Zbigniew Izdebski // W: Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. - S. 144-163

10. Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich / Krzysztof Stachyra // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 217-226

11. Obraz rodziny osób pozbawionych wolności w perspektywie stylów wychowania / Arkadiusz Urbanek // W: Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. - S. 199-214

12. Ocena rezultatów resocjalizacji / Bronisław Urban // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. - S. 312-317

13. Oddziaływania interwencyjne oraz wychowawczo-terapeutyczne wobec nieletnich agresorów w zakładach poprawczych / Anna Karłyk-Ćwik // W: Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. - S. 89-110

14. Pomoc postpenitencjarna i społeczna readaptacja w świetle rozwiązań prawnych / Piotr Stępniak // W: Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. - S. 203-212

15. Pomoc społeczna i pomoc postpenitencjarna jako wsparcie społecznej readaptacji skaznych. Pojęcia, geneza i rozwój / Piotr Stępniak // W: Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. - S. 196-203

16. Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej / Andrzej Bałandynowicz // W: Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. - S. 81-122

17. Psychotransgresjonizm a proces autoresocjalizacji osób powracających do życia na wolności / Anna Fidelus // W: Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń. - S. 169-178

18. Resocjalizacja a terapia / Kazimierz Pospiszyl // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 9-14

19. Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej / Henryk Machel // W: Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. - S. 217-247

20. Rozwój konceptualizacji środków probacyjnych i kształtowanie się metod resocjalizacyjnych / Andrzej Bałandynowicz // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 250-277

21. Samoświadomość pedagoga resocjalizacyjnego w świetle aktualnych wyzwań / Zdzisław Bartkowicz // W: Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. - S. 47-54

22. Teoriopoznawcze przesłanki fenomenologicznych nastawień badawczych w "Badaniach logicznych" Edmunda Husserla / Jarosław Gara // W: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2009. - S. 139-158

23. Terapeutyczna funkcja biblioterapii w resocjalizacji i profilaktyce społecznej / Bernadeta Szczupał // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 227-249

24. Terapia poznawczo-behawioralna w resocjalizacji / Robert Opora // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 138-149

25. Twórczość więzienna w resocjalizacji osadzonych / Dariusz Widelak // W: Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. - S. 179-198

26. Współczesne nurty w resocjalizacji / Marek Konopczyński // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008.  - S. 203-212

27. Wymiary przestrzeni życia dziecka : proces destygmatyzacji w perspektywie twórczej resocjalizacji / Marek Konopczyński // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. - S. 45-51

28. Znaczenie podmiotów wsparcia społecznego w procesie resocjalizacji penitencjarnej / Dariusz Sarzała // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 175-202

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Płeć" resocjalizacji : typ narracji w kształceniu pedagogów resocjalizacyjnych / Renata Szczepanik // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 2, s. 80-92

2. "Teaching Family Program" alternatywą dla polskiego systemu resocjalizacji / Aneta Skuza // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 7-10

3. Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 26-33

4. Chrześcijańskie zasady w przezwyciężaniu izolacji społecznej więźniów i ich resocjalizacji / Jan Śledzianowski // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, s. 27-34

5. Czytanie cudzych listów / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 56-57

6. Diagnoza resocjalizacyjna nieletniego w ramach wykonania środka poprawczego : próba ujednolicenia działań diagnostyczno-resocjalizacyjnych / Wiesław Nynca // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 16-19

7. Doświadczenia "streetworkingu" za granicą. Analiza czterech programów / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, s. 19-22

8. Działania arteterapeutyczne w resocjalizacji / Janina Florczykiewicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 49-55

9. Działania OHP zapobiegające niedostosowaniu społecznemu / Patryk Zawadzki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 37-40

10. Ewolucja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych / Justyna Siemionow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 28-31

11. Fenomenologiczna metoda pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 22-27

12. Hope-4-Street - nadzieja dla ulicy / Anna Szmid // Świat Problemów. - 2014, nr 6, s. 25-28

13. Kampus De Markt - ośrodek izolacyjny dla nieletnich w Belgii / Krzysztof Sawicki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 6, s. 47-50

14. Kilka refleksji o resocjalizacji nieletnich : analiza krytyczna / Wiesław Nynca // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 43-46

15. Kompetencje twórcze wychowanków zakładów poprawczych o obniżonej sprawności intelektualnej / Janina Florczykiewicz // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 360-368

16. Kształcenie osadzonych w zakładach zamkniętych w aspekcie zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakłodzie Karnym w Sztumie / Anna Anuszkiewicz [et. al.] // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 4/5, s. 15-20

17. Kultura resocjalizacji i resocjalizacja kultury w zakładach karnych / Anetta Jaworska // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 3, s. 77-89

18. Macierzyństwo dzieciobójczyń w czasie odbywania kary pozbawienia wolności / Małgorzata Strawa // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 1/2, s. 63-67

19. Medytacja jako narzędzie resocjalizacji / Urszula Wojciechowska-Budzikur // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 3/4, s. 107-109

20. Metoda resocjalizacji przez sport a JA podmiotowe. Wprowadzenie do psychopedagogiki ryzyka (przygody) / Grzegorz Zalewski // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 31-36

21. Model spolegliwego opiekuna i wychowawcy w świetle zawodowych kompetencji sądowych kuratorów społecznych / Marek Żak // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 155-163

22. Muzykoterapia w resocjalizacji / Aneta Skuza // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 37-42

23. Niedostosowanie społeczne nieletnich a obniżona sprawność intelektualna - praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych / Justyna Siemionow // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s. 350-359

24. Niewłaściwie skierowani / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 9, s. 11

25. O chłopcu, który myślał, że jest zły... / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2012, nr 2, s. 8-9

26. O udanej i nieudanej readaptacji społecznej w czasie warunkowego przedterminowego zwolnienia / Krzysztof Linowski // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 47-53

27. Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / Małgorzata Kiedrowska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 56-60

28. Poznawcze korelaty zjawiska niedostosowania społecznego nieletnich / Justyna Siemionow // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 18-23

29. Prawo do miłości : młodzieżowe ośrodki socjoterapii i wychowawcze / Marzenna Zaleska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 4(14), s. 5-6

30. Problemy resocjalizacji w systemie oświaty / Anna Czerwińska // Remedium. - 2009, nr 1, s. 1-3

31. Projekt "Trampolina" - w poszukiwaniu nowych form pracy z dziećmi ulicy / Małgorzata Nicpoń // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 42-44

32. Próba oceny instytucjonalnych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich / Justyna Siemionow // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 42-45

33. Przejawy życia religijnego osób pozbawionych wolności / Kazimierz Pierzchała // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 1, s. 176-183

34. Przestępczość nieletnich jako problem społeczny. Cz. 2 / Radosław Mysior // Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 58-59

35. Przywrócić społeczeństwu / Wojciech Obraniak // Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 14-15

36. Recepta na naprawę krzywdy / Monika Kaźmierczak // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 42-49

37. Re-edukacja w zakładach karnych a style oporu wobec izolacji penitencjarnej / Anetta Jaworska // Kultura i Edukacja. - 2013, nr 1, s. 62-81

38. Refleksja nad zmianą w resocjalizacji w zakładach dla nieletnich / Wiesław Nynca // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 4, s. 251-262

39. Resocjalizacja jako proces podnoszenia dobrostanu psychicznego : zarys koncepcji / Janina Florczykiewicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 51-54

40. Rodzinne domy terapeutyczne wsparte na Korczakowskiej idei sumienia i autoodpowiedzialności / Andrzej Bałandynowicz // Nowa Szkoła. - 2012, nr 9, s. 7-25

41. Rola czynników socjopedagogicznych w resocjalizacyjnych oddziałach kuratorów społecznych / Krzysztof Gogacz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 1/2, s. 21-32

42. Rola, typ i zadania pedagogów resocjalizacyjnych a samoocena poziomu ich kompetencji zawodowych / Anna Karłyk-Ćwik // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 38-45

43. Samoocena recydywistów penitencjarnych - sprawozdanie z badań / Janina Florczykiewicz // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 358-367

44. Sądy uczniowskie przykładem metody resocjalizacji nieletnich przez samorządność - z doświadczeń polskich i niemieckich / Katarzyna Wasilewska-Ostrowska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 12, s. 19-22

45. Skorygować i nauczyć żyć / Wojciech Obraniak // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 16, s. 13-14

46. Sprawcy przemocy w rodzinie w izolacji więziennej. Determinanty zjawiska a program terapii / Tomasz Głowik // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, 3/4, s. 24-29

47. Styl kierowania wychowawczego pedagogów resocjalizacyjnych / Anna Karłyk-Ćwik // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 32-35

48. Subkultury przemocy, terroru i szantażu w świetle teorii wychowania resocjalizującego. Cz. 2 / Józef Rejman // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 1, s. 33-37

49. Subkultury przemocy, terroru i szantażu w świetle teorii wychowania resocjalizującego. Cz. 3 / Józef Rejman // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 2, s. 8-15

50. Sytuacja szkolna nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich : analiza jakościowa / Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Maciej Bernaslewicz // Chowanna. - 2012, T. 1, s. 121-131

51. Środki wychowawcze stosowane w resocjalizacji / Joanna Waleczek, Iwona Otręba // Lider. - 2009, nr 2, s. 12-13

52. Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego - implikacje do resocjalizacji przez sztukę / Janina Florczykiewicz // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 176-185

53. Terapeutyczne wspomaganie procesu edukacyjnego młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym / Elżbieta Kucińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 29-30

54. Terapeutyczny charakter dialogu w zakładzie penitencjarnym / Natalia Gniadek // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 107-116

55. Transcendentalno-egzystencjalny model pedagogiki penitencjarnej / Anetta Jaworska // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 63-71

56. Warsztaty twórcze w resocjalizacji skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości / Janina Florczykiewicz // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s. 121-128

57. Wideotrening komunikacji : praca z uczniem wymagającym kształcenia specjalnego / Małgorzata Perzanowska // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 26-27

58. Wokół problemu niedostosowania społecznego / Radosław Mysior // Remedium. - 2015, nr 10, s. 10-12

59. Zasady nauczania w procesie kształcenia osób dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności / Hubert Iwanicki // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 165-175

60. Zrozumieć, zaakceptować, aby zapobiegać - co pedagodzy robią na ulicy? / Kamil Tomaszewski // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 5-7

61. Życie po opuszczeniu zakładu karnego: readaptacja społeczna kobiet uzależnionych od narkotyków w Polsce / Justyna Klingemann, Ewa Miturska, Jacek Moskalewicz // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 2, s. 111-134

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.