100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1958-2017

KSIĄŻKI

1. Bojownikom o niepodległość. Cześć! : miejsca pamięci związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., wojną polsko-bolszewicką 1920 r. i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na południowo-zachodnim Podlasiu i wschodnim Mazowszu / oprac. historyczne Katarzyna i Edward Kopówka ; zdjęcia, oprac. szlaku i konsultacja Cezary Ostas. - Siedlce : PTTK Oddział "Podlasie" Regionalna Pracownia Krajoznawcza, 2001

2. Boże igrzysko : historia Polski / Norman Davies ; przekł. autoryzowany Elżbieta Tabakowska. - Wyd. poszerz. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008

3. Budowa drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926 / Janusz Pajewski. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007

4. Cud nad Wisłą / Joanna i Jarosław Szarkowie ; [rys. Krystyna Mól]. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2010

5. Do Ciebie, Polsko... : Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918 / Jan Konefał. - Wyd. 2 poszerz. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2008

6. Do niepodległości - 1918, 1944/45, 1989 : wizje, drogi, spełnienie / pod red. Wojciecha Wrzesińskiego. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1998

7. Drogi do niepodległości / pod red. Aleksandra Łuczaka i Andrzeja Skrzypka. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 1986

8. Drogi do niepodległości Polski w XX wieku : materiały pomocnicze dla nauczycieli : konkurs szkolny 2001 / [oprac. zespół Piotr M. Unger et al.] ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001

9. Dzieje Polski porozbiorowe (1795-1921) / Marian Kukiel. - Wyd. 4 polskie. - Londyn : Wydawnictwo Puls, cop. 1993

10. Historia tajnej dyplomacji od 1914-1945 / Jacques de Launay ; przeł. z fr. Julia Rylska ; przedm. Henryk Batowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970

11. Historja Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. / Stanisław Mackiewicz (Cat). - Wyd. 2. - Warszawa : Głos, cop. 1990

12. Legiony Polskie 1914-1918 / Wacław Lipiński. - Białystok : Łuk, 1990

13. Lepiej zapobiegać niż leczyć : scenariusze imprez szkolnych / Wiesława Kwiek. - Sokołów Podlaski : F.P.U.H."Wiwa" Waldemar Kwiek, 2005

14. Listopad 1918 / Janusz Żarnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1982

15. Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach / wybór, oprac. i wstęp Piotr Łossowski, Piotr Stawecki. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988

16. Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej / Piotr Wróbel. - Warszawa : "Pax", 1988

17. Milknące echa : wspomnienia z wojny 1914-1920 / Stanisław Kawczak. - Wyd. 1 powojenne. - Warszawa : Libra, 1991

18. My pierwsza brygada / Stefan Arski.. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Czytelnik, 1963

19. Napaść Niemców na Międzyrzec 16. XI. 1918 r. / Józef Geresz.// Rocznik Międzyrzecki. - T. 3 (1971), s. 153-185

20. Od rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiel. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1986

21. Odbudowa państwa polskiego : 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985

22. Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. Andrzej Pawelec. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011

23. Pamiętnik z lat wojny 1915-1918 / Stanisław Dzierzbicki ; sł. wstęp. poprzedził Janusz Pajewski ; przypisy oprac. Danuta Płygawko ; tekst przygot. do druku z rękopisu Tomasz Jodełka-Burzecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

24. Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 3, dodr. 1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005

25. Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1980

26. Polacy w walce o wolność 1904-1922 / Joanna Cygan, Wiktor Krzysztof Cygan. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona ; Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej, cop. 2008

27. Polityka polska i odbudowanie państwa / Roman Dmowski ; wstęp Norbert Tomczyk. - Wrocław : Wydawnictwo "Nortom", cop. 2009

28. Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918 r. / Henryk Jabłoński ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958

29. Polska 1918-1939 : praca, technika, społeczeństwo / Janusz Żarnowski. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 1999

30. Polska niepodległa / [red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski ; wyd. Danuta Borowska-Mostafa]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

31. Polska Niepodległa 1918-1939 / [red. Janusz Żarnowski]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1984

32. Polska odrodzona 1914-1939 / Stanisław Kutrzeba ; przejrzał, uzup. i do druku przygot. Stanisław Grodziski. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1988

33. Polska w latach 1918-1939 : wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / pod red. Wojciecha Wrzesińskiego ; oprac. Krzysztof Kawalec, Leonard Smołka, Włodzimierz Suleja. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986

34. Polska w pierwszej wojnie światowej / Jerzy Holzer, Jan Molenda. - Wyd. 3. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973

35. Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1990

36. Powrót na mapę Europy / Janusz Osica. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989

37. Przyjaźnie i antagonizmy : stosunki Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918-1939 / oprac. Henryk Bułhak [et al.] ; pod red. Janusza Żarnowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Zakład Dziejów Europy XIX i XX w. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977

38. Rok 1918 / Włodzimierz Tadeusz Kowalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978

39. Rok 1918 : tradycje i oczekiwania / [red. nauk. Andrzej Garlicki]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1978

40. Rok 1918 : we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych / wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

41. Rok 1918 na Podlasiu : praca zbiorowa / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka i Kazimierza Pindla ; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2001

42. Rok 1918 odzyskiwanie Niepodległej / [koncepcja albumu Zbigniew Gluza ; wybór i oprac. Agnieszka Dębska ; współpr. Małgorzata Kudosz, Wojciech Sapiecha]. - Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta [etc.], cop. 2008

43. Rozpad Austro-Węgier 1914-1918 : (sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne) / Henryk Batowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982

44. Salon niepodległości / [red. Anna Gabryś, Monika Szewczyk ; Instytut Adama Mickiewicza]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

45. Sejmy i konstytucje w Polsce 1918-1939 / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968

46. Siedlce w czasach I wojny światowej : katalog wystawy archiwalnej / oprac. Artur Rogalski. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 2014

47. Siedleckie Miejsca Pamięci Narodowej / Blanka Zakrzewska, Irena Zaunarowa. - [Siedlce : Urząd Miasta, 2005]

48. Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Węgier wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskim 1914-1918 / Jerzy Gaul. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wydział Wydawnictw, 2006

49. Teraz będzie Polska : wybór pamiętników z okresu I wojny światowej / wstęp, oprac. i przypisy Andrzej Rosner. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1988

50. W szkole jest impreza czyli Scenariusze na różne okazje / Renata Łęczyńska. - Lublin : Agencja Wydawnicza Cogiteo, 2009

51. Walka o granice państwa polskiego po I wojnie światowej / Przemysław Hauser. - Warszawa : Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe, cop. 2009

52. Warszawa 1914-1918 / Krzysztof Dunin-Wąsowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989]

53. Wizje niepodległości / Andrzej Zakrzewski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983

54. Wojny o granice Polski Odrodzonej : 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1992

55. Wygrać Polskę : 1914-1918 / Tomasz Schramm. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989

56. Z dziejów polskiego patriotyzmu : wybór tekstów / pod red. Jacka Kloczkowskiego. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, 2007

57. Źródła narodowości : powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku / Nikodem Bończa Tomaszewski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Dzień Niepodległej" w Siedlcach / Ewa Janoszka // Kronika Mazowiecka. - 2007, nr 11, s. 40

2. "Póki my żyjemy" : (apel np. z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada) / Agnieszka Olczak // Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 26-28

3. "Przyszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej" : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Alicja Grzegorczyk // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 30-31

4. "Tęsknota niejedno ma imię..." : 94. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę : scenariusz teatralny dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 28-30 .

5. "Wolność kocham i rozumiem..." / Aldona Kopinke, Tomasz Szymkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 13-14

6. 11 listopada - święto naszej Ojczyzny : scenariusz zajęć patriotycznych dla dzieci 6-7-letnich z przedszkoli i szkół katolickich / Anna Parafiniuk, Rafał Semołonik // Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 20-21

7. 11 Listopada - Święto Niepodległości : (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 21-24

8. 11 Listopada : scenariusz uroczystości szkolnej / Anna Maj // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 28

9. A było to tak... : Narodowe Święto Niepodległości / Natalia Petrynka-Szymańska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 10, s. 35-37

10. Bóg - Honor - Ojczyzna : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 16-19

11. Dobro Ojczyzny : scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości / Anna Pasiowiec // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 20-21

12. Droga do wolności : (scenariusz widowiska) / Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 6-13

13. Hołd bohaterskim przodkom : scenariusz inscenizacji na Święto Niepodległości Polski / Irena Kopf // Wychowawca. - 2013, nr 11, s. 24-27

14. Kamienie historii. Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Agnieszka Sołtysik, Małgorzata Zagórska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 4, s. 36-46

15. Kto ty jesteś? / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 23-25

16. Ku Niepodległej / Magdalena Lewandowska // Kronika Mazowiecka. - 2007, nr 11, s. 20

17. Lekcja historii : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Ewa Bladoszewska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 31-32

18. Modlitwa polskiego żołnierza : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości : poświęcony żołnierzom walczącym o wolność. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 24-26

19. Narodowe Święto Niepodległości : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Marta Katarzyna Malinowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 11, s. 41-44

20. Naród jest, aby był : scenariusz na rocznicę odzyskania niepodległości Polski / Anna Chojnicka // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 26-28

21. Nie tylko akademia czyli Garść pomysłów na uczczenie 11 listopada / Justyna Jędrzejak // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 14-17

22. Niepodległość - gra i życie : scenariusz apelu przeznaczonego dla II etapu edukacyjnego / Dorota Bielawska // Wychowawca. - 2017, nr 10, s. 28-31

23. Obchody rocznic odzyskania niepodległości w Siedlcach w dwudziestoleciu międzywojennym / Wanda Więch-Tchórzewska // Prace Archiwalno-Konserwatorskie. - 2010, z. 17, s. 169-180

24. Opowiedz mi, dziadku : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Marzanna Makaryk, Ewa Rozmysłowska-Rypuła // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 28-31

25. Podlasie i Chełmszczyzna w pierwszym roku wojny (1914-1918) / Jarosław Cabaj.// Szkice Podlaskie. - 2001, z. 9, s. 76-104

26. Polacy mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 26-27

27. Rok 1918 : scenariusz uroczystości szkolnej / Lesława Szczerkowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 25-27

28. Scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 50-52

29. Scenariusz sesji naukowej przygotowanej na 11 XI - Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę / Anna Chochowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 16-18

30. Scenariusze// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s. 18-19

31. Ślady Święta Niepodległości w naszym mieście : (akademia szkolna) / Anna Gorlewska, Monika Rotmańska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7/8, s. 9-10

32. Śpiewamy pieśni patriotyczne / Zdzisława Samul // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 19

33. Święto Niepodległości / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 12-13

34. Święto Niepodległości : program dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Katarzyna Nowak-Kwiatkowska // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 24-25

35. Święto Niepodległości Polski : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy 1 gimnazjum / Elżbieta Utig // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 27

36. Święto Odzyskania Niepodległości : scenariusz uroczystości / Anna Konopka, Remigiusz Rudolf // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7/8, s. 27-29

37. Ta, co nie zginęła : montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Ewa Zając // Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 34-35

38. Warsztaty z okazji 11 listopada - Dnia Niepodległości : (dla uczniów szkoły podstawowej) / Piotr Ulatowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 41-43

39. Warsztaty z okazji 11 listopada - Dnia Niepodległości : (dla uczniów szkoły podstawowej) / Piotr Ulatowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 41-43

40. Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 20-21

 

FILMY

1. Cud nad Wisłą / scen. i reż. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008

2. Historia 5. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [199-]         

 

Oprac. Antoni Woźnica

Powrót do Historia