Etyka zawodu nauczyciela - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1975-2014

KSIĄŻKI

1. Badania dotyczące zasad moralności / Dawid Hume ; przeł. i słowem wstępnym opatrzyła Anna Hochfeld. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975

2. Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych na starcie kariery zawodowej (na przykładzie nauczycieli języka angielskiego) / Dorota Werbińska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009

3. Edukacja moralna : logos, antropos, praksis, etos / Wiesław Wojciech Szczęsny. - Warszawa : Żak, 2001

4. Ethos inteligencji i meandry szkolnictwa wyższego w Polsce / red. nauk. Edward Jarmoch ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

5. Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie / pod red. Alicji A. Kotusiewicz. - Białystok : Trans Humana, 2004

6. Etos nauczycieli w warunkach polskiej transformacji : studium socjologiczne / Jan Zowczak. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009

7. Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej i Andrzeja M. de Tchorzewskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002

8. Etos pedagogów/nauczycieli akademickich - między akademickim sacrum a rynkowym profanum / Wiktor Sawczuk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

9. Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej / pod red. Antoniego Rumińskiego. - Kraków : Impuls, 2004

10. Etyczny wymiar wychowania / Jan Guzowski. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2011

11. Etyka / Kazimierz Twardowski ; do dr. przygot., przedmową i przypisami opatrzył Ryszard Jadczak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 1994

12. Etyka : poradnik dla nauczyciela szkoły podstawowej / Jędrzej Stanisławek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

13. Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela / red. nauk. Joanna M. Michalak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010

14. Etyka nauczyciela / red. Magdalena Bajan, Sławomir Jacek Żurek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2011

15. Etyka pedagogiczna : podręcznik dla wychowawców / Janusz Homplewicz. - Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 2000

16. Etyka w szkole : jak nauczać : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Sareły. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1997

17. Etyka zawodowa nauczycieli : wybrane zagadnienia / Dariusz Zając. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011

18. Etyka zawodu nauczyciela - nauczanie etyki / pod red. Krzysztofa Kaszyńskiego, Ludmiły Żuk-Łapińskiej. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995

19. Humanizm, prakseologia, pedagogika / red. nauk. Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998

20. Kodeks Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji / [aut. Sabina Cisek et al. ; tł. Agnieszka Kasprzyk] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006

21. Kodeks etyki nauczycielskiej / rada red. Zofia Chomczyk (przewodn.) [et al.]. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Nauczycieli, 1997

22. Kompetentny wychowawca : materiały pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / red. Jerzy Celiński-Mysław. - Siedlce : Fundacja Bonum Educationis, 2001

23. Krytyka rozumu pedagogicznego : praca zbiorowa / pod red. Stefana Sarnowskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1993

24. Moralne wybory nauczycieli : etyka i pedagogika / Philipe Meirieu ; z fr. przeł. Tomasz Grzegorczyk. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2003

25. Moralność społeczna : wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej / Henryk Skorowski. - Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 1996

26. Naturalne sposoby postępowania w gromadzie : studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów moralnych / William Graham Sumner ; przeł. i opatrzyli wstępem Marian Kempny i Krystyna Romaniszyn. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995

27. Nauczyciel i uczeń : problemy etyczne wychowania i nauczania / Maciej Kałuszyński. - Wrocław : Atla 2, 2002

28. Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

29. Nauczyciele o etyce swojego zawodu / wybór i oprac. Halina Kowalewska, Lucjan Porembski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1971

30. Nauczycielu, jaki jesteś? / Teresa Elżbieta Dąbrowska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1999

31. Normy moralne : próba systematyzacji / Maria Ossowska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

32. O chrześcijańską tożsamość nauczyciela tu i teraz : 66 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 1-2 lipca 2003 / red. Eugeniusz Jankiewicz ; Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli. - Zielona Góra : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Warsztaty w Drodze", 2003

33. O duszy nauczycielstwa / Jan Władysław Dawid ; oprac., wstępem i przypisami opatrzył oraz podał do dr. Edward Walewander. - Wyd. 2. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2002

34. O wartościach, normach i problemach moralnych : wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich / wyboru dokonała i oprac. Magdalena Środa. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994

35. Osoba zadaniem pedagogiki : wykłady bydgoskie / Mieczysław Gogacz ; przedmową opatrzył Andrzej M. Tchorzewski, wybór i oprac. Artur Andrzejuk i Krzysztof Kalka. - Warszawa : Navo, 1997

36. Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem / Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

37. Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli : studium teoretyczno-empiryczne / Joanna Michalak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003

38. Podstawy nauki o moralności / Maria Ossowska. - Wyd. 4. - Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966

39. Powinności nauczycieli akademickich a gotowość zawodowa studentów / Wiesława M. Wołoszyn. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996

40. Problemy etyczno-deontologiczne zawodu nauczycielskiego w okresie przemian ustrojowych w Polsce : materiały z konferencji naukowej w Zaciszu k. Tucholi w dniach 3-4 grudnia 1992 roku / pod red. Andrzeja M. Tchorzewskiego. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993

41. Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka ; z ang. przeł. Wojciech J. Bober [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2002

42. Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2013

43. Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli / red. Andrzej M. Tchorzewski. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994

44. Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela / Stanisław Krawcewicz. - Kraków : Krakowski Instytut Wydawniczy, 1987

45. Rozwój osobowy a system wartości ucznia : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Dyrdy i Andrzeja W. Świderskiego. - Siedlce : Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wydział : Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, 2010

46. Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania / Jarosław Michalski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

47. W kręgu powinności moralnych nauczyciela / Aldona Molesztak, Andrzej Michał Tchorzewski, Wiesława Wołoszyn. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994

48. W poszukiwaniu realistycznych podstaw moralnego postępowania nauczyciela / Wiesława M. Wołoszyn-Spirka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001

49. Wartości i normy moralne w zawodzie nauczycielskim / Krystyna Knafel. - Kielce : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990

50. Wizerunek nauczyciela : jak kreować własny wizerunek, nauczycielski savoir vivre, etyka zawodowa / Grzegorz Koźmiński. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2004

51. Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela / Stanisław Kowal. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004

52. Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999

53. Wykluczanie jako problem filozofii edukacji : komentarz do badań empirycznych / Piotr Kostyło. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

54. Zagadnienia wychowania moralnego / wstęp i red. Wiktor Szczerba. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961

55. Zmieniam siebie i swoją szkołę : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1997

56. Żyć, ale jak? : ABC o tobie, o mnie, o nas / Małgorzata Miksza. - Kraków : Impuls, 1994

 

ARTYKUŁ Z CZASOPISM

1. „Miłość dusz ludzkich" / Piotr Mazur // Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 22

2. „Nauczycielu dobry" : dlaczego mam być dobrym nauczycielem? / Henryk Niemiec // Częstochowskie Studia Teologiczne. - [T.] 25 (1997), s. 175-181

3. Autorytet w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 8-10

4. Bibliotekarz wobec czytelnik : (refleksje etyczne) / Zbigniew Żmigrodzki // Poradnik Bibliotekarza. - 1990, nr 4/5, s. 7-9

5. Biurko nauczyciela / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 25

6. Buduj samego siebie! / Elżbieta Garlej-Drzewiecka, Iwona Lindyberg // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 11-14

7. Być dobrym nauczycielem / Maksymilian Maciaszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1986, nr 8, s. 339-350

8. Cechy charakterystyczne zawodu nauczyciela / Hanna Koc, Teresa Olenderek // Nauczyciel i Wychowanie. - 1983, nr 5/6, s. 85-101

9. Ciemne strony zawodowych dobroczyńców / Małgorzata Jałocho // Remedium. - 2005, nr 6, s. 22-26

10. Co z etyką nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 3-8

11. Czy kodeks etyczny jest potrzebny / Maria Fic // Wychowanie Obywatelskie. - 1988, nr 9, s. 634-635

12. Czy można być dobrym nauczycielem? / Maciej Smolak // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 16-18

13. Czy nauczyciel ma zawsze rację? / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2002, nr 4, s. VI-VII 

14. Czy nauczycielowi potrzebny jest kodeks etyczny? / Zdzisław Piwoński.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 41-45

15. Czy potrzebny jest kodeks etyki nauczyciela / Mikołaj Kozakiewicz // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 49-62  

16. Czy potrzebny jest nam kodeks etyczny dla nauczycieli / Zbigniew Szawarski // Wychowanie Obywatelskie. - 1988, nr 1, s. 37-39

17. Dlaczego nauczyciele są nauczycielami? / Ireneusz  Kawecki // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 3, s. 125-136

18. Dlaczego nauczycielom trudno  zasłużyć na szacunek / Maria Groenwald // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 28-31

19. Doniosły problem etyki / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 3-7

20. Doświadczenie człowieka jako źródło refleksji etycznej / Józefa Chmielewska // Studia Pedagogiczne. - T. LXI (1995), s. 101-109

21. Duża filozofia dla małego człowieka / Dorota Klinkowska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 50-53

22. Dwa psy czyli O estetykach obecności w kulturze wobec wyzwań edukacji / Łukasz Michalski.// Chowanna. - 2013, t. 2, s. 43-49

23. Dymorfizm etyki nauczycieli / Krystyna Duraj-Nowakowa // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 1993, nr 133-145

24. Dzień Nauczyciela / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-22

25. Dziesięć „Grzechów głównych" współczesnego bibliotekarza / Zbigniew Żmigrodzki // Przegląd Biblioteczny. - R 57 (1989), nr 3, s. 223-231

26. Egzaminator - osoba zaufania publicznego / Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa // Edukacja. - 2007, nr 1, s. 31-37

27. Ethos nauczycielski jako zapoznana problematyka pedeutologiczna / Zdzisław Aleksander, Teresa Bauman, Joanna Rutkowiak // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 1, s. 92-98

28. Etos nauczyciela / Urszula Kłusek.// Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 7

29. Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji w kontekście orientacji humanistycznej / Urszula Ostrowska // Pedagogika Pracy. - 2003, T. 42, s. 9-25

30. Etyczne a prawne aspekty statusu nauczyciela / Iwona Skrzydło-Niźnik // Nowa Szkoła. - 1985, nr 11, s. 443-446

31. Etyczne aspekty prowadzenia jakościowych badań pedagogicznych za pomocą wywiadu : implikacje dla edukacji nauczycielskiej / Joanna Michalak // Edukacja. - 2008, nr 3, s. 14-27

32. Etyczne powinności nauczyciela / Jarosław Kordziński // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 7, s. 16

33. Etyczny wymiar kompetencji nauczyciela muzyki / Małgorzata Suświłło // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 3, s. 14-24

34. Etyczny wymiar zawodu nauczyciela-wychowawcy z perspektywy przemian społecznych / Zofia Kuczyńska // Firma i Rynek. - 2002, nr 2, s. 111-113

35. Etyka a podmiotowość nauczyciela // Nauczycie i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 71-75

36. Etyka doradcy zawodowego / Anna Iwicka-Okońska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 1-4

37. Etyka egzaminatora nie tylko w teorii / Feliks Krzywicki // Meritum. - 2006/7, nr 3/4, s. 49-51

38. Etyka nauczyciela - wokół wartości naczelnych / Harry Duda // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 15, s. 26-30

39. Etyka nauczyciela historii / Janusz Rulka // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - T. 1 (2001), s. 141-148

40. Etyka nauczyciela-bibliotekarza / Barbara Michałek // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 6, s. 5-8

41. Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 42-46

42. Etyka pracy wychowawcy / Edyta Biarda // Dydaktyczne Puzzle. - 2008, nr 3, s. 16-18

43. Etyka w pracy nauczyciela / Edward Hajduk // Z Doświadczeń Pedagoga. - 1999, nr 1, s. 7-12

44. Etyka w zawodzie nauczyciela / Elżbieta Bocheńska // Oświata Radomska. - 2005, nr 1, s. 58-61

45. Etyka zawodowa : co to jest i czy jest potrzebna polskiemu bibliotekarzowi? / Izabela Kamasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 12, s. 6-8

46. Etyka zawodowa : na przykładzie zawodu nauczyciela bibliotekarza / Elżbieta Trojan.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 31-34

47. Etyka zawodowa nauczyciela nauczania początkowego / Erwin Gondzik // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 2, s. 102-105

48. Etyka zawodu nauczyciela / Barbara Tarnowska // Wychowawca. - 2002, nr 2, s. 10-11

49. Etyka zawodu nauczyciela / Jacek Szostakiewicz.// Dydaktyczne Puzzle. - 2007, nr 2, s. 14-16

50. Etyka zawodu nauczyciela / Mikołaj Kozakiewicz // Oświata i Wychowanie. - 1986, nr 2, s. 18-20

51. Etyka zawodu nauczyciela i wychowawcy / Jerzy Marian Cygan // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr 4, s. 19-25

52. Filozofia czystej gry / Józef Lipiec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 1, s. 4-12

53. Funkcje etyki zawodu nauczyciela / Stanisław Krawcewicz // Nowa Szkoła. - 1988, nr 1, s. 22-30

54. Godność jako wartość w pracy nauczyciela / Antoni Rumuński // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998, nr 4, s. 207-209

55. Granice wolności pedagogicznej / Hanna Usielska-Ptaszek // Wychowanie w  Przedszkolu. - 2001, nr 3, s. 167-169

56. Horyzonty nauczycielskiej odpowiedzialności / Janusz Homplewicz // Nowa Szkoła. - 1989, nr 11, s. 440-442

57. Identyfikowanie się nauczyciela ze swoją szkołą / Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 39-41

58. Jaki kodeks powinności nauczyciela jest potrzebny / Józef Pęcherski // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 97-99

59. Jaki kodeks? / Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 38-39

60. Jaki powinien być dobry nauczyciel-wychowawca / Helena Obajtek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 3, s. 10-14

61. Już rok Kodeksu Etycznego / Beata Domerecka // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 48-49

62. Karta etyczna nauczyciela / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 1997, nr 12, s. 28-30

63. Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela / Mieczysław Rusiecki // Wychowawca. - 2004, nr 10, s. 7-11

64. Kilka uwag o statusie prawno-etycznym zawodu nauczyciela / Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Matylda Gwoździcka-Piotrowska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8, s. 27-32

65. Kodeks etyczny nie uzdrowi moralnie nauczyciela / Stefan Pikus // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 37, s. 4-6

66. Kodeks etyki / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. - 1994, nr 11, s. 522-524

67. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 2-3

68. Kodeks etyki nauczyciela / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. - 1994, nr 9, s. 522-524

69. Kodeksy etyki bibliotekarzy : (propozycje rozwiązań a ogólnoświatowa praktyka) / Zdzisław Gębołyś // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 9, s. 4-9

70. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w aspekcie etycznym / Renata Wawrzyniak // Studia Pedagogiczne. - T. LXI (1995), s. 123-130

71. Koncepcje i idee edukacji nauczycielskiej / Czesław Banach // Edukacja. - 1997, nr 1, s. 5-17

72. Kryterium etyki pedagogicznej / Janusz Homplewicz // Wychowawca. - 1999, nr 6, s. 10

73. Kryzys odpowiedzialności pedagoga / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 16-17

74. Kultura pedagogiczna - składową częścią procesu uspołecznienia edukacji / Czesław Banach // Nowa Szkoła. - 1991, nr 5, s. 267-272

75. Kultura pedagogiczna / Łukasz Techmański // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 50-52

76. Kultura pedagogiczna nauczyciela w jego stosunkach z uczniem i wychowankiem (I) / Wojciech Pomykało // Oświata i Wychowanie. - 1987, nr 20, s. 2-4

77. Kultura pedagogiczna nauczyciela w jego stosunkach z uczniem i wychowankiem (II) / Wojciech Pomykało // Oświata i  Wychowanie. - 1987, nr 21, s. 2-5

78. Między obowiązkami a moralnością / Ewa Sygulla // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 12-15

79. Misja wpisana w zawód? : etos i status współczesnych ludzi nauki w Polsce / Anna Datko // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 2, s. [107]-125

80. Mocne uderzenie / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 26, s. 1,6-7

81. Moralna postawa nauczyciela / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 50-52

82. Moralna postawa nauczyciela / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 50-52

83. Moralne warunki pracy nauczycieli / Tomasz Blecharczyk // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 90-93

84. Moralno-etyczne zasady zawodu nauczycielskiego / Jan Legowicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1988, nr 2, s. 95-110

85. Moralność szkolna czyli Rozważania na początek roku / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 31-33

86. Na pewno się przyda. Czy potrzebny kodeks etyczny? / Jarosław Kordziński // Głos Nauczycielski. - 1986, nr 1/2, s. 21-30

87. Nauczanie etyki w szkole wedle założeń zmieniającej się podstawy programowej a etyka zawodowa nauczyciela / Paulina Dubiel-Zielińska.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 2, s. 99-109

88. Nauczyciel - aktywny obywatel świata / Alicja Korzeniecka // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 21-26

89. Nauczyciel - rola zawodowa / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 25-28

90. Nauczyciel - wychowawca według Janusza Korczaka / Michał Pindera, Jerzy Wojciechowski // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 23-30

91. Nauczyciel "wiedzy serdecznej" / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. - 2012, nr 5, s. 17-20

92. Nauczyciel : powołanie czy zawód : kilka uwag na marginesie etyki nauczyciela / Tadeusz Gadacz // Przegląd Oświatowy. - 1995, nr 2, s. 3-4

93. Nauczyciel a polityka / Ferdynand Mielczarek // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 3, s. 3-6

94. Nauczyciel a społeczeństwo : z etyki zawodu nauczyciela. (cz. 3) / Marek Wrężel // Wychowawca. - 2001, nr 5, s. 28

95. Nauczyciel i jego etyka zawodowa / Tadeusz Peter // Oświata i Wychowanie. Wersja A. - 1985, nr 19, s. 20-23

96. Nauczyciel jako wzór / Harry Duda // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 15, s. 31-35

97. Nauczyciel o wartościach życiowych / Mirosław Szamański // Roczniki Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 51 (1998), s. 53-63

98. Nauczyciel w kodeksie : z etyki zawodu nauczyciela. (cz. 1) / Marek Wrężel // Wychowawca. - 2001, nr 2, s. 4-6

99. Nauczyciel w roli badacza : analiza wybranych aspektów etycznych / Jerzy Brzeziński // Studia Edukacyjne. -1998, nr 4, s. 7-18

100. Nauczyciel wobec konfliktu wartości / Roman Wawrykowicz // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 15, s. 36-40

101. Nauczyciel wobec ucznia / Dariusz Świdkiewicz // W Drodze. - 1995, nr 12, s. 73-75

102. Nauczyciel wobec wychowania do prawdy / Marianna Szpiter // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 64 -70

103. Nauczyciel z testem w ręku / Joanna Staniszewska // Studia Edukacyjne. - 2000, nr 5, s. 187-201

104. Nauczyciele - zmory, anioły i inni / Wanda Woronowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 12-14

105. Nauczyciele o sobie / Anna Dragan, Marta Kuzawińska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 13-17

106. Nauczyciele o wartościach poznawczych i akceptowanych w wychowaniu fizycznym / Piotr Paluch // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 11, s. 15-21

107. Nauczyciele szkół państwowych i niepaństwowych - porównanie charakterystyk społeczno-demograficznych / Ewa Nasalska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s. 37-40

108. Nauczycielska odpowiedzialność / Ewa Makowska // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 5

109. Nauczycielskie „morale" po reformie / Tadeusz Kamiński // Wychowawca. - 1999, nr 1, s. 10-11

110. Nie ma dzieci, są ludzie / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2003, nr 4, s. 10-11

111. Nieproste pytania / Ewa Tarasiewicz // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 32, s. 5

112. O etyce nauczycielstwa / Adolf E. Szołtysek // Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 1/2, s. 5-23

113. O etyce pedagogicznej / Jan Maślanka // Nowa Szkoła. - 1978, nr 11, s. 10-14

114. O etyce zawodowej kilka myśli / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 19-21

115. O etyce zawodu nauczyciela / Olga Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-11

116. O kulturze pedagogicznej i etyce zawodu nauczyciela / Czesław Banach // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 6/7, s. 41-44

117. O niektórych uwarunkowaniach poziomu kultury pedagogicznej nauczycieli / Tomasz Blecharczyk // Oświata i Wychowanie. - 1987, nr 7, s. 16-18

118. O potrzebie kodeksu etycznego nauczyciela / Ferdynand Froissart // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 45-46

119. O potrzebie Kodeksu Etyki Nauczycielskiej / Halina Barycz // Wychowawca. - 1995, nr 12, s. 16-17

120. O potrzebie szczególnej wrażliwości etycznej nauczycieli / Feliks Krzywiki // Doradca. - 2005, nr 44, s. 9-12

121. O powołaniu nauczyciela / Julian Aleksandrowicz // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 15, s. 11

122. O prawomocności autorytetu w edukacji / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 47-56

123. O preferencjach wartości moralnych wśród nauczycieli - kilka słów polemicznych / Paweł Sobierajski // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 3, s. 23

124. O tworzeniu wizerunku dobrego nauczyciela / Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 37-41

125. O wartości pytań zadawanych sobie / Feliks Krzywiki // Meritum. - 2008, nr 1, s. 30-33

126. O wartościach cenionych przez nauczycieli przedszkoli / Gabriela Paprotna // Nauczyciel i Szkoła. - nr 1997, nr 1, s. 85-90

127. Obiektywizm, uniwersalizm i solidaryzm / Piotr Kostyło // Forum Oświatowe. - 2008, nr 2, s. 5-26

128. Obowiązki moralne nauczyciela z perspektywy teorii "prima facie" / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7/8, s. 8-11

129. Ocenianie kształtuje ofertę edukacyjną / Jolanta Kozłowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 15-20

130. Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli - w kierunku szlachetnej utopii / Stefan M. Kwiatkowski // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 35-37

131. Odpowiedzialność jako wyzwanie dla nauczyciela / Katarzyna Gabryś // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 3-4

132. Odpowiedzialność moralna nauczyciela / Stanisław Krawcewicz // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 21-30

133. Odpowiedzialność nauczyciela w okresie zmiany społecznej / Stanisław Kowal // Edukacja. - 1999, nr 3, s. 26-29

134. Partner ucznia i rodzica : z etyki zawodu nauczyciela. (2) / Marek Wrężel // Wychowawca. - 2001, nr 3, s. 24-25

135. Postawy nauczycieli szkół państwowych i niepaństwowych wobec liberalizacji procesu nauczania / Ewa Nasalska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s. 79-91

136. Powinności zawodowe a osobowość bibliotekarza / Józef Zając // Bibliotekarz. - 1985, nr 6, s. 1-11

137. Prawość - atrybut czy aberracja w procesie kształcenia akademickiego / Andrzej Michał Tchorzewski // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 62-76

138. Preferencje zasad moralno-etycznych i wzorców osobowych wśród nauczycieli / Józef Rusiecki // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 1/2, s. 13-15

139. Problemy etyki w pracy nauczyciela wf / Lesław Lachowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 1, s. 17-20

140. Problemy etyki zawodu nauczyciela / Mieczysław Michalik // Oświata i Wychowanie. Wersja B. - 1981, nr 10, dod. s. 72-87

141. Problemy integracji postaw ideowo-politycznych i moralnych nauczycieli / Wojciech Pomykało // Oświata i Wychowanie. Wersja A. - 1982, nr 12, s. 12-17

142. Problemy kultury pedagogicznej i etyki zawodowej w opinii nauczycieli / Czesław Banach // Nowa Szkoła. - 1988, nr 9, s. 503-507

143. Przepraszam, czy tu biją? / Lucyna Bojarska // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 32-34

144. Refleksje o kulturze pedagogicznej i moralnej nauczycieli / Waldemar Kamiński // Oświata Dorosłych. - 1987, nr 9, s. 546-551

145. Rozumienie etyki zawodowej w środowisku bibliotekarskim / Elżbieta Czyżewska // Bibliotekarz. - 2001, nr 5, s. 2-8

146. Rozumienie pojęcia „odpowiedzialność nauczycielska" a poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli / Joanna M. Michalak // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 3/4, s. 25-39

147. Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela / Halina Radziejewska // Wszystko dla Szkoły. - 1996, nr 5/6, s. 1-2

148. Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela / Tadeusz Pilch // Opieka Wychowanie Terapia. - 1994, nr 4, s. 25-29

149. Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela-wychowawcy / Tadeusz Pilch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 3-7

150. Sport jako wartość etyczna / Jerzy M. Cygan // Wychowanie Fizyczne i Kultura Fizyczna. - 1993, nr 2, s. 45-48

151. Spór etyczno-moralny statut nauczyciela / Jan Legowicz // Nauczyciel i Wychowanie. -  1986, nr 1/2, s. 31-42

152. Spór o kodeks / Grażyna Sidorowicz // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 8, s. 63

153. Spór o kodeks moralny nauczyciela / Wojciech Pomykało // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 63-70

154. Spór o model współczesnego nauczyciela / Stanisław Kawula // Oświata i Wychowanie. - 1988, nr 15, s. 3-5

155. Spór postawy ideowo-moralne nauczyciela / Henryk Zygner // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 43-48

156. Sprawiedliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów / Maria Groenwald // Nowa Szkoła. - 2004, nr 9, s. 12-17

157. Sprawności moralne - nauczyciela wychowania fizycznego / Andrzej M. de Tchorzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 2, s. 15-21

158. Sumienie jako pokusa nauczyciela doskonałego / Wanda Woronowicz // Kultura i Edukacja. - 1999, nr 2/3, s. 100-108

159. Sumienie nauczyciela / Piotr Jezierski // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 3, s. 54-55

160. System wartości nauczycieli studiujących zaocznie / Violetta Rodek // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 1, s. 90-97

161. System wartości w ocenie nauczycieli i wychowawców / Maria Chymuk // Wychowawca. - 1999, nr 3, s. 40-41

162. Sześć cnót dobrego nauczyciela / Marcin Dąbrowski // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 10, s. 21-22

163. Szkoła i etos nauczycielski / Ryszard Wroczyński // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 3, s. 21-28

164. Tajemnica rady pedagogicznej / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 11-14

165. Takt w szkolnym zwierciadle / Inocenty Marek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 34-40

166. Tolerancja i odpowiedzialność nauczyciela / Jerzy Nikitorowicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2000, nr 1/2, s. 163-174

167. W kręgu pojęć etyki bibliotekarskiej / Zbigniew Żmigrodzki // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 3, s. 32

168. W poszukiwaniu systemu wartości szkoły podstawowej / Ewa Grzelak, Dorota Czajkowska // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 5-7

169. W sprawie kodeksu powinności nauczyciela / Józef Pielachowski // Nauczyciel i Wychowanie. - 1989, nr 1/2, s. 94-97

170. Wartości moralne nauczyciela / Wiesław Ciczkowski // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 3, s. 7-11

171. Wobec bezradności na nieetyczność nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 5, s. 7-9

172. Wokół kodeksu etyki nauczyciela / Maria Tota // Wychowawca. - 1995, nr 1, s. 15

173. Wpływ egzaminów zewnętrznych na kształtowanie postaw moralnych uczniów, nauczycieli i egzaminatorów / Aleksandra Bartmańska // Edukacja. - 2007, nr 1, s. 22-30

174. Wpływ samooceny na postawę społeczną nauczyciela / Alicja Witkowska // Życie Szkoły. - 1981, nr 1, s. 23-28

175. Wybrane problemy etyki zawodu nauczycielskiego / Mieczysław Michalin // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1983, nr 4, s. 207-213

176. Wychowawcy z pasją o... etyce zawodu nauczyciela / Beata Rucińska // Dydaktyczne Puzzle. - 2007, nr 2, s. 16-19

177. Z czego wynika i czym jest powinność moralna nauczyciela / Krystyna Bieluga, Nina Janowska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1983, nr 3, s. 15-21

178. Zagadnienia odpowiedzialności zawodowej młodego nauczyciela / Ewa Zalewska // Życie Szkoły. - 1988, nr 3, s. 131-147

179. Zakres odpowiedzialności nauczyciela / Stanisław Kowal  // Edukacja. - 2002, nr 3, s. 16-22

180. Zawód nauczyciela i wychowawcy / Jerzy Kunikowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 26-31

181. Żeby uczniowie ufali nauczycielowi / Bianka Lewandowska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 49-57

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Aspekty etyczne w zawodzie nauczyciela przedszkola / Sabina Wieruszewska-Duraj.// W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. -  S. 103-106

2. Odpowiedzialność moralna i jej wymiar w zawodzie nauczycielskim / Monika Maciejewska.// W: Człowiek integralny  / red. nauk. Hanna Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009. - S. 91-99

3. Odpowiedzialność nauczyciela i jej rodzaje. Ku profesjonalnemu działaniu / Joanna Madalińska-Michalak.// W: Oświata dorosłych : inspiracje i wyzwania / redaktorka tomu Elżbieta Woźnicka ; redaktorka serii Agnieszka Stopińska-Pająk ; Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne ; Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2015. - S. 97-110

 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

                                                                

 

Powrót do Szkolnictwo i Oświata