Systemy edukacyjne w wybranych krajach Europy i świata - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2013

KSIĄŻKI

1. Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej / red. nauk. Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska-Święcka. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008

2. Europejski wymiar edukacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Siellawy-Kolbowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009

3. Europejski obszar szkolnictwa wyższego - konkurencja dla uczelni amerykańskich? T. 1 / Anna Frąckowiak ; praca wydana pod red. Zbigniewa P. Kruszewskiego. - Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2007

4. Jak zmieniać szkołę? : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej / Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

5. Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002

6. Kształcenie przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej / red. nauk. Wiktor Rabczuk ; przeł. Iwona Michałowicz. - Warszawa : Krajowe Biuro "Eurydice", [1994]

7. Kształcenie przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej : suplement : sytuacja w Austrii, Finladii, Szwecji i w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) (Islandia i Norwegia) / red. nauk. Wiktor Rabczuk ; przeł. Iwona Michałowicz. - Warszawa : Krajowe Biuro "Eurydice", [1996]

8. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej /Magdalena Mazińska. --  Warszawa : WSiP, [2005].

9. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich /Wiktor Rabczuk. --  Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.

10. Przez edukację do Unii Europejskiej : poradnik dla ubiegających się o stypendia lub przyjęcie na studia w państwach Unii Europejskiej / [tekst i oprac. Magdalena Skrzypek i Katarzyna Szłapka]. - Koszalin : Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, 2002

11. Realia i perspektywy reform oświatowych / pod red. Andrzeja Bogaja. - Warszawa  : Instytut Badań Edukacyjnych, 1997

12. Rola rodziców w systemach edukacyjnych Unii Europejskiej / red. Anna Smoczyńska ; przetł. Stanisław Kasperec. - Warszawa : Krajowe Biuro "Eurydice", cop. 1997

13. Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / red. nauk. Wiktor Rabczuk ; EURYDICE (Europejska Sieć Informacji o Edukacji) ; CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego). - Warszawa : Komisja Europejska, cop. 1998

14. Systemy edukacji w krajach europejskich / red. nauk. Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Celina Czech-Włodarczyk. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2013

15. Szkolnictwo średnie w Unii Europejskiej : struktury, organizacja i administracja / red. Anna Smoczyńska ; przetł. Grzegorz Grątkowski. - Warszawa : Krajowe Biuro "Eurydice", 1999

16. Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Stefana Mieszalskiego, Mirosława S. Szymańskiego ; teksty niemieckie w tł. Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : Żak, 1995

17. The teaching profession in Europe : profile, trends and concerns. Report II : supply and demand : general lower secondary education. - Bruksela : EURYDICE European Unit, 2002

18. Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej / Anna Kwiatkiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006

 

ARYTKUŁY Z CZASOPISM

1. Autonomia szkół w Europie - strategie i działania / Magdalena Górowska-Fells // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 293-299

2. Edukacja formalna, nieformalna i informalna na świecie / Wiesław Gworys // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 5, s. 52-56  

3. Edukacja wczesnoszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej / Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 17-22

4. Edukacja w Europie 2009 / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 41-44

5. Kształcenie formalne, nieformalne i incydentalne - przykłady wybranych państw Unii Europejskiej / Jarosław Sitek, Mirosław Żurek, Wojciech Oparcik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 31-38

6. Modernizacja systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego w krajach Europy środkowo-wschodniej // Edukacja. - 1992, nr 2, s. 53-57

7. Ploteus-www.ploteus.org : portal internetowy o możliwościach kształcenia w Europie / Piotr Szeląg // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s. 26-27

8. Problemy i trendy edukacji dorosłych w wymiarze europejskim / Joachim Knoll ; tł. Karolina Maleńczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 7-13

9. Reformy kształcenia nauczycieli w państwach UE (cz. 2) / Ryszard Pachociński // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s. 9-11

10. Rola partnerów społecznych w systemach kształcenia ustawicznego pracowników w krajach Unii Europejskiej / Dominique Bos, Claudie Sanquer // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 7-15

11. Sposoby finansowania oświaty w krajach Unii Europejskiej / red. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 25, s. III-IV

12. Systemy edukacyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Beata Śliwa // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 49-54  

13. Systemy egzaminacyjne w Polsce i na świecie / Barbara Zaleska // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 10, s. 24-25  

14. Systemy kształcenia w Europie / Francie Vaniscotter // Problemy Oświaty na Wsi. - 1990, nr 1, s. 58-61

15. Szkolnictwo podstawowe w krajach Unii Europejskiej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 404-408

16. Tendencje w oświacie europejskiej / Monika Matysiak // Edukacja. - 1991, nr 4, s. 89-99

17. Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj / Janos Sz. Toth ; tł. Małgorzata Jesionek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2, s. 79-86

18. Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji medialnej / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 14-22


 

AUSTRALIA

KSIĄŻKI

1. Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym / Jerzy Jarosław Smolicz ; przeł. Elżbieta Grabczak-Ryszka. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. „Szkoły przyszłości" / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. - 1999, nr 4, s. 49-51

2. Australijskie refleksje / Jadwiga Bińczycka // Nowa Szkoła. - 1996, nr 9, s. 32-37

3. Matura z języka angielskiego w szkołach Nowej Południowej Walii / Marianna Łacek // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 1, s. 3-8

4. Edukacja olimpijska w Australii / Marcin Czechowski // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 1/2, s. 9-12

5. Kształcenie dzieci z uszkodzonym słuchem w Południowej Australii / Maria Thiele // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 14-19

6. Reforma programowa : problemy płci i wielokulturowości w podręcznikach i dokumentach programowych / Andrea Allard, Mamine Cooper // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 1/2, s. 69-92

7. Rozwój edukacji i ideologii edukacyjnej w XIX i XX wieku / Mieczysław Sprengel // Kultura i Edukacja. - 2007, nr 3, s. 95-107

8. Szkolnictwo polskie w Australii w XX wieku / Mieczysław Sprengel // Kultura i Edukacja. - 2002, nr 2, s. 154-165  

9. Szkoła w zaniedbanym środowisku - strategie nauczycieli / Urszula Stawiarska // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 110-112

10. System edukacji w Australii / Ewa Dadej // Ruch Pedagogiczny. - 1990, nr 3/4, s. 153-161

11. Ścieżki międzyprzedmiotowe po australijsku / Marianna Łacek // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 3/4, s. 62-64


 

AUSTRIA

KSIĄŻKI

1. Austriacki system edukacyjny : naddunajski dualizm edukacyjny / Leszek Muszczyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 36-39

2. Razem. Oświata w Austrii / H. Chomczyk // Przegląd Oświatowy. - 1990, nr 8, s. 11

3. Spotkanie ze szkołą europejską / Danuta Galant // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 18, s. 4-6

4. System szkolnictwa podstawowego i średniego w Austrii / Barbara Lubojemska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 2, s. 3-18

5. Szkoły niepubliczne na świecie / Dorota Anna Bronisz // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56

6. Szkoły prywatne w Austrii / A. Górajek // Kwartalnik Pedagogiczny. 1992, nr 3-4, s. 195-200

7. Znad modrego Dunaju / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 35, s. 9


 

BELGIA

KSIĄŻKI

1. Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

ARYTKUŁY Z CZASOPISM

1. Belgijski system / Zofia Szynkowska // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 28, s. 6

2. Belgijski system oświaty / Edyta Żukowska, Jadwiga Kułak-Pełka // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s. 27-28

3. Bruksela 1 : Szkoła Europejska / Jacek Szuty // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 13, s. 9

4. Charakterystyka społeczna nauczycieli szkół elementarnych w Belgii i w Polsce w XX wieku / Marc Depaepe, Frank Simon, Adam Fijałkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 3/4, s. 215-239

5. Edukacja w Belgii / Bogusława Młodzikowska // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 9, s. 30-32

6. Jak to robią we Flandrii? Kształcenie ustawiczne w Belgii / Małgorzata Marciszewska, Agnieszka Rzymska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 4, s. 10-14

7. Koncepcja szkolnictwa niepublicznego w wybranych krajach europejskich / Anna Zielińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr  2, s. 213-221

8. Lista kontrolna dla liderów zmiany (cz. 2) / Danuta Elsner, Peter van de Moortel // Kierowanie Szkołą. - 2003, nr 2, s. 3-5

9. Media i oświata w Belgii / Bogusława Młodzikowska // Edukacja Medialna. - 1996, nr 1, s. 64-67

10. Najlepsze szkoły świata / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39

11. Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Belgii / Wiesław Karpiński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 1, s. 17-18

12. Praktyki więcej niż teorii / Anna Nevers-Kos // News - Nowości Oświaty. - 1994, nr 10, s. 24

13. Specyfika i trendy edukacji w Belgii / Adam Szecówka // Nowa Szkoła. - 1996, nr 8, s. 40-44

14. System oświatowy Belgii / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. - 1994, nr 4, s. 222-224

15. Za karę nie pójdziesz do kąta / Iwona Moczydłowska // Doradca. - 2002, nr 28, s. 44-45

16. Znad Mozy / Maria Aulach, Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 50, s. 8-9
BUŁGARIA

KSIĄŻKI

1. The VET System in Bulgaria : Recent Changes, Challenges and Reform Needs / red. Tzako Pantaleev. - Sofia : Bulgarian National Observatory, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Edukacja dorosłych w Bułgarii / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 24-31

2. Oświata i społeczno-ekonomiczna modernizacja w Bułgarii /  P. Bachmaier //  Forum Oświatowe. - 1990, nr 1/2, s. 145-153


 

CZECHY

KSIĄŻKI

1. Tradycje i perspektywy edukacji / praca zbiorowa pod red. Zenona Jasińskiego. - Opole : Uniwersytet Opolski, 1995

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Jo je stela / Maria Aulich // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 49, s. 12

2. Obecna polityka oświatowa w Republice Czeskiej [ref. ] / Božena Himmel //Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002 nr 1 s. 97-118

3. O reformie szkolnictwa w Czechach / Simona Martinkowa ; rozm. przepr. Danuta Mucha // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 57-59

4. Przemiany polityczne i pedagogiczne paradygmaty w Republice Czeskiej /  Karel Rydl //  Społeczeństwo Otwarte. - 1998, nr 1, s. 3-7

5. Reforma czeskiej edukacji szkolnej /  Bogusław Śliwerski //  Nowa Szkoła. - 1997, nr 6, s. 39-45

6. Reformy i zmiany struktury oświaty : Polska na tle wybranych krajów /  Rafał Piwowarski //  Edukacja. - 1998, nr 1, s. 34-46

7. Systemy edukacyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Beata Śliwa // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 49-54  

8. Współczesne problemy kształcenia zawodowego w Republice Czeskiej /  Jaromir Coufalik //  Pedagogika Pracy. - 1993, nr 21, s. 175-179


 

DANIA

KSIĄŻKI

1. Jak zmieniać szkołę : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej / Bogusław Śliwerski. - Kraków : Impuls, 1998

2. Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

3. Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom - Warszawa : Wydaw. Technologii Eksploatacji, 1997   

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bliskie spotkania z duńską oświatą / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 1, s. 29-31

2. Czym żyje duńska szkoła? / Aldona Plechan // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 16, s. 4-5

3. Dania - reforma Folkeskole / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 1994, nr 6, s. 365 

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Danii / Daniela Rusakowska // Nowa Szkoła. - 1992, nr 10, s. 594-597

5. Duńska oświata - czy lepsza? / Wojciech Czepczyński // Doradca. - 1996, nr 1, s. 12-14

6. Duńskie reminiscencje / Witold Woźniak // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 3, s. 13-16

7. Działalność dydaktyczno-wychowawcza Sportowej Wyższej Szkoły Ludowej w Aarhus w Danii : (Idratshojkolen Aarhus) / Bartłomiej Chełmecki // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 7/8, s. 27-31

8. Formy współpracy rodziny ze szkołą w wybranych krajach świata / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 37-43

9. Główne założenia i cechy systemu kształcenia nauczycieli w Danii - z punktu widzenia ciągłego rozwoju profesjonalizmu nauczyciela / Wanda Dróżka // Edukacja. - 1997, nr 2, s. 85-95

10. Integracja po duńsku / Mirosław Baum // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 4, s. 47-49

11. Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej / Anna Kienig // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 4-7

12. Model duński / Peter de la Cour // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 8, s. 50

13. Moje refleksje o szkole duńskiej / Paweł Wyszkowski // Nowa Szkoła. - 1992, nr 2, s. 92-93

14. O urodzie duńskiej szkoły / Arkadiusz Celiński, Elżbieta Wąsowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1, s. 43-48

15. Oświata dorosłych w Danii / Agnieszka Bron // Nowa Szkoła. - 1992, nr 6, s. 350-353

16. Oświata i biblioteki w Danii / Jadwiga Konieczna // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 4, s. 6-10

17. Pewne istotne aspekty kształcenia i szkolenia dorosłych w Danii / Zygfryd J. Dublkiewicz, Ferdynand Froissart // Szkoła Zawodowa. - 1994, nr 7, s. 37-40

18. Program permanentnej edukacji dorosłych w Danii / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 1, s. 123-125

19. Reforma po duńsku / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 11, s.33-34

20. Seminarium w Arhus : Dania / Barbara Kurant, Grażyna Bednarczyk // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 52-55

21. Skandynawskie tradycje / Bogdan Krawczyk // Nowa Szkoła. - 1992, nr 1, s. 39-40

22. Specjalność duńska : nauczyciel klasowy / Elżbieta Leszczyńska // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 10, s. 65-69

23. System edukacji w Danii / Maria Skup // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 32-34

24. System nauczania i kształcenie ustawiczne w Danii / Jan Tyborczyk // Kwartalnik Edukacyjny. - 1993, nr 2, s. 10-14

25. Szkolnictwo alternatywne w latach 1945-2000 : tendencje światowe i polska egzemplifikacja - próba syntezy / Marta Kotarba // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2005, nr 3, s. 75-90

26. Szkolnictwo niepubliczne w Danii / Lucyna Kudła // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 66-70

27. Szkolnictwo ponadpodstawowe w Danii / Maria Skup // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 53-55

28. Szkolnictwo prywatne w krajach skandynawskich / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła. - 1992, nr 2, s. 90-92

29. Szkoła duńska jako miejsce rozwoju kreatywności dziecka / Irena Żywno // Życie Szkoły. - 2003, nr 9, s. 568-569

30. Szkoła i nauczyciel w Danii / Piotr Petrykowski // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 1/2, s. 17-21

31. Szkoła w Danii / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 43

32. Szkoły niepubliczne na świecie / Dorota Anna Bronisz // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56

33. Wybrane problemy duńskiego systemu oświatowego / Marta Czeropska, Joanna Garbula-Orzechowska // Życie Szkoły. - 1995, nr 3, s. 186-190

34. Zawodowe kształcenie nauczycieli w świetle doświadczeń duńskich / Alicja Maurer, Beata Pituła // Kształcenie Nauczycieli. - 1995, nr 1, s. 34-47

35. Znad Gudeny / Iza Kujawska, Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 42, s. 6-7

 

ESTONIA

KSIĄŻKI

1. The VET System in Estonia : Recent Changes, Challenges and Reform Needs / red. Reet Neudorf [et al.]. - Tallin : Estonian National Observatory, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Co nowego u „nowych" / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 302-304

2. Polityka oświatowa Litwy, Łotwy i Estonii w dobie integracji z Unią Europejską /  Renata Runiewicz-Jasińska. - Bibliogr.  //  Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. [131]-137

3. Prywatne szkoły w Estonii /  R.N. //  Nowa Szkoła. - 1995, nr 4, s. 44


 

FINLANDIA

KSIĄŻKI

1. Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii / Tomasz Gmerek. - Poznań ; Leszno : [Wyższa Szkoła Humanistyczna], 2007.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Edukacja dorosłych w Finlandii / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 1, s. 29-38

2. Finowie robią to znakomicie / Marek Budajczak // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 38/39, s. 1, 14-15

3. Fińscy uczniowie najlepsi / Ludwik Malinowski // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 52-53

4. Jak robią to Finowie / Joanna Gańcza-Pawełczyk // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 52-53

5. Jeszcze o fińskiej szkole / Janina Zawadowska // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 26/27, s. 15

6. Kierunki reform w krajach skandynawskich / Teresa Nowicka // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 163-167

7. Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej / Anna Kienig // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 4-7

8. Modele fińskiej edukacji na przykładzie funkcjonowania Uniwersytetu Laponii w Rovaniemi / Marek Sokołowski // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 36-38

9. Niepełnosprawni uczniowie na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 47

10. Reforma dokonana ... w Finlandii / Dorota Michułka, Outi Aaltonen // Polonistyka. - 2006, nr 9, s. 6-11

11. System edukacyjny w Finlandii / Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska // Chemia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 57-59

12. System kształcenia i poradnictwo zawodowe w Finlandii / Grażyna Sołtysińska, Grażyna Mierzejewska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 2, s. 106-115

13. System oświatowy Finlandii / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. - 1995, nr 10, s.39-43

14. System oświatowy w Finlandii / Marek Sokołowski // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 3, s.67-70 

15. Szkolnictwo prywatne w krajach skandynawskich /  Wiktor Rabczuk  //  Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 167-170

16. Szkoła po fińsku / Janina Zawadowska // Meritum. - 2006, nr 2, s. 28-30

17. Szkoła po fińsku... i po polsku / Janina Zawadowska // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 24/25, s. 4, 10

18. Szkoła w Finlandii / Kuba Bennewicz // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 6, s. 30-32

19. Znad tysiąca jezior /  Anna Wojciechowska //  Głos Nauczycielski. - 2004, nr 30, s. 7

20. Źródła sukcesu fińskiej edukacji : zaufanie, odpowiedzialność, elastyczność / Marlena Fałkowska ; rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 6, 8FRANCJA

KSIĄŻKI

1. Bilan formation - Emploi 1986. - Paryż : Insee, 1990

2. Dążenie ku tęczy : poszukiwanie standardów jakości edukacji / Martin Woodhead. - Warszawa : „Żak", 1998

3. Edukacja przedszkolna w okresie przemian / Sabina Guz. - Warszawa ; Radom : WSP TWP : Instytut Technologii Eksploatacji, 1996

4. Kryzys inteligencji : szkic o niezdolności elit do zmian / Michel Crozier z udziałem Bruno Tilliette ; przekł. z jęz. fr. Marian Egeman. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 1996

5. Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej / pod red. Mariana Ochmańskiego. -  Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997

6. Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

7. Przygotowanie do życia na emeryturze : kształcenie wykładowców w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Lumiere / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000

ARYTKUŁY Z CZASOPISM

1. Certyfikacja zawodowa we Francji / Jean Pierre Willems // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 39-51

2. Doskonalenie zawodowe we Francji / Wiktor Rabczuk // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 1, s. 47-52

3. Dyrektor szkoły we Francji / Jan Domin // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 49-51

4. Edukacja ustawiczna we Francji / Maria Rudowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2, s. 47-51

5. Ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów we francuskim systemie edukacyjnym / Jadwiga Hryniewicz // Język Polski w Szkole IV - VI. - 2002/2003, nr 1, s. 95-98

6. Francuski raport oświatowy // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 1, s. 119-125

7. Gimnazja we Francji // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 17, s. 9-10

8. Licea elitarne we Francji / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 38-39

9. Mity i fakty. Szkoła francuska / Andrzej Horodecki // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 41, s. 8

10. Najlepsze szkoły świata / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39

11. Podobieństwa i różnice / Wojciech Wegner // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 1, s. 17-18

12. Prawne i finansowe podstawy systemów kształcenia ustawicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej / Dominique Bos, Claudie Maes, Jean-Pierre Guth // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 9-16

13. Przedszkolaki we Francji i gdzie indziej / Ewa Pysińska // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 43, s. 9

14. Sekret francuskich matur / Tomasz Biernat // Nowa Szkoła. - 1992, nr 10, s. 585-586

15. Specyfika edukacji licealnej we Francji - na przykładzie Lycée Pilote Innovant International w Jaunay-Clan - roczne badania w działaniu / Karolina Kania // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, s. 16-19

16. Struktura szkolnego systemu Francji / Alfred Żołnierz // Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 171-173

17. System kształcenia i szkolenia ustawicznego dorosłych we Francji - funkcjonowanie sieci GRETA / Anna Sacio-Szymańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 39-43

18. System szkolnictwa we Francji / Eugenia Anna Wesołowska // Kultura i Edukacja. - 1997, nr 1/2, s. 131-145  

19. Szkolna wojna stuletnia / Brice Couturier // Społeczeństwo Otwarte. - 1994, nr 6, s. 27-31

20. Szkolnictwo prywatne we Francji / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła. - 1990, nr 7, s. 363-369

21. Szkolnictwo wyższe we Francji / Dobromir Dziewulak // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 3, s. 156-170

22. Szkoła francuska w zbliżeniu / Zbigniew Dominikowski // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 3, s. 49-54

23. Szkoła podstawowa we Francji / Irena Żywno // Życie Szkoły. - 1995, nr 9, s. 570-571

24. Szkoła Polska na paryskim Batignolles / Stanisław Ludwik Krowicki // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 34/35, s. 30-31

25. Szkoła wiejska we Francji / Joanna Woda // Nowa Szkoła. - 2000, nr 9, s. 42-44

26. Szkoły eksperymentalne we Francji / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. - 1997, nr 4, s. 30-32

27. Szkoły prywatne we Francji / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. - 1998, nr 7, s. 37-39

28. Wspomaganie rozwoju szkoły przez samorząd terytorialny we Francji / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 4, s. 27-28

29. Współczesna szkoła francuska / Bogdan Krawczyk // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 5, s. 38-41

30. Wyrównywanie szans edukacyjnych we Francji / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 49-53

31. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w krajach OECD / Grażyna Koptas-Górzańska // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 49-53

32. Zasada neutralności szkoły we Francji / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. - 1991, nr 7, s. 436-439

33. Znad Sekwany / Dariusz Sarzyński, Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 18, s. 8-9


 

GRECJA

KSIĄŻKI

1. Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Warszawa : Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Edukacja dorosłych w Grecji / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 4, s. 91-99

2. Edukacja młodego Greka /  Agnieszka Mączyńska-Dilis //  Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 22,  s. 8

3. Jak to robią w Grecji /  Joanna Grącka //  Gazeta Szkolna  - 2000, nr 18, s.6

4. Kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego w Grecji / Bożena Krasucka-Schmid // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 177-179

5. Nie udają Greka /  Ewa Rysińska //  Głos Nauczycielski. - 1996, nr 41, s.10

6. Pod Akropolem / Iza Kujawska, Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 32, s. 6-7

7. System oświatowy Grecji / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. - 1994, nr 2, s. 97-98

8. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w krajach OECD / Grażyna Koptas-Górzańska // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 49-53


 

HISZPANIA

KSIĄŻKI

1. Oświata w nowej rzeczywistości / red. Antoni Zając ; Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Przemyśl : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1995

2. Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Warszawa : Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

ARYTKUŁY Z CZASOPSIM

1. Aspekty aktualnej reformy szkolnictwa w Hiszpanii i jej wpływ na nauczycieli / Wolfgang J. Lippke // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 3, s. 133-152

2. Jak się uczą w Hiszpanii : europejskie systemy edukacyjne /  opr. AMD //  Gazeta Szkolna. - 2004, nr 26, s. 8-9

3. Jak to robią w Hiszpanii /  Joanna Grącka //  Gazeta Szkolna. - 2000, nr 11, s. 5

4. Koncepcja szkolnictwa niepublicznego w wybranych krajach europejskich / Anna Zielińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr  2, s. 213-221

5. Kształcenie nauczycieli w Hiszpanii / Elżbieta Leszczyńska // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 8, s. 68-70

6. Prawne i finansowe podstawy systemów kształcenia ustawicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej / Dominique Bos, Claudie Maes, Jean-Pierre Guth // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 9-16

7. Problemy oświaty w Hiszpanii /  Renata Nowicka //  Nowa Szkoła. - 1995, nr 8, s. 45-46

8. System oświatowy Hiszpanii / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 167-169

9. Znad Ebro / Maria Aulich, Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 20, s. 8-9


 

HOLANDIA

KSIĄŻKI

1. Tradycje a zmiany edukacyjne : edukacja europejska w XX wieku. Z. 2 / pod red. Beaty Krawiec. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Czego możemy się nauczyć od Duńczyków i Holendrów? / Wiesław Ciczkowski // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 1, s. 48-52

2. Doświadczenia szkół holenderskich / Wiesław Ciczkowski // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 474-478

3. Filozofia edukacyjna szkoły : na przykładzie szkoły podstawowej w Bilthoven-Holandia / Brzezińska Anna, Lutomski Grzegorz, Misiorna Elżbieta // Życie Szkoły. - 1996, nr 7, s. 442-445

4. Holenderski przepis na nowe nauczanie / Sylwia Falińska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 133-146

5. Liduina Basisschool - szkoła przyjazna dziecku / Agata Mleczko // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 65-67

6. Poznawać świat, wychodząc mu naprzeciw : z praktyki waldorfskich szkół w Holandii / Barbara Kowalewska // Twórcza Szkoła. - 2005, nr 9, s. 26-28

7. Poznawać świat, wychodząc mu naprzeciw : z praktyki waldorfskich szkół w Holandii / Barbara Kowalewska // Twórcza Szkoła. - 2005, nr 9, s. 26-28

8. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego / Krzysztof Pyrzanowski // Wiadomości Historyczne. - 2003 nr 4 s. 250-252  

9. System edukacji w Holandii / Katarzyna Żebrowska // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 10, s.51-54 

10. Szkolnictwo podstawowe w Holandii / Sylwia Grzegorzewska // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 120-124

11. Szkoła podstawowa w Holandii : doświadczenia ze współpracy Hogeschool van Amsterdam z WSP i WOM w Kielcach / Tadeusz Dyrda // Kieleckie Studia Pedagogiczne. -1995, T. 10, s. 67-77

12. Szkoła w Holandii - z pamiętnika au-pair / Katarzyna Krzyżaniak // Twórcza Szkoła. - 2003, nr 2, s.22-23

13. Szkoły waldorfskie w Holandii. Historia i dzień dzisiejszy / Barbara Kowalewska // Twórcza Szkoła. - 2005, nr 8, s. 27-31

14. W holenderskich szkołach podstawowych / Wiesław Ciczkowski // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 1, s. 43-46

15. Znowu razem do szkoły : integracja w holenderskich szkołach podstawowych / Harold Smits // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 3, s. 21-22


 

IRLANDIA

KSIĄŻKI

1. Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Warszawa : Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

2. The United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland. The Republic of Ireland / Andrzej Diniejko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Edukacja artystyczna w Republice Irlandii na przykładzie Dun Laoghaire Institute of Art., Design and Technology / Agata Oleksiak // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 85-95

2. Na zielonej wyspie / Agata Markowicz-Szarejko // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 35, s. 7

3. Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Irlandii / Wiesław Krapiński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 2, s. 14-16

4. Prawne i finansowe podstawy systemów kształcenia ustawicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej / Dominique Bos, Claudie Maes, Jean-Pierre Guth // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 9-16

5. System edukacji w Republice Irlandii / Agata Oleksiak // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 1, s. 149-158

6. System oświatowy w Irlandii / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. - 1993, nr 10, s. 616-617

7. Szkoły w podzielonym społeczeństwie / Terence Duffy // Społeczeństwo Otwarte. - 1993, nr 5, s. 47-49

8. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w krajach OECD / Grażyna Koptas-Górzańska // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 49-53

9. Znad Shannon / Witold Salański, Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 28, s. 8-9


 

ISLANDIA

KSIĄŻKI

1. Kształcenie zawodowe w krajach EFTA/EEA / Renata Filipowicz // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 46-49


 

JAPONIA

KSIĄŻKI

1. Społeczne funkcje szkolnictwa w Japonii i Stanach Zjednoczonych : (studium z pedagogiki porównawczej) / Mirosława Cylkowska-Nowak. - Toruń ; Poznań : Wydawnictwo Edytor, 2000

2. Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji ; Warszawa : Edukacja i Praca, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Byłam w Japonii / Hanna Warzyńska // Geografia w Szkole. - 1999, nr 2, s. 123-125

2. Czego możemy nauczyć się od Japończyków? / Alice Gill, Liz McPice // Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 60-61

3. Dzienniczek kontra złoty medal / Romana Szatkowska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 24, s. 13-14

4. Edukacja w Japonii / Junji Kudo // Wyzwania. - 1996/97, nr 7, s. 43-45

5. Edukacyjne problemy Japonii / Wiktor Rabczuk // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 3, s. 47-50

6. Japonia - nowe możliwości szkolenia i edukacji / Krzysztof Jasiecki // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 2, s. 41-42  

7. Japonia - wychowanie dla społeczeństwa / Elżbieta Potocka // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 50-54

8. Japoński model / Catherine S. Manegold // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 21, s. 6

9. Polska a japońska rzeczywistość oświatowa / Katarzyna Weiss // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 37-38

10. Prywatne szkolnictwo wyższe w Japonii - dawniej i dziś / Yoichi Kiuchi // Kultura i Edukacja. - 1996, nr 1, s. 155-160 

11. Szkolnictwo w Japonii / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Edukacja.- 1998, nr 1, s. 93-99

12. Szkoły w innych krajach / Romana Szatkowska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 23, s. 3-5


 

KANADA

KSIĄŻKI

1. Geographies of Germany and Canada : paradigms, concepts, stereotypes, images. Perspectives on German and Canadian textbooks and atlases / Alfred Hecht, Alfred Pletsch. - Hannover : Verlag Hahnsche Buchhandlung, 1997

2. Jak zmieniać szkołę : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej / Bogusław Śliwerski. - Kraków : Impuls, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPSIM

1. 101 sposobów, by pochwalić dziecko / Ewa Wojtych // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 133-138

2. Pluralizm w edukacji / Małgorzata Bonikowska // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 4, s. 35-37

3. Szkoły niepubliczne na świecie / Dorota Anna Bronisz // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56


 

LITWA

KSIĄŻKI

1. Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja / Stanisław Kawula. Warszawa ; Olsztyn : Wydawnictwo ETHOS, 1991

2. Tematy polsko-litewskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Roberta Traby. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 1999

3. Wymiary współczesnej edukacji na Litwie : wybrane aspekty / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

4. Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Grabczuka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bolesne przekształcenia : z Józefem Kwiatkowskim, prezesem nauczycieli szkół polskich na Litwie, rozmawia Adam Bobryk / Józef Kwiatkowski ; rozm. przepr. Adam Bobryk // Nowe Echo Podlasia. - 2002, nr 12, s. 10

2. Doradztwo pedagogiczne a samokształcenie młodych nauczycieli w Polsce i na Litwie / Maria Butrymowicz // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2003, nr 7, s. 25-37

3. Główne problemy edukacyjne współczesnej Litwy / Andrzej Felisek // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. - 2005, T. 15, s. [225]-233

4. Litewska reforma oświatowa a szkolnictwo polskie na Litwie i jego związki z macierzą / Maria Butrymowicz // Edukacja. - 1995, nr 2, s. 83-88

5. Mądrzy przed szkodą / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 24, s. 7

6. Polityka oświatowa Litwy, Łotwy i Estonii w dobie integracji z Unią Europejską / Renata Runiewicz-Jasińska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. [131]-137

7. Przedszkola na Litwie / Danuta Al-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 3, s.141-143

8. Reformy systemu szkolnictwa na Litwie po 1991 roku. Zarys problemu / Renata Runiewicz. - Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 95-104

9. Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie / Danuta Al-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 24-28


 

NIEMCY

KSIĄŻKI

1. Andragodzy w Niemczech w systemie edukacji ustawicznej : przesłanki do budowy teorii profesjonalizacji edukacji dorosłych / Hanna Solarczyk ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock ; Toruń : Novum, 2003

2. Cały dzień w szkole : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; [przekł. Adam Girzejowski]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

3. Diagnostyka edukacyjna / red. nauk. Bolesław Niemirko. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1994

4. 4Die Volksrepublik China und Bundesrepublik Deutschland : Erweiterungen schulbuchbezogener Wahrnehmungshorizonte / Dieter Bohn, Wang Min (Hrsg.). - Hannover : Hahn, 1997

5. Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej : studium historyczno-porównawcze / Jerzy Halicki. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2000

6. Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym / Hanna Solarczyk. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001

7. Perspektywy i tendencje edukacji dorosłych : wybór tekstów / Uwe Gartenschlaeger, Heribert Hinzen ; red. pol. wyd. Ewa Przybylska ; tłum. Barbara Ozimek [et al.]. - Bonn : Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych (IIZ/DVV) ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2002

8. Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Warszawa : Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

9. Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech / red. nauk. Stanisław Kaczor, Wiltrud Gieseke, Winfried Hohn ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. - Berlin : Humboldt Universitat, 1997

10. Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech = Probleme der Erwachsenenbildung in Polen und Deutschland / red. nauk. Stanisław Kaczor, Wiltrud Gieseke, Winfried Höhn ; [Instytut Technologii Eksploatacji, Humboldt-Universität zu Berlin. Philosophische Fakultät IV. Institut fr Wirtschafts- und Erwachsenenpädagogik, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich]. - Radom : ITE [etc.], 1997

11. Problemy współczesnej edukacji w niemieckich i polskich opracowaniach : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Stochmiałka. - Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1995

12. Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom - Warszawa : Wydawn. Technologii Eksploatacji, 1997

13. Szkice z socjologii wychowania i andragogiki / Hertmut M. Griese ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego; tł. Dorota Sztobryn. - Łódź : Dajas, 2002

14. Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko / red. nauk. Inetta Nowosad, Aleksandra Sander ; [aut. Arnold Karl-Heinz et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

15. Uczyliśmy w szkole waldorfskiej : o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii / Martina Kayser, Paul-Albert Wagemann ; tł.[z jęz. niem.] Mirosław S. Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

16. Wege zueinander - Nachbarn, Partner, Freunde in Europa : Leitfaden zur padagogischen Zusammenarbeit = Drogi zbliżeń - Sąsiedzi, Partnerzy, Przyjaciele w Europie : przewodnik współpracy pedagogicznej / pomysł i red. Hubert Luszczynski ; tł. Piotr Małgorzewicz. - Bad Kreuznach : Padagogisches Zentrum ; Poznań : Instytut Zachodni, 1993

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Andragogika na niemieckich uniwersytetach - struktura organizacyjna i kierowanie / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 20-30

2. Bawarski model kształcenia / Edyta Żukowska, Wojciech Żukowski // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 26-28

3. Berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. - 1997, nr 7, s. 34-37

4. Edukacja dorosłych w Niemczech - rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 2, s. 95-116

5. Edukacja ustawiczna w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 16-21

6. Harmonia idei, praktyki edukacyjnej i architektury : Wolna Szkoła Waldorfska Engelberg jako przykład interesującej szkoły steinerowskiej w Niemczech / Barbara Wiśniewska-Paź // Sztuka Wychowania. - 2005/06, nr 6, s. 19-21

7. Koncepcja szkolnictwa niepublicznego w wybranych krajach europejskich / Anna Zielińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr  2, s. 213-221

8. Kształcenie na odległość w Niemczech / Aldona Więch // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 4, s. 14-18

9. Kształcenie zawodowe w Niemczech na szczeblu średnim i wyższym / Renata Nowakowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 2, s. 121-135

10. Kultury uczenia się w kształceniu dorosłych a nowe wyzwania. Społeczno - kulturowe i osobowe wymiary uczenia się / Wiltrud Gieseke // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 63-73

11. Matura w Hanowerze / Lothar Nettelmann; tł. Agnieszka Centkowska // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 2, s. 11-16

12. Matura w Niemczech / Joanna Rot // Matematyka w Szkole. - 2007, nr 26, s. 11-13

13. Najlepsze szkoły świata / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39

14. Nauczanie i uczenie się we współpracy z partnerami spoza szkoły : w niemieckim systemie oświatowym / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 46-48

15. Niemcy się uczą / Renata Borkowska // Przegląd Oświatowy. - 1993, nr 2, s. 10-11

16. O systemie oświatowym w Badenii-Wittembergii / Roman Smolski // Nowa Szkoła. - 1993, nr 2, s. 103-107

17. O szkolnictwie w Brandenburgii / Inetta Nowosad // Nauczyciel i Szkoła. - 1997, nr 2, s. 115-120

18. Odnowa szkolnictwa wyższego po zjednoczeniu dwóch państw niemieckich? / Friedrich W. Busch // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 3, s. 121-137

19. Oświata niemiecka wobec integracji europejskiej / Jerzy Centkowski // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 21-30

20. Podobieństwa i różnice / Wojciech Wegner // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 1, s. 17-18

21. Postindustrialne dylematy niemieckiej oświaty / Brunon Bartz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 7-15

22. Problemy i perspektywy szkolnictwa wyższego w Niemczech / Renata Nowakowska-Siuta // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 3/4, s. 69-79

23. Programy edukacji kulturalnej dorosłych w Berlinie i Brandenburgii / Wiltrud Gieseke, Karin Opelt // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 104-108

24. Rodzice i ich prawa w systemie edukacyjnym Niemiec na europejskim tle porównawczym / Renata Nowakowska-Siuta // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 1/2, s. 87-96

25. System dualny szkolnictwa zawodowego w Niemczech / Andrzej Rodak // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 13-15

26. System egzaminowania i nadawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech / Tadeusz Popowicz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 1, s. 20-22

27. System kształcenia zawodowego w Niemczech / Małgorzata Skiert // Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s. 42-47

28. System oświatowy Niemiec / Sylwia Grzegorzewska // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 48-52

29. System oświatowy w Berlinie / Jarosław Kucharczyk // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 53-58

30. System szkolnictwa w Niemczech na przykładzie Dolnej Saksonii / Aleksandra Dedońska-Schulz // Kultura i Edukacja. - 1996, nr 4, s. 105-110

31. Systemy kształcenia zawodowego w niektórych krajach / Wiesław Karpiński // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 2, s. 40-41

32. Szkolnictwo niemieckie w świetle PISA 2000 / Aleksandra Sander // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 43-44

33. Szkolnictwo średnie w Bawarii - wielość ofert edukacyjnych / Arkadiusz Żukiewicz // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 3/4, s. 80-90

34. Szkolnictwo w Dolnej Saksonii / Janusz Żukrowski // Nowa Szkoła. - 1992, nr 5, s. 296-298

35. Szkoła zmieniająca się od wewnątrz - berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności / Inetta Nowosad // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 104-108

36. Szkoły alternatywne w Niemczech wschodnich : bilans dekady i perspektywy / Irina Mchitarjan // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 97-105

37. Szkoły niepubliczne na świecie / Dorota Anna Bronisz // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56

38. Szkoły walfdorskie w Niemczech / Jadwiga Wasiukiewicz // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 7, s. 54-57

39. Szkoły wolne za granicą : Niemcy, Szwajcaria / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 18-23

40. Teorie praktyki edukacji dorosłych w Niemczech / Hanna Solarczyk-Szwec // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 1, s. 13-28

41. U sąsiadów zza Odry / Halina Drachal, Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 9, s. 6-7

42. W szkole bawarskiej / Ewa Kempna // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 3/4, s. 48-50

43. Znaczenie szkoły w niemieckiej debacie publicznej / Inetta Nowosad // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 59-70


 

NORWEGIA

KSIĄŻKI

1. Kierunki reform w krajach skandynawskich / Teresa Nowicka // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s.163-167

2. Kształcenie zawodowe w krajach EFTA/EEA / Renata Filipowicz // Szkoła Zawodowa. 2000, nr 1, s. 46-49

3. Norweska reforma oświaty z 1994 - to działa / Rafał Piwowarski // Społeczeństwo Otwarte. 1997, nr 12, s. 23-30

4. Norweski system edukacyjny / H.K. Kristiansen // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 6-7, s.8-9

5. Struktura szkolnictwa w Norwegii / Anna Duch // Przegląd Oświatowy. - 1997, nr 1, s. 14-15

6. System edukacji norweskiej / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. - 1996, nr 6, s. 32-34

7. System edukacji zawodowej w Norwegii / Ryszard Parzęcki // Pedagogika Pracy. - 1996, nr 29, s.151-162

8. Szkolnictwo prywatne w krajach skandynawskich /  Wiktor Rabczuk //  Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 167-170


 

ROSJA

KSIĄŻKI

1. Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom - Warszawa : Wydaw. Technologii Eksploatacji, 1997  

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Dzienniczek kontra złoty medal / Romana Szatkowska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 24, s. 13-14

2. Edukacja dorosłych w Rosji - wybrane problemy / Wadim Kryczewski // Edukacja Dorosłych. - 1994, nr 2, s. 83-85

3. Innowacyjne procesy kształcenia dorosłych w Rosji / Semen Grigoriewicz Werszłowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 16-18

4. Jaka jesteś szkoło? / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 43

5. Metodycy - nauczyciele w systemie edukacji ustawicznej / Teresa G. Braże // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 97-100

6. Niektóre problemy edukacji w Federacji Rosyjskiej / Stanisław Kaczor // Szkoła Zawodowa. - 1994, nr 4, s. 28-29

7. O świeckim charakterze edukacji w sektorze oświaty państwowej / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 1994, nr 4, s. 232-233

8. Oświata jako czynnik socjalnej rehabilitacji / T. W. Szadrina, W. W. Werszinina // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 89-94

9. Partnerstwo społeczne dla edukacji w Federacji Rosyjskiej / O. E. Podwierbnych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 19-21

10. Poszukiwanie nowych form pedagogicznego kształcenia na Syberii / Tatiana W. Szadrina // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 1, s. 79-83

11. Rosyjska szkoła przetrwania / Andrzej Malinowski // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 1, s. 21-22

12. Startuje edukacja prywatna / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 1993, nr 7, s. 427

13. Szkoła dla wszystkich i dla każdego / Igor Smirnof // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 4, s. 119-139

14. Współczesne socjalno - psychologiczne i andragogiczne podejścia do kształcenia dorosłych / Galina Suchobskaja // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 83-88


 

RUMUNIA

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Edukacja na poziomie szkoły średniej w Rumunii [ogólny zarys i kierunki badawcze] / C. Birzea // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s.489-491

2. Niewidomi i słabo widzący w Rumunii, czyli jak to robią inni? / Aleksandra Kręgulec // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 2, s. [117]-122

3. Systemy edukacyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Beata Śliwa // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 49-54


 

SŁOWACJA

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Alternatywne szkoły / S. W. // Nowa Szkoła. - 1995, nr 8, s. 46-47

2. System kształcenia ustawicznego w Słowacji / Henryk Budzeń // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 32-38

3. Reformy i zmiany struktury oświaty : Polska na tle wybranych krajów /  Rafał Piwowarski //  Edukacja. - 1998, nr 1, s. 34-46


 

STANY ZJEDNOCZONE

KSIĄŻKI

1. Community college : humanizacja kulturowo-edukacyjnej przestrzeni / Andrzej Murzyn. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

2. Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja / Stanisław Kawula. Warszawa ; Olsztyn : Wydawnictwo ETHOS, 1991.

3. Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych : podstawowe problemy : praca zbiorowa / Anna Frąckowiak, Krystyna Pleskot-Makulska, Józef Półturzycki ; pod red. Józefa Półturzyckiego  - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Uniwersytet Warszawski ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2005.

4. School, family and community partnership in a world of differences and changes / ed. by Stefano Castelli, Maria Mendel, Birte Ravn. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2003

5. Społeczne funkcje szkolnictwa w Japonii i Stanach Zjednoczonych : (studium z pedagogiki porównawczej) / Mirosława Cylkowska-Nowak. - Toruń ; Poznań : Wydawnictwo Edytor, 2000

6. Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji ; Warszawa : Edukacja i Praca, 1997

7. Uczymy się nauczać / Richard I. Arends ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

ARYTKUŁY Z CZASOPISM

1. Amerykański egzamin maturalny / Wiktoria Libertyn // Matematyka w Szkole. - 2007, nr 26, s. 9-10

2. Amerykańskie szkolnictwo od wewnątrz / Thomas Sowell // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1998, nr 1, s. 115-125 

3. Edukacja domowa w USA / Steven Wallett // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 48-54

4. Edukacja po amerykańsku / Natalia Dueholm // Gazeta Szkolna. 2004, nr 5, s.6-7

5. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w USA / Ewa Zawidniak, Agata Majewicz, Piotr Majewicz // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 53-58

6. Home schooling - szkołą przyszłości? / Jacek Górnikiewicz // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 12, s. 43-44

7. Organizacja i administrowanie oświatą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / Andrzej Różański // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 69-80

8. Ponowna ofensywa zwolenników edukacji wolnorynkowej w Stanach Zjednoczonych / Eugenia Potulicka // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 1, s. 95-106

9. Powrót do centralizacji - na przykładzie szkół amerykańskich / Stefania Szczurkowska // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 20-23

10. Różnice pomiędzy polską a amerykańską edukacją / William Cochran // Katecheta. - 2002, nr 12, s. 65-69

11. Struktura i funkcjonowanie szkolnictwa amerykańskiego w początkach XXI wieku / Anna Mierzejewska, Stanisław Kawula // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 2/3, s. 148-159

12. System edukacji w Stanach Zjednoczonych - stan oraz aktualne trendy / Marcia Horne // Rocznik Pedagogiki Specjalnej. - 1998, T. 9, s. 34-41

13. Szkolnictwo alternatywne w latach 1945-2000 : tendencje światowe i polska egzemplifikacja - próba syntezy / Marta Kotarba // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2005, nr 3, s. 75-90

14. Szkoły domowe w USA / Joanna Rudkowska, Natalia Banach // Edukacja. - 2002, nr 1, dod. s. 28-30

15. Szkoły w innych krajach / Romana Szatkowska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 23, s. 3-5

16. Zniewoleni tabliczką mnożenia [korespondencja z Waszyngtonu] / Jacek Kalabiński // Rzeczpospolita. - 1998, nr 10, s. 7


 

SZWAJCARIA

KSIĄŻKI

1. Edukacja ustawiczna w Szwajcarii / Artur Fabiś. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda ; Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2004.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Edukacja zawodowa w Szwajcarii / Thomas Buser // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 22-29

2.  Genewska mozaika / Teresa Dziurzyńska// Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 21-24

3. Miejsce dla szkół prywatnych w oświacie szwajcarskiej / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 53

4. O Szwajcarii i jej oświacie słów kilka / Krystyna Zaufal // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 68-72

5. Reforma edukacji wczesnoszkolnej po szwajcarsku / Bogusław Śliwerski // Przegląd Edukacyjny. - 1994, nr 2, s.1-3

6. Spotkanie ze szkołą europejską / Danuta Galant // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 18, s. 4-6

7. System edukacji niepublicznej / Barbara Wiśniewska // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 55-59

8. Szkolna elita w Szwajcarii / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. - 1991, nr 5, s. 278-281

9. Szkoły niepubliczne na świecie / Dorota Anna Bronisz // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56

10. Szkoły wolne za granicą / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 18-23

11. Szwajcaria z lotu ptaka i bliska... Cz. 2 / Anna Z. Hladik // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 10-11, s. 39-41

12. W Szwajcarii. Szkoła wspierająca / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 6, s. 26-29 

13. Z doświadczeń szwajcarskich / [b.a.] // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 5, s. 10


 

SZWECJA

KSIĄŻKI

1. Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja / Stanisław Kawula. Warszawa ; Olsztyn : Wydawnictwo ETHOS, 1991.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Cenny grant : system szkolnictwa w Szwecji / Joanna Gańcza-Pawełczyk // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 48-49

2. Dzienniczek kontra złoty medal / Romana Szatkowska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 24, s. 13-14

3. Edukacja po szwedzku / Ilona Kość // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 50-57

4. Kierunki reform w krajach skandynawskich / Teresa Nowicka // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s.163-167

5. Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej / Anna Kienig // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 4-7

6. Liberalny, nieformalny i bezpłatny szwedzki system edukacyjny : Szwedzka Rada Narodowa Nauczania Dorosłych / Ludmiła Łopacińska-Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 92-95

7. Nauczanie dzieci młodszych w Szwecji / Monika Gronkiewicz // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 54-59

8. Po szwedzku : oświata za granicą / Maria Aulich // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 47, s. 11

9. System edukacji w Szwecji / Tadeusz Michałkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7-8, s.43-45

10. System oświatowy Szwecji / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. - 1996, nr 10, s. 40-43

11. Szkolnictwo prywatne w krajach skandynawskich / Wiktor Rabczuk //  Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 167-170

12. Szkoła jako ucząca się organizacja - od teorii do praktyki / Erik Groth ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 39-40


 

UKRAINA

ARTYKUŁY Z CZASOPSIM

1. Hołowy i prezesi / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 29, s. 4

2. Innowacyjne kształcenie techniczne w kolegiach Ukrainy / Stiepan Mamricz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 27-31

3. Koncepcje reform ukraińskiego systemu oświatowego / Martina Dorner // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s.221-235

4. Szkolnictwo podstawowe na Ukrainie / Ludmiła Suczkowa ; rozm. przepr. Danuta Mucha // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 63-64

5. Technologie kształcenia zawodowego / Swietłana Sysojewa // Pedagogika Pracy. - 2005, nr 46, s. 136-143

6. Wspieranie rozwoju dziecka na Ukrainie / Danuta Al-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 28-31


 

WIELKA BRYTANIA

KSIĄŻKI

1. Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii / Alina Matlakiewicz. - Warszawa : Żak. Wydawnictwo Akademickie, 2003

2. Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli / Richard Byers, Richard Rose ; tł. tekstu na jęz. pol. Michał Kamionka ; przygot. wersji w jęz. pol. Joanna Głodkowska, Stefan Przybylski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002

3. Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7 - znaczenie reformy z 1988 roku / Hanna Pac Meijer. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Angielskie zadziwienia / Marcin Laczek // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 49, s. 13

2. Bardzo efektywna szkoła. Cz. 1 / Chris James [et al.] ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 12-13

3. Bardzo efektywna szkoła : co to znaczy? Cz. 2 / Chris James [et. al.] ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 13-19

3. Dziś i jutro angielskiego szkolnictwa średniego / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 1997, nr 6, s. 46-47

4. Kilka migawek ze szkoły angielskiej / Katarzyna Burnicka // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 10/11, s. 11-12

5. Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej / Anna Kienig // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 4-7

6. Matura po angielsku / Bernadetta Wieżyńska // Matematyka w Szkole. - 2007, nr 26, s. 5-8

7. Nowy kanon edukacji obowiązkowej w Anglii / Eugenia Potulicka // Forum Oświatowe. - 1998, T. 1, s. 75-93

8. O Europejskich Systemach Edukacji w Londynie / Renata Kraciuk // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 52-55

9. O rozwiązaniach edukacyjnych w szkołach London Borough of Merton / Liliana Budkowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 52-54

10. Oferta edukacyjna brytyjskich uczelni kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji / Remigiusz Sapa // Przegląd Biblioteczny. - 2005, z. 2, s. 161-175

11. Reforma oświaty w wydaniu brytyjskim / Danuta Nikitenko // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 3, s.59-63

12. Rozwój szkół prywatnych / Ryszard Pachociński // Nowe w Szkole. - 2003, nr 2, s. 2,3,4,5

13. Selekcjonować czy nie? / Ewa Mazierska // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 36-38

14. Szkocki model kształcenia / Jan Sosnowski // Pedagogika Pracy. -  1998, nr 32, s. 198-201

15. Szkolnictwo alternatywne w latach 1945-2000 : tendencje światowe i polska egzemplifikacja - próba syntezy / Marta Kotarba // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2005, nr 3, s. 75-90

16. Szkolnictwo w Anglii / Teresa Parczewska // Życie Szkoły. - 2007, nr 8, s. 54-59

17. Wymiar europejski w edukacji : wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii / Inez Łuczywek // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 174-179

18. Z doświadczeń szkół angielskich / Wiesław Ciczkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 8, s. 352-35

19. Znad Tamizy / Iza Kujawska, Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 13, s. 7 


 

WĘGRY

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Czyżby powrót do struktury szkolnictwa okresu międzywojennego? : eksperyment ośmioklasowego gimnazjum w Budapeszcie / E. Sobolewska-Szawerde // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 1, s. 109-118

2. Na huśtawce / Tamás Kozma ; rozm. przepr. Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 21, s. 5

3. Narodowy Program Nauczania Podstawowego na Węgrzech / Agnes Fischer-Dardai // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 2, s.79-83

4. Nie tylko ballagas, czyli o szkolnictwie na Węgrzech / Anna Janus-Sitarz // Polonistyka. - 1999, nr 2, s.81-84

5. Przemiany szkolnictwa zawodowego na Węgrzech / S. Kaczor // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 9, s.37-39

6. Reformy i projekty reform - zmiany w węgierskiej polityce oświatowej / Peter Lukacs // Forum Oświatowe. - 1990, nr 1/2, s. 125-131

7. Reformy i zmiany struktury oświaty : Polska na tle wybranych krajów /  Rafał Piwowarski //  Edukacja. - 1998, nr 1, s. 34-46

8. Społeczno-ekonomiczna modernizacja i reforma oświaty na Węgrzech / K.R. Forray // Forum Oświatowe. - 1990, nr 1/2, s.133-143

9. Systemy edukacyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Beata Śliwa // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 49-54


 

WŁOCHY

KSIĄŻKI

1. Edukacja dorosłych we Włoszech : wybrane problemy / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996

2. Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Warszawa : Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Koncepcja szkolnictwa niepublicznego w wybranych krajach europejskich / Anna Zielińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr  2, s. 213-221

2. Kształcenie nauczycieli : przykład Lombardii / Elżbieta Nerwińska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 78-79

3. Nauczanie religii w środowisku wielokulturowym : wyniki badań empirycznych w katolickich szkołach gimnazjalnych w Rzymie / Bogdan Stańkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 1, s. 187-201

4. System edukacyjny we Włoszech / Katarzyna Kobos // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 3, s. 31-35

5. System oświatowy Włoch / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 300-301

6. System zarządzania oświatą - samorządność szkoły włoskiej / Sabina Wilgusiak-Sawieka // Nowa Szkoła. - 1990, nr 5/6, s. 300-303

7. Szkolnictwo prywatne we Włoszech / Wiktor Rabczuk // Nowa Szkoła. - 1991, nr 6, s. 344-349

8. Szkolnictwo we Włoszech / Attilo Monista // Dziecko i Edukacja. - 1992, nr 1, s. 53-61

9. Szkoła a obywatelstwo europejskie. Cz. 1 / Laura Jurga // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 72-74

10. Szkoły prywatne we Włoszech / Małgorzata Kobierska // Wyzwania. - 1996, nr 1, s. 43

11. Szkoły w innych krajach / Romana Szatkowska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 23, s. 3-5

12. Trudne drogi do wiedzy / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 1994, nr 8, s. 488-489

13. Znad Tybru / Witold Salański, Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 15, s. 8-9

 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor, Anna Stefaniak

 

 

Powrót do Szkolnictwo i Oświata