Edukacja międzykulturowa - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2008

KSIĄŻKI

1. Comenius 1 : informator dla szkół / red. Marek B. Nowakowski, Ewa Kolasińska ; tł. Ewa Kolanowska. - Warszawa : Komisja Europejska, 2001

2. Edukacja - różnica i tożsamość / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Iwony Wagner. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2005

3. Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red.: Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz ; [tł. z jęz. ang. Filip Nalaskowski, Anna Walicka, tł. z jęz. niem. Agnieszka Nalaskowska]. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

4. Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości : szkice pedagogiczne / Alina Szczurek-Boruta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

5. Edukacja międzykulturowa : poradnik dla nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Anny Klimowicz. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2004

6. Edukacja międzykulturowa jako wyzwanie XXI wieku / wstep, oprac. i red. nauk. Teresa Zaniewska ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2005

7. Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana, 1999

8. Edukacja regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

9. Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej : z inspiracji naukowych obszaru niemieckojęzycznego / Elżbieta Chromiec. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

10. Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Żak, cop. 2002

11. Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie : konteksty edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Doroty Misiejuk, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2007

12. Fundamenty edukacyjnej wspólnoty / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005

13. Inni to także my : mniejszości narodowe w Polsce Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi : program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej / pod red. Barbary Weigl i Beaty Maliszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998

14. Każdy inny, wszyscy równi... / Europejski Ruch Młodzieży Przeciwko Rasizmowi, Ksenofobii, Przejawom Antysemityzmu i Nietolerancji ; [tł. Anita Regucka-Kwaśnik]. - Warszawa : "Horyzonty" : Rada Europy, 2003

15. Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym : studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo / Ewa Ogrodzka-Mazur. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007

16. Kreowanie tożsamości dziecka / Jerzy Nikitorowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

17. Ku wielokulturowości : aksjologiczny sens wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym / Alicja Szerląg. - Kraków : Impuls, 2001

18. Kultura współczesna a wychowanie człowieka : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w świecie kultury - kultura w życiu człowieka" (Zwierzyniec, 7-9 czerwca 2005 roku) / pod red. Dariusza Kubinowskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakład Pedagogiki Kultury. - Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2006

19. Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede ; przekł. Małgorzata Durska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

20. Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 1 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana, 2001

21. Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 2 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana, 2001

22. Międzykulturowe konteksty edukacji muzycznej / pod red. Jarosława Chacińskiego ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2005

23. Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości / Krystyna Kamińska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007

24. O potrzebie dialogu kultur i ludzi / pod red. Tadeusza Pilcha. - Warszawa : Żak, 2000

25. Obszary uczenia się w przyszłości : perspektywy pedagogiki humanistycznej / Heinrich Dauber ; red. nauk. Mirosława Wawrzak-Chodaczek ; tł. Janusz Marnik, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Kraków : "Impuls", [2001]

26. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych / Wiktor Rabczuk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002

27. Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Ewy Ogrodzkiej-Mazur. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2005

28. Praca - utopia na co dzień / Ettore Gelpi ; [tł. Dariusz Wandzioch]. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002

29. Programy edukacyjne Unii Europejskiej i ich realizacja w Polsce / Tamara Kabat. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2002

30. Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna : problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej ; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

31. Region, tożsamość, edukacja / red. nauk Jerzy Nikitorowicz, Dorota Misiejuk, Mirosław Sobecki. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005

32. Szkic o globalizmie, rewolucji psychopedagogicznej i technikach manipulacji / Marcin Dybowski. - Warszawa : Fundacja Pomocy Antyk "Wydaw. Antyk Marcin Dybowski", [2002]

33. Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej / Zbyszko Melosik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

34. Teorie i modele badań międzykulturowych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty i Ewy Ogrodzkiej-Mazur. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2006

35. Tolerancja i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Borowiak i Piotr Szarota. - Warszawa : Academica, 2004

36. W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005

37. Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

38. Wielokulturowość w nauczaniu historii / red. nauk. Bogumiła Burda, Bohdan Halczak. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004

39. Wspólnota dziedzictwa kulturowego / [red. Bronisława Dymara et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004

40. Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Ewy Ogrodzkiej-Mazur. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2006

41. Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo : studium pedagogiczne / Alina Szczurek-Boruta. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007

42. Zrozumieć siebie i świat : szkice i studia o edukacji polonistycznej / Barbara Myrdzik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Młodzież w budowie mostów między kulturami" - projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne / Barbara Dobrowolska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, Wkładka Metodyczna, s. IV-VIII

2. Dialog w edukacji międzykulturowej / Alina Wróblewska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 37-39

3. Dialog w edukacji międzykulturowej / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 40-47

4. Drogi kształtowania się kompetencji kulturowej / Krystyna Ferenz // Edukacja. - 2003, nr 4, s. 26-38

5. Dziedzictwo kulturowe regionu a kwestia poczucia odrębności kulturowej : szkic do problematyki świadomości młodzieży na Pograniczu / Jolanta Suchodolska // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 1/2, s. 21-27

6. Dzień świętego Marcina : zwyczaje i tradycje krajów niemieckojęzycznych na lekcji języka niemieckiego / Sabina Ryś // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 103-107

7. Edukacja kulturowa / Irena Żywno // Życie Szkoły. -  2007, nr 7, s. 18-20

8. Edukacja międzykulturowa - poznawanie otaczającego świata / Małgorzata Kołodziejczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 33-35

9. Edukacja międzykulturowa - sposób jednoczenia Europy / Katarzyna Kuziak // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 175-181

10. Edukacja międzykulturowa : założenia i realizacja / Jerzy Nikitorowicz // Rocznik Pedagogiczny. - 2004, T. 27, s. 129-144

11. Edukacja międzykulturowa w procesie nauczania języka angielskiego przez "native speakers" / Ewa Pająk // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 78-83

12. Edukacja pogranicza kulturowego / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 16-19

13. Edukacja wielokulturowa a bezpieczeństwo / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 2-6

14. Edukacja wielokulturowa w okresie globalizacji - powinności szkoły a kształcenie nauczycieli / Czesław Lewicki // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 37-46

15. Europejska Sieć Międzykulturowej Edukacji Dorosłych / Beate Schmidt-Behlau // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 44-50

16. Europejskość i polskość jako kategoria wspólnotowych wartości transmisji dziedzictwa kulturowego jednoczącej się Europy / Janusz Gajda // Chowanna. - 2003, nr 1, s. 38-49

17. Jedność w różnorodności / Krzysztof Karwowski // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 38-43

18. Kierunki badań w dobie globalizacji i wielokulturowości / Bronisława Dudziak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, nr 2, s. 3-8

19. Koncepcja tożsamości międzykulturowej jako wartości edukacyjnej społeczeństwa wielokulturowego / Jerzy Nikitorowicz // Rocznik Pedagogiczny. - 2001, T. 24, s. 83-100

20. Ku tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 8-14

21. Kultura romska - lekcja modyfikacji stereotypów i uprzedzeń / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 61-66

22. Metoda projektu w edukacji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka francuskiego / Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 68-74   

23. Mikroświat dziecka w ustawicznym procesie kreowania tożsamości / Jerzy Nikitorowicz // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2005, nr 2, s. 23-30

24. Muzyka i teksty piosenek - drogą do rozwoju kompetencji interkulturowej / Joanna Pędzisz // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 42-51

25. Otwarcie się na odmienność / Natalia Wyszyńska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 13-16

26. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego : perspektywa edukacji międzykulturowej / Alicja Joanna Siegień // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 2/3, s. 130-147

27. Polak czy Europejczyk? : edukacja w zjednoczonej Europie / Przemysław Bąbel, Sławomir Trusz // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 7-16

28. Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa : Ustroń - Cieszyn, 10-12 października 2005 roku / Ewa Ogrodzka-Mazur // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1/2, s. 103-108

29. Porozmawiajmy otwarcie o tabu! : tematy tabu w komunikacji międzykulturowej / Krystyna Mihułka // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 19-25

30. Preferencje imion na tle kulturowych identyfikacji jako przejaw dynamiki świadomości narodowej młodych Polaków mieszkających na Białorusi / Mirosław Sobecki // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 1/2, s. 39-47

31. Przygotowanie do partnerstwa kulturowego / Gabriela Kapica // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 3-10

32. Stereotyp kulturowy w edukacji / Izabela Idzik // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 20-22

33. Szukać podobieństw, rozumieć różnice - edukacja międzykulturowa w szkole. Jakiej edukacji nam potrzeba? / Krystyna Dyba // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 11-13

34. Świadomość językowa i komunikacyjna jednostki w sytuacji pogranicza kulturowego / Ewa Ogrodzka-Mazur // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 1/2, s. 28-38

35. Trójstronna wymiana młodzieży / Aleksandra Starak // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 67-69

36. U źródeł kultury : (konkurs szkolny dla gimnazjalistów) / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 8-10

37. Uczeń z innego świata / Karolina Mazurowska, Dominika Cieślikowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 67-75  

38. Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie / Krystyna M. Błeszyńska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 8-11  

39. Uniwersalne idee humanizmu a edukacja - szkic historyczny i współczesny casus edukacji międzykulturowej / Tadeusz Lewowicki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 7-12

40. Wielokulturowość - nowoczesny kierunek wychowania / Wiesław Romanowicz // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 35-37

41. Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce / Grażyna Okła, Jerzy Centkowski // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 20-29

42. Wielokulturowość w edukacji / Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 4-8

43. Wielokulturowość w szkole / Krystyna Wiącek // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 9, s. 13-14

44. Wzajemne przenikanie się kultur / Marta Duboniewicz // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 53-56

45. Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 3-16

46. Zainteresowanie światem innych kultur / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 10-14

 

FILMY

1. Dzieci różnych bogów / scen. i real. Jadwiga Nowakowska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

 

                                                                       Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka