Teksty kultury w oddziaływaniu na ucznia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2005

KSIĄŻKI

1. Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grażyny Walczewskiej-Klimczak ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. - Płock : Książnica Płocka : Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, 2004

2. Czytania Polaków w XX wieku / Stanisław Siekierski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2000

3. Czytanie teatru I / Anne Ubersfeld ; przeł. Joanna Żurowska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

4. Dramat i teatr w edukacji polonistycznej / Stanisław Rzęsikowski. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996

5. Drukowaną ścieżką / Joanna Papuzińska ; w książce wykorzystano winiety Antoniego Procajłowcza. - Łódź : Literatura, 2001

6. Dwudziestowieczność / pod red. Mieczysława Dąbrowskiego i Tomasza Wójcika. - Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004

7. Dyskurs, tekst i narracja : szkice o kulturze ponowoczesnej / Jarosław Marzec. - Kraków : Impuls, 2002

8. Dziecko i świat przedstawiony czyli Tajemnice dziecięcej lektury / Alicja Baluch. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Wacław Bagiński i Synowie, 1994

9. Dziecko w świecie emocji literackich / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1996

10. Dziecko w świecie tradycji / Franciszek Ziemski, Wiesława Korzeniowska, Bronisława Dymara. -
 Kraków : Impuls, 2002

11. Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / pod red. Beaty Łaciak. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003

12. Dziedzictwo kulturowe w edukacji młodzieży / red. Grażyna Szaraniec, Stanisław Wrzeszcz. - Warszawa : Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1997

13. Dzieło - język - tradycja / Janusz Sławiński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1998

14. Dzieło wobec odbiorcy : szkice z komunikacji literackiej / Michał Głowiński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1998

15. Edukacja filmowa w szkole podstawowej : materiały powarsztatowe : [język polski] / oprac. Joanna Nawrocka, Danuta Śliwińska. - Płock : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996

16. Edukacja kulturalna : szkoła i rodzina : praca zbiorowa / pod red. Dzierżymira Jankowskiego ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Kolegium Pedagogiczno-Artystyczne. - Kalisz : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993

17. Edukacja kulturalna : wybrane obszary / pod red. Katarzyny Olbrycht. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004

18. Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych : (analiza systemowa i projekcja modelowa) / Adam Horbowski. - Rzeszów : Fosze, cop. 2000

19. Edukacja kulturalna w życiu człowieka : praca zbiorowa / pod red. Dzierżymira Jankowskiego. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1999

20. Edukacja teatralna, filmowa i radiowa na lekcjach języka polskiego w klasach 4-8 / Anna Marzec, Stanisław Rzęsikowski. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1994

21. Ekspansja obrazów : sztuka i media w świecie współczesnym / pod red. Beaty Frydryczak. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000

22. Film w szkolnej edukacji humanistycznej / Ewelina Nurczyńska-Fidelska [et al. ; wybór, red. nauk. E. Nurczyńska-Fidelska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993

23. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska. - Kraków : Impuls, 2004

24. Filolog w teatrze / Jerzy Axer. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1991

25. Funkcja teatru w polonistycznym kształceniu młodzieży. Cz. 1, O sztuce teatru w kontekście potrzeb edukacji polonistycznej / Stanisław Rzęsikowski. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992

26. Funkcja teatru w polonistycznym kształceniu młodzieży. Cz. 2, Formy teatralne na gruncie szkolnym / Stanisław Rzęsikowski. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992

27. Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej / pod red. Roberta Mrózka. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2003

28. Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką / Joanna Papuzińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

29. Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego : literaturoznawstwo i dydaktyka / Anna Pilch. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2003

30. Komunikacja międzykulturowa : zderzenia i spotkania : antologia tekstów / pod red. Aliny Kapciak, Leszka Korporowicza i Andrzeja Tyszki. - Warszawa : Instytut Kultury, 1996

31. Konsekwencje wychowawcze recepcji filmowych scen grozy i okrucieństwa / Maksymilian Werwicki. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Instytut Programów Szkolnych, 1980

32. Książka dla dziecka : wczoraj, dziś, jutro / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Ireny Sochy. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1998

33. Kultura audiowizualna : (w stulecie ekranu w kulturze) / Wojciech Chyła. - Poznań : Fundacja Humaniora, 1999

34. Kultura i tożsamość : studium dystansu międzypokoleniowego / Margaret Mead ; przeł. [z ang.] Jacek Hołówka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

35. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2002

36. Kultura popularna - literatura - książka - rynek : "Forum czytelnicze II", Kielce 2-5 lipca 1995 / PTC, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach ; aut. Janusz Ankudowicz [et al.]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Czytelnicze, 1995

37. Kultura teatralna w szkole średniej / Adam Sznajderski. - Wrocław : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1989

38. Kultura w edukacji / Adam Horbowski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004

39. Kultura w kręgu wartości : Lubelski Kongres Kultury Polskiej 2000, Lublin 11-14 listopada 2000 / pod red. Leona Dyczewskiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001

40. Kultura, wartości, kształcenie : księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie / Franciszek Adamski [et al.] ; red. Dariusz Kubinowski. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004

41. Kultury kultury popularnej / Marek Krajewski. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2003

42. Lekcje teatru : książka dla nauczyciela i ucznia / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Znak, 1999

43. Literatura w kształceniu i wychowaniu : z teorii i praktyki / pod red. Teresy Pyzik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1997

44. Media w edukacji / Janusz Gajda ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP]. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls : Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2005

45. Media wobec kulturowych przemian współczesności / Marek Sokołowski. - Olsztyn : "Kastalia", 2003

46. Między teatrem a literaturą : księga ofiarowana profesorowi Januszowi Deglerowi w 65 rocznicę urodzin / pod red. Adolfa Juzwenko i Jana Miodka. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2004

47. Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Ireny Sochy. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1996

48. Młodzież i teatr / Anna Hannowa. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990

49. Najpierw człowiek : szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów : refleksja teleologiczna / Maria Jędrychowska. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1998

50. Nasza niedojrzała kultura : postmodernizm inspirowany Gombrowiczem / Dagmara Jaszewska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002

51. Nikt nie rodzi się telewidzem : człowiek, kultura, audiowizualność / Karina Banaszkiewicz. - Kraków : Nomos, 2000

52. Od ludus do agora : rozważania o książkach dla dzieci i młodzieży i o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze / Alicja Baluch. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2003

53. Od teatru żaków do Internetu : o edukacji humanistycznej w szkole / pod red. Barbary Myrdzik. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

54. Odtwarzanie kultury / Basil Bernstein ; wybrał i oprac. Andrzej Piotrowski ; przeł. [z ang.] i wstępem opatrzyli Zbigniew Bokszański, A. Piotrowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990

55. Pogranicza i konteksty literatury / red. Antoni Czyż i Jacek Kowzan. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2002

56. Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej / Stefan Bednarek. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1995

57. Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole : tekst, kontekst, znak, znaczenie / pod red. Teresy Świętosławskiej. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2001

58. Przeciw konwencjom : antologia tekstów o teatrze polskim i obcym od Antoine'a po czasy współczesne (1887-1990) / wybór tekstów, redakcja i komentarz Marta Fik. - Warszawa : Krąg, 1994

59. Przez teatr - poza teatr / Juliusz Osterwa ; wybór i oprac. Ireneusz Guszpit i Dariusz Kosiński ; wstęp Ireneusz Guszpit. - Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2004

60. Recepcja, transfer, przekład. 1 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2002

61. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004

62. Rozumieć świat przez teksty kultury : materiały studenckiej sesji naukowej, Siedlce 6 XI 2000 r. / pod red. Antoniego Czyża. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, cop. 2001

63. Scenariusze niebanalne : szkoła analizy tekstów kultury dla nauczycieli i uczniów szkół średnich : 100 lekcji języka polskiego / Izabella Anna Rowińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Agmen, cop. 2001

64. Szkice o kulturze audiowizualnej : (w stulecie ekranu w kulturze) / Wojciech Chyła. - Poznań : Fundacja Humaniora, 1998

65. Szkoła analizy tekstów kultury : nowa matura z języka polskiego : podręcznik dla szkół średnich / B. Drabarek, I. Rowińska, A. Stachowicz. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Agmen, 2000

66. Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004

67. Tekst jako uobecnienie : szkic z dziejów myśli o piśmie i książce / Juliusz Domański. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kęty : Antyk, 2002

68. Tekst, wypowiedź, dyskurs w dydaktyce szkolnej : materiały z 3 konferencji "Z Badań nad Kompetencją i Świadomością Językową Dzieci i Młodzieży", Warszawa 12-13 czerwca 1997 roku / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Jerzego Podrackiego ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. - Warszawa : Elipsa, 1998

69. Teksty i teksty / Janusz Sławiński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000

70. Walory edukacyjne literatury dziecięcej : Ogólnopolskie Seminarium Organizatorów Czytelnictwa Dziecięcego, Białystok 11-13 maja 1999 / red. merytor. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz. - Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 2000

71. Wartości kultury w epoce współczesnej / Mieczysław Gałaś ; Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Toruń : Akapit, 2000

72. Wprowadzenie dzieci w kulturę / Krystyna Ferenz. - Wyd. 1 dodruk. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1995

73. Wzory kultury / Ruth Benedict ; przeł. Jerzy Prokopiuk ; wstęp Antonina Kłoskowska. - Warszawa : Muza, 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. A potem żyli długo i szczęśliwie... : jak baśnie pomagają w wychowaniu seksualnym dzieci / Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 323-326

2. Atmosfera cudowności... / Monika Wujek // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 42-43

3. Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44

4. Bajka terapeutyczna / Maria Molicka // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 18-19

5. Barbie - postmodernistyczny wymiar kultury / Sebastian Taboł // Kultura i Edukacja . - 2005, nr 1, s. 22-31

6. Bariery w odbiorze lektur szkolnych / Eugeniusz Szymik // Nauczyciel i Szkoła . - 2005, nr 1-2, s. 181-193

7. Baśni czar / Ewa Szperlich, Anna Rudzińska // Charaktery. - 2001, nr 12, s. 58

8. Baśnie uczą odpowiedzialności / Danuta Waloszek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 9-13

9. Baśnie uczą życiowych ról / Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń- Piasecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s. 580-585

10. Baśniowy Kopciuszek a oceny moralne / Renata Janik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 34-36

11. Co baśnie mogą dać współczesnemu dziecku / Grażyna Walczewska-Klimczak // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 2, s. 2-6

12. Co warto wiedzieć o literaturze dla najmłodszych / Alicja Baluch // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 12-14

13. Dziecięcy odbiór utworów Heleny Bechlerowej / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 3, s. 131-136

14. Dziecięcy świat baśni i legend / Bożena Kozielska // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 19

15. Edukacja i kształcenie w cywilizacji obrazu / Janusz Rusaczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2005, nr 5, s. 38-41

16. Fantastyczny świat wyobraźni w utworach poetyckich / Agnieszka Bisz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2. s. 90-93

17. Funkcje literatury / Irena Borecka // Bibioterapeuta. - 1999, nr 2, s. 5-6

18. Jak przybliżyć uczniom najcenniejsze pozycje literatury dziecięcej w dobie kultury audiowizualnej / Agnieszka Piechnik, Joanna Jasińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 12, s. 28-29

19. Kiedy czytasz dziecku... / Jan Gołębiewski, Paweł Kucharczuk, Paweł Zadroga // Charaktery. - 1999, nr 9, s. 22-23

20. Klucz do dziecięcych serc / Dorota Sikucińska // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 39-42

21. Klucze do marzeń / Eryk Ostrowski // Guliwer. - 1999, nr 3, s. 22-25

22. Komunikat edukacyjny w baśniach  - przekaz doświadczenia życiowego i nakazów społecznych / Wanda Hojnicz // Kultura i Edukacja . - 2000, nr 1/2, s. 84-98

23. Konteksty w literaturze dla dzieci / Alicja Baluch // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 2, s. 67-69

24. Książka czy komputer? / Iwona B. Bukrejewska // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 10, s. 10-14

25. Książka dla dziecka - pytanie o przyszłość / Krystyna Lipka-Sztarbałło // Nowe Książki. - 2000, nr 5, s. 77-79

26. Książka religijna dla dzieci : o twórczości Anny Kamieńskiej / Grzegorz Leszczyński // Ojczyzna Polszczyzna. - 1992, nr 1, s. 57-60

27. Kultura jako źródło wzorców i norm / Małgorzata Kowalewska // Język Polski w Szkole - Gimnazjum . - 1999, nr 1, s. 62-74

28. Kultura literacka w pracy współczesnego pedagoga / Marta Krasuska-Betiuk // Kultura i Edukacja. - 2002, nr 2, s. 96-107

29. Lektura źródłem kreatywnej działalności uczniów / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. - 2003, nr 3, s. 131-137

30. Lektura „straszne i smutne" / Grażyna Dzierżanowska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 52-54

31. Liryka dziecięca w edukacji : polisensoryczne interpretowanie metafory / Katarzyna Krasoń // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s. 579-584

32. Literacki obraz dziecka jako nauczyciela dorosłych / Jolanta Tekieli // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 21-25

33. Literatura dla dzieci : funkcje - kategorie - gatunki / Zofia Adamczykowa. - Warszawa, 2001. - Rec. Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. - 2001, nr 4, s. 64-65

34. Medialna wartość słów / Jadwiga Lizak // Język Polski . - 2005, z. 2, s. 155-156

35. Mickiewiczowski savoir-vivre / Iwona Morawska // Polonistyka. - 2000, nr 3, s. 166-169

36. Miejsce i rola literatury w wychowaniu estetycznym dzieci w młodszym wieku szkolnym / Anetta Fortuna // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2002/2003, nr 2, s. 21-26

37. Mit Kopciuszka uwspółcześniony / Maria Kulik // Guliwer. - 2002, nr 1, s. 42-43

38. Młodzież wobec kultury masowej / Janina Parafiniuk-Soińska // Edukacja : studia, badania, innowacje . - 2005, nr 1, s. 56-64

39. Motywy baśniowe w kinie współczesnym jako obraz kultury ciągłości doświadczeń społeczeństw / Ewelina Konieczna // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 2, s. 37-46

40. Na obraz i podobieństwo Puchatka / Tadeusz Ruciński // Wychowawca. - 1999, nr 11, s. 13-14

41. Nie tylko Skamander / Anna Ryszkiewicz // Guliwer. - 2004, nr 1, s. 54-62

42. O funkcji literatury w edukacji narodowej / Stanisław Frycie // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 4, s. 7-16

43. O literaturze dla dzieci - wbrew epoce / Joanna Kulmowa // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1998/1999, nr 2, s. 30-32

44. O literaturze sensacyjno-kryminalnej w szkole / Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/99, nr 1, s. 58-77

45. O roli słowa pisanego w rozwoju mowy dziecka / Józef Porayski-Pomsta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2, s. 67-71

46. O związkach dziecka i natury w pejzażu lirycznym wierszy dla dzieci u schyłku XX wieku / Zofia Ożóg-Winiarska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 3/4, s. 71-86

47. Opowiadanie świata / Zofia Redlarska // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 34-37

48. Pedagogiczne aspekty kształcenia literackiego / Małgorzata Kowalik // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 5-6

49. Piękna literatura, piękna edukacja / oprac. Irena Janowska // Nowe Książki. - 2002, nr 12, s. 80-81

50. Podaruj dziecku baśń / Anna Kulbacka // Wychowanie w Przedszkolu. -1998, nr 3, s. 190-192

51. Podstępny urok kiczu / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 5, s. 12-13

52. Radość jak światło w strumyku / Katarzyna Kotowska // Guliwer. - 2001, nr 3, s. 30-36

53. Recepcja wierszy księdza Jana Twardowskiego jako przykład stosunku dzieci do utworów literackich / Anna Dąbrowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2000, nr 3/4, s. 75-96

54. Reklama w teorii kultury - przegląd wybranych stanowisk / Aneta Duda // Kultura i Edukacja . - 2005, nr 1, s. 32-47

55. Rodzina we współczesnej beletrystyce dla dzieci. Cz. 1, Rekonesans tematyczno-problemowy / Gertruda Skotnicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 10, s. 579-586

56. Rodzina we współczesnej beletrystyce dla dzieci. Cz. 2, Rekonesans tematyczno-problemowy / Gertruda Skotnicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 1, s. 6-10

57. Rola bajki w edukacji / Katarzyna Och // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s. 594-597

58. Rola książki obcojęzycznej w kształtowaniu kultury czytelniczej i rozwijaniu zainteresowań młodych czytelników / Stanisława Niedziela // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 25

59. Rola metafory w procesie odbioru literatury dziecięcej / Jadwiga Lizak // Kwartalnik Edukacyjny. - 1993, nr 2, s. 26-33

60. „Słuchamy śpiewu drzew i nie boimy się marzyć" : dziecko w poetyckiej przestrzeni wierszy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Cz. 1 / Zofia Ożóg // Kultura i Edukacja. - 2001, nr 2, s. 100-111

61. „Słuchamy śpiewu drzew i nie boimy się marzyć" : dziecko w poetyckiej przestrzeni wierszy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Cz. 2 / Zofia Ożóg // Kultura i Edukacja. - 2001, nr 3-4, s. 118-129

62. Spotkanie z tekstem / Elżbieta Werbińska // Życie Szkoły . - 2005, nr 18-20, s. 18-20

63. Teatr jest misją : z Andrzejem Meżeryckim,  dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki, reżyserem Teatru ES rozmawia Krystian Matuszewski // Kurier Siedlecki. - 2002, nr 48, s. 9

64. Teksty kultury w edukacji historycznej. Cz. 1 / Melania Sobańska-Bondaruk // Wiadomości Historyczne. - 2003, nr 2, s. 107-120

65. Teksty kultury w edukacji historycznej. Cz. 2 / Melania Sobańska-Bondaruk // Wiadomości Historyczne. - 2003, nr 3, s. 162-176

66. Teksty literackie na lekcjach języka niemieckiego / Barbara Okrzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 3, s. 57-59

67. Teksty literackie w nauce języka obcego / Brygida Gasztold // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 2, s. 99-102

68. Teksty literackie w szkole podstawowej i gimnazjum / Bernadeta Sonsała // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 3, s. 49-51

69. Wartości edukacyjne baśni / Bernadetta Ślusarek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 19-21

70. Wartościowa książka / Maria Pułczyńska // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 12

71. Wpływ książki Otfrieda Preusslera "Malutka czarownica" na słowną i plastyczną twórczość drugoklasistów / Elżbieta Szefler // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 1, s. 91-112

72. Współczesna literatura dla dzieci i o dzieciach w najnowszych badaniach / Wanda Monasterska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s. 15-16

73. Wykorzystanie fragmentów „Harry'ego Pottera w dydaktyce szkolnej / Dagmara Kowalewska-Gawełda // Kultura i Edukacja. - 2002, nr 2, s. 132-138

74. Wzorce zabawowe w literaturze : od zabawy do medytacji / Alicja Baluch // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 563-568

75. Zjawiska paranormalne w literaturze dla dzieci i młodzieży / Paweł Jankowski // Guliwer. - 2001, nr 2, s. 73-79

76. Znacząca rola ilustracji w książkach edukacyjnych / Zdzisława Głowienka // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 291-292

77. Znaczenie książki w życiu dziecka / Renata Klimas // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 7-9

 

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do Dydaktyka