Rozwój osobowy a system wartości ucznia - zestawienie bibligraficzne w wyborze za lata 1979-2007

ZBIORY ZWARTE

1. Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. nauk. Zofia Krzysztoszek i Wiktor Rabczuk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004 

2. Antynomie wartości : problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce / pod red. Arkadiusza Morawca, Renaty Jagodzińskiej, Anny Klepaczko. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006 

3. Być przyjacielem czy mieć przyjaciela? : sposób na poznanie siebie samego i innych / Valerio Albisetti ; [tł. Marzena Radomska]. - Wyd. 2 zm. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

4. Chcę być wolny! / William Backus ; przeł. Paweł Chojecki. - Lublin : Pojednanie, 1994  Człowiek wobec zmiany : rozważania psychologiczne / red. Dorota Kubacka-Jasiecka. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2002 

5. Człowiek w poszukiwaniu wartości : elementy aksjologii personalistycznej / Stanisław Kowalczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL , 2006

6. Człowiek w świecie wartości / Wacław Mejbaum. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2000

7. Człowiek wobec wartości / pod red. nauk. Jarosława Jagiełły i Władysława Zuziaka ; słowo wstępne Stanisław Dziwisz. - Kraków : Wydawnictwo Znak ; Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej, 2006 

8. Dylematy etyczne dnia dzisiejszego i przyszłości Ethical dilemmas of nowadays and of the futures contents : zbiór studiów / pod red. Irena Wojnar. - Warszawa : Elipsa, 2001 

9. Dynamika przemian wartości moralnych w świadomości młodzieży licealnej : studium panelowe / Leon Smyczek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2002 

10. Dziecko grzeczne i niegrzeczne : dlaczego dziecku potrzebne są wartości ? / Brigitte Beil ; tł. Andrzej Czarnocki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2000

11. Dziecko w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / Kazimierz Denek [et al.]. - Kraków : Impuls, 2003

12. Dziecko w świecie wartości. Cz. 2, Poszukiwanie ładu umysłu i serca / Bronisława Dymara [et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

13. Dzisiejsza młodzież : stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku / pod red. Barbary Fatygi i Anny Tyszkiewicz. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, [1997] 

14. Dzisiejsza młodzież powiedziała, że... : problemy i wyzwania / Józef Stala. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

15. Edukacja ku wartościom : praca zbiorowa / pod red. Alicji Szerląg. - Kraków : Impuls, 2004 

16. Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności / pod red. Franciszka Adamskiego i Andrzeja M. de Tchórzewskiego. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 1999

17. Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych / Teresa Wilk. - Kraków : Impuls, 2003 

18. Elementy motywacyjne postaw "być" i "mieć" / Bronisław Grulkowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1996 

19. Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej i Andrzeja M. de Tchorzewskiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002 

20. Etyka autentyczności / Charles Taylor ; przekł. Andrzej Pawelec. - Kraków : Znak, 1996

21. Etyka solidarności oraz Homo sovieticus / Józef Tischner. - Wyd. 2 rozsz. - Kraków : Znak, 2005 

22. Etyka społeczna Karola Wojtyły / Kazimierz Kołodziejczyk. - Toruń : Adam Marszałek, 2000 

23. Fascynacja złem : eseje z teorii wartości / Maria Gołaszewska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994

24. Filozofia wychowania : aksjocentryzm i pajdocentryzm / Jan Zubelewicz. - Warszawa : Żak, cop. 2002 

25. Globalizacja : refleksje etyczne / Aniela Dylus. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005 

26. Honor, godność, człowieczeństwo / Janusz Gajda. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

27. Humanizm, prakseologia, pedagogika / red. nauk. Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998 

28. Idea etyczności globalnej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Sekuły. - Siedlce : Seculum, 1999 

29. Jak przekazywać dzieciom wartości : poradnik dla rodziców / Gerda Pighin ; przekł. Monika Sochacka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006 

30. Język przyjaźni / Em Griffin ; przekł. z ang. Zbigniew Kościuk. - Warszawa : Rodzinny Krąg, 1994 

31. Język wartości / Jadwiga Puzynina. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992 

32. Kłamstwa, w które wierzymy / Chris Thurman ; przeł. Marta Staszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akuracik, 1998 

33. Kondycja moralna społeczeństwa polskiego : praca zbiorowa / pod red. Janusz Mariański. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2002 

34. Krótkie lekcje życia : gry i zabawy / Jamie C. Miller ; il. Cam Clarke. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003 

35. Kształtowanie pozytywnej postawy ucznia wobec szkoły : scenariusze zajęć / Marzena Pisanko. - Łódź : Wing, 2001

36. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji / Agata Cudowska. - Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2004 

37. Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego / Seweryn Dziamski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005

38. Kultura ma znaczenie : jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw / red. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington ; przekł. Sławomir Dymczyk. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2003 

39. Kultura w kręgu wartości : Lubelski Kongres Kultury Polskiej 2000, Lublin 11-14 listopada 2000 / pod red. Leona Dyczewskiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001 

40. Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. - Kraków : Impuls, 2005 

41. Mentalność Polaków : sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000 / Jadwiga Koralewicz, Marek Ziółkowski. - Wyd. nowe zm. - Warszawa : Scholar : Collegium Civitas Press, 2003 

42. Między nadzieją i zwątpieniem : sens życia w świadomości młodzieży szkolnej / Janusz Mariański. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998

43. Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców / Małgorzata Sitarczyk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2002 

44. Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm : problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko) : poradnik bibliograficzny : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1999

45. Młodociani przestępcy : ich wartości i orientacja wartościująca / Eugeniusz Bielicki. - Wyd. 2 uzup. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995 

46. Młodzi obywatele : wyniki międzynarodowych badań młodzieży / Roman Dolata [et al.]. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2004

47. Młodzież a wartości : praca zbiorowa / pod red. Hanny Świdy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979 

48. Młodzież o patologii społecznej i jej niektórych zjawiskach : (alkoholizmie, narkomanii, prostytucji) / pod red. Teresy Sołtysiak ; poszczeg. rozdz. napisały T. Sołtysiak, Irena Budrewicz, Irena Łabuć-Kryska. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993 

49. Młodzież pyta / Jan Pałyga. - Wyd. 2. - Warszawa : Królowa Apostołów, 1993 

50. Młodzież wobec innych : studium empiryczne na temat nietolerancji społecznej / Bożena Majerek. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2005

51. Młodzież wobec wartości : próba diagnozy / Mirosław J. Szymański. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000 

52. Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych : analiza antropologiczno-etyczna / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : Maternus Media, cop. 2004 

53. Moralne uzasadnienie tolerancji : studium z etyki personalistycznej / Ewa Podrez. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1999 

54. Moralność Polaków : etos i etnos : dylematy współczesne / wstęp Janusz Tazbir ; red. Bronisław Gołębiowski ; wybór Stanisław Zagórski ; [aut. Adam Dobroński et al.]. - Łomża : Stopka, 2001 

55. Moralność społeczna : wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej / Henryk Skorowski. - Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 1996 

56. Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość / Janusz Reykowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986

57. Motywy, cele, wartości : przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków : praca zbiorowa / pod red. Emilii Martynowicz. - Kraków : Impuls, 2004 

58. Myślenie według wartości / Józef Tischner. - Wyd. 2. - Kraków : Znak, 2005 

59. Naturalne sposoby postępowania w gromadzie : studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów moralnych / William Graham Sumner ; przeł. i opatrzyli wstępem Marian Kempny i Krystyna Romaniszyn. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995

60. Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / Magda Karkowska. - Kraków : Impuls, 2005 

61. Nie samym chlebem... : eksperymenty dla młodzieży wyjaśniające znaczenie wartości / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Jedność, 2003 

62. Niedojrzałość : choroba naszych czasów / Francesco M. Cataluccio ; przeł. Stanisław Kasprzysiak. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006 

63. Nieszczęsny dar wolności / Józef Tischner. - Wyd. 2. - Kraków : Znak, 1998 

64. Normy moralne : próba systematyzacji / Maria Ossowska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000 

65. Odwaga bycia sobą / Carlos G. Valles ; przeł. [z ang.] Justyna i Jan Grzegorczykowie. - Wyd, 2. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1998 

66. Osobowość, zachowanie społeczne dzieci rodziców o postawach nadmiernie wymagających / Jan Pachałko. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1996 

67. Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II. - Kraków : Znak, 2005 

68. Patriotyzm dzisiaj / Jacek Salij. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze, 2005 

69. Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji / Teresa Borowska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998 

70. Podmiotowość człowieka i społeczeństwa / Jacek Poprzeczko. - Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988 

71. Polacy wśród Europejczyków : wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich / pod red. Aleksandry Jasińskiej-Kani i Mirosławy Marody. - Warszawa : Scholar, cop. 2002 

72. Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy / Bogumiła Hiszpańska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1992

73. Postawy i zmiana postaw / Gerd Bohner, Michaela Wanke ; przeł. Józef Radzicki. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

74. Postawy młodzieży rozpoczynającej i kończącej studia / Mieczysław Oryl. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1991 

75. Postawy młodzieży szkół średnich wobec narkomanii : studium socjologiczne / Grzegorz Adamczyk, Marek Jeżowski, Leon Smyczek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2006

76. Postawy młodzieży wobec niektórych wartości życiowych / Mieczysław Gulda ; Instytut Badań Problemów Młodzieży. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1988 

77. Poszukiwanie siebie / Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia ; Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2001 

78. Potrzeby psychiczne i wartości oraz ich implikacje religijne / Kazimierz Trojan. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1999

79. Powinnościowy model języka w dyskursie edukacyjnym / Barbara Guzik. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, cop. 2003

80. Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej / Zygmunt Wiatrowski. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004 

81. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby / Katarzyna Olbrycht. - Wyd. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002

82. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych / Danuta Ślęczek-Czakon. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004

83. Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich : studium psychologiczne / Leon Niebrzydowski, Eugeniusz Płaszczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989 

84. Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież / Tadeusz Kluz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007 

85. Regulacyjna rola utajonej postawy / Norbert Maliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

86. Rola literatury w edukacji patriotycznej uczniów szkoły podstawowej (1944-1989) / Iwona Morawska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005 

87. Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej, Katedra Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005 

88. Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce : analiza wybranych problemów w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i aksjologicznym / Małgorzata Orłowska, Mirosława Jaworowska, Helena Ciążela. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001 

89. Słowo - wartość - kultura / Jadwiga Puzynina. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997

90. Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transformacji / Tomasz Biernat. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006

91. Spostrzeganie zjawisk świata społecznego przez dzieci, młodzież i młodych dorosłych / pod red. nauk. Ludwiki Wojciechowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2003 

92. Stałość czy zmienność autorytetów : pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie / Iwona Wagner. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 

93. Studenci i ich świat : od stanu wojennego do Unii Europejskiej / Elżbieta Trubiłowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006 

94. Systemy wartości a procesy demograficzne. T. 15 / pod red. Krystyny Slany, Agnieszki Małek, Izabeli Szczepaniak-Wiechy ; Rządowa Rada Ludnościowa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Nomos, 2003 

95. Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych / Franciszek Kozaczuk. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 

96. Tolerancja / pod red. nauk. Barbary Karolczak-Biernackiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1992 

97. Tolerancja : rozważania nad etyką solidarności i pokoju / Bernhard Haring, Valentino Salvoldi ; przekł. [z wł.] Anna Dudzińska-Facca. - Warszawa : Verbinum, 2000 

98. Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych / pod red. Aleksandra Posern-Zielińskiego. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2004

99. Tolerancja i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Borowiak i Piotr Szarota. - Warszawa : Academica, 2004 

100. Transformacja i wartości : aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce / red. nauk, Włodzimierz Kaczocha, Stanisław Popławski. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997 

101. Ustrój państwa w oczach młodzieży / Barbara Karolczak-Biernacka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996 

102. W poszukiwaniu sensu życia : po co nam filozofia? / Maria Szyszkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 1998 

103. W poszukiwaniu wartości. Cz. 1, Ćwiczenia z uczniami / Krystyna Ostrowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000 

104. W poszukiwaniu wartości. Cz. 2, Z Biblią przez życie / Krystyna Ostrowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998 

105. Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych / Hanna Świda-Ziemba. - Wyd. 2. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 1998 

106. Wartości i historia / Stanisław Rainko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003 

107. Wartości i poczucie sensu życia młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu / Marzena Rorat. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006 

108. Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego / Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006 

109. Wartości kultury w epoce współczesnej / Mieczysław Gałaś ; Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Toruń : Akapit, 2000 

110. Wartości w procesie wychowania młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Feiner i Stanisławy Szkotnickiej-Lachowicz. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992 

111. Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka / pod red. Marii Tyszkowej i Bogusława Żurakowskiego. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984

112. Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Wladysław Cichoń. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1996 

113. Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości / Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998 

114. Wybrane czynniki kształtujące styl życia młodzieży / Andrzej Janczur. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1988 

115. Wychowanie do wartości : materiały z sesji 19-20 IV 1993 r., Nowy Sącz / oprac. Krystyna Dynowska-Chmielewska ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Nowy Sącz : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993

116. Wychowanie jako poszukiwanie wartości / Janusz Gnitecki, Wojciech Pasterniak. - Gorzów Wielkopolski : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994 

117. Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja / Krystyna Chałas. - Wyd. 2 popr. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

118. Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

119. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II : elementy teorii i praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość / pod red. Krystyny Chałas. - Lublin ; Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

120. Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007 

121. Wychowanie w duchu wartości : poszerzanie świata 8-14 lat : program edukacyjny / Diane Tillman ; tł. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne cop. 2004 

122. Wychowanie w duchu wartości : przewodnik : program edukacyjny / Diane Tillman, Pilar Quera Colomina ; współpr. Carol Gill, Neil Hawkes, Peter Williams ; tł. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004 

123. Wychowanie wobec przemocy / Jan Śledzianowski. - Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, 2004 

124. Wzór demokraty : cnoty i wartości / Maria Ossowska. - Lublin : Daimonion, cop. 1992

125. Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna / pod red. Wojciecha Chudego ; Instytut Jana Pawła II KUL. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2002

126. Zachowania prospołeczne i antyspołeczne / David Clarke ; przekł. Milena Bianga. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

127. Zdrowie, wartość, edukacja / Mirosław Kowalski, Anna Gaweł. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 

128. Zmiany postaw młodzieży wobec niektórych wartości życiowych / Helena Gulda. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1990 

129. 6 filarów poczucia własnej wartości czyli Wezwanie do walki przełożone na język psychologii / Nathaniel Branden ; przeł. Hanna Dąbrowska. - Wyd. 3, dodr. - Łódź : Wydawnictwo Feeria, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Akceptacja - ważne słowo! : scenariusz zajęć w klasie 1 gimnazjum / Katarzyna Pytlakowska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 12

2. Aksjologiczne priorytety w przygotowaniu nauczycieli-wychowawców / Zofia Matulka // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 23-29

3. Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 52-60 

4. Być Polakiem - być sobą : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjum / Iwona Warzecha // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 28-29 

5. Cele życiowe i wzory osobowe młodzieży (relacje z badań) / Teresa Jaworska // Kultura i Edukacja. - 1999, nr 1, s. 19-27

6. Charakter i funkcje życiowe młodzieży jako wyodrębnionej grupy socjalizacyjnej i pokolenia wstępującego / Karolina Mazurek // Kultura i Edukacja. - 2002, nr 1, s. 78-82

7. Ciało jako wartość w poglądach młodzieży tarnowskich szkół wyższych / Józef Węglarz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 8/9, s. 19-24

8. Czuję, więc jestem / Ewa Woltmann // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 21-25

9. Czy i jak istnieją wartości w szkolnej edukacji polonistycznej? / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2005, nr 2, s. 26-32

10. Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć / Iwona Morawska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 17-19 

11. Czy jesteśmy patriotami? : na podstawie badań wśród uczniów szkół podstawowych / Janina Mazur // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 5-7

12. Czynniki psychospołeczne w kształtowaniu postawy trzeźwości u młodzieży / Małgorzata Tatała // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 75-92

13. Dobro jako podstawowa kategoria wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym / Mieczysław Rusiecki // Nauczanie Początkowe . - 2005/2006, nr 1, s. 7-20

14. Droga do prawdziwego siebie / Andrzej Pankalla // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 14-15 

15. Drogowskazy życia / Teresa E. Olearczyk // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 5-6 

16. Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów / Walentyna Wróblewska // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 1/2, s. 48-61

17. Dziedzictwo kulturowe regionu a kwestia poczucia odrębności kulturowej : szkic do problematyki świadomości młodzieży na Pograniczu / Jolanta Suchodolska // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 1/2 s. 21-27

18. Edukacja patriotyczna kanwą terapii pedagogicznej na przykładzie Święta Odzyskania Niepodległości / Jadwiga Jastrząb, Angelika Cedro, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s Wkładka metodyczna, s. I-III 

19. Edukacja regionalna a kształtowanie tożsamości regionalnej współczesnej młodzieży / Anna Zellma / Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 2, s. 26-34

20. Edukacja regionalna - w kręgu pojęć ojczyzny, patriotyzmu, tożsamości / Anna Bargielska // Drama. - 2006, nr 50, s. 6-16 

21. Elementarz patriotyzmu / Ferdynand Froissart // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 15, s.  13 

22. Formowanie tożsamości uczniów na tle kultury organizacyjnej szkoły / Mariola Bardziejewska // Remedium. - 2003, nr 6, s. 1-3

23. Gwiazdy, idole, autorytety : o bohaterach pism młodzieżowych / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca. - 2004, nr  9, s. 10-11

24. Hierarchia wartości młodzieży polskiej i włoskiej : próba porównania / Andrzej Ryk // Edukacja. - 2002, nr 3, s. 41-56

25. Hip hop - kultura dzieci gorszej szansy / Tadeusz Perzanowski // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 36-38

26. Ile z genów w postawach / Włodzimierz Oniszczenko // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 29-30 

27. Jak dziś wychowywać / Marianna Barlak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 4-6 

28. Jak Polak z rodakiem / Kinga Lachowicz-Tabaczek // Charaktery. - 2007, nr 1, s. 40-41 

29. Jaką świadomość patriotyczno-obronną reprezentuje nasza młodzież / Stanisław Hładki // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 7-17 

30. Jaki powinien być dobry obywatel? Koncepcje obywatelstwa polskich nastolatków w perspektywie porównawczej / Anna Zielińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 119-141

31. Każdy z nas jest inny, dlatego świat jest ciekawy : scenariusz lekcji wychowawczej w klasie 4 zintegrowanej / Danuta Sieczczyńska // Korepetytor. - 2005, nr 1, s. 7-9 

32. Konsumpcjonizm i edukacja / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2006, nr 6, s. 8-9 

33. Konsumpcjonizm Konsumpcjonizm - zbiór wartości podrzędnych czy sposób na życie współczesnej młodzieży polskiej? : refleksje na marginesie badań / Anna Frindt // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2000, nr 3/4, s. 29-74

34. Kto ty jesteś? / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 34-37 

35. Kultywowanie obyczajowości religijnej i tradycji narodowych / Teresa Drewka // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 16-17 

36. Małżeństwo i rodzina w świetle opinii młodzieży (porównanie pilotażowych badań polskich i niemieckich) / Paweł Sobierajski, Tomasz Biernat // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 91-99

37. Małżeństwo i rodzina : postawy młodzieży / Anna Strzałkowska // Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 21-23

38. Metoda narracyjna w procesie kształtowania postaw / Michał Kwiatkowski // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1/2, s. 83-88 

39. Mieczysław Kuznowicz o patriotyzmie z perspektywy wychowawczej / Janusz Mółka // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1/2, s. 83-88 

40. Młody człowiek obserwuje świat dorosłych / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 16-17

41. Młodzież na rozdrożu / Magdalena Lubińska-Bogacka // Edukacja. - 2002, nr 3, s. 99-105

42. Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski, Ukrainy wobec integracji europejskiej : tożsamość, plany życiowe, wartości / Jerzy Nikitorowicz. - Białystok. 2000. - Rec. Rafał Pękała // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 3/4, s. 278-283

43. Młodzież uprawiająca sporty walki - jej nauka, czas wolny i aspiracje życiowe / Monika Smoleń, Dariusz Tylek // Lider. - 2002, nr 3, s. 17-18

44. Młodzież w chaosie wartości / Danuta Madera, Bożena Kapuśniak // Wychowawca. - 2004, nr 9, s. 8-9

45. Młodzież w Polsce. Opinie o współczesności / Tomasz Piróg // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 7-9 

46. Młodzież wobec spraw publicznych / Krzysztof Koseła . - Tekst w języku angielskim // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 1/2, s. 191-233

47. Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec osób niepełnosprawnych / Anna Bieganowska // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 362-371 

48. Mosty tolerancji / Krystyna Zaufal, Halina Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 44-46

49. Mój dom - nasz kraj / Urszula Święty // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 26-28 

50. My - różnice i podobieństwa / Anna Mizgier // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 7-8 

51. Nadrzędna potrzeba tolerancji / Magdalena Badziąg // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 17-20

52. Nie zapominajmy o wartościach : lekcja o prawdzie i sprawiedliwości / Agnieszka Surowiec // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 32-35 

53. Niedostatek wartości społecznych / Edmund Juśko // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 15-19 

54. Orientacje społeczne młodzieży / Leszek Rowicki // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 3, s. 163-202

55. Orientacje życiowe uczniów z Nowej Huty /Małgorzata Łyżwińska-Kustra // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 31-36

56. Pamięć zbiorowa i jej rola w wychowaniu / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 16-17 

57. Patriotyzm - czy trzeba go uczyć? // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 2, s. 15-16 

58. Patriotyzm - tak, ale... / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 10-21 

59. Patriotyzm dzisiaj. Cz. 1 / Jacek Salij // Wychowawca. - 2006, nr 6, s. 16-17 

60. Patriotyzm dzisiaj. Cz. 2 / Jacek Salij // Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 24 

61. Patriotyzm dzisiaj. Cz. 3 / Jacek Salij // Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 16-17 

62. Patriotyzm w oczach współczesnej młodzieży : analiza ankiety / Andrzej Masiewicz // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 8-9 

63. Pochwała przyjaźni / Józef Augustyn // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 16-17 

64. Poczucie sensu życia młodzieży polskiej i niemieckiej / Agnieszka Hendo-Milewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 1/2, s. 5-7

65. Postawy buntu w procesie przemian pokoleniowych młodzieży / Beata Hoffmann // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 65-73 

66. Postawy i działania obywatelskie młodzieży w Polsce - w aspekcie zmiany systemowej / Karolina Mazurek // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 2, s. 70-81 

67. Postawy młodzieży szkolonej wobec zjawiska nietolerancji kulturowej // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 3-6

68. Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych / Marzenna Zaorska, Elżbieta Andrulonis // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 7/8, s. 20-23

69. Postulowany patriotyzm i historia / Barbara Jakubowska // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 6, s. 32-36 

70. Poszanowanie godności człowieka - "klucz" pedagogicznego autorytetu / Alicja Żywczok // Chowanna. - 2006,  T. 1, s. 70-84 

71. Prawda i dobro w wychowaniu / Sylwia Jakubiec // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 33-36 

72. Prawda jako wartość w wychowaniu : zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 26-29 

73. Prawdomówność słów, czynów i postaw "lekarstwem" na zło społeczne. Cz. 1 / Wojciech Chudy // Wychowawca. - 2006, nr 2, s. 16-17 

74. Prawdomówność słów, czynów i postaw "lekarstwem" na zło społeczne. Cz. 2 / Wojciech Chudy // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 16-17

75. Prawdomówność słów, czynów i postaw "lekarstwem" na zło społeczne. Cz. 3 / Wojciech Chudy // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 16-17 

76. Prawdomówność słów, czynów i postaw "lekarstwem" na zło społeczne. Cz. 4 / Wojciech Chudy // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 5 

77. Preferowane wartości we współczesnej rodzinie w opinii młodzieży / Anna Dzikomska-Kucharz // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 10, s. 15-17

78. Przyjaźń a wychowanie / Jacek Czechowski // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 12-13 

79. Przyjaźń i konflikty / Małgorzata Cywińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 4-9 

80. Psychologia i moralność / Krystyna Ostrowska // Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 16-17 

81. Relatywizm moralny jako zaprzeczenie godności egzystencjalnej człowieka / Zofia Matulka // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 37-52 

82. Rola i zadania nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II / Ireneusz Celary // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 9-18 

83. Rola narkotyków w kształtowaniu systemu wartości rodziców i budowaniu tożsamości / Robert Rejniak // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 2, s. 52-57

84. Rola rodziców w kształtowaniu systemu wartości swoich dzieci / Agnieszka Iłendo-Milewska // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2 s. 16-18 

85. Różne oblicza piękna w opinii gimnazjalistów / Joanna Jaklińska // Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 21-27 

86. Skryte uprzedzenia / Norbert Maliszewski // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 40-41 

87. Specjalista od przyjaźni potrzebny od zaraz / Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 43-49 

88. Spór o miejsce sprawiedliwości w systemie wartości / Stefan Konstańczak // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 3, s. 50-58

89. "Sprawiedliwość" według ks. Jana Twardowskiego / Iwona Mityk // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 1, s. 69-71 

90. System wartości / Ewa Grzelak, Dorota Czajkowska / Kierowanie Szkołą. - 2002, nr 2, s. 6-8

91. System wartości animatorów Salezjańskiej Organizacji Sportowej / Marianna Barak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 6/7, s. 11-14

92. System wartości dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych / Katarzyna Hałas // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 1, s. 21-31

93. System wartości i orientacje wartościujące preferowane przez młodzież / Ewa Wysoka // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 4, s. 123-145

94. System wartości młodzieży polskiej w okresie transformacji ustrojowej / Krystyna Ostrowska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1997, nr 2, s. 76-83

95. System wartości młodzieży szkół licealnych / Bartłomiej Skowroński // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 5-8

96. System wartości moralnych / Mariola Chojnowska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 26-30

97. Systemy wartości w polskiej edukacji : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 21-30 

98. Systemy wartości w subkulturach młodzieżowych (na przykładzie skinów, punków i rastamanów) / Mirosława Czerniawska // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 55-65

99. Szacunek dla samego siebie - dobro finalne czy prymarne / Piotr Skuza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 13-20, 44 

100. Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2005/2006, nr 3, s. 34-43 

101. "Święta miłości kochanej ojczyzny..." / Florian Plit // Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-4 

102. "Święta miłości kochanej ojczyzny"..., czyli Nasze symbole narodowe / Elżbieta Gałczyńska // Korepetytor. - 2005, nr 9, s. 6-10 

103. W świecie wartości - parę jesiennych refleksji / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 10-13

104. Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców / Mirosław J. Szamański // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 45-56

105. Wartości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników / Karol Będziński // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 69-79

106. Wartości w projektach profilaktycznych / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 4-5

107.  Wartość tolerancji w opiniach młodzieży szkół średnich / Józef Górniewicz // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 1/2, s. 103-110

108. Ważne słowo: tolerancja : (scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 10, s. 37-40

109. Weltschmerz : scenariusz przedstawienia poruszającego problematykę wartości i antywartości / Wiesława Szydek // W: Za siedmioma zasłonami prawda tkwi / [red. prowadzący Teresa Król; aut. Renata Kosin, Wiesława Szydek] 

110. Wiedza a postawy obywatelskie nastolatków / Anna Wiłkomirska. - Tekst w języku angielskim // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 1/2, s. 235-248

111. Wolność i (nie)sprawiedliwość edukacyjna / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. - 2005, nr 1, s. 4-9 

112. Wolność i prawda / Małgorzata Jałocho // Remedium. - 2006, nr 3, s. 32 

113. Wpływ sportu na poziom percepcji wartości społeczno-moralnych 12-16 letniej młodzieży w Polsce / Michał Bronikowski // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 9/10, s. 17-20

114. Współczesna odmiana patriotyzmu / Jacek Chmielewski // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 6-9 

115. Wychowanie do idei według Jana Pawła II / Małgorzata Jałocho // Remedium. - 2005, nr 4, s. 1-3 

116. Wychowanie ku wyższym wartościom : profilaktyka uzależnień / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2/3, s. 5-8 

117. Wychowawcze znaczenie prawdy / Mariola Dobrowolska-Olearczyk // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 18

118. Wyjdź z siebie / Bartłomiej Dobroczyński // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 8-12

119. Wykształcenie i praca w strukturze wartości młodzieży / Bożena Olszak-Krzyżanowska // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 2, s. 92-103

120. Wzorce i korelaty zaufania politycznego polskich nastolatków (w międzynarodowej perspektywie porównawczej) / Roman Dolata, Adam Frączek // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 1/2, s. 48-69

121. Wzory sukcesu życiowego preferowane przez młodzież i ich wzajemne związki / Agnieszka Mrówka // Edukacja. - 2004, s. 67-76

122. Wzór osobowy w procesie wychowania / Robert Nocek // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 11

123. Z tolerancją na ty / Bożena Rakowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 29-36

124. Zachowanie młodzieży jako znak czasów / Kazimierz Pospiszyl // Kwartalnik  Pedagogiczny. - 2002, nr 1, s. 3-24

125. Zasady - konieczne czy zbędne w życiu : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów 6 kl. szk. podst. lub 1 kl. gimnazjum albo realizacji zajęć świetlicowych, kolonijnych itp. / Magdalena Majewska // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 26 

126. Zestawienie bibliograficzne w wyborze dotyczące systemu wartości w edukacji wczesnoszkolnej / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 96-104 

127. Źródła socjalizacji politycznej a poziom akceptacji zmian społeczno-politycznych wśród polskiej młodzieży / Anna Wiłkomirska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 103-118

128. Żyć w konkretnej społeczności / Jacek Chmielewski // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 2-5 

 

Oprac. Wanda Golec

Powrót do Psychologia