Wypalenie zawodowe - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2013

KSIĄŻKI

1.Agresja jako reakcja na stres u nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym / Katarzyna Perz.// W: Agresja i przemoc w szkole. - S. 88-95

2. Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009

3. Jak się nie wypalić pomagając innym : sposoby przezwyciężania zespołu wypalenia zawodowego / Luciano Sandrin ; [przekł. z jęz. wł. Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

4.Luz : jak uniknąć wypalania się, zapracowania i mitu absolutnej sprawności / Tom DeMarco ; z ang. przeł. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005

5. Nauczyciel wobec agresji w szkole - radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym w kontekście syndromu wypalenia zawodowego : (komunikat z badań) / Iwona Górska.// W: Agresja w szkole. - S. 81-109

6. Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym : analiza przypadków / Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005

7. Nauczycielu, nie wypalaj się! / Berta Strycharska-Gać. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

8. Pokonać wypalenie zawodowe : sześć strategii poprawienia relacji z pracą / Christina Maslach, Michael P. Leiter ; przeł. Katarzyna Braksal. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

9. Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Jorg Fengler ; przekł. Kazimierz Pietruszewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

10. Prawda o wypaleniu zawodowym : co zrobić ze stresem w organizacji / Christina Maslach, Michael P. Leiter ; przekł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; red. nauk. wyd. pol. Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

11. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

12. Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej / Tatiana Rongińska, Werner A. Gaida. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003

13. Strategie radzenia sobie z zespołem wypalenia zawodowego / Piotr Wiejak, Katarzyna Wiejak.// W: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach. - S. 228-239

14. Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych / Ewa Bilska.// W: W kręgu zagadnień pracy socjalnej. - 249-270

15. Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych / Jerzy Szmagalski. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2004

16. Stres oraz wypalenie zawodowe : jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć / red. Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2012

17. Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

18. Stres zawodowy : charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych / Jan Feliks Terelak. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007

19. Stres zawodowy u policjantów : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003

20. Stres zawodowy w służbach ratowniczych / Nina Ogińska-Bulik, Martyna Kaflik-Pieróg. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006

21. Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006

22. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Litzcke, Horst Schuh ; tł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

23. Style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród nauczycieli / Anna Siudem.// W: Człowiek w środowisku pracy. - S. 91-103

24. Szkoła a wypalenie zawodowe : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1999

25. Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

26. Wypalenie zawodowe - drogi wyjścia : jak dokonać trwałej przemiany / Jörg-Peter Schröder ; [przekł. Olga Koszutska]. - Warszawa : BC Edukacja Wydawnictwo, cop. 2008

27. Wypalenie zawodowe / Agata Wojcierowska.// W: Problemy zdrowia psychicznego. - S. 113-122

28. Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk ; [tł. Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]. - Wyd. 2, dodr. 1. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 2006

29. Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek / Ewa Wilczek-Rużyczka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008

30. Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną : przyczyny, symptomy, zapobieganie, przezwyciężanie / Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002

31. Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2003

32. Wypalenie zawodowe wśród pracowników socjalnych i sposoby przeciwdziałania / Dobroniega Trawkowska.// W: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych. - S. 47-60

33. Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki : prace dedykowane Pani Profesor Helenie Sęk / red. nauk. Jerzy M. Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

34. Związki uczuciowe osób wypalonych zawodowo - analiza fenomenologiczna / Renata Bibik.// W: "Kocha się raz?". - 269-281

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aby się wypalić najpierw trzeba zapłonąć / Maciej Osuch // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 6, s. 22-23

2. Ankieta dla nauczycieli: czy jesteś zagrożona wypaleniem zawodowym? / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 38-39

3. Być nauczycielem / Małgorzata Wiśniewska // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 6, s. 14-16

4. Energią w wypalenie / Magdalena Dziedziak-Wawro // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 67-76

5. Gdy braknie energii i chęci do pracy... / Waldemar Kozłowski // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 31-35

6. Gdy nauczyciel jest zmęczony pracą. Komunikat z badań / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 12, s. 18-21

7. Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Meritum. - 2012, nr 3 (26), s. 20-24

8. Jak Feniks z popiołów czyli Syndrom wypalenia zawodowego / Ewa Bilska // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 3-7

9. Jak nie wypalić się zawodowo? / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-24

10. Jak płonąć, aby nie zgasnąć? - o wypaleniu zawodowym nauczycieli / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 28-31

11. Jak radzić sobie ze stresem? / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 5-8

12. Koncert na grono pedagogiczne / Agnieszka Sojka // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 6, s. 10-12

13. Konieczne jest społeczne wsparcie... / Maja Piotrowska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 18-25

14. Między podtrzymywaniem a zahamowaniem aktywności zawodowej nauczyciela / Sabina Koczoń-Zurek // Chowanna. - 2006, T. 1, s. 143-156

15. Między zaangażowaniem a wyczerpaniem czyli Krótka historia teorii wypalenia zawodowego Christiny Maslach / Ewa Bilska // Świat Problemów. - 2011, nr 7, s. 5-9

16. Nauczyciel - zawód bez stresu? / Rafał Cichoński // Lider. - 2011, nr 9, s. 6-8

17. Nie tylko o wypaleniu zawodowym / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 49, 51

18. O pedagogicznym zniechęceniu / Dariusz Zalewski // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 14-15

19. O wypaleniu zawodowym / Helena Sęk // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 6, s. 5-6

20. O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 41-47

21. O zjawisku wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych / Dominik Owczarek // Świat Problemów. - 2011, nr 7, s. 10-14

22. Orientacja w sobie i otoczeniu w profilaktyce wypalenia zawodowego / Józef Chwedorowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s.82-90

23. Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego / Paweł Kurtek // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 104-113

24. Pomoc czyli Uczenie samopomocy / Ewa Bilska // Niebieska Linia. - 2003, nr 1, s. 15-17

25. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego / Iwona Chrzanowska, Joanna Milczarek // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 31-46

26. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli / Joanna Milczarek // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 47-54

27. Pracować z entuzjazmem / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, dod., s. I-VIII

28. Propozycje pomocy w radzeniu sobie z zespołem wypalenia zawodowego / Irena Pilch, Elżbieta Turska // Czasopismo Psychologiczne. - 2008, nr 1, s.69-78

29. Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 10-20

30. Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego / Magdalena Ewa Ruszel // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 29-31

31. Są nawet szczęśliwi nauczyciele... / Ewa Czemierowska, Jadwiga Soboń // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 83-90

32. Skazani na wypalenie? / Jan Chodkiewicz // Remedium. - 2006, nr 1, s. 21-23

33. Stres u pedagogów pracujących z osobami z niepełnosprawnością / Agnieszka Trela // Remedium. - 2012, nr 9, s. 22-23

34. Stres w pracy a wypalenie zawodowe / Ewa Proch-Masłowska // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 4, s. 70-72

35. Stres zawodowy "pomagaczy" - diagnoza i profilaktyka / Piotr Plichta // Remedium. - 2008, nr 12, s. 6-7

36. Syndrom wypalenia zawodowego / Beata Maciejewska ; rozm. przepr. Marta Lipczyńska // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 6, s. 7-9

37. Syndrom wypalenia zawodowego problemem współczesnego nauczyciela - mit czy rzeczywistość? / Monika Chorab // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 1, s. 4-5

38. Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim / Rafał Cichoński // Lider. - 2010, nr 5, s. 19-21

39. Szkoła skażona bezradnością / Roman Pomianowski // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 3-10

40. Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2012, 3, s. 175-183

41. Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu / Renata Bibik // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 16-19

42. Uważaj na wypalenie zawodowe / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 43-46

43. Work-life balance - jak się bronić przed wypaleniem / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-47

44. Wstęp do autodiagnozy : kwestionariusz do badania wypalenia zawodowego oraz trudności zawodowych w grupie nauczycieli / Monika Chorab // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 48-53

45. Wypaleni wyrobnicy / Christina Maslach ; tł. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2010, nr 7, s. 56-59

46. Wypalenie zawodowe - co z nim zrobić? / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 84-87

47. Wypalenie zawodowe - jak pomagacz może sobie pomóc? / Mirosława Wieczorek-Stachowicz // Świat Problemów. - 2011, nr 7, s. 15-19

48. Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-10

49. Wypalenie zawodowe - równia pochyła / Magda Mastalerz // Remedium. - 2009, nr 11, s. 22-23

50. Wypalenie zawodowe - zarys zjawiska / Radosław Mysior // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 12, s. 9-10

51. Wypalenie zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 48-49

52. Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych / Maciej Bernasiewicz, Andrzej Czerkawski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 21-26

53. Wypalenie zawodowe nauczycieli - fikcja czy rzeczywistość? / Marek Kazimierowicz / Nowa Szkoła. - 2010, nr 10, s. 26-31

54. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, dod., s. I-VII

55. Wypalenie zawodowe nauczycieli : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 22-23

56. Wypalenie zawodowe nauczycieli jako syndrom zawodów służebnych / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2012, nr 6, s. 55-60

57. Wypalenie zawodowe nauczycieli wf - dlaczego warto się nim zajmować? / Katarzyna Pec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 28-32

58. Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 13-18

59. Wypalenie zawodowe u nauczycieli a rola wsparcia społecznego / Maja Piotrowska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 45- 56

60. Wypalenie zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 29-35

61. Wypaleniu zawodowemu można zapobiec / Karolina K. Walczykowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 17-20

62. Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego / Katarzyna Pec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, s. 28-33

63. Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik // Kultura Fizyczna. - 2008, nr 7/8, s. 23-28

64. Zanim się spalisz / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 25, s. 6

65. Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli / Monika Poświatowska, Ewa Strnik // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 24

66. Życie przepalone pracą / Miriam Meckel // Charaktery. - 2012, nr 12, s. 72-76

 

DOKUMENTY DŹWIĘKOWE 

1. Wypalenie nie tylko na polu zawodowym / Józef Augustyn. - Kraków : WAM - Studio Inigo, 2008
 
 

  Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Psychologia